Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SUDIJA VIŠEG SUDA U PODGORICI DOSTAVILA DOKUMENTACIJU O IMOVINI
Suzana Mugoša Mugoša negira kršenje zakona, ASK priznala grešku Sudija Suzana Mugoša saopštila je za „Dan” da je Agenciji za sprečavanje korupcije prijavila svu imovinu koja je u njenom i u vlasništvu njenog supruga Srđana Mugoše Sudija Mugoša je kao dopunu izvještaja dostavila izvode iz Centralnog registra privrednih subjekata, koji iz razloga tehničke prirode nijesu bili vidljivi na sajtu Agencije – kažu u ASK
Dan - novi portal
S
u­di­ja Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, ko­ja su­di u slu­ča­ju „dr­žav­ni udar”, Su­za­na Mu­go­ša sa­op­šti­la je ju­če da je ured­no pri­ja­vi­la sve što je tre­ba­lo u svom imo­vin­skom kar­to­nu.
Su­di­ja se ogla­si­la na­kon tek­sta „Mu­go­ša sa­kri­la dvi­je su­pru­go­ve fir­me i 40.000 m2 ze­mlje”, ko­ji je ju­če ob­ja­vljen u „Da­nu“.
– Rje­še­njem Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci O.br.633/14 od 22. ju­la 2014. go­di­ne kao je­di­na za­kon­ska na­sled­ni­ca svo­ga oca Mi­lo­ra­da Ra­do­va­no­vi­ća ogla­še­na sam i pri­zna­ta za za­kon­sku na­sled­ni­cu i na­lo­že­no je Upra­vi za ne­kret­ni­ne PJ Pod­go­ri­ca da se ne­po­kret­no­sti uknji­že na mo­je ime, ko­jom pri­li­kom sam ste­kla svo­ji­nu nad sta­nom u Pod­go­ri­ci, u Uli­ci slo­bo­de, i imo­vi­nu bli­že na­ve­de­nu u li­stu ne­po­kret­no­sti 122 KO Ri­je­ka Pi­per­ska, ko­ji pre­pis Vam do­sta­vljam i uka­zu­jem da sam isti list ne­po­kret­no­sti pri­li­kom pri­ja­ve svo­je imo­vi­ne do­sta­vi­la Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je.
Iz na­ve­de­nog li­sta ne­po­kret­no­sti se ja­sno vi­di da je u istom na­zna­če­na po­vr­ši­na ze­mlje, a ko­ju Vi da­nas na­vo­di­te u kva­dra­tu­ri od 40.916m2. Svo­je iz­vje­šta­je o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni sam sva­ke go­di­ne re­dov­no do­sta­vlja­la sa pot­pu­no tač­nim po­da­ci­ma. Iako u pred­met­nom li­stu ne­po­kret­no­sti ima gre­ša­ka, jer je u istom na­ve­de­no da u Ri­je­ci Pi­per­skoj imam stam­be­nu zgra­du od 54m2, ne­stam­be­ni pro­stor od 10m2 i stam­be­ni pro­stor od 41m2, a što ne od­go­va­ra stvar­nom sta­nju, i te po­dat­ke sam pri­ja­vi­la s ob­zi­rom na to da je to na­ve­de­no u zva­nič­nom do­ku­men­tu, upra­vo iz raz­lo­ga da bi po­da­ci bi­li tač­ni, od­no­sno da od­go­va­ra­ju po­da­ci­ma iz zva­nič­nog do­ku­men­ta – sa­o­šti­la je Mu­go­ša za „Dan”.
Što se ti­če fir­mi su­pru­ga, Mu­go­ša ka­že da je pri­ja­vi­la da je njen su­prug vla­snik D.O.O. „De­cor­dom” u Pod­go­ri­ci, još od 2001. go­di­ne, „što sto­ji u svim kar­to­ni­ma ot­kad se po­če­la pri­ja­vlji­va­ti imo­vi­na”.
