Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-30 NAJMANJE JEDAN MANDAT OTIŠAO NA IZBORNE ZLOUPOTREBE
Jedan od izbornih štabova DPS-a na dan izbora u Petnjici U Petnjici otkriveno 100 švercovanih listića Na biračkom mjestu broj 13 od 48 glasačkih listića na kojima je zaokružen DPS nađeno je 36 označenih flomasterima raznih boja, uz upotrebu simbola raznih oblika Na biračkom mjestu osam glasalo je 119 birača, dok je u knjizi birača bilo 113 potpisa, što znači da je šest listića naknadno ubačeno u kutiju
Dan - novi portal
Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je (OIK) Pet­nji­ca pre­gle­dan je iz­bor­ni ma­te­ri­jal, a pred­stav­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re uspje­li su da utvr­de broj­ne ne­re­gu­lar­no­sti. Pri sa­da­šnjem sta­nju, naj­ma­nje je­dan man­dat oti­šao je na iz­bor­ne ne­pra­vil­no­sti, ima­ju­ći u vi­du da je je­dan dio gla­sač­kih li­sti­ća bio ozna­čen flo­ma­ste­ri­ma ra­znih bo­ja, uz upo­tre­bu sim­bo­la ra­znih ob­li­ka.
De­mo­kra­te su do­šle do po­da­ta­ka da je na bi­rač­kom mje­stu broj 13 od 48 gla­sač­kih li­sti­ća na ko­ji­ma je za­o­kru­žen DPS 36 bi­lo ozna­čeno flo­ma­ste­ri­ma ra­znih bo­ja uz upo­tre­bu sim­bo­la ra­znih ob­li­ka. Ta­ko­đe, i tre­ći­na gla­so­va SD ozna­če­na je flo­ma­ste­ri­ma i ra­znim ob­li­ci­ma. Ta­ko­đe, na bi­rač­kom mje­stu broj de­vet ne­do­sta­je je­dan pot­pis gla­sa­ča pu­tem pi­sma.
Utvr­đe­no je da na bi­rač­kom mje­stu broj 11 u Pet­nji­ci va­že­ći li­stić DPS-a ni­je ovje­ren pe­ča­tom bi­rač­kog od­bo­ra. To­kom pre­gle­da ma­te­ri­ja­la, ot­kri­ve­no je i da je na bi­rač­kom mje­stu osam gla­sa­lo 119 bi­ra­ča, dok je u knji­zi bi­ra­ča bi­lo 113 pot­pi­sa, pa se sum­nja da je šest li­sti­ća na­knad­no uba­če­no u ku­ti­ju.
Pre­ma zva­nič­nim re­zul­ta­ti­ma, na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci, od ukup­no upi­sa­na 6.202 bi­ra­ča pra­vo gla­sa na 18 bi­rač­kih mje­sta is­ko­ri­sti­lo je njih 3.018, ili 48,66 od­sto. Re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da su DPS, Bo­šnjač­ka stran­ka i So­ci­jal­de­mo­kra­te, par­ti­je ko­je ima­ju vlast na dr­žav­nom ni­vou, ima­le i naj­bo­lje iz­bor­ne re­zul­ta­te. One su za­jed­no osvo­ji­le 2.529 gla­so­va, što im je do­ni­je­lo 29 man­da­ta. Pre­o­sta­lih pet par­ti­ja ko­je su se na­šle u iz­bor­noj tr­ci za­jed­no su do­bi­le 489 gla­so­va, od če­ga su SDP i BDZ uspje­li da osvo­je po jed­no od­bor­nič­ko mje­sto.
Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je, po­stu­pa­ju­ći po sop­stve­noj ini­ci­ja­ti­vi, uzeo je u rad pro­vje­ru po­stu­pa­nja po­li­ci­je u ve­zi sa na­si­ljem na iz­bo­r­ni dan na Ce­ti­nju 26. no­vem­bra, ka­da su odr­ža­ni iz­bo­ri za skup­šti­nu pre­sto­ni­ce. Sa­vjet je kon­sta­to­vao da su broj­ni po­li­tič­ki su­bjek­ti i gra­đa­ni pu­tem raz­li­či­tih dru­štve­nih apli­ka­ci­ja is­ka­za­li iz­ne­na­đe­nje, pa i raz­o­ča­re­nje zbog ne­pro­fe­si­o­nal­nog po­stu­pa­nja po­li­ci­je. Na­vo­de da su ne­ki lo­kal­ni funk­ci­o­ne­ri od­re­đe­nih par­ti­ja u ne­ga­tiv­nom kon­tek­stu po­mi­nja­li ulo­gu po­li­ci­je.
