Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo KRIVIČNA PRIJAVA TUŽILAŠTVU BIH PROTIV PLAVSKOG INVESTITORA
Šabović (Foto: Tip.ba) Za stanove prevario 200 Tuzlaka Oko 200 kupaca tvrde da su prevareni i da skoro deceniju ne mogu da usele u stanove, koje je trebalo da izgradi firma investitora iz Plava Saliha Šabovića i za koje su unaprijed dali i novac Duboko saosjećam sa najvećim brojem kupaca i nosim sve njihove probleme. Sve što „Giprom” ima od imovine stavljeno je u funkciju (prodaju) završetka objekta, kaže Salih Šabović, dodajući kako se nada da će objekat u Tuzli završiti u naredna tri mjeseca
Dan - novi portal
Oko 200 ku­pa­ca sta­no­va, po­slov­nih pro­sto­ra i ga­ra­ža zgra­de „SPO 15. maj” u Tu­zli pod­ni­je­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv in­ve­sti­to­ra iz Pla­va Sa­li­ha Ša­bo­vi­ća i desetak lica po­ve­za­nih s njim, tvr­de­ći da su pre­va­re­ni i da sko­ro de­set go­di­na ne mo­gu da use­le u svo­je sta­no­ve, ko­je je tre­ba­lo da iz­gra­di fir­ma ovog in­ve­sti­to­ra.
Ša­bo­vić je osni­vač kom­pa­ni­je „Gi­prom” Tu­zla, ko­ja je u part­ner­stvu sa tu­zlan­skom jav­nom usta­no­vom Di­rek­ci­jom za iz­grad­nju tre­ba­lo naj­ka­sni­je do 2009. go­di­ne da za­vr­ši zgra­du za kup­ce, od ko­jih je ve­ći­na una­pri­jed da­la no­vac. Grad­nja spor­ne zgra­de po­če­la je 2007. go­di­ne.
– U iz­grad­nji su uče­stvo­va­la dva in­ve­sti­to­ra – Gi­prom Tu­zla i JU Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Tu­zla ko­ja je u to vri­je­me bi­la u 51 od­sto vla­sni­štvu gra­da. Pro­ble­mi u iz­grad­nji na­sta­li su 2009. i 2010. go­di­ne ka­da je Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju oti­šla u su­no­vrat, a i Gi­prom je bio u ve­li­kim fi­nan­sij­skim pro­ble­mi­ma – na­vo­di se u pi­smu ku­pa­ca do­sta­vlje­nom „Da­nu”.
Do­da­je se da je ma­nji dio ku­pa­ca za­klju­či­vao ugo­vo­re o su­fi­nan­si­ra­nju iz­grad­nje sa Di­rek­ci­jom za iz­grad­nju, a dru­gi ve­ći broj njih sa kom­pa­ni­jom „Gi­prom” Tu­zla.
– U to vri­je­me di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju je bio En­ver Bi­je­dić, a vla­snik i di­rek­tor Gi­pro­ma Ša­bo­vić. In­ve­sti­to­ri­ma je pla­ćen sko­ro sav iz­nos iz ugo­vo­ra od stra­ne ku­pa­ca, ne­gdje oko 20 mi­li­o­na kon­ver­ta­bil­nih ma­ra­ka – KM (da­nas oko 10 mi­li­o­na eura) i to oko pet mi­li­o­na KM Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju i 10 do 15 mi­li­o­na KM „Gi­pro­mu”. Za fi­zič­ki za­vr­še­tak zgra­de bi­lo je po­treb­no iz­me­đu 10 do 12 mi­li­o­na KM – pi­še u pi­smu.
Do­da­ju da zgra­da još ni­je za­vr­še­na i da je po­treb­no oko 1,5 mi­li­o­na KM, od­no­sno oko 760.000 eura za njen za­vr­še­tak.
Kup­ci sta­no­va su, uvi­djev­ši da su nji­ho­va pra­va ugro­že­na, ofor­mi­li 2012. go­di­ne udru­že­nje pod na­zi­vom „UK SPO 15. maj”, ka­ko bi se bo­ri­li za sta­nar­ska pra­va.
