Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo DIREKTOR ZZZCG SULJO MUSTAFIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” PORUČIO
Mustafić Zloupotreba ima, ali ih je teško dokazati Planirali smo da kroz postojeće i nove programe uključimo od 3.500 do 4.000 lica sa evidencije, koje ćemo pripremiti za tržište rada, a nekima pomoći da se brže i lakše zaposle, poručio je Mustafić
Dan - novi portal
Cr­no­gor­sko dru­štvo je po­li­tič­ko i u nje­mu vje­ro­vat­no ima zlo­u­po­tre­be za­po­šlja­va­nja u par­tij­ske svr­he, ali je to te­ško ar­gu­men­to­va­no tvr­di­ti i do­ka­za­ti, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan” di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re (ZZZCG) Su­ljo Mu­sta­fić. On je na­gla­sio da stro­go in­si­sti­ra na po­što­va­nju pro­ce­du­re ka­da je u pi­ta­nju nji­ho­va slu­žba i po­li­ti­ka za­po­šlja­va­nja ko­je spro­vo­de. Mu­sta­fić u pred­lo­že­nom Za­ko­nu o ra­du vi­di po­zi­tiv­na rje­še­nja za rad­ni­ke i su­zbi­ja­nje si­ve eko­no­mi­je, a rad „na cr­no”, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, šte­ti dru­štvu u cje­li­ni.
● Pret­hod­nih mje­se­ci sto­pa ne­za­po­sle­no­sti je u kon­stant­nom ra­stu. Šta je do­ve­lo do to­ga i da li Za­vod ima rje­še­nje za sma­nje­nje ra­sta ne­za­po­sle­no­sti?
– Uz re­do­van pri­liv no­vih ne­za­po­sle­nih, ka­ko iz si­ste­ma obra­zo­va­nja, ta­ko i van nje­ga, na rast ne­za­po­sle­no­sti uti­ca­la je pri­mje­na za­kon­skih rje­še­nja ko­ja di­rekt­no i in­di­rekt­no op­te­re­ću­ju tr­ži­šte ra­da. Za­vo­du su se ja­vlja­li gra­đa­ni sa za­htje­vi­ma za ostva­ri­va­nje ne­kog od pra­va na nov­ča­nu na­kna­du. Pri­ja­vlje­na su i li­ca iz si­ve eko­no­mi­je, ko­ja ima­ju po­sao, ali ne i for­mal­no-prav­ni sta­tus. Ne­za­po­sle­nost u Cr­noj Go­ri za dvi­je i po go­di­ne po­ra­sla je oko 25 od­sto. Od ju­la 2015. go­di­ne, ka­da je re­gi­stro­va­no 32.000 ne­za­po­sle­nih na evi­den­ci­ju je do­šlo još bli­zu 20.000 oso­ba.
Po­sli­je du­že vre­me­na bu­džet Za­vo­da je po­ve­ćan za 2018. go­di­nu. No, to nam do­la­zi u go­di­ni ka­da za nas va­že ogra­ni­če­nja iz Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja. Tu su i broj­ne pro­ce­du­re ko­je zah­ti­je­va­ju vri­je­me. Ipak, pla­ni­ra­li smo da kroz po­sto­je­će i no­ve pro­gra­me uklju­či­mo od 3.500 do 4.000 li­ca sa evi­den­ci­je, ko­je će­mo pri­pre­mi­ti za tr­ži­šte ra­da, a ne­ki­ma po­mo­ći da se br­že i lak­še za­po­sle. Do­dat­nim an­ga­žo­va­njem za­po­sle­nih u Za­vo­du na­sto­ji­mo da pri­je ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra ot­poč­ne­mo što vi­še ak­tiv­no­sti, pri­je sve­ga, mje­re ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja i ak­tiv­no­sti Fon­da za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom, uklju­ču­ju­ći grant še­me.
● Na pro­lje­će se u vi­še cr­no­gor­skih op­šti­na odr­ža­va­ju pred­sjed­nič­ki i lo­kal­ni iz­bo­ri. ZZZ je u ra­ni­jem pe­ri­o­du bio u fo­ku­su pa­žnje zbog sum­nji u zlo­u­po­tre­be za­po­šlja­va­nja u par­tij­ske svr­he. Šta će­te pred­u­ze­ti da se spri­je­če even­tu­al­ne zlo­u­po­tre­be za­po­šlja­va­nja uoči iz­bo­ra?
