Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo DAN SLOBODE MEDIJA CRNA GORA I OVE GODINE DOČEKUJE SA NERASVIJETLJENIM UBISTVIMA I NAPADIMA
Nema slobode gdje ubijaju novinare Mediji su slobodni onoliko koliko su nezavisni u finansiranju i koliko uspiju da se izbore sa pritiscima političara, mafije i tranzicijskih biznismena – ocijenio je Mihailo Jovović Tea Gorjanc Prelević upozorila je da Crna Gora ne obezbjeđuje dovoljna uslova za razvoj slobodnog i kritičkog novinarstva Jedino što režim čini već godinama jeste da na Dan slobode medija ponavlja da se moraju rasvijetliti ubistvo Duška Jovanovića i napadi na redakciju „Vijesti”, ali ništa ne preduzima da se nalogodavci i izvršioci
Dan - novi portal
S
vjet­ski dan slo­bo­de me­di­ja – 3. maj Cr­na Go­ra i ove go­di­ne do­če­ku­je u sjen­ci ne­ra­svi­je­tlje­nog ubi­stva glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na”, Du­ška Jo­va­no­vi­ća, kao i ne­ra­svi­je­tlje­nih na­pa­da na me­di­je i no­vi­na­re i eko­nom­skih i po­li­tič­kih pri­ti­sa­ka.
Po­vo­dom Svjet­skog da­na slo­bo­de me­di­ja sa­go­vor­ni­ci „Da­na” oče­ku­ju od dr­ža­ve da ko­nač­no ra­svi­je­tli ubi­stva i na­pa­de na no­vi­na­re i imo­vi­nu me­di­ja.
Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Vi­je­sti” Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić oci­je­nio je u iz­ja­vi „Dan” da su u po­seb­no lo­šem po­lo­ža­ju me­di­ji ko­ji se sa­mi fi­nan­si­ra­ju, a ve­li­ki te­ret za ču­va­re de­mo­kra­ti­je pred­sta­vlja­ju i na­pa­di na njih.
– Oni me­di­ji ko­ji op­sta­ju is­klju­či­vo od ono­ga što za­ra­de na tr­ži­štu su u ve­o­ma te­škom po­lo­ža­ju jer je tr­ži­šte pot­pu­no uni­šte­no ne­tran­spa­rent­nim fi­nan­si­ra­njem ve­ći­ne pro­vla­di­nih me­di­ja, ne­za­ko­ni­tim pri­ti­skom dr­ža­ve na njih i sa­mim tim po­gor­ša­nim ma­te­ri­jal­nim po­lo­ža­jem no­vi­na­ra ko­ji ra­de u ovim me­di­ji­ma. Na­rav­no, i ner­je­ša­va­nje svih fi­zič­kih na­pa­da i pri­jet­nji no­vi­na­ri­ma, uklju­ču­ju­ći ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća, pred­sta­vlja ve­li­ki te­ret za ove me­di­je, a i za dr­ža­vu ko­ja ne­će mo­ći da na­pre­du­je ka EU dok se ovi broj­ni slu­ča­je­vi ne ri­je­še. Glav­ni je pro­blem je i ne­shva­ta­nje vla­sti i do­brog di­je­la opo­zi­ci­je da me­di­ji u de­mo­krat­skom dru­štvu ima­ju ulo­gu psa ču­va­ra de­mo­kra­ti­je, vla­da­vi­ne pra­va i ljud­skih pra­va, a cilj tih kva­zi­po­li­tič­kih eli­ta je da ugu­še sva­ki kri­tič­ki glas, ka­ko bi lak­še ma­ni­pu­li­sa­li bi­ra­či­ma – is­ta­kao je Jo­vo­vić.
On naglašava i da Cr­noj Go­ri ima me­di­ja ko­ji su slo­bod­ni, a i onih ko­ji to ni­je­su.
– Me­di­ji su slo­bod­ni ono­li­ko ko­li­ko su ne­za­vi­sni u fi­nan­si­ra­nju i ko­li­ko us­pi­ju da se iz­bo­re sa pri­ti­sci­ma po­li­ti­ča­ra, ma­fi­je i tran­zi­cij­skih bi­zni­sme­na. Ovi­ma ko­ji ni­je­su slo­bod­ni je sve­jed­no – na­gla­sio je Jo­vo­vić.
