Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ČUDNA ODLUKA CRNOGORSKE VLASTI DA BLOKIRA IMOVINU BIVŠEG PREDSJEDNIKA TUNISA I NJEGOVE PORODICE
Uveli sankcije koje ne važe Osim Ben Alija i njegove supruge, na listi lica čija je imovina zamrznuta nalazi se još 46 osoba, ali svima je dozvoljeno da svoj novac koriste za ishranu, zakup, hipoteku, ljekove, liječenje, poreze, premije osiguranja i javne komunalne usluge, kao i za vanredne troškove
Dan - novi portal
Vla­da Cr­ne Go­re uve­la je sank­ci­je biv­šem pred­sjed­ni­ku Tu­ni­sa Zi­ne el Abi­di­ne ben Ali­ju i čla­no­vi­ma nje­go­ve po­ro­di­ce ta­ko što im je blo­ki­ra­la svu imo­vi­nu i pri­tom osta­vi­la mo­guć­nost da je pod od­re­đe­nim uslo­vi­ma ipak ko­ri­ste. Cr­na Go­ra je uve­la sank­ci­je ne­ka­da­šnjem pred­sjed­ni­ku Tu­ni­sa na­kon što je to ura­di­la EU, a ta od­lu­ka je do­ni­je­ta i ob­ja­vlje­na na pret­po­sled­njoj sjed­ni­ci vla­de pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Osim Ben Ali­ja i nje­go­ve su­pru­ge, na li­sti li­ca či­ja je imo­vi­na za­mr­znu­ta na­la­zi se još 46 oso­ba.
Pre­ma vla­di­noj od­lu­ci, ogra­ni­ča­va se ras­po­la­ga­nje sred­stvi­ma ko­ja su u vla­sni­štvu, dr­ža­vi­ni ili ih na dru­gi na­čin ko­ri­ste fi­zič­ka li­ca od­go­vor­na za pro­ne­vje­re dr­žav­nih fon­do­va Tu­ni­sa, kao i fi­zič­ka li­ca po­ve­za­na s nji­ma. Na li­sti je ukup­no 48 li­ca, a ona, ka­ko se na­vo­di, ne mo­gu, di­rekt­no ili in­di­rekt­no, ras­po­la­ga­ti ni­ka­kvim sred­stvi­ma.
– Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, Cen­tral­na ban­ka Cr­ne Go­re, Upra­va za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma, kao i dru­gi or­ga­ni i prav­na li­ca nad­le­žni za pri­mje­nu re­strik­tiv­nih mje­ra ko­je su uve­de­ne ovom od­lu­kom, du­žni su da, u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti, obez­bi­je­de pri­mje­nu ove od­lu­ke, kao i da o pred­u­ze­tim ak­tiv­no­sti­ma oba­vi­je­ste Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja – pi­še u od­lu­ci Đu­ka­no­vi­će­ve vla­de.
Me­đu­tim, in­te­re­sant­no je da član tri od­lu­ke o sank­ci­ja­ma do­zvo­lja­va ne­ka od­stu­pa­nja od pri­mje­ne mje­re blo­ka­de sred­sta­va.
Po­ja­šnje­no je da Vla­da Cr­ne Go­re, na pred­log Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja (MVPEI), mo­že odo­bri­ti oslo­ba­đa­nje di­je­la sred­sta­va či­je je ras­po­la­ga­nje ogra­ni­če­no pri­mje­nom re­strik­tiv­ne mje­re ka­da utvr­di da su ta sred­stva nu­žna za za­do­vo­lje­nje osnov­nih po­tre­ba li­ca sa spi­ska i nji­ho­vih iz­dr­ža­va­nih čla­no­va po­ro­di­ce, uklju­ču­ju­ći tro­ško­ve za is­hra­nu, za­kup, hi­po­te­ku, lje­ko­ve, li­je­če­nje, po­re­ze, pre­mi­je osi­gu­ra­nja i jav­ne ko­mu­nal­ne uslu­ge. Sred­stva mo­gu bi­ti oslo­bo­đe­na i ako su na­mi­je­nje­na is­klju­či­vo za pla­ća­nje ra­zum­nih struč­nih ho­no­ra­ra ili tro­ško­va u ve­zi sa pru­ža­njem prav­nih uslu­ga, ili na­mi­je­nje­na is­klju­či­vo za pla­ća­nje tro­ško­va ili na­kna­da za uslu­ge za uobi­ča­je­no ču­va­nje ili odr­ža­va­nje sred­sta­va či­je je ras­po­la­ga­nje ogra­ni­če­no pri­mje­nom re­strik­tiv­ne mje­re.
