Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo USVOJENA NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA O STRANCIMA Vlada privileguje strane vlasnike jahti U novim zakonskim rješenjima predviđeno je da prestanak važenja dozvole za privremeni boravak ne prestaje da važi strancu, odnosno nerezidentu, vlasniku jahte i članovima njegove posade iako su boravili van Crne Gore duže od 30, odnosno 90 dana
Dan - novi portal
Vla­da Cr­ne Go­re usvo­ji­la je na po­sled­njoj sjed­ni­ci no­vi Pred­log za­ko­na o stran­ci­ma, ko­ji, iz­me­đu osta­log, u pri­vi­le­go­van po­lo­žaj sta­vlja stra­ne vla­sni­ke jah­ti.
U no­vim za­kon­skim rje­še­nji­ma pred­vi­đe­no je da pre­sta­nak va­že­nja do­zvo­le za pri­vre­me­ni bo­ra­vak ne pre­sta­je da va­ži stran­cu (iz čla­na 43 tač­ka 13 ), od­no­sno ne­re­zi­den­tu – vla­sni­ku jah­te i čla­no­vi­ma nje­go­ve po­sa­de, iako su bo­ra­vi­li van Cr­ne Go­re du­že od 30, od­no­sno 90 da­na. Ina­če, ovim pred­lo­gom pre­ci­zra­no je da do­zvo­la za pri­vre­me­ni bo­ra­vak pre­sta­je uko­li­ko stra­nac du­že od mje­sec bo­ra­vi van Cr­ne Go­re, što u slu­ča­ju stra­nih vla­sni­ka jah­ti ne va­ži.
No­vi Pred­log za­ko­na o stran­ci­ma usvo­jen na sjed­ni­ci odr­ža­noj 28. de­cem­bra pro­šle go­di­ne.
Iz­mje­na ve­za­na za vla­sni­ke jah­ti je uni­je­ta u no­vi za­kon po pre­po­ru­ci Ame­rič­ke pri­vred­ne ko­mo­re u Cr­noj Go­ri i Sa­vje­ta stra­nih in­ve­sti­to­ra.
– Na osno­vu čla­na 43 tač­ka 13 ovog za­ko­na i čla­na 22 stav 3 Za­ko­na o jah­ta­ma odo­bra­va se pri­vre­me­ni bo­ra­vak stran­ci­ma – čla­no­vi­ma po­sa­de stra­ne jah­te – či­ji je vla­snik za­klju­čio ugo­vor o za­ku­pu ve­za sa ma­ri­nom za jah­te u Cr­noj Go­ri, u tra­ja­nju du­žem od 90 da­na. Po­što će čla­no­vi po­sa­de jah­ti bo­ra­vi­ti van Cr­ne Go­re to­kom vi­še od 90 da­na u to­ku go­di­ne, zbog plo­vid­bi jah­ti van Cr­ne Go­re to­kom se­zo­ne, to je po­treb­no uni­je­ti ova­kvu od­red­bu ka­ko im go­di­šnja do­zvo­la bo­rav­ka ne bi pre­sta­la da va­ži zbog bo­rav­ka van Cr­ne Go­re du­že od 90 da­na – pi­sa­lo je u pred­lo­gu sa jav­ne ras­pra­ve, ko­ji su ob­ra­đi­va­či no­vog za­ko­na usvo­ji­li.
Cr­no­gor­sko pri­mor­je to­kom tu­ri­stič­ke go­di­ne po­sje­ti ve­li­ki broj luk­su­znih jah­ti iz ino­stran­stva. Naj­vi­še njih do­la­zi u Ti­vat, Bu­dvu i Ko­tor.
Je­dan od pri­mje­ra za to je iz av­gu­sta pro­šle go­di­ne ka­da je u Be­či­će sa luk­su­znom 86 me­ta­ra du­gom ja­tom „Kin­dom 5 KR” uplo­vio sa­u­dij­ski mi­li­jar­der – arap­ski princ Al-Va­led bin Ta­lal bin Ab­du­la­ziz al-Sa­ud i nje­go­va po­ro­di­ca. Bin Ta­lal se to­kom svog bo­rav­ka u Bu­dvi sa­stao i sa cr­no­gor­skim pre­mi­je­rom Du­škom Mar­ko­vi­ćem i ta­da na­ja­vio in­ve­sti­ci­je u na­šu ze­mlju. Ipak, ve­li­ke na­ja­ve pre­ki­nu­lo je hap­še­nje prin­ce Bin Ta­la­la u no­vem­bru pro­šle go­di­ne u okvi­ru is­tra­ge o ko­rup­ci­ji u Sa­u­dij­skoj Ara­bi­ji…
Po­red iz­mje­na ko­je se ti­ču vla­sni­ka jah­ti u no­vom Pred­lo­gu za­ko­na o stran­ci­ma uni­je­te su broj­ne iz­mje­ne naj­vi­še ve­za­ne za Evrop­sku uni­ju (EU).
Uni­je­ta je iz­mje­na ve­za­na za odo­bre­nje bo­rav­ka stran­cu za ko­ga je dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je do­ni­je­la od­lu­ku o pro­tje­ri­va­nju. Tu iz­mje­nu tre­ti­ra član 123, ko­ji, je pre­ci­zi­ra­no ako je dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je do­ni­je­la od­lu­ku o pro­tje­ri­va­nju stran­ca, or­gan dr­žav­ne upra­ve nad­le­žan za vanj­ske po­slo­ve i Mi­ni­star­stvo će u po­stup­ku odo­bra­va­nja vi­za, od­no­sno bo­rav­ka vo­di­ti ra­ču­na o in­te­re­si­ma te dr­ža­ve.
– Tu je i iz­mje­na o za­jed­nič­kim le­to­vi­ma dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je, ko­je tre­ti­ra član 120, ko­ji gla­si „Ra­di pri­nud­nog uda­lje­nja va­zdu­šnim pu­tem Mi­ni­star­stvo or­ga­ni­zu­je i uče­stvu­je u za­jed­nič­kim le­to­vi­ma dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je”.
Cr­na Go­ra je no­vim za­kon­skim rje­še­nji­ma du­žna i da pru­ži po­moć dr­ža­vi čla­ni­ci Evrop­ske uni­je kod pri­nud­nog uda­lje­nja va­zdu­šnim pu­tem, što je upi­sa­no u čla­nu 121.
– Po­li­ci­ja će na za­htjev nad­le­žnog or­ga­na dr­ža­ve čla­ni­ce Evrop­ske uni­je pru­ži­ti po­moć pri­li­kom tran­zi­ta ra­di pri­nud­nog uda­lje­nja va­zdu­šnim pu­tem. Za­htjev za pru­ža­nje po­mo­ći iz sta­va 1 ovog čla­na, po­li­ci­ja će od­bi­ti: ako je stra­nac ko­ji se pri­nud­no uda­lja­va u Cr­noj Go­ri op­tu­žen da je uči­nio kri­vič­no dje­lo ili je iz­dat na­log za nje­go­vo li­še­nje slo­bo­de ra­di iz­dr­ža­va­nja ka­zne za­tvo­ra, ako tran­zit pre­ko dru­gih dr­ža­va ili pri­hvat u dr­ža­vi od­re­di­šta ni­je mo­guć, ako je u Cr­noj Go­ri po­treb­no oba­vi­ti pre­si­je­da­nje iz jed­ne u dru­gu va­zdu­šnu lu­ku, ako pri­nud­no uda­lje­nje ni­je mo­gu­će iz prak­tič­nih raz­lo­ga, ako to zah­ti­je­va­ju raz­lo­zi na­ci­o­nal­ne, od­no­sno unu­tra­šnje bez­bjed­no­sti ili jav­nog zdra­vlja ili bi to šte­ti­lo me­đu­na­rod­nim in­te­re­si­ma Cr­ne Go­re… – pi­še, iz­me­đu osta­log, u čla­nu 121 Pred­lo­ga za­ko­na o stran­ci­ma.
Vl.O.