– Mo­ram po­no­vi­ti i uka­za­ti na po­gre­šnu per­cep­ci­ju u jav­no­sti – Za­vod ne za­po­šlja­va, već po­sre­du­je u za­po­šlja­va­nju. Za­po­šlja­va­mo sa­mo u svo­joj slu­žbi, i to po pra­vi­li­ma ko­ja va­že za osta­le dr­žav­ne or­ga­ne, čak i u si­tu­a­ci­ja­ma ka­da po­pu­nja­va­mo upra­žnje­na rad­na mje­sta, zbog od­la­ska po­sto­je­ćih za­po­sle­nih. Što se ti­če osta­lih za­po­šlja­va­nja, sve ide mi­mo Za­vo­da i za­vi­si is­klju­či­vo od vo­lje po­slo­dav­ca ko­ji tra­ži rad­nu sna­gu.
Na­gla­ša­vam, Za­vod je mje­sto gdje se ogla­ša­va­ju slo­bod­na rad­na mje­sta, gdje se ne­za­po­sle­ni ani­mi­ra­ju i uklju­ču­ju u pro­gra­me, po­ve­zu­ju se oni ko­ji tra­že po­sao i po­slo­dav­ci. Stro­go in­si­sti­ram na po­što­va­nju pro­ce­du­ra i ka­da su u pi­ta­nju na­še slu­žbe i po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja ko­je spro­vo­di­mo.
● Ko­li­ko ste kao di­rek­tor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje za­do­volj­ni pred­lo­že­nim Za­ko­nom o ra­du? Da li sma­tra­te da će se nji­me po­bolj­ša­ti po­lo­žaj rad­ni­ka?
– Či­nje­ni­ca da su pro­ces pre­go­va­ra­nja o za­kon­skim nor­ma­ma i jav­na ras­pra­va pro­te­kli bez, da ka­žem, var­ni­če­nja so­ci­jal­nih part­ne­ra, go­vo­ri nam o to­me da se ra­di o ko­rekt­nom tek­stu, ko­ji će po­bolj­ša­ti po­lo­žaj rad­ni­ka. Svi so­ci­jal­ni part­ne­ri ima­li su raz­li­či­te po­čet­ne po­zi­ci­je i ve­li­ka oče­ki­va­nja, ali je rad na ni­vou Rad­ne gru­pe okon­čan sa vi­so­kim ste­pe­nom kon­sen­zu­sa za šta je za­slu­žno ko­rekt­no pre­go­va­ra­nje i uva­ža­va­nje ar­gu­men­ta­ci­je svih uče­sni­ka pre­go­vo­ra. Bit­no je da se u prak­si obez­bi­je­de neo­p­hod­ni me­ha­ni­zmi i stvo­re uslo­vi za ade­kvat­nu i do­sled­nu pri­mje­nu za­ko­na.
Kao, po­zi­tiv­nu za rad­ni­ke pred­lo­že­nu no­vi­nu iz­dvo­jio bih od­red­bu, a na fo­nu je su­zbi­ja­nja si­ve eko­no­mi­je, ko­jom je pro­pi­sa­no da se rad­ni­ku na cr­no, ko­jeg in­spek­tor za­tek­ne na po­slu, u ro­ku od tri da­na mo­ra da­ti rje­še­nje za stal­ni rad­ni od­nos. Uko­li­ko tog rad­nog mje­sta ne­ma u si­ste­ma­ti­za­ci­ji, on­da po­slo­da­vac mo­ra da mu da ot­prem­ni­nu.
● Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je u vi­še na­vra­ta je utvr­di­la ugro­ža­va­nje jav­nog in­te­re­sa i po­sto­ja­nje sum­nje na ko­rup­ci­ju zbog ogla­sa na dan i u da­ni­ma vi­ken­da, ko­je su dr­žav­ne usta­no­ve i pred­u­ze­ća ras­pi­si­va­li pre­ko ZZZ. Da li Za­vod ima mo­guć­nost da ne ob­ja­vi ta­kav oglas?