– Sva na­ša na­sto­ja­nja i bor­ba te­kli su ja­ko spo­ro jer smo do­bi­ja­li la­žna obe­ća­nja, dok su in­ve­sti­to­ri lop­ti­cu pre­ba­ci­va­li jed­ni na dru­ge. Pri­je dva mje­se­ca Udru­že­nje ku­pa­ca 15. maj pod­ni­je­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Sa­li­ha Ša­bo­vi­ća, En­ve­ra Bi­je­di­ća, na­čel­ni­ka gra­da Tu­zla i dru­gih… – na­vo­di se, iz­me­đu osta­log, u pi­smu.
Do­da­li su da je „Gi­prom” Tu­zla 17. no­vem­bra pro­šle go­di­ne, na jed­nom od sa­sta­na­ka, dao rok da do 31. mar­ta ove go­di­ne za­vr­ši zgra­du, što je opet bi­la jed­na u ni­zu, ka­ko tvr­de kup­ci, la­ži.
– Gi­prom d.o.o je u ma­ju ove go­di­ne po­nov­no po­nu­dio no­vo r­je­še­nje ko­je se sa­sto­ja­lo u sle­de­ćem – da je­dan po­di­zvo­đač po­dig­ne kre­dit od 300 hi­lja­da KM uz hi­po­te­kar­nu ga­ran­ci­ju ne­kret­ni­ne ko­ju je dao „Gi­prom” kao za­log (na­vod­no je bi­la pro­ci­je­nje­na na 900.000 KM). Uslov ku­pa­ca je bio da „Gi­prom”, od­no­sno po­di­zvo­đač, za­vr­še obje­kat, a da kup­ci ko­ji ni­je­su u pot­pu­no­sti iz­mi­ri­li dug pre­ma „Gi­pro­mu” (ko­ji je u ukup­nom iz­no­su kao što je ra­zi­na tog kre­di­ta) dug iz­mi­re na­kon za­vr­šet­ka objek­ta ko­jeg je tre­ba­lo da pri­pre­me za eta­ži­ra­nje i ko­nač­ni upis sta­no­va u po­sjed vla­sni­ci­ma–kup­ci­ma – na­vo­di se u pi­smu ku­pa­ca. Do­da­je se da su oni kup­ci, ko­ji su osta­li du­žni „Gi­pro­mu”, da­li ta­da iz­ja­ve da će pla­ti­ti po­di­zvo­đa­ču, ali na­kon za­vr­še­nih ra­do­va.
– Tek na­kon tri mje­se­ca, ko­li­ko je tra­jao pro­ces do­bi­ja­nja kre­di­ta, shva­ti­li smo da od to­ga ne­ma ni­šta i da je sve to bi­la či­sta ku­po­vi­na vre­me­na „Gi­pro­ma” i da je ne­kret­ni­na na kra­ju pro­ci­je­nje­na na sa­mo 32.000 KM, jer ni­je ima­la ni­ti jed­nu po­treb­nu do­zvo­lu – ni ur­ba­ni­stič­ku ni gra­đe­vin­sku – na­vo­di se u pi­smu.
Kup­ci da­lje na­vo­de da su svo­ju bor­bu u sep­tem­bru ove go­di­ne po­di­gli na ve­ći ni­vo.
– Udru­že­nje je u sep­tem­bru kre­nu­lo u že­sto­ku me­dij­sku kam­pa­nju pro­tiv od­go­vor­nih in­ve­sti­to­ra. Sa­da sva­ke sed­mi­ce or­ga­ni­zu­je­mo pro­te­ste i opo­mi­nje­mo Kan­to­la­no tu­ži­la­štvo u Tu­zli da hit­no ka­zni kriv­ce – pi­še u pi­smu ku­pa­ca i na­gla­ša­va se da je Ša­bo­vić svo­ju imo­vi­nu pre­nio u Cr­nu Go­ru i da je obje­kat u Tu­zli na­pu­stio.
U Cr­noj Go­ri po­sto­je dvi­je ak­tiv­ne kom­pa­ni­je „Gi­prom” – Plav i „Gi­prom Cr­na Go­ra” – Bar, ko­je se po­ve­zu­ju sa Ša­bo­vi­ćem.
