Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-11-21 SINOD NEPRIZNATE MPC SE OBRATIO BUGARSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI DA JE PRIZNA KAO KĆERKU MPC traži majku
Dan - novi portal
Ma­ke­don­ska pra­vo­slav­na cr­kva je za­tra­ži­la od Bu­gar­ske pra­vo­slav­ne cr­kve da je po­svo­ji i da je pri­zna kao cr­kvu kćer­ku. Obra­zlo­že­nje je krat­ko i ja­sno – MPC će se oslo­bo­di­ti uti­ca­ja Srp­ske cr­kve i vla­di­ke Jo­va­na Vra­ni­škov­skog. Po­što su svi pre­go­vo­ri sa Srp­skom pra­vo­slav­nom cr­kvom oko pri­zna­va­nja aku­to­ke­fal­no­sti MPC prak­tič­no pro­pa­li, Si­nod MPC je­di­no rje­še­nje za svoj op­sta­nak u pr­vo­slav­noj eku­me­ni vi­di pod okri­ljem Bu­gar­ske pra­vo­slav­ne cr­kve.
Ova ide­ja ko­in­ci­di­ra i sa upra­vo iz­re­če­nom pre­su­dom Su­da za ljud­ska pra­va u Star­zbu­ru ko­jom se Ma­ke­do­ni­ja ka­žnja­va zbog gu­še­nja vjer­skih slo­bo­da i pro­go­na pri­pad­ni­ka Pra­vo­slav­ne ohrid­ske ar­hi­e­pi­sko­pi­je na či­jem je če­lu vla­di­ka Jo­van Vra­ni­škov­ski, i ko­jom se su­ge­ri­še da se Pra­vo­slav­noj ohrid­skoj ar­hi­e­pi­sko­pi­ji na či­jem je če­lu on, pri­zna sta­tus slo­bod­ne cr­kve.
Ovim za­htje­vom, ko­ji je upu­ćen bu­gar­skoj cr­kvi, vla­di­ke Si­no­da Ma­ke­don­ske pra­vo­slav­ne cr­kve pre­ki­da­ju sve pre­go­vo­re sa SPC i ot­ka­zu­ju se od po­mo­ći i uslu­ga ko­je u spo­ru sa SPC oko auto­ke­fal­no­sti nu­de osta­le po­se­strin­ske cr­kve. Pi­smo ma­ke­don­skih vla­di­ka do­la­zi po­što su dvi­je go­di­ne po­sli­je oslo­ba­đa­nja vla­di­ke Jo­va­na Vra­ni­škov­skog iz za­tvo­ra pre­go­vo­ri sa SPC po­no­vo za­pa­li u ćor­so­kak, a srp­ski pa­trij­arh Iri­nej je pred­lo­žio da se u bu­du­će vo­de tri­la­tera­l­ni raz­go­vo­ri u ko­ji­ma bi uče­stvo­va­la i Pra­vo­slav­na ohrid­ska ar­hi­e­pi­sko­pi­ja, od­no­sno vla­di­ka Jo­van Vra­ni­škov­ski, što je za MPC ne­pri­hva­tlji­vo.
Sve­ti si­nod MPC pro­cje­nju­je da uko­li­ko Bu­gar­ska pra­vo­slav­na cr­kva pri­hva­ti po­nu­du MPC da joj bu­de maj­ka cr­kva ne sa­mo što će bi­ti pre­ki­nu­ti pre­go­vo­ri sa SPC, ne­go u da­ljoj bu­duć­no­sti ne­će bi­ti po­treb­no da SPC pri­zna­je auto­ke­fal­nost MPC, jer će to ura­di­ti Bu­gar­ska pra­vo­slav­na cr­kva kao maj­ka cr­kva Ma­ke­don­skoj cr­kvi.
