Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo U PODGORICI ODRŽANA JEDANAESTA ANTIKORUPCIJSKA KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI MANS-A
Na konferenciji MANS-a ukazali na brojne institucionalne probleme Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću Postupci protiv Šarića i Kalića doživjeli su potpuni krah na sudu, njima su oprane biografije i niko ih nikada više ne može goniti za ta krivična djela – kazala je Ćalović Marković EK je u najnovijem radnom dokumentu konstatovala da je Crna Gora postigla početni bilans rezultata u borbi protiv korupije, kaže Mevludin Nuhodžić Trebaju nam jake institucije i politike koje se otvoreno sprovode. Nacionalne vlasti imaju ključnu odgovornost za rezultate u borbi protiv korupcije, poručio je Aivo Orav
Dan - novi portal
K
o­rup­ci­ja je ozbi­ljan pro­blem ko­ji ra­za­ra te­melj­ne vri­jed­no­sti dru­štva i ugro­ža­va ljud­ska pra­va gra­đa­na, a Cr­na Go­ra na­kon usva­ja­nja za­ko­no­dav­nog okvi­ra i us­po­sta­vlja­nja in­sti­tu­ci­ja mo­ra po­ka­za­ti kon­kret­ne re­zul­ta­te na pla­nu bor­be pro­tiv te po­ja­ve, ka­ko bi is­pu­ni­la uslo­ve za učla­nje­nje u Evrop­sku uni­ju, oci­je­nje­no je na je­da­na­e­stoj na­ci­o­nal­noj an­ti­ko­rup­cij­skoj kon­fe­ren­ci­ji ko­ju je or­ga­ni­zo­vao MANS. Kon­fe­ren­ci­ja je odr­ža­na uz po­dr­šku De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri, bri­tan­ske i am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Pod­go­ri­ci.
Iz­vr­šni di­rek­tor Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić is­ta­kla je da su cr­no­gor­ske in­sti­tu­ci­je na­pra­vi­le za­bri­nja­va­ju­će ko­ra­ke una­zad ka­da je u pi­ta­nju bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je.
– Umje­sto kri­vič­nih pri­ja­va i osu­da, ra­di­lo se se­lek­tiv­no, pa se bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je pre­tva­ra u po­li­tič­ki bič za di­sci­pli­no­va­nje ne­is­to­mi­šlje­ni­ka. Umje­sto usa­gla­ša­va­nja sa evrop­skim stan­dar­di­ma, par­la­ment je no­vim za­ko­ni­ma sma­njio mo­guć­nost za ot­kri­va­nje ko­rup­ci­je – uka­za­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Pod­sje­ti­la je da je bez uče­šća jav­no­sti iz­mi­je­njen za­kon o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, ko­ji je je­dan od glav­nih ala­ta ci­vil­nog dru­štva za ot­kri­va­nje ko­rup­ci­je, a ko­ji je vla­sti­ma omo­gu­ćio da pro­gla­se dr­žav­nom taj­nom šta god im pad­ne na pa­met, bez mo­guć­no­sti da se nji­ho­ve od­lu­ke pre­i­spi­tu­ju pred su­do­vi­ma. Ta­ko­đe, uka­za­la je da je iz­mi­je­njen za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma, ta­ko da se sa­da ve­li­ki po­slo­vi mo­gu za­klju­ča­va­ti di­rekt­nom po­god­bom, a no­vim ak­tom o le­ga­li­za­ci­ji ne­le­gal­nih obje­ka­ta abo­li­ra­ni su kri­vi­ce svi ne­le­gal­ni gra­di­te­lji i ko­rum­pi­ra­ni in­spek­to­ri.
– Ra­ni­je smo se ža­li­li da se ne po­kre­ću po­stup­ci za or­ga­ni­zov­ni kri­mi­nal. Da­nas je si­tu­a­ci­ja još go­ra jer su po­kre­nu­ti po­stup­ci za­vr­še­ni fi­ja­skom. Ta­ko su po­stup­ci pro­tiv Ša­ri­ća i Ka­li­ća do­ži­vje­li pot­pu­ni krah na su­du, nji­ma su opra­ne bi­o­gra­fi­je i ni­ko ih ni­ka­da vi­še ne mo­že go­ni­ti za ta kri­vič­na dje­la. A sa­da gra­đa­ni tre­ba da im pla­te sto­ti­ne hi­lja­da eura za du­šev­ne bo­lo­ve i za­to što je sma­nje­na vri­jed­nost nji­ho­ve imo­vi­ne dok je bi­la kon­fi­sko­va­na. Za ta­kve pro­ma­ša­je ne­ma od­go­vr­no­sti ni u tu­ži­la­štvu ni u sud­stvu, bi­lo zbog ko­rup­ci­je ili ne­zna­nja onih ko­ji su bi­li za­du­že­ni za te slu­ča­je­ve – ka­za­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Do­da­la je da ne­ma od­go­vor­no­sti ni onih ko­ji su do­zvo­li­li da za­sta­re slu­ča­je­vi kao što su „So­la­na” i „Li­men­ka”.
