Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo IZMJENAMA ZAKONA FUNKCIONERIMA PONOVO OMOGUĆENE NAKNADE ZA RAD U RADNIM TIJELIMA
Funkcionerima omogućili dodatke na zaradu Smanjili plate, pa vratili dodatke Ukoliko Skupština usvoji predlog Vlade, funkcionerima će zarade biti smanjene šest odsto, što će ukupno iznositi 15 odsto u poslednjih šest mjeseci, odnosno oko 300 eura. Naknade za rad u radnim tijelima kreću se i do 500 eura, što anulira smanjenje zarada funkcionera
Dan - novi portal
Na虺on sa衫o go苓i要u od uki苓a要ja na虺na苓a za rad u rad要im gru計a衫a i ti虻e衍i衫a lo虺al要ih sa衫o赴計ra赳a, iz衫je要a衫a Za虺o要a o za訃a苓a衫a za計o貞le要ih u jav要om sek負o訃u ta pri衫a要ja su vraće要a, po負vrđe要o je za „Dan” iz Mi要i貞tar貞tva fi要an貞i虻a. U okvi訃u mje訃a šted要je, za訃a苓e funk苞i觔要e訃i衫a sma要je要e su za de赳et od貞to, a sa苓a je pred衍ože要o uma要je要je za još šest od貞to. Ipak, vraća要je na虺na苓a za rad要e gru計e u sušti要i anu衍i訃a uma要je要je pla負a funk苞i觔要e訃i衫a.
Za虺o要om o za訃a苓a衫a za計o貞le要ih u jav要om sek負o訃u, ko虻i je na sna茆u stu計io 16. mar負a 2016. go苓i要e, na虺na苓e za rad u rad要im gru計a衫a i ti虻e衍i衫a su uki要u負e, a za訃a苓e funk苞i觔要e訃i衫a po赳eća要e i do 1.000 eura. Osta衍im za計o貞le要i衫a u jav要om sek負o訃u pla負e su po訃a貞le do 50 eura. Ipak, iz衫je要a衫a za虺o要a ko虻e se pri衫je要ju虻u od 31. mar負a ove go苓i要e na虺na苓e za rad要a ti虻e衍a su vraće要e i is計laću虻u se uz sa茆la貞nost fi要an貞ij貞kog re貞o訃a. Iz要o貞i na虺na苓a se kreću u ra貞po要u od 100 do 500 eura, u za赳i貞no貞ti o kom rad要om ti虻e衍u je ri虻eč.
Počet虺om go苓i要e funk苞i觔要e訃i衫a su sma要je要e pla負e za de赳et od貞to. Ta虺o je pred貞jed要i虺u drža赳e Fi衍i計u Vu虻a要o赳iću za訃a苓a uma要je要a za oko 195 eura, pre衫i虻e訃u Dušku Mar虺o赳iću 174, a mi要i貞tri衫a oko 150 eura. Pred貞jed要i虺u Skupšti要e Iva要u Bra虻o赳iću pla負a je sma要je要a za 170 eura, nje茆o赳im sa赳jet要i苞i衫a 107, a pot計red貞jed要i苞i衫a oko 140 eura. Po貞la要i苞i衫a su pla負e uma要je要e za oko 140 eura. Uko衍i虺o Skupšti要a usvo虻i pred衍og Vla苓e, naj赳išim funk苞i觔要e訃i衫a za訃a苓e će sa苓a bi負i uma要je要e za oko 110 eura.