U MPC sma­tra­ju da će na ovaj na­čin sprije­či­ti uti­caj vla­di­ke Vra­ni­škov­skog i SPC i po­ku­šaj srp­ske cr­kve da po­vra­ti cr­kve­nu imo­vi­nu i cr­kve i ma­na­sti­re ko­je je iz­gu­bi­la še­zde­se­tih go­di­na ne­ka­non­skim pro­gla­še­njem auto­ke­fal­nos­ti MPC. Ujed­no ka­ko sma­tra­ju u MPC Ma­ke­do­ni­ja bi se ko­nač­no oslo­bo­di­la uti­ca­ja Sr­bi­je i vla­di­ke Vra­ni­škov­skog na ži­vot svo­jih vjer­ni­ka.
U Si­no­du MPC sma­tra­ju da je pi­smo ko­je je upuć­eno BPC do­bar po­tez ko­jim bi Bu­gar­ska pa­tri­jar­ši­ja is­pra­vi­la is­to­rijsku ne­prav­du iz Dru­go­go svjet­skog ra­ta i po­ka­za­la da Ma­ke­do­ni­ja u to­ku fa­ši­stič­ke oku­pa­ci­je Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je ni­je bi­la u kon­flik­tu sa Bu­gar­skom, ne­go sa Sr­bi­jom.
Do­bri po­zna­va­o­ci pri­li­ka i re­la­ci­ja iz­me­đu MPC i SPC sma­tra­ju da ova­kav po­tez ne­će bi­ti od ve­li­ke ko­ri­sti za MPC jer pre­ma ko­dek­su pra­vo­slav­nih cr­ka­va ko­ji je usvo­jen u Šam­be­zi­ju i u okvi­ru pri­pre­ma za va­se­ljen­ski sa­bor, ni bu­gar­ska ni srp­ska pra­vo­sav­na cr­kva ne ­mo­gu sa­me, in­di­vi­du­al­no da pri­zna­ju no­ve auto­ke­fal­ne cr­kve uko­li­ko se sa ti­me ne slo­že i sve osta­le se­strin­ske cr­kve, ra­ču­na­ju­ći i Ca­ri­grad­sku pa­tri­jar­ši­ju.
A.Pi­sa­rev


Pre­su­da iz Stra­zbu­ra

Evrop­ski Sud za za­šti­tu ljud­skih pra­va u Stra­zbu­ru do­nio je pre­su­du u ko­rist Pra­vo­slav­ne ohrid­ske ar­hi­e­pi­sko­pi­je u Ma­ke­do­ni­ji na či­jem je če­lu vla­di­ka Jo­van Vra­ni­škov­ski, i na­lo­žio dr­ža­vi Ma­ke­do­ni­ji da na ime od­šte­te is­pla­ti Pra­vo­slav­noj ohrid­skoj ahri­e­pi­sko­pi­ji 9.500 eura od če­ga je 4.500 eura na ime pre­tr­plje­ne ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te, a 5.000 eura za tro­ško­ve su­đe­nja.
Sud je kon­stat­o­vao da je Ma­ke­do­ni­ja pre­kr­ši­la član 11 i član 9 Evrop­ske kon­ven­ci­je za ljud­ska pra­va ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va slo­bo­du oku­plja­nja i slo­bo­du vje­ro­i­spo­vi­je­sti jer je je od­bi­la da re­gi­stru­je POA kao po­seb­nu re­li­gi­o­znu za­jed­ni­cu.
Ima­ju­ći u vi­du po­tre­bu da se po­štu­je re­li­gij­ski plu­ra­li­zam sud eks­pli­cit­no osu­đuje pred­u­zi­ma­nje pre­ven­tiv­nih i mje­ra ko­je su­zbi­ja­ju slobo­du oku­plja­nja i slo­bod­no iz­ra­ža­va­nja re­li­gi­je. Tu­žbu pro­tiv Ma­ke­do­ni­je za za­šti­tu slo­bo­de vje­ro­i­spo­vi­je­sti i dje­lo­va­nje POA pod­nio je Hel­sin­ški ko­mi­tet za za­šti­tu ljud­skih pra­va iz Sko­plja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"