– Ne­ma od­go­vor­no­sti ni zbog ig­no­ri­sa­nja ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou či­ju ci­je­nu gra­đa­ni i da­nas pla­ća­ju. Ta­kvih slu­ča­je­va je mno­go, a ne­ki od njih su KAP, Te­le­kom, Pr­va ban­ka – na­ve­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Is­ta­kla je da se, umje­sto po­ru­ke da se zbog ko­rup­ci­je ide u za­tvor, pre­su­de če­sto sla­le po­ru­ku da se ko­rup­ci­ja na vi­so­kom ni­vou is­pla­ti, zbog če­ga su stra­da­le po­šte­ne su­di­je, tu­ži­o­ci, po­li­caj­ci i dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci.
Ća­lo­vić Mar­ko­vić ka­že da je Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) go­di­na­ma pred­sta­vlja­na kao in­sti­tu­ci­ja ko­ja će obez­bi­je­di­ti kon­kren­te re­zul­ta­te čim poč­ne sa ra­dom. Umje­sto to­ga, ka­ko je na­ve­la, ta Agen­ci­ja se da­nas ba­vi po­li­tič­kom čist­kom ne­lo­jal­nih čla­no­va u Sa­vje­tu Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re, baš ka­da se Jav­ni ser­vis oslo­bo­dio po­li­tič­kih oko­va i po­čeo da ra­di u in­te­re­su svih gra­đa­na.
– Umje­sto ot­kri­va­nja ne­za­ko­ni­tog bo­ga­će­nja vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra, ASK pro­go­ni ak­ti­vi­ste ci­vil­nog dru­štva i no­vi­na­re. Ta­ko­đe, ak­te­re afe­re „Sni­mak” pred­sta­vlja kao pri­mje­re po­što­va­nja za­ko­na, a one ko­ji se usu­de da pri­ja­ve ko­rup­ci­ju sta­vlja­ju pred ba­ri­je­re ka­ko ne bi do­bi­li za­šti­tu ko­ja im pri­pa­da – is­ta­kla je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­din Nu­ho­džić re­kao je da je ko­rup­ci­ja ozbi­ljan pro­blem i da, ako se u kon­ti­nu­i­te­tu ne su­zbi­ja, ra­za­ra te­melj­ne vri­jed­no­sti dru­štva.
– U rje­ša­va­nje pro­ble­ma na ko­ji ni­je imu­na ni­jed­na dr­ža­va, pa ni Cr­na Go­ra, tre­ba da bu­du uklju­če­ni svi seg­men­ti dru­štva i neo­p­hod­no je dje­lo­va­ti pro­ak­tiv­no i sin­hro­ni­zo­va­no. Dr­žav­ne in­sti­tu­ci­ja no­se naj­ve­ću od­go­vor­nost u bor­bi pro­tiv ove po­ša­sti – iz­ja­vio je Nu­ho­džić, do­da­ju­ći da bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je iz­i­sku­je stal­no ja­ča­nje ka­drov­skih ka­pa­ci­te­ta, no­vu opre­mu i jak bu­džet.
On je is­ta­kao da je Vla­da bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je po­sta­vi­la kao je­dan od naj­va­žni­jih pri­o­ri­te­ta.
– Da­nas mo­že­mo sa­op­šti­ti da smo na tom pla­nu na­pra­vi­li kva­li­tet­ne po­ma­ke. Evrop­ska ko­mi­si­ja (EK) je u naj­no­vi­jem rad­nom do­ku­men­tu kon­sta­to­va­la da je Cr­na Go­ra po­sti­gla po­čet­ni bi­lans re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv ko­ru­pci­je. Mo­že se za­klju­či­ti da smo ostva­ri­li zna­ča­jan na­pre­dak i ta­kva ocje­na je da­ta na osno­vu po­stig­nu­tih re­zul­ta­ta u is­tra­ga­ma i ko­nač­nim pre­su­da­ma. Sve pri­mjed­be EK ko­je uka­zu­ju na sla­bo­sti sa ko­jim se Cr­na Go­ra su­o­ča­va na pu­tu ka EU, Vla­da či­ta kao do­bro­na­mjer­ne i kon­stuk­tiv­ne i kao smjer­ni­ce za is­pu­nja­va­nje oba­ve­za i stan­dar­da ko­ji zah­ti­je­va član­stvo ze­mlje u EU – ka­zao je Nu­ho­džić.
