Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NASTAVLJA SE KOMBINATORIKA ZA SASTAV VLADE IZBORNOG POVJERENJA, STRANCI SRĐANA MILIĆA UPUĆEN ZAHTJEV DA POTVRDI RAŠOVIĆEVU KANDIDATURU
SNP-u rok do podne, SDP-u finansije Milenko Popović prihvatio je da bude kandidat za potpredsjednika vlade izbornog povjerenja, dok Aleksandar Damjanović nije prihvatio kandidaturu za ministra finansija Glavni odbor SNP-a trebalo bi danas da raspravlja o situaciji vezanoj za potpisivanje sporazuma o uslovima za slobodne i fer izbore
Dan - novi portal
Opo­zi­ci­o­ni uče­sni­ci u pre­go­vo­ri­ma o for­mi­ra­nju vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja osta­vi­li su SNP-u rok da­nas do pod­ne da po­tvr­di kan­di­da­tu­ru Ra­di­vo­ja Ra­šo­vi­ća za mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de. Glav­ni od­bor SNP-a tre­ba da za­sje­da da­nas.
Na­kon to­ga, li­sta kan­di­da­ta opo­zi­ci­je za vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja bi­će kom­ple­ti­ra­na i do­sta­vlje­na Vla­di. Kako saznaje „Dan”, mjesto ministra finansija pripašće SDP-u. Iz te stranke nam je saopšteno da su htjeli da priča o funkcijama ne bude prepreka sporazumu, ali u novim okolnostima, razmotriće i druge opcije kako bi dali doprinos implementaciji sporazuma i održavanju sjednice Skupštine u srijedu.
Uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor Mi­len­ko Po­po­vić pri­hva­tio je da kao ne­stra­nač­ka lič­nost bu­de kan­di­dat za pot­pred­sjed­ni­ka vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja. On je za „Dan“ krat­ko po­tvr­dio da je raz­go­va­rao sa pred­stav­ni­ci­ma opo­zi­ci­je i da je spre­man da po­mog­ne uko­li­ko nje­go­va kan­di­da­tu­ra bu­de dio ko­nač­nog do­go­vo­ra.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“, opo­zi­ci­o­ne par­ti­je i ju­če su na­sta­vi­le usa­gla­ša­va­nje oko ka­drov­skih rje­še­nja za če­ti­ri mi­ni­star­ska mje­sta u vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja. Isto­vre­me­no, član Glav­nog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) Alek­san­dar Da­mja­no­vić ni­je pri­hva­tio kan­di­da­tu­ru za mi­ni­stra fi­nan­si­ja u vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja.
– Po­što­va­ni, oba­vje­šta­vam vas da iz raz­lo­ga ko­je sam jav­no iz­nio na 8. sjed­ni­ci Glav­nog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re, odr­ža­noj 28. apri­la 2016. go­di­ne u Pod­go­ri­ci, ne pri­hva­tam kan­di­da­tu­ru za mi­ni­stra fi­nan­si­ja u Vla­di Cr­ne Go­re – na­veo je Da­mja­no­vić u do­pi­su pred­sjed­ni­ku i čla­no­vi­ma glav­nog od­bo­ra SNP-a.
Pre­ma spo­ra­zu­mu o uslo­vi­ma za fer iz­bo­re, opo­zi­ci­ji pri­pa­da­ju mje­sta mi­ni­sta­ra unu­tra­šnjih po­slo­va, fi­nan­si­ja, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i po­ljo­pri­vre­de.
Po do­sa­da­šnjim do­go­vo­ri­ma, re­sor unu­tra­šnjih po­slo­va pri­pa­šće Go­ra­nu Da­ni­lo­vi­ću iz De­mo­sa. De­mos bi tre­ba­lo da pred­lo­ži i kan­di­da­ta za ge­ne­ral­nog in­spek­to­ra u Agen­ci­ji za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost.
Na sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra SNP-a, po­red Da­mja­no­vi­ća, za ula­zak u Vla­du kan­di­do­van je i Ra­di­vo­je Ra­šo­vić, ko­ji bi tre­ba­lo da, ako se po­stig­ne sa­gla­snost unu­tar opo­zi­ci­je, za­u­zme čel­nu po­zi­ci­ju u re­so­ru po­ljo­pri­vre­de.
Iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je je sa­op­šte­no da su sprem­ni da svo­ja mje­sta u Vla­di ustu­pe osta­lim opo­zi­ci­o­nim ak­te­ri­ma par­la­men­tar­nog di­ja­lo­ga.
Pre­ma spo­ra­zu­mu, opo­zi­ci­ji će pri­pa­sti i po­moć­nič­ke funk­ci­je sa po­seb­nim ovla­šće­nji­ma u mi­ni­star­stvi­ma zdrav­stva i pro­svje­te. Opo­zi­ci­ji će, osim to­ga, po du­bi­ni pri­pa­sti i vi­še od 50 funk­ci­ja u jav­nim pred­u­ze­ći­ma i pri­vred­nim su­bjek­ti­ma u dr­žav­nom vla­sni­štvu, kao i oko 150 mje­sta na ad­mi­ni­stra­tiv­nom i sa­vjet­nič­kom ni­vou.