– Pre­ma Za­ko­nu o za­po­šlja­va­nju i ostva­ri­va­nju pra­va iz osi­gu­ra­nja od ne­za­po­sle­no­sti, što je za nas kru­ci­jal­ni akt, Za­vod je du­žan da slo­bod­no rad­no mje­sto po­slo­dav­ca ogla­si na ogla­snoj ta­bli i in­ter­net stra­ni­ci Za­vo­da i u me­di­ji­ma, u ro­ku od dva rad­na da­na od da­na pri­ja­vlji­va­nja. U pro­tiv­nom, bi­li bi u pre­kr­ša­ju. Za­ko­nom ni­je pre­ci­zi­ra­no tra­ja­nje ogla­sa. Rok za pri­ja­vlji­va­nje na oglas, od­no­sno kon­kurs, kao i uslo­ve za za­sni­va­nje rad­nog od­no­sa, od­re­đu­je po­slo­da­vac u pri­ja­vi o slo­bod­nom rad­nom mje­stu, shod­no pro­pi­si­ma ko­ji se na nje­ga od­no­se.
Na­po­mi­njem, na dr­žav­nu upra­vu pri­mje­nju­je se Za­kon o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma u ko­jem je utvr­đen rok za pod­no­še­nje pri­ja­va na oglas ili kon­kurs. U re­al­nom sek­to­ru to od­re­đu­ju po­slo­dav­ci. Ka­ko u nad­le­žno­sti Za­vo­da ni­je pra­će­nje po­stup­ka za­po­šlja­va­nja, po ras­pi­sa­nim ogla­si­ma, to Za­vod ne mo­že ima­ti sa­zna­nje o even­tu­al­nim zlo­u­po­tre­ba­ma. Uko­li­ko tih zlo­u­po­tre­ba ima, po­sto­je dr­žav­ni or­ga­ni ko­ji su du­žni da re­a­gu­ju, a mi smo sprem­ni da pru­ži­mo sve in­for­ma­ci­je uko­li­ko se one od nas tra­že.
● Da li sma­tra­te da u Cr­noj Go­ri ima zlo­u­po­tre­be za­po­šlja­va­nja u po­li­tič­ke ili par­tij­ske svr­he?
– Kao što je po­zna­to, mi smo po­li­tič­ko dru­štvo. Mno­gi za­po­sle­ni kao i oni ko­ji se za­po­šlja­va­ju ili su čla­no­vi ili sim­pa­ti­ze­ri ne­ke po­ti­tič­ke par­ti­je, na što ne mo­že­mo uti­ca­ti. Da li ima zlo­u­po­tre­be za­po­šlja­va­nja u po­li­tič­ke svr­he, vje­ro­vat­no da ima, ali te­ško je to ar­gu­men­to­va­no tvr­di­ti i do­ka­za­ti.
Je­di­no što mo­gu da tvr­dim je­ste to da se u ku­ći, na či­jem sam če­lu, stro­go po­štu­ju pro­ce­du­re i pri za­po­šlja­va­nju pred­nost se da­je, pri­je sve­ga, struč­no­sti i ospo­so­blje­no­sti kan­di­da­ta.
● Ko­li­ko je, pre­ma Va­šoj ocje­ni, u Cr­noj Go­ri iz­ra­žen pro­blem ra­da „na cr­no” i da li ima­te me­ha­ni­zme sa spre­ča­va­nje te po­ja­ve?
– Ni­je po­znat pre­ci­zan po­da­tak o bro­ju rad­ni­ka na cr­no. Sin­di­ka­ti ba­ra­ta­ju ci­from od 40.000. Pre­ma is­tra­ži­va­nju Ip­so­sa iz 2016. go­di­ne, ne­for­mal­no za­po­šlja­va­nje u Cr­noj Go­ri je na ni­vou od 32,7 od­sto. U sva­kom slu­ča­ju, ri­ječ je o po­ja­vi ko­ja šte­ti i rad­ni­ci­ma, po­je­di­nač­no i dru­štvu u cje­li­ni. U Za­vo­du smo taj pro­blem dav­no pre­po­zna­li, jer na­šu evi­den­ci­ju op­te­re­ću­ju rad­ni­ci iz si­ve zo­ne po­slo­va­nja. U na­mje­ri da se ak­ti­vi­ra­mo u su­zbi­ja­nju ne­le­gal­nog ra­da pot­pi­sa­li smo me­mo­ran­dum o sa­rad­nji sa Upra­vom za in­spek­cij­ske po­slo­ve. Po­če­li smo sa upa­ri­va­njem ba­za dvi­je in­sti­tu­ci­je. Za one za ko­je se utvr­di da ra­de na cr­no, ne­ma po­tre­be da se na­la­ze na evi­den­ci­ji Za­vo­da. Ta­kvi slu­ča­je­vi već se bi­lje­že u Pod­go­ri­ci. Sa­rad­nju sa in­spek­ci­jom, po­seb­no ra­da, na­sta­vi­će­mo i u ovoj go­di­ni.
