Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo DEKAN FAKULTETA DRAMSKIH UMJETNOSTI SANJA GARIĆ PORUČILA Naši studenti priznati u regionu
Dan - novi portal
De­kan Fa­kul­te­ta dram­skih umjet­no­sti, pro­fe­sor Sa­nja Ga­rić ka­za­la je da su svi stu­den­ti te vi­so­ko­škol­ske usta­no­ve ta­len­to­va­ni, te da u pro­tiv­nom ne bi mo­gli ima­ti sta­tus i ne bi uspje­šno pra­ti­li na­sta­vu. Ona na­gla­ša­va da su stu­den­ti sa tog fa­kul­te­ta pri­zna­ti u re­gi­o­nu.
– Ove fa­kul­te­te mla­di lju­di ne upi­su­ju za­to što su im sta­ri­ji re­kli da je to pa­me­tan iz­bor, da će la­ko do­ći do po­sla i ima­ti od­lič­nu pla­tu. Na­pro­tiv, upi­su­ju ih upr­kos upo­zo­re­nji­ma da je bu­duć­nost umjet­ni­ka ne­si­gur­na, ne­iz­vje­sna. Ta­len­to­va­ne lju­de, pri­li­kom iz­bo­ra stu­di­ja, vo­di po­tre­ba za stva­ra­la­štvom. A ka­da ima­te taj kva­li­tet u star­tu, on­da to, go­to­vo uvi­jek, zna­či i da ima­te ozbilj­ne, po­sve­će­ne, uspje­šne stu­den­te. Oni ima­ju svi­jest o zna­ča­ju obra­zo­va­nja, želj­ni su no­vih zna­nja i vri­jed­no ra­de na da­ljem raz­vo­ju svo­jih spo­sob­no­sti. Na­ši stu­den­ti vo­le da stu­di­ra­ju. Sa­mim tim, uspjeh je ne­mi­no­van. Po za­vr­šet­ku stu­di­ja svi oni sta­sa­ju u mla­de pro­fe­si­o­nal­ce, želj­ne po­sla, pro­je­ka­ta, sprem­ne da se do­ka­zu­ju, od­mje­ra­va­ju i da­lje usa­vr­ša­va­ju. Mi­slim da je slič­na si­tu­a­ci­ja na svim umjet­nič­kim fa­kul­te­ti­ma, da ne­ma zna­čaj­ni­jih, su­štin­skih raz­li­ka, uzro­ko­va­nih od­re­đe­nom ško­lom ili sre­di­no – iz­ja­vi­la je Ga­rić za por­tal Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re.
Ona do­da­je da su sa­mo kan­di­da­ti ko­ji su po­lo­ži­li pri­jem­ni is­pit pro­šli ozbilj­nu, stro­gu se­lek­ci­ju i po­sta­li stu­den­ti Fa­kul­te­ta dram­skih umjet­no­sti.
– Da­kle, po­što ta­kvih raz­li­ka (ta­len­to­va­ni – ne­ta­len­to­va­ni) me­đu na­šim stu­den­ti­ma ne­ma, pi­ta­nje se od­no­si na sve – ka­ko pod­sti­če­mo na­še stu­den­te da bu­du još bo­lji. Tru­di­mo se da ukup­na at­mos­fe­ra na fa­kul­te­tu bu­de pod­sti­caj­na – sam obra­zov­ni pro­ces, nje­gov kva­li­tet i di­na­mi­ka, sva­ko­dnev­ni kre­a­tiv­ni iza­zo­vi, sa­rad­nja me­đu stu­den­ti­ma sa raz­li­či­tih stu­dij­skih pro­gra­ma i nji­ho­vi za­jed­nič­ki pro­jek­ti, ali i go­di­šnji is­pi­ti, ko­ji su otvo­re­ni za jav­nost, sve to na­dah­nju­je i obo­ga­ću­je, do­pri­no­si raz­vo­ju na­ših stu­de­na­ta, una­pre­đe­nju nji­ho­vih po­ten­ci­ja­la – is­ti­če Ga­rić.