Za­mje­nik glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” i pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za pra­će­nje is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re Ni­ko­la Mar­ko­vić iz­ja­vio je da sve dok se ne ra­svi­je­tle na­pa­di na no­vi­na­re u na­šoj ze­mlji i dok po­sto­ji kon­stant­ni po­li­tič­ki i fi­nan­sij­ski pri­ti­sak na ne­za­vi­sne me­di­je ne mo­že­mo go­vo­ri­ti o slo­bo­di me­di­ja, da bez dra­stič­nih po­sle­di­ca kri­ti­ku­ju vlast.
– Je­di­no što re­žim či­ni već go­di­na­ma je­ste da na Dan slo­bo­de me­di­ja po­na­vlja da se mo­ra­ju ra­svi­je­tli­ti ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća i na­pa­di na re­dak­ci­ju „Vi­je­sti”, ali ni­šta ne pred­u­zi­ma da se na­lo­go­dav­ci i iz­vr­ši­o­ci ovih ne­dje­la na­đu iza re­še­ta­ka. Na­pro­tiv, ka­da je Ko­mi­si­ja ko­ja je for­mi­ra­na ovim po­vo­dom po­če­la da da­je re­zul­ta­te i ot­kri­va ka­ko su po­je­di­ne is­tra­ge za­ta­ška­va­ne, vlast je sve uči­ni­la da op­stru­i­ra njen rad. Ne­do­sta­tak po­li­tič­ke vo­lje da se am­bi­jent za rad no­vi­na­ra uči­ni pod­no­šlji­vi­jim ogle­da se i u od­bi­ja­nju pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća da ras­pi­še na­gra­du za in­for­ma­ci­je o ubistvu Du­ška Jo­va­no­vi­ća, ali i za osta­le slu­ča­je­ve kao što su slu­čaj Sof­tić, La­kić, bom­ba­ški na­pad na „Vi­je­sti” i dr – is­ta­kao je Mar­ko­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, na taj na­čin pre­mi­jer ša­lje ja­snu po­ru­ku da su na­pa­da­či na ne­za­vi­sne me­di­je bez­bjed­ni jer dr­ža­va ni­je za­in­te­re­so­va­na da ih go­ni, a no­vi­na­ri­ma ko­ji kri­tič­ki pi­šu cr­ta me­tu.
– Oče­ku­jem da će vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić po­stu­pi­ti po pre­po­ru­ka­ma Ko­mi­si­je i po­zva­ti na od­go­vor­nost tu­ži­o­ce ko­ji su svo­jim ne­či­nje­njem ili op­stru­i­ra­njem is­tra­ga do­ve­li do to­ga da naj­te­ži slu­ča­je­vi ni po­sli­je de­ce­ni­ju i vi­še ni­je­su ra­svi­je­tlje­ni. Sve dok se to ne de­si, slo­bo­du me­di­ja mje­ri­će­mo ti­me što ove go­di­ne, hva­la Bo­gu, ni­ko ni­je ubi­jen – upo­zo­rio je Mar­ko­vić.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Ak­ci­je za ljud­ska pra­va (HRA) Tea Gor­janc Pre­le­vić oci­je­ni­la je u iz­ja­vi za „Dan” da Cr­na Go­ra ne obez­bje­đu­je do­volj­no uslo­va za raz­voj slo­bod­nog, kri­tič­kog no­vi­nar­stva. S jed­ne stra­ne, ka­ko ka­že, ne­ma na­pret­ka u ra­svje­tlja­va­nju i ka­žnja­va­nju naj­te­žih slu­ča­je­va na­si­lja pre­ma kri­tič­kim no­vi­na­ri­ma, a sa dru­ge – prak­sa su­do­va u gra­đan­skim po­stup­ci­ma pro­tiv me­di­ja za za­šti­tu ča­sti i ugle­da i da­lje ni­je uskla­đe­na sa prak­som Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va o slo­bo­di iz­ra­ža­va­nja.
