Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2016-05-02 PREDSTAVA „BRAŠNO U VENAMA” U KOTORU GOVORI O SUOČAVANJU SA PROŠLOŠĆU
Podržavajuća tišina i aplauzi za Sarajlije
Dan - novi portal
Ko­tor­ska pu­bli­ka po­zdra­vi­la je glu­mač­ku eki­pu pred­sta­ve „Bra­šno u ve­na­ma”, ko­ju je po tek­stu Igo­ra Štik­sa, dva pu­ta na­gra­đi­va­nom, na sce­nu po­sta­vio re­di­telj Bo­ris Li­je­še­vić. U ko­pro­duk­ci­ji Sa­ra­jev­skog rat­nog te­a­tra - SAR­TR i In­ter­na­ci­o­nal­nog te­a­tar­skog fe­sti­va­la MESS, pred­sta­va go­vo­ri o oku­plja­nju po­ro­di­ce ko­ja se ra­su­la po svi­je­tu po­sli­je ne­kog ra­ta. Dra­ma po­vrat­ka, su­sre­ta, pro­go­va­ra­nja, kri­vi­ce, pre­va­zi­la­že­nja, ras­ple­ta i po­mi­re­nja, na­šla je u ko­tor­skom Ku­lur­nom cen­tru po­zi­tiv­nu re­ak­ci­ju pu­bli­ke, ko­ja je di­je­lom bi­la ras­po­re­đe­na i na sce­ni, osta­vlja­ju­ći uti­sak uče­sni­ka u sa­moj dra­mi. O emo­ci­o­nal­nom i ide­o­lo­škom ja­zu ge­ne­ra­ci­ja i su­o­ča­va­nju sa pro­šlo­šću kao bit­nim seg­men­tom bu­du­ćeg ži­vo­ta „pro­go­vo­ri­li su” glum­ci Mi­ki Tri­fu­nov, Ka­ća Do­rić, Iz­u­din Baj­ro­vić, Ad­mir Gla­mo­čak, Sel­ma Ali­spa­hić i Ja­sen­ko Pa­šić. Dra­ma­tur­gi­ju je osmi­sli­la Du­brav­ka Zrn­čić-Ku­le­no­vić, mu­zi­ku je kre­i­rao Du­ško Še­gvić, dok sce­no­gra­fi­ju pot­pi­su­je Ve­dran Hru­sta­no­vić.
- Svi zna­mo da je u pi­ta­nju Sa­ra­je­vo, ali se ovaj grad ne po­mi­nje, jer to mo­že bi­ti bi­lo ko­ji grad na svi­je­tu, bi­lo či­ja pri­ča i sud­bi­na. Ovom pred­sta­vom mi po­zi­va­mo lju­de svih ge­ne­ra­ci­ja na raz­go­vor i ra­zu­mi­je­va­nje, ka­ko bi do­šli do po­mi­re­nja, ka­že za “Dan” Ad­mir Gla­mo­čak, pro­fe­sor na Aka­de­mi­ji scen­skih umjet­no­sti u Sa­ra­je­vu, ko­ji go­stu­je u svim po­zo­ri­šti­ma u Sa­ra­je­vu. Pod­sje­ća da je glu­mu za­vr­šio pri­je tri­de­set go­di­na u kla­si prof. Bo­re Stje­pa­no­vi­ća, pr­va ge­ne­ra­ci­ja Aka­de­mi­je. Če­sto se ču­je sa biv­šim svo­jim pro­fe­so­rom, ka­že da ima­ju kon­takt sa Fa­kul­te­tom dram­skih umjet­no­sti na Ce­ti­nju, sre­ću se na ne­kim stu­dent­skim fe­sti­va­li­ma.
