Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU TRAŽILA VELIKA NOVČANA SREDSTVA OD VLADE CRNE GORE Prozivani za zloupotrebe, a hoće 109.000 U predlogu za davanje saglasnosti koji je predstavljen na poslednjoj sjednici Vlade piše da su ukupna sredstva koja opredijeljena za ovogodišnji konkurs za projekte nevladinih organizacija bila 3.525.597 eura. Od tog iznosa tražili su da se oduzme 109.039 eura za rad Komisije
Dan - novi portal
Ko­mi­si­ja za ras­po­dje­lu di­je­la pri­ho­da od igara na sre­ću tra­ži­la je sa­gla­snost od Vla­de Cr­ne Go­re da im se za rad u ovoj go­di­ni odo­bri 109.039 eura. To pi­še u Pred­lo­gu za da­va­nje sa­gla­sno­sti za is­pla­tu na­ka­na­de za Ko­mi­si­ju za ras­po­dje­lu di­je­la pri­ho­da od igara na sre­ću.
Taj pred­log je pred­sta­vljen na 38. sjed­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re od 31. av­gu­sta ove go­di­ne. Iz Ud ru­že­nja mla­dih sa hen­di­ke­pom (UMHCG) na­ja­vi­li su ra­ni­je tu­žbu Uprav­nom su­du zbog od­lu­ke o ras­po­dje­li di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću vla­di­ne ko­mi­si­je u ju­nu ove go­di­ne, a na­ja­vi­li su i mo­gu­će podnošenje kri­vič­ne pri­ja­ve zbog sum­nje u zlo­u­po­tre­be.
Is­ta­kli su da ta or­ga­ni­za­ci­ja ove go­di­ne ni­je do­bi­la ni cent za svo­je pro­jek­te iako su is­po­što­va­li sve pro­ce­du­re i spro­vo­de pro­jek­te od jav­nog in­te­re­sa. 
U Pred­lo­gu za da­va­nje sa­gla­sno­sti ko­ji je pred­sta­vljen na poslednjoj sjed­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re pi­še da su ukup­na sred­stva ko­ja su bi­la opre­di­je­lje­na za ovo­go­di­šnji kon­kurs za pro­jek­tre ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja bi­la 3.525.597 eura. Od tog iz­no­sa tra­ži­li su da se odu­zme 109.039 eura za rad Ko­mi­si­je. Is­ta­kli su da se ra­di o tri od­sto od ukup­nog bu­dže­ta.
– Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja da­lo je po­zi­tiv­no mi­šlje­nje na za­htjev Ko­mi­si­je, a ko­ji se od­no­si na obez­bje­đi­va­nje re­le­vant­nog i ade­kvat­nog za­kon­skog osno­va za is­pla­tu na­dok­na­da, kao i po­tvr­du o ras­polo­ži­vim sred­stvi­ma ko­ja su de­fi­ni­sa­na va­že­ćom Ured­bom o kri­te­ri­ju­mi­ma za utvr­đi­va­nje ko­ri­sni­ka i na­či­nu ras­po­dje­le di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću – pi­še u pred­lo­gu Ko­mi­si­je.
Do­da­je se da su u skla­du sa va­že­ćim rje­še­nji­ma za čla­no­ve pot­ko­mi­si­ja po po­je­di­nim obla­sti­ma, od­no­sno za oblast So­ci­jal­na za­šti­ta i hu­ma­ni­ta­r­na dje­lat­nost oda­bra­ni: Igor Vu­či­nić, Mi­li­sav Ko­rać i Sla­vi­ca Stri­ko­vić.
– Za oblast Za­do­vo­lja­va­nje po­tre­ba li­ca sa in­va­li­di­te­tom ime­no­va­ni su: Mir­ja­na Đu­rić, Igor Vu­či­nić i Slo­bo­dan Vu­ko­vić. Oblast Raz­vo­ja spor­ta: Iva­na Mr­va­lje­vić, Ve­sna Ga­je­vić i Ve­se­lin Pi­le­tić. Oblast Kul­tu­ra i teh­nič­ka kul­tu­ra: Ili­ja Su­bo­tić, Bi­lja­na Pe­jo­vić i Ma­ja Su­bo­tić. Oblast Va­nin­sti­tu­ci­o­nal­no obra­zo­va­nje i vas­pi­ta­va­nje dje­ce i omla­di­ne: Ve­sna Ga­je­vić, Iva­na Mr­va­lje­vić i Dra­gan Ko­pri­vi­ca. Oblast Do­pri­nos bor­be pro­tiv dro­ge i svih ob­li­ka za­vi­­sno­sti Ra­du­le Dra­go­vić, Bi­lja­na Pe­jo­vić i Slo­bo­dan To­ma­še­vić – pi­še u pred­lo­gu Ko­mi­si­je.