Ina­če, leks spe­ci­ja­lis će va­ži­ti od da­na iz­bo­ra no­vih čla­no­va Vla­de pa do da­na utvr­đi­va­nja ko­nač­nih re­zul­ta­ta par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je ima­će uvid u od­lu­ke iz nji­ho­vih nad­le­žno­sti ko­je su do­ni­je­te od po­čet­ka ove, iz­bor­ne go­di­ne.
Iz De­mo­krat­skog fron­ta ju­če su sa­op­šti­li da po­zdra­vlja­ju od­lu­ku Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća da od­bi­je uče­šće u Đu­ka­no­vi­će­voj vla­di.
– Ti­me je za­u­sta­vio po­ku­šaj od­re­đe­nih cen­ta­ra mo­ći da ga za ne­ko­li­ko mje­se­ci po­tro­še kao čo­vje­ka i po­li­ti­ča­ra. Alek­san­dar Da­mja­no­vić je ovim či­nom bu­kval­no i raz­mon­ti­rao ko­rup­tiv­no-tr­go­vač­ku su­šti­nu spo­ra­zu­ma di­je­la iz­daj­nič­ke opo­zi­ci­je i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ja je, osim pre­va­re bi­rač­kog ti­je­la, ba­zi­ra­na i na ostan­ku opo­zi­ci­o­nih kan­di­da­ta u Vla­di i na­kon iz­bo­ra – pi­še u sa­op­šte­nju DF-a.
Ka­ko su is­ta­kli, DF je na vri­je­me upo­zo­ra­vao da opo­zi­ci­o­na­ri ovo­li­ko du­go pre­go­va­ra­ju iz­me­đu se­be sa­mo da bi iz­dej­stvo­va­li što bo­lje po­zi­ci­je u Vla­di iako one ne­ma­ju ni­ka­kvu kon­trol­nu funk­ci­ju.
– Od­bi­ja­nje Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća da bu­de dio ova­ko pro­jek­to­va­ne pre­va­re opo­zi­ci­o­nih bi­ra­ča isto­vre­me­no pred­sta­vlja i po­sled­nju pri­li­ku SNP-u da od­u­sta­ne od do­go­vo­ra sa Đu­ka­no­vi­ćem i vra­ti se iz­vor­nim prin­ci­pi­ma opo­zi­ci­o­ne bor­be. Bez ob­zi­ra što je ru­ko­vod­stvo SNP-a već utvr­di­lo kvo­te za bu­du­će ka­dro­ve i mi­ni­star­ske port­fe­lje, na­kon da­na­šnjeg po­te­za še­fa nji­ho­vog po­sla­nič­kog klu­ba, ne po­sto­ji ni­je­dan raz­log da i glav­ni od­bor ne pro­mi­je­ni od­lu­ku o ula­sku u ko­a­li­ci­ju sa Đu­ka­no­vi­ćem – oci­je­ni­li su iz DF-a.
Oni su pod­sje­ti­li pred­sjed­ni­ka SNP-a Sr­đa­na Mi­li­ća da su 24. ok­to­bra pro­šle go­di­ne za­jed­no bi­li bru­tal­no na­pad­nu­ti „od iste te Vla­de u ko­ju sad že­li da uđe i istih tih pre­go­va­ra­ča ko­ji su da­li na­log za ju­riš pro­tiv sop­stve­nog na­ro­da i upo­tre­bu su­zav­ca, šok-bom­bi i gu­me­nih me­ta­ka“.
– Upra­vo zbog te „Kri­stal­ne no­ći” i sma­tra­mo da bi ru­ko­vod­stvo SNP-a tre­ba­lo da sli­je­di po­tez Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća, ko­ji je od­bi­ja­ju­ći da­naj­ske da­ro­ve oda­brao bor­bu pro­tiv re­ži­ma – po­ru­či­li su iz DF-a.
U tom opo­zi­ci­o­nom sa­ve­zu sma­tra­ju da je i po­sled­njim po­li­tič­kim la­i­ci­ma po­sta­lo ja­sno da ovo­li­ko ote­za­nje u pre­go­vo­ri­ma oko funk­ci­ja ima za cilj za­u­zi­ma­nje start­nih po­zi­ci­ja za Đu­ka­no­vi­će­vog glav­nog part­ne­ra po­sli­je iz­bo­ra.
V.R.

Za­ka­za­na ple­nar­na ras­pra­va

Ko­nač­na li­sta opo­zi­ci­o­nih kan­di­da­ta za čla­no­ve vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja bi­će za­vr­še­na da­nas, a to je neo­p­hod­no ima­ju­ći u vi­du da već sju­tra po­či­nje ple­nar­na sjed­ni­ca na ko­joj po­sla­ni­ci tre­ba da ras­pra­vlja­ju o iz­bo­ru no­vih čla­no­va Vla­de.
Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić do­sta­vio je Skup­šti­ni za­htjev za za­ka­zi­va­nje sjed­ni­ce Skup­šti­ne, ko­ja je sa­zva­na za 4. maj, iako još ni­je­su do­sta­vlje­na ime­na kan­di­da­ta za pot­pred­sjed­ni­ka i mi­ni­stre.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"