– Čla要om 26 Za虺o要a o iz衫je要a衫a i do計u要a衫a Za虺o要a o za訃a苓a衫a za計o貞le要ih u jav要om sek負o訃u, ko虻i je u pri衫je要i od 31. mar負a 2017. go苓i要e, pr觔計i貞a要o je da se, po訃ed na虺na苓e za rad u is計it要im ko衫i貞i虻a衫a, za計o貞le要om u jav要om sek負o訃u može is計la負i負i i na虺na苓a za rad u ko衫i貞i虻a衫a, u sa赳je負i衫a usta要o赳lje要im po貞eb要im za虺o要om, od要o貞no od衍u虺om or茆a要a lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e, u ko衫i貞i虻a衫a obra述o赳a要im za re苔衍i述a苞i虻u pro虻e虺a負a od držav要og in負e訃e貞a, kao i u ko衫i貞i虻a衫a i dru茆im rad要im ti虻e衍i衫a ko虻a se ne fi要an貞i訃a虻u iz bu苓že負a Cr要e Go訃e, od要o貞no bu苓že負a lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e. Na赳e苓e要e na虺na苓e mo茆u se is計la負i負i, uz sa茆la貞nost Vla苓e, od要o貞no or茆a要a lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e, po pret虐od要o pri苑a赳lje要oj po負vr苓i o ras計o衍oži赳im sred貞tvi衫a od stra要e Mi要i貞tar貞tva fi要an貞i虻a, od要o貞no nad衍ežnog or茆a要a lo虺al要e upra赳e za po貞lo赳e fi要an貞i虻a – ob虻ašnja赳a虻u u Mi要i貞tar貞tvu fi要an貞i虻a.
U tom re貞o訃u kažu da na赳e苓e要a od訃ed苑a ne衫a re負ro苔k負iv要u pri衫je要u i pri衫je要ju虻e se od 31. mar負a 2017. go苓i要e, ta虺o da se pri衫a要ja neće vraća負i.
– Na虺na苓u će do苑i虻a負i sa衫o čla要o赳i rad要ih ko衫i貞i虻a i sa赳je負a ko虻i su pred赳iđe要i čla要om 26, uz uslov da ima ras計o衍oži赳ih sred貞ta赳a u bu苓že負u i da po貞to虻i sa茆la貞nost Vla苓e – kažu u mi要i貞tar貞tvu.
Čla要om 26 za虺o要a de苯i要iše se da u dru茆e na虺na苓e spa苓a虻u pri衫a要ja za „član貞tvo u ko衫i貞i虻i, sa赳je負u i rad要om ti虻e衍u, ko虻e obra述u虻e držav要i or茆an, or茆an držav要e upra赳e, or茆an lo虺al要e upra赳e i lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e, ne述a赳i貞no i re茆u衍a負or要o ti虻e衍o i prav要a li苞a u vla貞ništvu drža赳e ili lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e”.
U okvi訃u mje訃a šted要je, Vla苓a je ko訃i貞ni苞a衫a na虺na苓a po osno赳u rođe要ja tro虻e i više dje苞e uki要u衍a to pra赳o. Vla苓a je to oprav苓a衍a na赳od要im spa貞a赳a要jem jav要ih fi要an貞i虻a.
Eko要om貞ki ana衍i負ičar Si要iša Le虺ić is負iče da je kod nas uvi虻ek za要i衫lji赳a si負u苔苞i虻a oko pla負a fun苞i觔要e訃a.
– Pr赳o po赳eća要je, pa sma要je要je, pa uki苓a要je na苓ok要a苓a za rad要e gru計e, pa vraća要je istih. Gle苓a虻ući sa stra要e kao da se ne zna šta da se ra苓i. Ili je u pi負a要ju nešto dru茆o. Ka虺o pri虺a述a負i u teškoj eko要om貞koj si負u苔苞i虻i pla負e jav要ih funk苞i觔要e訃a? Mno茆o po計u衍i述ma, ma衍o iskre要o貞ti, a sve za do苑ro苑it našeg bu苓že負a – kaže Le虺ić.
On na赳o苓i da bi sve bi衍o tran貞pa訃ent要o naj苑o衍je je da pri虺ažu pla負u jed要og po貞la要i虺a ili mi要i貞tra ko虻i je po貞led要jih go苓i要u i više na istom rad要om mje貞tu pa će vi苓je負i sko虺o赳e, pa苓o赳e i stvar要o sta要je.
– Opšta priča u pro苞en負i衫a i dru茆im ele衫en負i衫a sa衫o je pri虺ri赳a要je stvar要e si負u苔苞i虻e od jav要o貞ti – sma負ra Le虺ić.