Pre­sta­nak va­že­nja do­zvo­le

U čla­nu 65 no­vog Pred­lo­ga za­ko­na o stran­ci­ma iz­me­đu osta­log pi­še da do­zvo­la za pri­vre­me­ni bo­ra­vak pre­sta­je da va­ži is­te­kom ro­ka va­že­nja, pre­stan­kom raz­lo­ga na osno­vu ko­jih je do­zvo­la iz­da­ta, ako za vri­je­me tra­ja­nja pri­vre­me­nog bo­rav­ka stra­nac bo­ra­vi van Cr­ne Go­re du­že od 30 da­na.
Ta­ko­đe, do­zvo­la pre­sta­je i ako se na­knad­no utvr­di da po­sto­je raz­lo­zi iz čla­na 8 istog za­ko­na, ako je stran­cu iz­re­če­na mje­ra bez­bjed­no­sti pro­tje­ri­va­nje stran­ca iz ze­mlje, za­štit­na mje­ra pro­tje­ri­va­nja stran­ca sa te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re ili je do­ni­je­to rje­še­nje iz čla­na 110 istog za­ko­na.
Pri­vre­me­ni bo­ra­vak pre­sta­je i ako stra­nac bo­ra­vak u Cr­noj Go­ri ne ko­ri­sti u svr­hu zbog ko­jeg je odo­bren, u slu­ča­ju kad je stra­nac do­zvo­lu za pri­vre­me­ni bo­ra­vak do­bio ra­di spa­ja­nja po­ro­di­ce, a na­knad­no se utvr­di da je brak za­klju­čen iz ko­ri­sti, kad stra­nac ostva­ri pra­vo na stal­ni bo­ra­vak…

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"