Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-09-02 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ KANCELARIJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
Ilustracija (Foto: Tportal.hr) Dvije maloljetnice spasili od trafikinga Iz Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima obavijestili su državne čelnike da su maloljetnim državljankama Srbije u skloništu ukazali svu potrebnu pomoć
Dan - novi portal
Dvi­je ma­lo­ljet­ni­ce iz Sr­bi­je spa­se­ne su od tra­fi­kin­ga i zbri­nu­te u vla­di­nom sklo­ni­štu za žr­tve tr­go­vi­ne lju­di­ma u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne, pi­še u iz­vje­šta­ju o re­a­li­za­ci­ji stra­te­gi­je za bor­bu pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma, ko­ji je pri­je dva da­na pred­sta­vljen na 38. sjed­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re.
Iz Na­ci­o­nal­ne kan­ce­la­ri­je za bor­bu pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma oba­vi­je­sti­li su dr­žav­ne čel­ni­ke da su ma­lo­ljet­nim dr­ža­vljan­ka­ma Sr­bi­je u sklo­ni­štu uka­za­li svu po­treb­nu po­moć.
– Na­kon uka­za­ne neo­p­hod­ne po­mo­ći i za­šti­te u sklo­ni­štu, u skla­du sa pro­cje­nom struč­nih li­ca, uspje­šno je za­vr­šen pro­ces nji­ho­ve re­pa­tri­ja­ci­je – do­bro­volj­nog po­vrat­ka u ze­mlju po­ri­je­kla u ko­joj su pre­da­te nad­le­žnim CZSR (cen­tri­ma za so­ci­jal­ni rad) – pi­še u iz­vje­šta­ju.
Na­vo­di se da Vla­da u kon­ti­nu­i­te­tu obez­bje­đu­je sred­stva neo­p­hod­na za ne­sme­ta­no spro­vo­đe­nje pro­gra­ma po­dr­ške žr­tva­ma tr­go­vi­ne lju­di­ma u sklo­ni­štu.
– Za te na­mje­ne to­kom pr­ve po­lo­vi­ne ove go­di­ne iz bu­džet­skog pro­gra­ma Na­ci­o­nal­ne kan­ce­la­ri­je za bor­bu pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma iz­dvo­je­no je oko 11.500 eura – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
U pe­ri­o­du od ja­nu­a­ra do kra­ja ju­na ni­je bi­lo za­htje­va za odo­bra­va­nje pri­vre­me­nog bo­rav­ka za žr­tve tr­go­vi­ne lju­di­ma.
– U to­ku su pri­pre­me za iz­ra­du in­di­ka­to­ra za obra­zov­ne usta­no­ve u ci­lju bo­lje iden­ti­fi­ka­ci­je po­ten­ci­jal­nih žr­ta­va tr­go­vi­ne lju­di­ma, na­ro­či­to ka­da su to dje­ca. Ak­ci­ja Tra­fi­king spro­vo­di se u kon­ti­nu­i­te­tu na ni­vou svih cen­ta­ra i odje­lje­nja bez­bjed­no­sti. U pe­ri­o­du od ja­nu­a­ra u okvi­ru ak­ci­je Pro­sjak iz­vr­še­ne su 23 kon­tro­le, kon­tro­li­sa­na 62 li­ca i pod­ni­je­to 16 za­htje­va za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Do­da­ju da je spro­vo­đe­njem ak­tiv­no­sti na te­re­nu iz­vr­še­na kon­tro­la vi­še in­te­re­sant­nih obje­ka­ta i lo­ka­ci­ja.