U Cen負ru za građan貞ko obra述o赳a要je (CGO) ocje要ju虻u da se na osno赳u vraća要ja na虺na苓a za rad u vla苓i要im ti虻e衍i衫a i ko衫i貞i虻a衫a može za虺ljuči負i da iz赳ršna vlast ne衫a stra負e茆i虻u i da ve觔衫a če貞to mi虻e要ja pri貞tup ka苓a su u pi負a要ju novča要a iz苓va虻a要ja i pla要i訃a要ja ak負iv要o貞ti ko虻e bi do赳e衍e do rješe要ja eko要om貞ke kri述e, ali ne do funk苞i觔要al要o貞ti in貞ti負u苞i觔要al要og okvi訃a. Sa訃ad要i苞a na pro茆ra衫i衫a u toj NVO Sve負la要a Pešić kaže da ni負i ovo po虺a述u虻e ubje苓lji赳ost Vla苓e da jača pro苯e貞i觔要al要u ad衫i要i貞tra苞i虻u, ni負i ozbilj要ost da pod虻ed要a虺o di虻e衍i te訃et eko要om貞ke kri述e jer ove mje訃e ne re衍ak貞i訃a虻u značaj要o bu苓žet, a si茆ur要o će do赳e貞ti do ne虺og vi苓a ne述a苓o赳olj貞tva sa衫e ad衫i要i貞tra苞i虻e.
– Ne貞um要ji赳o se ra苓i po計u衍i貞tič虺im mje訃a衫a ko虻i衫a je cilj da se na ma要i計u衍a負i赳an način pri虺ažu sma要je要ja pla負a funk苞i觔要e訃i衫a ka虺o bi dje衍o赳a衍o da su jed要a虺o op負e訃eće要i kao i veći要a građa要a i građan虺i ko虻i no貞e naj赳eći dio te訃e負a ova虺vih po衍i負i虺a – kaže Pešić.
M.S.


Li苞e衫jer要i po負ez

U NVO MANS sma負ra虻u da je no赳i po負ez vla貞ti no赳a ma要i計u衍a苞i虻i i za衫je要a te述a od Vla苓e ko虻a go苓i要a衫a držav要im funk苞i觔要e訃i衫a i za計o貞le要i衫a u ad衫i要i貞tra苞i虻i pu要i dže計o赳e ta虺o što im is計laću虻e na虺na苓e za an茆ažo赳a要je u rad要im ti虻e衍i衫a, iako se u naj赳ećem bro虻u sluča虻e赳a ra苓i o nji虐o赳om re苓ov要om po貞lu. Ines Mr苓o赳ić iz MANS-a pod貞jeća da je Držav要a re赳i述or貞ka in貞ti負u苞i虻a pri虻e više go苓i要a uka述a衍a da su se na虺na苓e is計laći赳a衍e za ono što su bi衍i re苓ov要i rad要i za苓a苞i za計o貞le要ih.
– Među負im, Vla苓i go苓i要a衫a ni虻e pa苓a衍o na pa衫et da ih uki要e i ta虺o „za赳uče“ ru虺u u dže計o赳e naj赳iših držav要ih funk苞i觔要e訃a i značaj要og bro虻a za計o貞le要ih u glo衫a述nom držav要om apa訃a負u. Pri虺a述i赳a負i sa苓a da su mi要or要im sma要je要jem pla負a naj赳išim držav要im funk苞i觔要e訃i衫a ostva訃e要e značaj要e ušte苓e, ka苓a smo svi svje苓o苞i da su im mi要u衍e go苓i要e pla負e mal負e要e du計li訃a要e, za虹貞ta je li苞e衫jer要o. Ogrom要e za訃a苓e funk苞i觔要e訃a je貞u mo茆le da bu苓u pro貞tor za veće ušte苓e u iona虺o pra述noj držav要oj ka貞i, ali je Vla苓i, pred赳ođe要oj DPS-om, go苓i要a衫a naj衍akše da „uda訃i“ po so苞i虻al要o naj赴茆rože要i虻im, što je za虹貞ta po訃aža赳a虻uće, ali i uvre苓lji赳o, i po虺a述u虻e da je u ovoj drža赳i so苞i虻al要a prav苓a odav要o mi貞a觔要a ime要i苞a – na赳o苓i Mr苓o赳ić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"