– Što se ti­če na­vo­da da je moj su­prug iz­vr­šni di­rek­tor fir­me „Pyla”, ni­je­su tač­ni ni­ti je ika­da bio iz­vr­šni di­rek­tor te fir­me ni­ti ima udje­la u toj fir­mi, već je iz­vr­šni di­rek­tor Go­ran Mu­go­ša, a osni­vač Ste­van Žar­ko­vić. Tač­no je da je Sr­đan Mu­go­ša je­dan od ovla­šće­nih za­stup­ni­ka, ali bez bi­lo ka­kvog udje­la ko­ji sam bi­la du­žna da pri­ja­vim, ni­ti ima vla­sni­štvo u toj fir­mi. Tač­no je da je u to­ku pro­šle go­di­ne do­šlo do re­gi­stra­ci­je D.O.O. „Mo­dis”, ko­ja je bi­la u osni­va­nju sve do kra­ja go­di­ne, gdje je moj su­prug osni­vač u pro­cen­ti­ma od 20 od­sto sa Ste­va­nom Žar­ko­vi­ćem, či­ji udio je 80 od­sto. Ka­ko je fir­ma bi­la u osni­va­nju i ni­je bi­lo pri­ho­da, taj po­da­tak sam po mom mi­šlje­nju du­žna do­sta­vi­ti u imo­vin­skom kar­to­nu za ovu go­di­nu, što će sva­ka­ko bi­ti pri­ja­vlje­no tač­no kao i do sa­da – na­ve­la je Mu­go­ša, ko­ja nam je do­sta­vi­la i List nepokretnosti i dokument o prijavi vlasništva njenog supruga u firmi „Decordom” koji je dostavila ASK.
Ona je uka­za­la i da je kroz sve iz­vje­šta­je da­la sa­gla­snost za pro­vje­ru svih ra­ču­na ko­je po­sje­du­ju.
– Du­bo­ko sam svje­sna po­tre­be da se u ovom mo­men­tu is­pi­tu­je mo­je i imov­no sta­nje mo­je po­ro­di­ce. Sto­jim Vam na ras­po­la­ga­nju za sve po­dat­ke do ko­jih do­đe­te u is­tra­ži­va­nju i sta­nje pri­ho­da, ka­ko mo­jih, ta­ko i svih čla­no­va mo­je po­ro­di­ce, s ob­zi­rom na to da mo­že do­ći i do teh­nič­kih gre­ša­ka pri­li­kom elek­tron­ske ob­ra­de po­da­ta­ka – na­ve­la je Su­za­na Mu­go­ša.
Di­rek­tor Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) Sre­ten Ra­do­njić sa­op­štio je ju­če da su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša ni­je pre­kr­ši­la Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.
– U ci­lju pot­pu­nog i tač­nog in­for­mi­sa­nja jav­no­sti, Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je is­ti­če da je iz­vr­še­na pot­pu­na pro­vje­ra po­da­ta­ka ko­je je u iz­vje­šta­ju o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni pri­ja­vi­la jav­na funk­ci­o­ner­ka Su­za­na Mu­go­ša, su­di­ja Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, i da je utvr­đe­no da su pri­ja­vlje­ni po­da­ci pot­pu­ni i tač­ni – ka­zao je Ra­do­njić. Do­dao je da su su­di­je i tu­ži­o­ci kao pred­stav­ni­ci pra­vo­sud­nih or­ga­na oba­ve­zna ka­te­go­ri­ja jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­ja se pro­vje­ra­va, shod­no go­di­šnjem pla­nu pro­vje­re.
– Uvi­dom u do­sta­vlje­ni iz­vje­štaj o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni ime­no­va­ne, utvr­đe­no je da je pro­šle go­di­ne spro­ve­den po­stu­pak de­talj­ne pro­vje­re osno­va sti­ca­nja ne­po­kret­ne imo­vi­ne Su­za­ne Mu­go­še, ko­ja je pr­vi put pri­ja­vlje­na 2015. go­di­ne. Pri­li­kom na­ve­de­nog, ime­no­va­na je do­sta­vi­la cje­lo­kup­nu do­ku­men­ta­ci­ju o ne­po­kret­no­sti­ma ko­je su te­ma no­vin­skog član­ka u skla­du sa za­ko­nom. Do­ku­men­ta­ci­ja pot­kre­plju­je po­dat­ke pri­ja­vlje­ne u iz­vje­šta­ju i sva za­in­te­re­so­va­na li­ca mo­gu iz­vr­ši­ti uvid u spi­se pred­me­ta Su­za­ne Mu­go­še, su­di­je Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci. S ob­zi­rom na či­nje­ni­cu o po­da­ci­ma u ve­zi sa pri­vred­nim dru­šta­vi­ma is­ti­če­mo da su isti pri­ja­vlje­ni u po­lju 3.6, kao pri­ho­di čla­na za­jed­nič­kog do­ma­ćin­stva, a što je u ko­re­la­ci­ji sa po­da­ci­ma na­ve­de­nim u ra­ni­jim iz­vje­šta­ji­ma, gdje je na­ve­de­no da je za­ra­da ostva­re­na u pri­vred­nom dru­štvu „De­cor­dom” – ka­zao je Ra­do­njić.