– Iako je mo­žda do­bar dio tih na­vo­da po­pu­li­stič­ke pri­ro­de i dio ne­kon­struk­tiv­nog po­li­tič­kog kon­tek­sta i dje­lo­va­nja, Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu po­li­ci­je ci­je­ni da je jav­no­sti neo­p­hod­no pru­ži­ti  od­go­va­ra­ju­će od­go­vo­re – pi­še u sa­op­šte­nju.
Sa­vjet je od di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je za­tra­žio niz po­da­ta­ka.
– Tra­ži­mo de­talj­nu in­for­ma­ci­ju o svim ak­tiv­no­sti­ma na­čel­ni­ka i po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti (OB) Ce­ti­nje na iz­bor­ni dan, 26. no­vem­bar 2017.go­di­ne, ko­ja uklju­ču­je i po­dat­ke o svim in­ci­den­ti­ma i pri­ja­vlje­nom na­si­lju i ak­tiv­no­sti­ma po­li­ci­je s tim u ve­zi. Tra­ži­mo de­talj­nu in­for­ma­ci­ju o ko­mu­ni­ka­ci­ji Upra­ve po­li­ci­je, ko­ja uklju­ču­je i ja­sne po­dat­ke o sat­ni­ci svih rad­nji, sa nad­le­žnim Osnov­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Po­seb­no su se osvr­nu­li na na­vo­de da je u iz­bor­noj no­ći re­gi­stro­va­na ko­lo­na auto­mo­bi­la bez re­gi­star­skih ozna­ka.
– Ka­ko zna­ča­jan broj gra­đa­na pre­sto­ni­ce tvr­di da je u iz­bo­r­noj no­ći uoče­na ko­lo­na auto­mo­bi­la bez re­gi­star­skih ozna­ka ko­ja je du­že vri­je­me kru­ži­la gra­dom, Sa­vjet se in­te­re­su­je da je li taj po­da­tak po­znat Upra­vi po­li­ci­je, od­no­sno OB Ce­ti­nje, da li je ne­ko od gra­đa­na pri­ja­vio kre­ta­nje tih vo­zi­la i šta su slu­žbe­ni­ci OB Ce­ti­nje pred­u­ze­li s tim u ve­zi – pi­še u sa­op­šte­nju. M.V.


Utvrditi ko su li­ca s ka­pu­lja­ča­ma iz ce­tinj­ske Op­šti­ne

Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je pod­sje­ća da se u to­ku dru­gog dnev­ni­ka Te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re, dok je go­vo­ri­la no­vi­nar­ka ko­ja je iz­vje­šta­vala iz zgra­de Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce, iza nje­nih le­đa (što re­gi­stru­je ka­me­ra) po­ja­vlju­je gru­pa mla­di­ća, je­dan za dru­gim, od ko­jih su ve­ći­na bi­li s ka­pu­lja­čom na gla­vi.
– Taj sni­mak, od­no­sno ka­dar, pri­lič­no je uz­ne­mi­rio i za­in­te­re­so­vao jav­nost. Sa­vjet tra­ži od Upra­ve po­li­ci­je da utvr­di iden­ti­tet tih li­ca, kao i raz­log nji­ho­vog bo­rav­ka na ne­rad­ni dan u zgra­di Skup­šti­ne Pre­sto­ni­ce. Mo­žda se ra­di o po­zna­tim čla­no­vi­ma ne­ke po­li­tič­ke par­ti­je ko­ji ni­su htje­li da bu­du sni­mlje­ni na da­ti na­čin, ali Sa­vjet sva­ka­ko ci­je­ni da je va­žno da se jav­no­sti pru­ža in­for­ma­ci­ja i to­me jer je to u in­te­re­su za­šti­te kre­di­bi­li­te­ta po­li­ci­je – pi­še u sa­op­šte­nju.
Sa­vjet od po­li­ci­je tra­ži i de­talj­nu in­for­ma­ci­ju o raz­lo­zi­ma upu­ći­va­nja slu­žbe­ni­ka SAJ-a u op­šti­ne u ko­ji­ma se gla­sa­lo i o nji­ho­vim kon­kret­nim ak­tiv­no­sti­ma u iz­bor­noj no­ći 26. no­vem­bra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"