Am­ba­sa­dor Evrop­ske uni­je (EU) u Cr­noj Go­ri Aivo Orav upo­zo­rio je da ko­rup­ci­ja cvje­ta ka­da ne­ma do­volj­no tran­spa­rent­no­sti i ka­da se od­lu­ke do­no­se u taj­no­sti. On je is­ta­kao da ko­rup­ci­ja uni­šta­va in­sti­tu­ci­je.
– Ov­dje vla­da­vi­na pra­va stu­pa na sce­nu. Tre­ba­ju nam ja­ke in­sti­tu­ci­je i po­li­ti­ke ko­je se otvo­re­no spro­vo­de. Na­ci­o­nal­ne vla­sti ima­ju ključ­nu od­go­vor­nost za re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Cr­na Go­ra je ostva­ri­la je­dan ni­vo sprem­no­sti, ali tre­ba još to­ga da se ura­di da bi se po­sti­gli so­lid­ni re­zul­ta­ti u ve­zi sa is­tra­ga­ma, kri­vič­nim go­nje­njem i osu­đi­va­njem, po­seb­no u slu­ča­je­vi­ma ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou – na­veo je Orav, pod­sje­ća­ju­ći da po­što­va­nje vla­da­vi­ne pra­va ni­je op­ci­o­no u EU, već je to neo­p­hod­nost.
M.S.


Uje­ha­ra: Na­ro­du vra­ti­ti ukra­de­no

Am­ba­sa­dor­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va Mar­ga­ret En Uje­ha­ra sma­tra da je Cr­na Go­ra pred­u­ze­la ključ­ne ko­ra­ke u raz­vo­ju dje­lo­tvor­nog i efi­ka­snog okvi­ra za bor­bu por­tiv ko­rup­ci­je. Pod­sje­ti­la je da je ko­rup­ci­ja pod­mu­kla ku­ga ko­ja pod­ri­va vla­da­vi­nu pra­va, vo­di do kr­še­nja ljud­skih pra­va, de­fo­r­mi­še tr­ži­šta, na­gri­za kva­li­tet ži­vo­ta i do­zvo­lja­va cvje­ta­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
– Ne po­sto­je br­za rje­še­nja za bo­lest ko­rup­ci­je. Cr­na Go­ra je pred­u­ze­la ko­ra­ke za stva­ra­nje kva­li­tet­nog dje­lo­kru­ga za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je. Us­po­sta­vljen je čvrst za­ko­no­dav­ni i in­sti­tu­ci­o­nal­ni okvir, usva­ja­njem no­vih za­ko­na i osni­va­njem Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva i Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. Cr­na Go­ra je pre­šla ogro­man put, po­seb­no u di­je­lu tu­ži­lač­kih na­po­ra i vje­ru­jem da su ova po­stig­nu­ća sa­mo po­če­tak i da se mo­ra i mo­že ostva­ri­ti da­lji na­pre­dak – na­ve­la je Uje­ha­ra.
Is­ta­kla je da se Za­kon o od­u­zi­ma­nju imo­vin­skih ko­ri­sti ste­če­nih kri­mi­nal­nom dje­lat­no­šću mo­ra istin­ski ko­ri­sti­ti ka­ko bi se cr­no­gor­skom na­ro­du vra­ti­la ukra­de­na imo­vi­na.


Pod­ri­va bez­bjed­nost

Am­ba­sa­dor­ka Uje­di­nje­nog Kra­ljev­stva Ali­son Kemp po­ru­či­la je da se ko­rup­ci­ja mo­ra pre­va­zi­ći uko­li­ko se že­li obez­bi­je­di­ti pro­spe­ri­tet i pri­stup prav­di svim gra­đa­ni­ma. Ona je na­ve­la da ko­rup­ci­ja tra­ži in­ve­sti­ci­je, rast i prav­du.
– Ko­rup­ci­ja je rak u svi­je­tu, ko­ji mo­ra­mo pre­va­zi­ći. Ona mo­že da pod­ri­je na­šu bez­bjed­nost u ve­zi sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom i ši­re­nje ra­znih ide­o­lo­gi­ja i eks­tre­mi­zma. Lju­di če­sto pla­ća­ju mi­to da bi do­bi­li od­re­đe­ne jav­ne uslu­ge i za­to tre­ba da se bo­ri­mo pro­tiv nje. Ko­rup­ci­ja la­ko in­fi­ci­ra, ona iz­gle­da ne­vi­no na po­čet­ku, tu se nu­de raz­ne uslu­ge, ali ta­ko ne­gog li­ša­va­te stva­ri ko­je mu pra­ved­no pri­pa­da­ju u dru­štvu i če­sto je ne­či­ji ži­vot ugro­žen zbog to­ga – na­ve­la je Kemp.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"