- Naj­če­šće ko­mu­ni­ci­ram sa Bran­kom Ili­ćem ko­ji do­la­zi sa svo­jim kla­sa­ma prof. Bra­ni­sla­va Mi­ću­no­vi­ća, dru­ži­mo se, po­zna­je­mo do­sta stu­de­na­ta. Ne­što smo se do­go­va­ra­li oko mo­gu­ćeg za­jed­nič­kog po­zo­ri­šnog pro­jek­ta, to nam je že­lja, me­đu­tim, fi­nan­si­je su uvi­jek pre­pre­ka u re­a­li­za­ci­ji. Sre­će­mo se, ko­mu­ni­ci­ra­mo, raz­mje­nju­je­mo is­ku­stva i to je naj­va­žni­je, ka­že Gla­mo­čak, ko­ji je na 12. Me­đu­na­rod­nom fe­sti­va­lu glum­ca Nik­šić 2015. do­bio Gran pri za naj­bo­lju mu­šku ulo­gu, a Ka­ća Do­rić za naj­bo­lju epi­zod­nu žen­sku ulo­gu i za naj­bo­lju glu­mi­cu na 32. Su­sre­ti­ma po­zo­ri­šta u Brč­kom. Ko­mad je vr­lo pri­jem­čiv za pu­bli­ku u ci­je­lom re­gi­o­nu.
- Ova pred­sta­va je spe­ci­fič­na, sva­ko se mo­že na­ći u ne­kom seg­men­tu, to je jed­na tran­sge­ne­ra­cij­ska pri­ča, ko­ja se, mal­te­ne, na­ža­lost po­na­vlja na ovim na­šim pro­sto­ri­ma. Gdje god da je igra­mo, ne­ko se u njoj pre­po­zna. Ko­tor ima vr­lo pro­bra­nu, so­fi­sti­ci­ra­nu pu­bli­ku. To ne­ko­li­ko pu­ta ko­li­ko sam igra­la ov­dje, mi­slim da su lju­di vr­lo ozbilj­ni, vr­lo želj­ni po­zo­ri­šta, kad do­đu, ne­ka­ko po­štu­ju u to se osje­ti, ni­je ni­ko „za­lu­tao” u tu sa­lu, ne­go se vi­di da su to po­zo­ri­šni sla­do­ku­sci. Ta­kva je bi­la li­je­pa at­mos­fe­ra, ne­ka fi­na ti­ši­na, vr­lo po­dr­ža­va­ju­ća za nas glum­ce, osje­ća­li smo se kao da smo do­šli u ne­či­ju ku­ću, tu smo da po­di­je­li­mo pri­ču, ka­že Sel­ma Ali­spa­hić, ko­ja je stal­na čla­ni­ca SAR­TR-a od 1998. go­di­ne. Te­a­tar je u svom rad­nom kon­cep­tu otvo­ren u smi­slu da da­je pri­li­ku za­vr­še­nim glum­ci­ma i re­di­te­lji­ma, od ko­jih su mno­gi di­plo­mi­ra­li u nje­mu. U stal­noj po­stav­ci an­sambl bro­ji de­se­to­ro glu­ma­ca.
- Ob­i­šli smo uz­duž i po­pri­je­ko Cr­nu Go­ru, bi­li smo pr­vi te­a­tar ko­ji je po­sli­je ra­ta do­šao ov­dje, na­pra­vi­li smo taj ko­rak na po­ziv lju­ba­znih ko­le­ga, ta­ko da ov­dje igra­mo sva­ke dru­ge go­di­ne. Sa „Aj, Kar­me­lom” smo ima­li če­ti­ri-pet tur­ne­ja, sje­ćam se da smo igra­li u An­dri­je­vi­ci, Bi­je­lom Po­lju, Pod­go­ri­ci, Tiv­tu. Sa pred­sta­vom „Bra­šno u ve­na­ma” ima­mo in­ten­ziv­na go­sto­va­nja- na­kon Ko­to­ra na­stu­pi­će­mo u Tiv­tu, Ce­ti­nju, 4. ma­ja na Fe­sti­va­lu ma­lih sce­na u Ri­je­ci, 5. ma­ja u Za­gre­bu, kra­jem ma­ja u Te­mi­šva­ru, za­tim na Ste­ri­ji­nom po­zor­ju, pa u Ze­ni­ci na Fe­sti­va­lu BiH te­a­tra, go­sto­va­će­mo u Ko­nji­cu, a po­čet­kom ju­la ide­mo na fe­sti­val u Jaj­ce...na­ja­vi­la je Ali­spa­hić.
M.D.Po­po­vić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"