Na­gla­si­la je da stu­den­ti ima­ju pu­nu pa­žnju pro­fe­so­ra, is­ku­snih pe­da­go­ga, ko­ji ih kon­stant­no i po­sve­će­no pra­te, usmje­ra­va­ju, po­dr­ža­va­ju.
– Jed­na­ko je bit­na i či­nje­ni­ca da naš na­stav­ni ka­dar či­ne po­zna­ti stva­ra­o­ci na po­lju po­zo­ri­šne i film­ske umjet­no­sti, te da stu­den­ti mo­gu, osim pre­da­va­nja, da pra­te i nji­hov umjet­nič­ki rad. Tu je, za­tim, i mo­guć­nost da već to­kom stu­di­ra­nja uče­stvu­ju u zna­čaj­nim pro­fe­si­o­nal­nim pro­jek­ti­ma, ali i još mno­go mo­ti­vi­šu­ćih mo­me­na­ta. Na­rav­no, pod­sti­če­mo i sva­kog stu­den­ta po­je­di­nač­no, ali o to­me ne mo­že­mo go­vo­ri­ti kroz ne­ko­li­ko ge­ne­ral­nih prin­ci­pa i me­to­da, jer pri­stup je in­di­vi­du­a­lan, uvi­jek za­vi­si od kon­kret­ne si­tu­a­ci­je, uslo­vljen je oso­bi­na­ma od­re­đe­nog stu­den­ta. Oči­gled­no je da to ra­di­mo uspje­šno, a u pri­log to­me go­vo­ri či­nje­ni­ca da su na­ši stu­den­ti, za­hva­lju­ju­ći re­zul­ta­ti­ma ko­je po­sti­žu da­nas, pri­zna­ti u ci­je­lom re­gi­o­nu kao već ostva­re­ni glum­ci, re­di­te­lji, pro­du­cen­ti, dra­ma­tur­zi, me­na­dže­ri u kul­tu­ri i me­dij­ski pro­fe­si­o­nal­ci – na­gla­si­la je Ga­rić.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, stu­den­ti Fa­kul­te­ta dram­skih umjest­no­sti su odav­no pri­sut­ni i za­pa­že­ni na umjet­nič­koj sce­ni iz­van Cr­ne Go­re i ostva­ru­ju zna­čaj­ne re­zul­ta­te u re­gi­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim okvi­ri­ma, bi­lo da je ri­ječ o ko­pro­duk­ci­o­nim pro­jek­ti­ma ili pro­jek­ti­ma stra­ne umjet­nič­ke pro­duk­ci­je na po­lju fil­ma, te­le­vi­zi­je...
– Če­sto uče­stvu­ju na me­đu­na­rod­nim po­zo­ri­šnim fe­sti­va­li­ma, film­skim fe­sti­va­li­ma, u pro­jek­ti­ma me­nadž­men­ta u kul­tu­ri, na me­đu­na­rod­nim knji­žev­nim kon­kur­si­ma za ori­gi­nal­ni dram­ski tekst ili film­ski sce­na­rio, i uvi­jek po­ka­zu­ju vi­sok ste­pen kom­pe­ti­tiv­no­sti, ob­u­če­no­sti i spo­sob­no­sti za pro­fe­si­o­nal­nu in­te­gra­ci­ju na me­đu­na­rod­nom umjet­nič­kom tr­ži­štu. Tre­ba po­me­nu­ti i broj­ne me­đu­na­rod­ne na­gra­de i pri­zna­nja, ko­je ta­ko­đe svje­do­če o re­gi­o­nal­nom i me­đu­na­rod­nom uspje­hu na­ših glu­ma­ca, re­di­te­lja, pro­du­ce­na­ta i dra­ma­tur­ga. Stu­den­ti Fa­kul­te­ta dram­skih umjet­no­sti Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re da­nas su va­žni ak­te­ri umjet­nič­ke, kul­tur­ne i me­dij­ske pro­duk­ci­je ne sa­mo u ze­mlji već i re­gi­o­nu, ali i na ši­rem me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu – za­klju­ču­je Ga­rić.
R.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"