Dru­gu go­di­nu za­re­dom re­a­li­zu­je­mo Pro­gram ospo­so­blja­va­nja i za­po­šlja­va­nja mla­dih na su­zbi­ja­nju ne­for­mal­nog po­slo­va­nja „Stop si­voj eko­no­mi­ji”. Uklju­če­no je 145 vi­so­ko­ško­la­ca, i to 80 na po­slo­vi­ma pru­ža­nja teh­nič­ke po­dr­ške i po­mo­ći slu­žbe­nim li­ci­ma Po­re­ske upra­ve, 35 u Upra­vi po­li­ci­je i 30 li­ca u Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve. Do­sa­da­šnjim nji­ho­vim dje­lo­va­njem, kroz ko­or­di­ni­ra­ni pri­stup in­sti­tu­ci­ja, do­pri­ni­je­lo se stva­ra­nju kva­li­tet­ni­jeg tr­ži­šnog am­bi­jen­ta, efi­ka­sni­jem ra­du in­sti­tu­ci­ja, po­di­za­nju po­vje­re­nja gra­đa­na u in­sti­tu­ci­je si­ste­ma i u ko­nač­nom efi­ka­sni­jem bu­džet­skom pri­ho­do­va­nju. Sa in­spek­to­ri­ma ra­da u le­gal­ne rad­ne to­ko­ve uvo­de rad­ni­ke iz si­ve eko­no­mi­je, ta­ko da za njih pre­sta­je po­tre­ba da se na­la­ze na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje. Vi­so­ko­škol­ci su an­ga­žo­va­ni do 31. de­cem­bra. Već je is­ka­za­na po­tre­ba i in­te­re­so­va­nje dr­žav­nih or­ga­na da zna­ča­jan broj njih za­dr­že u stal­ni rad­ni od­nos i da se ovaj pro­gram re­a­li­zu­je i to­kom 2018. go­di­ne.A.OSTO­JIĆ


Ulo­ži­li dva mi­li­o­na

● Pla­ni­ra­te otva­ra­nje cen­tra za auti­zam pri ZZZ. Na ko­ji na­čin bi funk­ci­o­ni­sao taj cen­tar?
– Jav­no­sti je već po­zna­to da je Za­vod za za­po­šlja­va­nje ustu­pio 410 me­ta­ra kva­drat­nih po­slov­nog pro­sto­ra, sa me­di­cin­skom opre­mom, za po­tre­be pr­vog na­ci­o­nal­nog cen­tra za auti­zam, ko­ji je funk­ci­o­nal­ni dio Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re. U objek­tu na Za­bje­lu, pod jed­nim kro­vom, dje­lo­va­će dva cen­tra, za auti­zam i pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju. U iz­grad­nju i opre­ma­nje objek­ta Za­vod je ulo­žio dva mi­li­o­na eura.
Osni­va­nje cen­tra za pro­fe­si­o­nal­nu re­­ha­bi­li­ta­ci­ju, kao jav­ne usta­no­ve, na pro­sto­ru od oko 1.400 me­ta­ra kva­drat­nih, pred­sta­vlja re­a­li­za­ci­ju stra­te­škog pla­na dje­lo­va­nja so­ci­jal­nih part­ne­ra u Cr­noj Go­ri ra­di obez­bje­đi­va­nja na jed­nom mje­stu zdrav­stve­nih, so­ci­jal­nih, obra­zov­nih, rad­no-te­ra­pe­ut­skih uslu­ga, uslu­ga pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je, po­čev od pred­škol­skog uz­ra­sta (bez ob­zi­ra na vri­je­me i okol­no­sti na­stan­ka ošte­će­nja) u skla­du sa nji­ho­vim re­al­nim po­tre­ba­ma i po me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"