– Kao sa­stav­ni dio ak­ci­je Tra­fi­king slu­žbe­ni­ci Sek­to­ra gra­nič­ne po­li­ci­je, in­spek­to­ri za stran­ce, u sa­rad­nji sa In­spek­ci­jom ra­da, u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du iz­vr­ši­li su 209 kon­tro­la. Kon­tro­le su ob­u­hva­ta­le gra­di­li­šta, ho­te­le, pri­vat­na pre­no­ći­šta, pri­vred­ne su­bjek­te, auto­bu­ske i že­lje­znič­ke sta­ni­ce, tak­si sta­ja­li­šta, tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je i agen­ci­je, ugo­sti­telj­ske objek­te i ma­ri­ne – pi­še u iz­vje­šta­ju pred­sta­vlje­nom na po­sled­njoj sjed­ni­ci Vla­de.
Na­vo­di se da te kon­tro­le ima­ju za cilj utvr­đi­va­nje bo­rav­ka, po­slo­va­nja i ra­da stra­nih dr­ža­vlja­na, ali i even­tu­al­nog po­sto­ja­nja ele­me­na­ta ko­ji uka­zu­ju na rad­nu eks­plo­a­ta­ci­ju stra­nih dr­ža­vlja­na.
– U pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do 28. ju­na ove go­di­ne, iz­da­to je ukup­no 12.446 do­zvo­la za pri­vre­me­ni bo­ra­vak i rad, od če­ga 9.502 u kvo­ti, a 2.944 van kvo­te. In­spek­ci­ja ra­da sa­ra­đu­je sa svim re­le­vant­nim or­ga­ni­ma i ima pro­ak­ti­van pri­stup u ci­lju iden­ti­fi­ka­ci­je po­ten­ci­jal­nih žr­ta­va tr­go­vi­ne lju­di­ma u svr­hu rad­ne eks­plo­a­ta­ci­je, a po­seb­no sa MUP-om, od­no­sno Upra­vom po­li­ci­je – Od­sje­kom za stran­ce, vi­ze i su­zbi­ja­nje ne­za­ko­ni­tih mi­gra­ci­ja – pi­še u iz­vje­šta­ju.
Ka­ko se na­vo­di, in­spek­ci­ja je 295 oso­ba (62 stran­ca i 233 cr­no­gor­ska dr­ža­vlja­na) za­te­kla u ra­du „na cr­no“.
– Če­sto su or­ga­ni­zo­va­ni za­jed­nič­ki in­spek­cij­ski nad­zo­ri (79) sa in­spek­to­ri­ma za stran­ce na mje­seč­nom, a i na ne­djelj­nom ni­vou, u svim op­šti­na­ma Cr­ne Go­re. Tre­ba is­ta­ći i da su za­jed­nič­ke kon­tro­le in­spek­to­ra ra­da sa in­spek­to­ri­ma za stran­ce MUP-a i Upra­ve po­li­ci­je efek­tu­i­ra­le ot­ka­zom bo­rav­ka u Cr­noj Go­ri ve­li­kom bro­ju za­te­če­nih stra­na­ca na ra­du bez od­go­va­ra­ju­će do­ku­men­ta­ci­je (do­zvo­le za pri­vre­me­ni bo­ra­vak i rad ili po­tvr­de o pri­ja­vi ra­da stran­ca) – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Iz Na­ci­o­nal­ne kan­ce­la­ri­ja za bor­bu pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma is­ti­ču da in­spek­to­ri ra­da ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­li ni­jed­nu žr­tvu even­tu­al­ne tr­go­vi­ne lju­di­ma kroz rad­nu eks­plo­a­ta­ci­ju.Vl. O.


Od ra­se­lje­nih 14 hi­lja­da za­htje­va

Od kra­ja 2009. do po­čet­ka ju­na ove go­di­ne ra­se­lje­ne oso­be su pod­ni­je­le ukup­no 14.371 za­htjev za odo­bra­va­nje stal­nog na­sta­nje­nja i pri­vre­me­nog bo­rav­ka do tri go­di­ne u Cr­noj Go­ri.
– Od ovog bro­ja, ri­je­še­no je 13.866 za­htje­va, dok je za 505 za­htje­va po­stu­pak u to­ku – pi­še u iz­vje­šta­ju Na­ci­o­nal­ne kan­ce­la­ri­ja za bor­bu pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"