– Ša­bo­vić po Cr­noj Go­ri gra­di objek­te i pro­da­je sta­no­ve, apart­ma­ne, vi­le... Sto­ga, že­li­mo da jav­nost Cr­ne Go­re i po­ten­ci­jal­ne kup­ce upo­zo­ri­mo s kim mo­gu ima­ti po­sla i šta ih sve mo­že sna­ći ako bu­du ku­po­va­li sta­no­ve. Ri­ječ­ju, tre­ba­lo bi da zna­ju o ka­kvom se pri­vat­ni­ku ra­di – pi­še u pi­smu ku­pa­ca.
Do­da­ju da su is­tra­ži­va­njem ot­kri­li i na­vod­ne mal­ver­za­ci­je „Gi­pro­ma” sa du­plom pro­da­jom istih ne­kret­ni­na.
– Una­zad go­di­nu od „Gi­pro­ma” smo tra­ži­li da nam do­sta­vi spi­sko­ve svo­jih ku­pa­ca ko­je ni do da­nas ni­je­smo do­bi­li, osim ku­pa­ca du­žni­ka. S ob­zi­rom na to da spi­sko­ve Gi­pro­mo­vih ku­pa­ca još ni­je­smo do­bi­li, Udru­že­nje, a i na­ša advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja na­pra­vi­li su svo­ju ba­zu po­da­ta­ka o ku­plje­nim sta­no­vi­ma, ga­ra­ža­ma i po­slov­nim pro­sto­ri­ma, na­kon če­ga se do­šlo do fra­pant­nih ot­kri­ća – du­plih pro­da­ja sta­no­va, tri i vi­še pu­ta pro­da­va­nih ga­ra­ža. Ta­da nam je bi­lo ja­sno za­što „Gi­prom d.o.o”, ni­ka­da ni­je htio da­ti spi­sko­ve svo­jih ku­pa­ca – na­vo­di se u pi­smu. Do­da­ju da za sva­ku ri­ječ po­sje­du­ju do­ka­ze i da že­le upo­zna­ti jav­nost Cr­ne Go­re o ka­kvoj fir­mi i čo­vje­ku se ra­di.Vl.O.


Ra­ču­ni fir­me u blo­ka­di zbog du­ga

„Gi­prom Plav” je 2011. go­di­ne bio dio pro­jek­ta „1.000 sta­no­va plus” Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja, gdje je u Pla­vu nu­dio kup­ci­ma 14 sta­no­va u iz­grad­nji. Ci­je­na tih sta­no­va bi­la je 900 eura po kva­dra­tu. Dru­ga fir­ma „Gi­prom Cr­na Go­ra” iz Ba­ra an­ga­žo­va­na je na­kon 2015. go­di­ne na iz­grad­nji no­vog tu­ri­stič­kog objek­ta, ko­ji se gra­dio na mje­stu sta­rog ho­te­la „Park” u Bi­je­loj. Glav­ni in­ve­sti­tor na tom pro­jek­tu je bi­la fir­ma „Ca­ri­ne”, vla­sni­ka Če­da Po­po­vi­ća. Ra­di se o ho­te­lu ko­ji je ne­ka­da bio u dr­žav­nom vla­sni­štvu, a ko­ji je Po­po­vić ku­pio.
Ra­ču­ni fir­me „Gi­prom Cr­na Go­ra” tri mje­se­ca su u blo­ka­di Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re zbog du­ga od 159.875 eura.


Ša­bo­vić: Kri­va je Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Tu­zle

Sa­lih Ša­bo­vić ka­zao je za „Dan” da je fir­ma „Gi­prom” is­po­što­va­la svoj dio po­sla i da je za ka­šnje­nje use­lje­nja ku­pa­ca kri­va Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Tu­zle.
„Gi­prom” je na ten­de­ru do­bio gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte, za iz­grad­nju SPO i to 75 od­sto, a 25 od­sto Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju.
– Na in­si­sti­ra­nje Di­rek­ci­je za iz­grad­nju, pri­hva­ti­li smo i svje­sno se od­re­kli svo­jih 25 od­sto ili 500.000 KM do­bi­ti na tom objek­tu. Ta­ko­đe, na nji­ho­vo in­si­sti­ra­nje, pri­zna­li smo Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju, tri pu­ta sku­plje, iz­ra­du pro­jekt­no teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je i vo­đe­nje nad­zo­ra. Sve ovo smo ura­di­li zbog obe­ća­nja da će­mo iz­vo­di­ti ra­do­ve na SPO Sta­di­on u Tu­zli. Po­red osta­log, pro­to­ko­lom su po­di­je­lje­ne oba­ve­ze – „Gi­prom” da gra­di, a Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju da pro­jek­tu­je, vr­ši nad­zor, pla­ća ren­tu i ko­mu­na­li­je i sve osta­le tak­se – re­kao je Ša­bo­vić.
