Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-11 AGENCIJA NAJAVILA KONTROLU U RESORIMA NIKOLE JANOVIĆA I ZORANA PAŽINA ZBOG SPORNOG SPORAZUMA
Janović i Pažin Ministarstva ugrozila privatnost građana Članovi 23 i 46 Zakona o sportu na koje se pozivaju vezano za sporazum između ministarstava sporta i pravde ne mogu biti pravni osnov za potpisivanje takvog akta, ocijenio je Radenko Lacmanović
Dan - novi portal
Mi­ni­stri spor­ta i prav­de Ni­ko­la Ja­no­vić i Zo­ran Pa­žin, pot­pi­sa­li su ne­za­ko­nit spo­ra­zum o sa­rad­nji, ko­jim se na­ru­ša­va pra­vo na pri­vat­nost gra­đa­na, zbog če­ga će kon­tro­lo­ri Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­tak i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma spro­ve­sti kon­tro­lu u tim re­so­ri­ma ka­ko bi pro­vje­ri­li da li je bi­lo zlo­u­po­tre­ba.
Mi­ni­star­stva prav­de i spor­ta ni­je­su tra­ži­la, pa sa­mim tim ni do­bi­la mi­šlje­nje od Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma pri­li­kom pot­pi­si­va­nja spor­nog spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji, ko­jim se Ja­no­vi­će­vom mi­ni­star­stvu do­zvo­lja­va pri­stup po­da­ci­ma iz ka­zne­ne i pre­kr­šaj­ne evi­den­ci­je, što mo­že do­ve­sti do kr­še­nja pra­va na pri­vat­nost gra­đa­na i pred­sta­vlja ne­sra­zmjer­nu ob­ra­du lič­nih po­da­ta­ka. U prak­si to zna­či da će umje­sto za, na pri­mjer, de­set li­ca ko­ja tre­ba da bu­du pro­gla­še­na za vr­hun­ske spor­ti­ste, sport­ski re­sor ras­po­la­ga­ti po­da­ci­ma sva­kog gra­đa­ni­na ko­ji je ika­da na­pra­vio pre­kr­šaj.
Član Sa­vje­ta Agen­ci­je Ra­den­ko Lac­ma­no­vić oci­je­nio je za „Dan” da čla­no­vi 23 i 46 Za­ko­na o spor­tu na ko­je se po­zi­va­ju ve­za­no za spo­ra­zum iz­me­đu mi­ni­star­sta­va prav­de i spor­ta ne mo­gu bi­ti prav­ni osnov za pot­pi­si­va­nje ta­kvog ak­ta.
– Po­me­nu­ti čla­no­vi pro­pi­su­ju uslo­ve, od­no­sno pre­pre­ke da bi ne­ko do­bio sta­tus vr­hun­skog spor­ti­ste. Ta­ko­đe, u sa­mom spo­ra­zu­mu se na­vo­di da su osni­va­nje sport­skih or­ga­ni­za­ci­ja, kao i pro­mje­ne u nji­ma di­na­mi­čan pro­ces, pa su zbog to­ga Mi­ni­star­stvu spor­ta po­treb­ni po­da­ci iz ka­zne­ne i pre­kr­šaj­ne evi­den­ci­je i tre­ba ih ima­ti u re­al­nom vre­me­nu, od­no­sno ne­pre­sta­no. Ne spo­re­ći da je pro­ces osni­va­nja sport­skih or­ga­ni­za­ci­ja di­na­mi­čan, kao i pro­mje­ne u nji­ma, to ipak do­vo­di u pi­ta­nje po­tre­bu Mi­ni­star­stva spor­ta da ima sta­lan pri­stup po­da­ci­ma o ka­zna­ma. Po­me­nu­ti po­da­ci su po­seb­no osje­tlji­vi i do njih tre­ba do­ći na po­seb­no pro­pi­san na­čin. Re­sor spor­ta se do­sad po slu­žbe­noj du­žno­sti mo­gao obra­ti­ti Mi­ni­star­stvu prav­de i la­ko do­ći do svih tra­že­nih po­da­ta­ka. To da li ne­ko mo­že ima­ti sta­tus vr­hun­skog spor­ti­ste, a da je uči­nio ne­ko pre­kr­šaj­no ili kri­vič­no dje­lo, sva­ka­ko je ne­što što Mi­ni­star­stvo spor­ta tre­ba da zna jer ta­kvi slu­ča­je­vi ne bi spor­ti­stu či­ni­li do­stoj­nim za la­ska­vo pri­zna­nje – na­vo­di Lac­ma­no­vić.
On ka­že da će kao član Sa­vje­ta ini­ci­ra­ti nad­zor Agen­ci­je kod mi­ni­star­sta­va spor­ta i prav­de ka­ko bi se utvr­di­lo da li je već bi­lo ob­ra­de lič­nih po­da­ta­ka na osno­vu pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma.