– Ne­po­volj­nom am­bi­jen­tu ne­do­stat­ka vla­da­vi­ne pra­va do­pri­no­se i lo­še eko­nom­ske pri­li­ke za op­sta­nak me­di­ja i raz­voj is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva na ma­lom tr­ži­štu Cr­ne Go­re – upo­zo­ra­va Gor­janc Pre­le­vić.
Ona pod­sje­ća da ni pro­te­kle go­di­ne ni­je do­šlo do na­pret­ka u ot­kri­va­nju na­lo­go­da­va­ca i iz­vr­ši­la­ca ubi­stva glav­nog ured­ni­ka dnev­nog li­sta „Dan”, Du­ška Jo­va­no­vi­ća, dok je je­di­ni okri­vlje­ni sa­i­zvr­ši­lac po­no­vo pra­vo­sna­žno osu­đen za uče­šće u tom ubi­stvu. Ta­ko­đe, ne­ma po­ma­ka ni u is­tra­ga­ma za po­ku­šaj ubi­stva no­vi­na­ra Tu­fi­ka Sof­ti­ća, pi­sca Je­vre­ma Br­ko­vi­ća i ubi­stvu nje­go­vog pra­ti­o­ca Sr­đa­na Vo­ji­či­ća, no­vi­na­ra Mla­de­na Sto­jo­vi­ća, ni o pa­lje­nju auto­mo­bi­la dnev­nog li­sta „Vi­je­sti”, dok su okri­vlje­ni za „bom­ba­ški na­pad” na taj dnev­nik oslo­bo­đe­ni op­tu­žbe.
Ko­or­di­na­tor­ka pro­gra­ma u NVO Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) Ana Vu­jo­še­vić po­ru­či­la je da su vla­sti du­žne da svim me­di­ji­ma i no­vi­na­ri­ma obez­bi­je­de uslo­ve za slo­bo­dan rad, bez pri­ti­sa­ka i bi­lo ko­jeg ob­li­ka cen­zu­re. Ona sma­tra da ove go­di­ne Cr­na Go­ra 3. maj do­če­ku­je sa du­bo­ko po­li­ti­zo­va­nom i po­la­ri­zo­va­nom me­dij­skom sce­nom, broj­nim još ne­raz­ja­šnje­nim slu­ča­je­vi­ma na­pa­da na no­vi­na­re, me­di­je i nji­ho­vu imo­vi­nu, kao i sa pre­va­zi­đe­nim i ne­iz­ve­de­nim prav­nim okvi­rom, po­seb­no u di­je­lu ko­ji se od­no­si na mo­guć­nost uti­ca­ja vla­sti na me­di­je i me­dij­sko tr­ži­šte, ali i pre­pre­ke u tran­sfor­ma­ci­ji RTCG u istin­ski jav­ni ser­vis.
Sin­di­kat me­di­ja po­zvao je član­stvo i za­po­sle­ne u me­di­ji­ma da da­nas od 11 i 55 do 12 sa­ti sim­bo­lič­nom ak­ci­jom „Pet mi­nu­ta gro­mo­gla­sne ti­ši­ne” upo­zo­re či­ta­o­ce, gle­da­o­ce i slu­ša­o­ce na svoj sve lo­ši­ji po­lo­žaj i is­ka­žu so­li­dar­nost sa ko­le­ga­ma i ko­le­gi­ni­ca­ma.
M.S.

Zabrinjava 15 na­pa­da
Om­bud­sman Šuć­ko Ba­ko­vić po­ru­čio je da cr­no­gor­ski no­vi­na­ri svoj po­sao tre­ba da ra­de u bez­bjed­nim uslo­vi­ma, jer bez slo­bo­de me­di­ja ne­ma de­mo­kra­ti­je. Is­ti­če i da ne­za­vi­dan eko­nom­ski po­lo­žaj mo­že ne­ga­tiv­no uti­ca­ti i na pro­fe­si­o­nal­nost i na sa­mo­stal­nost. Ba­ko­vić je ka­zao i ka­ko za­bri­nja­va na­sta­vak ugro­ža­va­nja si­gur­no­sti no­vi­na­ra i nji­ho­ve imo­vi­ne, jer je u 2015. re­gi­stro­va­no 15 slu­ča­je­va u ko­ji­ma se kao ošte­će­ni po­ja­vlju­ju no­vi­na­ri, me­di­ji ili nji­ho­va imo­vi­na.