Do­da­je se da čla­nom 2 Od­lu­ke o kri­te­ri­ju­mi­ma za utvr­đi­va­nje vi­si­ne na­kna­de za rad čla­no­va rad­nog ti­je­la, od­no­sno Ko­mi­si­je, ko­ju obra­zu­je Vla­da Cr­ne Go­re, čla­nu Ko­mi­si­je po­je­di­nač­no pri­pa­da mje­seč­na na­kna­da od 50 od­sto pro­sječ­ne bru­to za­ra­de u pret­hod­noj go­di­ni.
– Pred­sjed­ni­ku pri­pa­da mje­seč­na na­kna­da od 70 od­sto pro­sječ­ne bru­to za­ra­de u Cr­noj Go­ri u pret­hod­noj go­di­ni. Ima­ju­ći u vi­du go­re po­me­nu­to, a pri­je sve­ga či­nje­ni­cu da ka­ko je is­tak­nu­to, po­sto­ji za­kon­ski osnov za sred­sta­va za is­pla­tu na­do­ka­na­da za rad čla­no­va ko­mi­si­je... gdje na­kna­du za rad čla­no­va Ko­mi­si­je utvr­đu­je rje­še­nje mi­ni­stra fi­nan­si­ja, i s to­ga se pred­la­že da mje­seč­na ne­to na­kna­da bu­de u iz­no­su od 245 eura – na­vo­di se u pred­lo­gu Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu di­je­la pri­ho­da od igra na sre­ću.
Vla­da Cr­ne Go­re je na sjed­ni­ci u ju­nu do­ni­je­la od­lu­ku o ras­po­dje­li di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću, a po­di­je­lje­no je ne­što vi­še od 3,5 mi­li­o­na eura. Osim ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja (NVO) i udru­že­nja, sred­stva su di­je­lje­na i dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i to, ka­ko su ra­ni­je tvr­di­li iz Udru­že­nja mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re, za ak­tiv­no­sti ko­je su če­sto u opi­su nji­ho­vog osnov­nog po­sla, za ko­ji bi tre­ba­lo da ima­ju obez­bi­je­đen no­vac iz bu­dže­ta.
Ipak, upr­kos to­me, dnev­ni, kao i cen­tri za so­ci­jal­ni rad, kul­tu­ru i do­mo­vi zdra­vlja, do­bi­li su oko 175.000 eura.
Vl. O.


Ka­žnje­ni jer su kri­ti­ko­va­li

Biv­ša iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Udru­že­nja mla­dih sa hen­di­ke­pom Ma­ri­na Vu­ja­čić ka­za­la je u ju­nu da ni­je iz­ne­na­đe­na što ove go­di­ne ni­je­su do­bi­li no­vac, jer sma­tra da su zbog kri­ti­ka na ra­čun dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja ka­žnje­ni i da po­ku­ša­va­ju da ih uga­se.
– Što se UMHCG ti­če ja, na­ža­lost, ni­je­sam iz­ne­na­đe­na, sa­mo što su sa­da oti­šli ko­rak da­lje pa ni­je­su ni raz­ma­tra­li na­še pro­jek­te, ni­je­su do­zvo­li­li ni da do­đu do Ko­mi­si­je zbog na­vod­ne teh­nič­ke ne­is­prav­no­sti. I to u si­tu­a­ci­ji kad oni do­ku­men­ta­ci­ju otva­ra­ju van pri­su­stva apli­ka­na­ta. Na­rav­no da u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji mo­gu da ka­žu da ne­što ne­do­sta­je i da u ta­kvom ne­tran­spa­rent­nom pro­ce­su osta­je sa­mo na­ša ri­ječ pro­tiv nji­ho­ve… – ka­za­la je ra­ni­je Vu­ja­či­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"