– Ako je do to­ga već do­šlo, Sa­vjet tre­ba da za­bra­ni pri­stup tim po­da­ci­ma i na­re­di bri­sa­nje po­da­ta­ka do ko­jih je re­sor spor­ta do­šao do sa­da. Za­to vje­ru­jem da će nad­zor br­zo bi­ti spro­ve­den i da će­mo utvr­di­ti či­nje­nič­no sta­nje. Ape­lu­jem na sva mi­ni­star­stva i dru­ge dr­žav­ne i lo­kal­ne or­ga­ne ka­da pot­pi­su­ju slič­ne spo­ra­zu­me da to ne ra­de ola­ko i bez neo­p­hod­nog mi­šlje­nja Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka – po­ru­čio je Lac­ma­no­vić.
Na pi­ta­nje ka­ko spo­ra­zum kon­kret­no mo­že ugro­zi­ti po­dat­ke o lič­no­sti, Lac­ma­no­vić ob­ja­šnja­va da to što je ne­ko jed­nom ka­žnjen ne mo­ra da zna­či da mu to mo­ra bi­ti pri­jet­nja za bi­lo ka­kvo da­lje na­pre­do­va­nje, re­so­ci­ja­li­za­ci­ju ili in­te­gra­ci­ju u dru­štve­nu za­jed­ni­cu.
– Mi­ni­star­stvo spor­ta ovim spo­ra­zu­mom do­la­zi do svih po­da­ta­ka, ne sa­mo o oni­ma ko­ji bi mo­gli ili tre­ba da ima­ju sta­tus vr­hun­skog spor­ti­ste, već o svi­ma na­ma. Ob­ra­da lič­nih po­da­ta­ka je mo­gu­ća sa­mo na po­šten i za­ko­nit na­čin, kao i uz sa­gla­snost li­ca či­ji se po­da­ci ob­ra­đu­ju. Ov­dje ni­je is­pu­njen ni­je­dan od uslo­va, jer za­ko­nom ni­gdje ni­je pro­pi­sa­no pra­vo Mi­ni­star­stva spor­ta da pri­stu­pa ova­kvim po­da­ci­ma u re­al­nom vre­me­nu, ni­ti je oba­ve­za re­so­ra prav­de da ta­kve po­dat­ke do­sta­vlja. Još ma­nje Za­kon o za­šti­ti lič­nih po­da­ta­ka mo­že bi­ti osnov za ta­ko ne­što. Ov­dje se ne ra­di ni o po­šte­noj ob­ra­di, ni­ti po­sto­ji za­kon­ski osnov, kao ni sa­gla­snost li­ca da im se po­da­ci ob­ra­đu­ju – za­klju­ču­je Lac­ma­no­vić.M.S.


Pri­stup ka­zne­noj evi­den­ci­ji

Pre­ma spo­ra­zu­mu ko­ji je pot­pi­san kra­jem no­vem­bra, Mi­ni­star­stvo spor­ta ima­će elek­tron­ski pri­stup po­da­ci­ma re­so­ra prav­de, ko­ji se od­no­se na ka­zne­nu i pre­kr­šaj­nu evi­den­ci­ju. To zna­či da Mi­ni­star­stvo spor­ta ne­će vi­še po slu­žbe­noj du­žno­sti pri­ba­vlja­ti iz­vo­de iz ka­zne­ne i pre­kr­šaj­ne evi­den­ci­je, već će mu Mi­ni­star­stvo prav­de u re­al­nom vre­me­nu omo­gu­ći­ti elek­tron­ski pri­stup po­da­ci­ma iz re­gi­stra u nji­ho­voj nad­le­žno­sti.
– Ima­ju­ći u vi­du da član 46 Za­ko­na o spor­tu pro­pi­su­je da čla­no­vi u struč­nim sport­skim or­ga­ni­za­ci­ji­ma i upra­vljač­kim or­ga­ni­ma ne mo­gu bi­ti li­ca ko­ja su pra­vo­sna­žno osu­đi­va­na za kri­vič­na dje­la i pre­kr­ša­je pro­pi­sa­ne po­seb­nim pro­pi­si­ma o spre­ča­va­nju na­si­lja i ne­do­lič­nog po­na­ša­nja na sport­skim pri­red­ba­ma, za kri­vič­na dje­la i pre­kr­ša­je pro­pi­sa­ne Za­ko­nom o spor­tu, a u ve­zi sa Me­đu­na­rod­nom kon­ven­ci­jom pro­tiv do­pin­ga u spor­tu, kao i za kri­vič­na dje­la pro­tiv ži­vo­ta i ti­je­la, slo­bo­da i pra­va čo­vje­ka i gra­đa­ni­na, slo­bo­de imo­vi­ne, pri­vre­de, zdra­vlja lju­di, ustav­nog ure­đe­nja i bez­bjed­no­sti Cr­ne Go­re, re­sor spor­ta je do­sad po slu­žbe­noj du­žno­sti pri­ba­vlja­lo od Mi­ni­star­stva prav­de, iz­vo­de iz ka­zne­ne i pre­kr­šaj­ne evi­den­ci­je za ta li­ca – sa­op­šte­no je iz Mi­ni­star­stva spor­ta.
Član 23 Za­ko­na o spor­tu pro­pi­su­je da vr­hun­ski, od­no­sno ka­te­go­ri­sa­ni spor­ti­sta ne mo­že bi­ti li­ce ko­je je pra­vo­sna­žno osu­đe­no za kri­vič­no dje­lo i pre­kr­šaj iz čla­na 46 ovog pro­pi­sa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"