Sred­stva mo­gu bi­ti oslo­bo­đe­na i ako su neo­p­hod­na za pod­mi­re­nje van­red­nih tro­ško­va.
Evrop­ska uni­ja je još ra­ni­je za­mr­zla sva sred­stva biv­šem pred­sjed­ni­ku Tu­ni­sa Zi­ne el Abi­di­ne ben Ali­ju i nje­go­voj že­ni. Ta­ko su usvo­je­ne re­strik­tiv­ne mje­re pre­ma onim oso­ba­ma ko­je su zlo­u­po­tre­blja­va­le dr­žav­ne fon­do­ve.
Mi­ni­stri 28 ze­ma­lja EU tvr­de da se ti­me po­ma­že toj afrič­koj dr­ža­vi na pu­tu ka pu­noj de­mo­kra­ti­za­ci­ji.
Po­sli­je 23 go­di­ne na vla­sti, Ben Ali je 14. ja­nu­a­ra 2011.go­di­ne, a na­kon vi­še­dnev­nih pro­te­sta i de­mon­stra­ci­ja u Tu­ni­su, po­bje­gao u Sa­u­dij­sku Ara­bi­ju, gdje je do­bio po­li­tič­ki azil.
U od­lu­ci Vla­de Cr­ne Go­re obra­zlo­že­no je i za­što su kon­kret­no uve­de­ne sank­ci­je pro­tiv biv­šeg pred­sjed­ni­ka Tu­ni­sa.
– Li­ce je pred­met pra­vo­sud­ne is­tra­ge tu­ni­skih vla­sti zbog pro­ne­vje­re jav­nih sred­sta­va od stra­ne jav­nog funk­ci­o­ne­ra, zbog zlo­u­po­tre­be funk­ci­je od jav­nog funk­ci­o­ne­ra ra­di pri­ba­vlja­nja pro­tiv­prav­ne ko­ri­sti tre­ćem li­cu i na­no­še­nja šte­te ad­mi­ni­stra­ci­ji zbog pro­tiv­za­ko­ni­tog uti­ca­ja na jav­nog funk­ci­o­ne­ra ra­di ne­po­sred­nog ili po­sred­nog po­sti­za­nja ko­ri­sti za dru­go li­ce, kao i zbog kri­vič­nog dje­la pri­ma­nja od jav­nog funk­ci­o­ne­ra jav­nih sred­sta­va za ko­je je znao da ni­je­su pla­ti­va, a ko­ja je ko­ri­stio za sop­stve­nu ko­rist i ko­rist čla­no­va po­ro­di­ce – pi­še u od­lu­ci Đu­ka­no­vi­će­ve vla­de. M.V.

Na cr­noj li­sti de­set dr­ža­va

Cr­no­gor­ska vla­da je u po­sled­njih 15 mje­se­ci uve­la sank­ci­je pre­ma de­set dr­ža­va i auto­nom­nih po­kra­ji­na, oba­ve­zu­ju­ći se da će po­mo­ći u blo­ka­di imo­vi­ne i pri­vo­đe­nju dvo­ji­ce ak­tiv­nih i jed­nog biv­šeg še­fa dr­ža­ve, po­ka­zu­ju do­ku­men­ta Evrop­ske uni­je. U ar­hi­vi Sa­vje­ta EU na­vo­di se da se Cr­na Go­ra od­lu­či­la da po­dr­ži mje­re EU pre­ma osam dr­ža­va i dvi­je obla­sti ko­je su pro­gla­si­le ne­za­vi­snost ili su pri­po­je­ne dru­gim dr­ža­va­ma, ali Bri­sel to ne pri­zna­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"