Do­dao je da je Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju u ras­po­dje­li uze­la vi­še kva­dra­ta ne­go što ih sle­du­je, za oko 680.000 KM.
– Po­što ni­je­su ima­li kva­dra­ta iz­nos od 680.000 KM, Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju je tre­ba­lo da pla­ti „Gi­pro­mu”. Sve do da­nas, Di­rek­ci­ja ni­je pla­ti­la Gi­pro­mu za vi­še uze­te kva­dra­te oko 300.000 KM, ni­ti je pla­ti­la ce­si­je i kom­pen­za­ci­je ko­je je u ime „Gi­pro­ma” tre­ba­lo da pla­ti­ti u iz­no­su od 115.000,00 KM. S ob­zi­rom na to da je Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju bi­la oba­ve­zna da pla­ti ren­tu i ko­mu­na­li­je Op­šti­ni i ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma, ni­je po­sto­ja­la ni gra­đe­vin­ska do­zvo­la za rad, a bez gra­đe­visnke do­zvo­le se ni­je mo­glo ni ra­di­ti – ka­že Ša­bo­vić, do­da­ju­ći da se Di­rek­ci­ja od 2009. go­di­ne ni­je uop­šte po­ja­vlji­va­la na objek­tu, da do­vr­ši pro­jek­to­va­nje i vo­di nad­zor.
– Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju ni­je uče­stvo­va­la, u sa­ni­ra­nju tro­ško­va po­sku­plje­nja že­lje­za, ko­je je u to­ku grad­nje, po­sku­pi­lo za vi­še od 150 od­sto, a to iz­no­si oko 200.000 KM. Ka­da se sve ovo sa­be­re, Di­rek­ci­ja je pre­va­ri­la i ošte­ti­la Gi­prom za vi­še od 1.400.000 KM, di­rekt­no, a in­di­rekt­no pu­no vi­še, jer po­sle­di­ce ko­je tr­pi­mo za Gi­prom u Tu­zli su ne­sa­gle­di­ve – za­klju­čio je Ša­bo­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da je sva­ko pro­da­vao svo­je kva­dra­te.
– Ta­ko da sva­ko ima i svo­je kup­ce. Kup­ci Di­rek­ci­je za iz­grad­nju su pla­ti­li Di­rek­ci­ji sve, a kup­ci „Gi­pro­ma” du­gu­ju „Gi­pro­mu” oko 700.000 KM. Ka­da se na dug i pre­va­ru Di­rek­ci­je do­da i dug ku­pa­ca „Gi­pro­ma”, po­tra­ži­va­nja „Gi­pro­ma” pre­ma­šu­ju 2.000.000 KM. Oba­ve­ze Di­rek­ci­je za iz­grad­nju pre­ma ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma, pre­u­ze­la je Op­šti­na, a oba­ve­ze pre­ma „Gi­pro­mu”, naj­vje­ro­vat­ni­je, ne­će ni­kad pla­ti­ti – is­ti­če Ša­bo­vić.
Na­veo je da u BiH ide iz­bor­na go­di­na ta­ko da ovaj ve­li­ki pro­blem po­je­din­ci zlo­u­po­tre­blja­va­ju u po­li­tič­ke svr­he.
– Sa naj­ve­ćim bro­jem ku­pa­ca du­bo­ko sa­o­sje­ćam i no­sim sve nji­ho­ve pro­ble­me, jed­na­ko i za kup­ce „Gi­pro­ma” i kup­ce Di­rek­ci­je, ko­ji su no­vac da­li Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju. Sve što Gi­prom od imo­vi­ne ima, sta­vlje­no je u funk­ci­ju (pro­da­ju) za­vr­šet­ka objek­ta – ka­zao je Ša­bo­vić, do­da­ju­ći ka­ko se na­da da će obje­kat u Tu­zli za­vr­ši­ti u na­red­na tri mje­se­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"