– Va­žno je omo­gu­ći­ti i da Ko­mi­si­ja za is­tra­ge na­pa­da na no­vi­na­re što pri­je pro­funk­ci­o­ni­še u pu­nom ka­pa­ci­te­tu i ostva­ri u cje­lo­sti svoj man­dat i za­dat­ke – re­kao je Ba­ko­vić.

Pri­ti­sci sva­ko­dne­vi­ca
Glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Po­bje­de” Dra­ško Đu­ra­no­vić is­ta­kao je da se me­dij­ska slo­bo­da ne da­ru­je ne­go sti­če. On ka­že da me­di­ji sva­kog da­na mo­ra­ju da po­la­žu is­pit pred so­bom i gra­đa­ni­ma, a da dr­ža­va zbog spe­ci­fič­no­sti ma­log tr­ži­šta u Cr­noj Go­ri mo­ra obez­bje­đi­va­ti po­moć za njih.
– Tre­ba na­pra­vi­ti fond za štam­pa­ne i elek­tron­ske me­di­je, ako ho­će­mo da sa­ču­va­mo autoh­to­nost na­ših me­di­ja bez ob­zi­ra na ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku. Dr­ža­va ne­što mo­ra pred­u­ze­ti. Me­di­ji su, bez ob­zi­ra na ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku, neo­p­hod­ni za stva­ra­nje de­mo­krat­skog dru­štva i za­to je osim ele­men­tar­nih uslo­va za rad po­treb­no stvo­ri­ti uslo­ve za nor­ma­lan ži­vot no­vi­na­ra. Me­dij­ska za­jed­ni­ca se mo­ra uje­di­ni­ti i na po­što­va­nju pro­fe­si­o­nal­nih stan­dar­da – ka­zao je Đu­ra­no­vić za „Dan”.
On is­ti­če da su pri­ti­sci dr­ža­ve i po­li­tič­kih par­ti­ja na me­di­je sva­ko­dne­vi­ca.
– Ono što ne­do­sta­je na­šoj me­dij­skoj za­jed­ni­ci je sa­gla­snost oko bor­be za po­zi­ci­ju no­vi­na­ra unu­tar me­di­ja. Dok je god ne­slo­ge me­đu me­di­ji­ma, oni ne­će bi­ti ser­vis gra­đa­na ne­go ra­znih po­li­tič­kih, eko­nom­skih i dru­gih po­li­tič­kih gru­pa – po­ja­šnja­va Đu­ra­no­vić.

Pro­blem je po­di­je­lje­no dru­štvo
Pre­ma ocje­ni Bo­ri­sa Dar­ma­no­vi­ća, di­rek­to­ra fir­me Me­dia-nea, naj­ne­o­bjek­tiv­ni­ji cr­no­gor­ski me­dij je objek­tiv­ni­ji od naj­o­bjek­tiv­ni­jeg po­li­ti­ča­ra.
– Pro­blem ni­je u po­lo­ža­ju me­di­ja ne­go u po­di­je­lje­nom dru­štvu. U Cr­noj Go­ri ve­ći­na me­di­ja ra­di šta ono što že­li, od­no­sno pri­kla­nja se po­li­tič­kim sta­vo­vi­ma po iz­bo­ru, što je po­sle­di­ca po­dje­la. To je i glo­bal­ni ne­ga­tiv­ni fe­no­men, ali je kod nas iz­ra­že­ni­ji. U Evro­pi, pa i ši­re, pri­sut­ne su sve ve­će i du­blje po­li­tič­ke po­dje­le i one se re­flek­tu­ju na sta­nov­ni­štvo i kon­zu­men­te in­for­ma­ci­ja ko­ji sve če­šće i sve vi­še tra­že me­dij ko­ji je na nji­ho­voj po­li­tič­koj stra­ni, za­ne­ma­ju­ru­ći tzv. umje­re­ne, ili ono što bih ja na­zvao re­al­ne me­di­je – is­ta­kao je Dar­ma­no­vić u iz­ja­vi za „Dan”.