Sre­ten Ra­do­njić je do­dao je da u ve­zi sa na­vo­di­ma ko­ji se od­no­se na udio u vla­sni­štvu dru­gih prav­nih li­ca su­pru­ga Su­za­ne Mu­go­še, Sr­đa­na Mu­go­še, su­di­ja kao do­pu­nu iz­vje­šta­ja do­sta­vi­la iz­vo­de iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, „ko­ji iz raz­lo­ga teh­nič­ke pri­ro­de ni­je­su bi­li vi­dlji­vi na saj­tu Agen­ci­je”
– Za po­dat­ke o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma ko­je na­vo­di­te u Va­šem tek­stu da ni­je­su pri­ja­vlje­ni za ovu go­di­nu – oba­vje­šta­va­mo Vas da je jav­na funk­ci­o­ner­ka iste du­žna pri­ja­vi­ti u re­dov­nom go­di­šnjem iz­vje­šta­ju za ovu go­di­nu, ko­ji se pod­no­si Agen­ci­ji do kra­ja mar­ta na­red­ne go­di­ne – za­klju­čio je Ra­do­njić.
Vl. O.


Od­go­vor no­vi­na­ra

Vr­lo je čud­no ka­ko su iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) uspje­li da na­pra­ve čak tri krup­ne gre­ške u istom iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni. Na­i­me, u do­ku­men­ta­ci­ji ko­ju je do­sta­vi­la „Da­nu”, su­di­ja Mu­go­ša pi­še da je vi­si­na mje­seč­ne za­ra­de nje­nog su­pru­ga Sr­đa­na Mu­go­še 510 eura – u fir­mi „De­cor­dom”, a u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni iz mar­ta ove go­di­ne se na­vo­di da je njen su­prug u 2016. pri­mao mje­seč­no 299,09 eura. To bi bi­la tre­ća gre­ška na saj­tu ASK u istom iz­vje­šta­ju, po­red pr­ve dvi­je o po­da­ci­ma o ne­po­kret­noj imo­vi­ni su­di­je i po­da­ci­ma o kom­pa­ni­ja­ma nje­nog su­pru­ga. Iz od­go­vo­ra Mu­go­še ja­sno je da ni­je pri­ja­vi­la fir­mu „Mo­dis” za ko­ju tvr­di da je bi­la u osni­va­nju do kra­ja pro­šle go­di­ne i da ni­je ima­la pri­ho­da.
Sa dru­ge stra­ne, či­nje­ni­ca je da je fir­ma „Mo­dis” re­gi­stro­va­na u Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) 11. apri­la pro­šle go­di­ne i to sa 20.000 eura ka­pi­ta­la, što zna­či da je od tog iz­no­sa 4.000 eura u tu fir­mu uba­cio su­di­jin su­prug.
Od osni­va­nja do da­tu­ma pre­da­je iz­vje­šta­ja ove go­di­ne pr­o­šlo je vi­še od 10 mje­se­ci. Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je ja­sno na­la­že da je naj­ka­sni­je u iz­vje­šta­ju u mar­tu ove go­di­ne su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša mo­ra­la da pri­ja­vi fir­mu „Mo­dis”, sva­ki dru­gi po­stu­pak pred­sta­vljao bi kr­še­nje za­ko­na. Gle­da­no sa za­kon­ske stra­ne, u ovom slu­ča­ju ne po­sto­ji di­le­ma da li je ili ni­je tre­ba­lo u mar­tu ove go­di­ne da pri­ja­vi vla­sni­štvo u fir­mi. Po­seb­no za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da je di­rek­tor ASK Sre­ten Ra­do­njić ju­če po hit­nom po­stup­ku sa­op­štio da Mu­go­ša ni­je pre­kr­ši­la za­kon. U sva­kom slu­ča­ju, ova­kav po­stu­pak Ra­do­nji­ća ni­je neo­če­ki­van, zna­ju­ći nje­go­ve do­sa­da­šnje re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv kr­ši­o­ca Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"