Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-08-22 NOVI GENERALNI DIREKTOR PRESTIŽNOG HOTELA NEMANJA NIKOLIĆ Prvi Crnogorac na čelu Hiltona U hotelu Hilton Podgorica Crna Gora radi 150 ljudi koji predstavljaju srž poslovanja. Naš cilj je da upravo kroz pojedine sadržaje privučemo lokalno stanovništvo i postanemo centar društvenih dešavanja, kazao je Nikolić
Dan - novi portal
No­vi ge­ne­ral­ni di­rek­tor ho­te­la Hil­ton Pod­go­ri­ca Cr­na Go­ra Ne­ma­nja Ni­ko­lić u raz­go­vo­ru za „Dan” je ka­zao da u tom ho­te­lu ra­di 150 lju­di, ko­ji pred­sta­vlja­ju srž nje­go­vog po­slo­va­nja. Glav­ni cilj pr­vog Cr­no­gor­ca ko­ji se na­la­zi na ovoj funk­ci­ji u pre­sti­žnom svjet­skom lan­cu ho­te­la Hil­ton je, ka­ko ka­že, da na­sta­vi sa po­zi­ci­o­ni­ra­njem na tr­ži­štu i da po­ve­ća ni­vo kva­li­te­ta uslu­ge ko­li­ko je to mo­gu­će.
– Hol­tel Hil­ton Pod­go­ri­ca Cr­na Go­ra je za­po­slio 150 ma­hom mla­dih lju­di ko­ji ima­ju za­jed­nič­ku oso­bi­nu, a to je da su po­sve­će­ni po­slu i da su sprem­ni da se edu­ku­ju. Sa dru­ge stra­ne, svim za­po­sle­ni­ma je od stra­ne ho­te­la na ras­po­la­ga­nju enorm­no is­ku­stvo kor­po­ra­ci­je Hil­ton ko­ja nam je da­la ala­te ko­ji slu­že za edu­ka­ci­ju za­po­sle­nih – is­ta­kao je Ni­ko­lić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ve­li­ki ne­do­sta­tak je što do do­la­ska na po­sao na­ši mla­di lju­di ne do­la­ze če­sto u do­dir sa prak­som, već se nji­ho­va edu­ka­ci­ja ve­ćim di­je­lom za­sni­va na te­o­ri­ji. A ono što je, ka­ko ka­že, u prak­si va­žno je da ta te­o­ri­ja pre­ra­ste u kva­li­tet­nu prak­su.
– U tom smi­slu fo­ku­si­ra­ni smo na edu­ka­ci­ju ka­dro­va, pru­ža­nje prak­tič­nih zna­nja, ko­ja će mo­ći da ko­ri­ste u svim ze­mlja­ma svi­je­ta – na­veo je on.
Ni­ko­lić je is­ta­kao da sve če­mu te­ži tre­ba da do­ve­de do fi­nan­sij­ske sta­bil­no­sti kom­pa­ni­je i po­što­va­nja stan­dar­da Hil­ton kor­por­ci­je, ko­je tre­ba da po­štu­ju i uko­li­ko je mo­gu­će pre­va­zi­đu.
– Sve u ci­lju pru­ža­nja naj­bo­lje mo­gu­će uslu­ge sa­mom go­stu, ko­ji je cen­tral­na fi­gu­ra po­sto­ja­nja svih na­ših ho­te­la – re­kao je Ni­ko­lić.
Fi­nan­sij­ska is­pla­ti­vost sa­me in­ve­sti­ci­je, sma­tra on, tek tre­ba da se po­ka­že.
– Ono što ja mo­gu re­ći sa po­zi­ci­je fi­nan­sij­skog di­rek­to­ra, ko­ju sam po­kri­vao do sa­da, je­ste da su pr­vi re­zul­ta­ti ohra­bru­ju­ći i da je brend Hil­ton imao zna­ča­jan uti­caj na naš do­sa­da­šnji na­stup na tr­ži­štu. Sva­ka­ko, za po­zi­ci­o­ni­ra­nje jed­nog ho­te­la na tr­ži­štu neo­p­hod­no je mno­go vi­še vre­me­na od 11 mje­se­ci, ko­li­ko ra­di­mo, i si­gu­ran sam da će brend ima­ti sve ve­ću po­zi­tiv­nu ulo­gu u na­šoj bor­bi sa kon­ku­ren­ci­jom – oci­je­nio je Ni­ko­lić.
Ho­tel Hil­ton, ka­ko je na­veo, pu­nim ka­pa­ci­te­tom ra­di tek od mar­ta, pa je ra­no za pre­ci­znu sli­ku uspje­šno­sti, ali u po­sled­nja tri mje­se­ca po­slo­va­nje ho­te­la je znat­no po­bolj­ša­no u od­no­su na pret­hod­ni pe­ri­od.
Na­po­me­nuo je da brend ne pru­ža sa­mo na­ziv i da je iza ugo­vo­ra o fran­ši­zi mno­go slo­že­ni­ja i va­žni­ja po­dr­ška ko­ja se do­bi­ja od kor­po­ra­ci­je Hil­ton i, iz­me­đu osta­log, ogle­da se i u edu­ka­ci­ji za­po­sle­nih ali i kroz dru­ge aspek­te po­slo­va­nja ho­te­la. Na ne­ki na­čin će se, ka­ko je is­ta­kao, na­sta­vi­ti tra­di­ci­ja sta­rog ho­te­la Cr­na Go­ra.
– Naš cilj je da kroz po­je­di­ne sa­dr­ža­je pri­vu­če­mo lo­kal­no sta­nov­ni­štvo i po­sta­ne­mo cen­tar dru­štve­nih de­ša­va­nja. Sva­ka­ko mo­ra­mo ima­ti u vi­du da je Pod­go­ri­ca ko­ju mi pam­ti­mo iz vre­me­na dok je ho­tel Cr­na Go­ra ra­dio i sa­da­šnja Pod­go­ri­ca sa ho­te­lom Hil­ton, znat­no dru­ga­či­ja. Naš cilj je da sa „pro­mi­je­nje­nim” ho­te­lom Cr­na Go­ra pru­ži­mo sa­dr­ža­je ko­ji će bi­ti u skla­du sa oče­ki­va­nji­ma lo­kal­nog sta­nov­ni­štva – po­ru­čio je Ni­ko­lić i do­dao da se iz nji­ho­vih re­ak­ci­ja na ho­tel­ske sa­dr­ža­je, mo­že re­ći da su na pra­vom pu­tu da ho­tel po­sta­ne dio sva­ko­dnev­nog ži­vo­ta na­ših gra­đa­na.
D.M.

Pro­ši­ri­ti tr­ži­šte

Fo­kus upra­ve ho­te­la Hil­ton Pod­go­ri­ca Cr­na Go­ra je da tr­ži­šte upo­zna sa sa­dr­ža­ji­ma ho­te­la, te da se ne osla­nja na „po­sto­je­ći ko­lač na tr­ži­štu” već da tr­ži­šte ši­ri i po­ve­ća­va.
– U ovom seg­men­tu ima­mo zna­čaj­nu po­dr­šku kor­po­ra­ci­je Hil­ton, ko­ja ima pre­ko 570 ho­te­la, a po­slu­ju u vi­še od 85 ze­ma­lja na šest kon­ti­ne­na­ta – za­klju­čio je Ni­ko­lić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"