On sma­tra da kre­di­bi­li­tet cr­no­gor­skih me­di­ja ni­je do­volj­no jak da se od­u­pre po­dje­la­ma, već im se oni, od­no­sno ve­ći dio, ra­di­je pri­kla­nja.
– Ne­ki su čak i dio po­li­tič­kih par­ti­ja. S ob­zi­rom na to da kod nas po­li­tič­ke eli­te u vla­sti i opo­zi­ci­ji ima­ju ve­li­ki uti­caj na gra­đa­ne i nji­ho­vo mi­šlje­nje od­no­sno stva­ra­nje po­dje­la, ve­ći dio od­go­vor­no­sti le­ži na nji­ma. Ne znam ni­jed­no dru­štvo ko­je su de­mo­kra­ti­zo­va­li me­di­ji sa­mi, ali znam mno­ga ko­ja su upro­pa­sti­le tzv. po­li­tič­ke eli­te ko­je ne­ma­ju osje­ćaj od­go­vor­no­sti za ono što će se de­si­ti sju­tra, već sa­mo mi­sle na po­li­tič­ki pro­fit da­nas – na­gla­sio je Dar­ma­no­vić.

EU osu­đu­je za­stra­ši­va­nja
Vi­so­ka pred­stav­ni­ca EU za bez­bjed­nost i spolj­nu po­li­ti­ku Fe­de­ri­ka Mo­ge­ri­ni po­ru­ču­je da EU osu­đu­je sve ve­ći ni­vo za­stra­ši­va­nja i na­si­lja sa ko­jim se su­o­ča­va­ju no­vi­na­ri, bra­ni­o­ci ljud­skih pra­va, me­dij­ski ak­te­ri i dru­gi po­je­din­ci u mno­gim ze­mlja­ma ši­rom svi­je­ta, pri­li­kom ostva­ri­va­nja pra­va na slo­bo­du mi­šlje­nja i iz­ra­ža­va­nja u di­gi­tal­nom pro­sto­ru i van nje­ga. Ona is­ti­če da pra­vo na slo­bo­du mi­šlje­nja i iz­ra­ža­va­nja pod­ra­zu­mi­je­va slo­bo­du tra­že­nja, pri­ma­nja i sa­op­šta­va­nja in­for­ma­ci­ja. To je, ka­ko ka­že, ključ­na kom­po­nen­ta de­mo­krat­skog upra­vlja­nja i raz­vo­ja.
– Lju­di mo­ra­ju u pot­pu­no­sti bi­ti in­for­mi­sa­ni ka­ko bi mo­gli ofor­mi­ti mi­šlje­nje i uče­stvo­va­ti u pro­ce­si­ma do­no­še­nja od­lu­ka ko­je uti­ču na nji­ho­ve ži­vo­te. Obez­bje­đi­va­nje pri­stu­pa in­for­ma­ci­ja­ma mo­že po­slu­ži­ti za pro­mo­vi­sa­nje prav­de i pra­va na od­šte­tu, na­ro­či­to na­kon pe­ri­o­da ozbilj­nih kr­še­nja ljud­skih pra­va. Osim otvo­re­nog na­si­lja, EU je od­luč­na da se bo­ri pro­tiv za­ko­na ili prak­si ko­je na­me­ću cen­zu­ru, po­dr­ža­va­ju auto­cen­zu­ru ili pred­vi­đa­ju prav­ne ka­zne, uklju­ču­ju­ći i kri­vič­ne, fi­nan­sij­ske i ad­mi­ni­stra­tiv­ne sank­ci­je, zlo­u­po­tre­bu ovla­šće­nja tr­ži­šta i lo­še eko­nom­sko sta­nje – is­ta­kla je Mo­ge­ri­ni u iz­ja­vi do­sta­vlje­noj „Da­nu”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"