Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-08-23 PRIMJER BIVŠE ŠEFICE SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE BRANKE VUJOVIĆ POKAZUJE KAKO SE U DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA TROŠI NOVAC
Vujovićeva na radnom mjestu Uzela 18 hiljada, dobila penziju, pa se vratila u EPCG Vujovićeva je krajem 2015. godine sporazumno prekinula radni odnos sa EPCG i uzela otpremninu od 18 hiljada, da bi nekoliko mjeseci nakon toga otišla u penziju. Ubrzo nakon dobijanja penzije vratila se u EPCG, gdje je i sada angažovana preko ugovora o djelu, koji Zakon o radu ne prepoznaje
Dan - novi portal
Ka­ko dr­žav­na pred­u­ze­ća zna­ju da bu­du ši­ro­ke ru­ke, od­no­sno ne pa­ze da ušte­de sva­ki euro, kao što je slu­čaj u ve­ći­ni pri­vat­nih fir­mi, naj­bo­lje po­ka­zu­je pri­mjer biv­še še­fi­ce slu­žbe za imo­vin­sko prav­ne po­slo­ve u Di­rek­ci­ji za prav­ne po­slo­ve Elek­tro­pri­vre­de Bran­ke Vu­jo­vić.
Ona je na­i­me, kra­jem 2015. go­di­ne, tač­ni­je 1. de­cem­bra, spo­ra­zum­no pre­ki­nu­la rad­ni od­nos sa EPCG i tom pri­li­kom do­bi­la ot­prem­ni­nu od, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, 18 hi­lja­da i to sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je ne­go što bi ste­kla uslo­ve za od­la­zak u pen­zi­ju. Na­kon što je uze­la ot­prem­ni­nu, Vu­jo­vi­će­va je u mar­tu na­red­ne go­di­ne re­gu­li­sa­la pen­zi­ju, da bi se ne­ko­li­ko mje­se­ci na­kon to­ga vra­ti­la u EPCG. Sa­da je an­ga­žo­va­na shod­no ugo­vo­ru o dje­lu, ko­ji Za­kon o ra­du ne pre­po­zna­je, dok je pr­vo­bit­no bi­la an­ga­žo­va­na, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pre­ko Agen­ci­je. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz­vo­ra „Da­na” bli­skih EPCG, Vu­jo­vi­će­va shod­no ugo­vo­ru o dje­lu pri­ma sko­ro 900 eura.
Iz EPCG su „Da­nu” po­tvr­di­li da je Vu­jo­vi­će­va do­bi­la ot­prem­ni­nu, te da je u EPCG an­ga­žo­va­na shod­no ugo­vo­ru o dje­lu. Ugo­vor o dje­lu, osim što ga Za­kon o ra­du ne pre­po­zna­je, tre­ba­lo bi da se pot­pi­su­je na kra­tak rok, a ona je u EPCG an­ga­žo­va­na pre­ko ugo­vo­ra o dje­lu već 14 mje­se­ci. Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja je go­di­na­ma uka­zi­va­la na zlo­u­po­tre­bu ugo­vo­ra o dje­lu, jer su se tim li­ci­ma pla­ća­la slu­žbe­na pu­to­va­nja.
– Bran­ka Vu­jo­vić ni­je pro­gla­še­na teh­no­lo­škim vi­škom, već joj je pre­stao rad­ni od­nos na osno­vu pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma o pre­stan­ku rad­nog od­no­sa uz is­pla­tu ot­prem­ni­ne u skla­du sa čla­nom 141 Za­ko­na o ra­du i od­lu­kom o uslo­vi­ma za spo­ra­zum­ni pre­sta­nak rad­nog od­no­sa uz is­pla­tu ot­prem­ni­ne od 7. av­gu­sta 2015. go­di­ne. Ime­no­va­noj je, kao i još pre­ko 80 ko­le­ga, rad­ni od­nos pre­stao na isti na­čin, od­no­sno po istom osno­vu, na osno­vu na­ve­de­ne od­lu­ke ko­jom su bi­li pro­pi­sa­ni uslo­vi ko­ji su mo­ra­li bi­ti ku­mu­la­tiv­no is­pu­nje­ni od stra­ne sva­kog za­po­sle­nog ko­ji je pod­nio za­htjev za spo­ra­zum­ni pre­sta­nak rad­nog od­no­sa – na­ve­li su „Da­nu” iz EPCG.
Pre­ci­zi­ra­li su da se ona ne na­la­zi u rad­nom od­no­su sa EPCG od 30. ju­na pro­šle go­di­ne.
– Ista u skla­du sa Za­ko­nom o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma pri­vre­me­­no pru­ža struč­ne uslu­ge po osno­vu ugo­vo­ra o dje­lu i to sa­mo za kon­kret­ne pro­jekt­ne ak­tiv­no­sti a ne za oba­vlja­nje po­slo­va iz nad­le­žno­sti Slu­žbe ko­jom je ra­ni­je ru­ko­vo­di­la. Po­slo­vi ko­je je ime­no­va­na u oba­ve­zi da za­vr­ši po osno­vu tre­nut­nog an­ga­žo­va­nja ne spa­da­ju u po­slo­ve i za­dat­ke rad­nog mje­sta na ko­je je ista bi­la ras­po­re­đe­na pri­je pre­stan­ka rad­nog od­no­sa u EPCG. Po­slo­vi za či­je oba­vlja­nje je ime­no­va­na pri­vre­me­no an­ga­žo­va­na po osno­vu ugo­vo­ra o dje­lu ne spa­da­ju u re­dov­ne po­slo­ve i za­dat­ke bi­lo ko­jeg rad­nog mje­sta u okvi­ru EPCG – ka­za­li su iz te ener­get­ske kom­pa­ni­je.
D.M.


In­spek­ci­ji sve za­ko­ni­to

Slu­ča­jem pen­zi­o­ner­ke Vu­jo­vić ba­vi­la se i In­spek­ci­ja ra­da. Nad­zo­rom, u ko­ji je „Dan” imao uvid, utvr­đe­no je da Vu­jo­vić ni­je u rad­nom od­no­su sa EPCG, iz raz­lo­ga što ne­ma za­klju­čen ugo­vor o ra­du, već ima za­klju­čen ugo­vor o dje­lu kao iz­vr­ši­lac od­re­đe­nih po­slo­va.
– Bran­ka Vu­jo­vić u EPCG je an­ga­žo­va­na ra­di oba­vlja­nja po­slo­va prav­ne po­dr­ške u ve­zi sa im­ple­men­ta­ci­jom pro­je­ka­ta op­ti­mal­no ko­ri­šće­nje vo­da Gor­nje Ze­te – pre­vo­đe­nje di­je­la vo­de ri­je­ke Ze­te u aku­mu­la­ci­ju u Kru­pac i Sla­no i na­sta­vak ko­ri­šće­nja i fa­zna re­kul­ti­va­ci­ja de­po­ni­je Ma­lje­vac shod­no spe­ci­fi­ka­ci­ji obi­ma po­slo­va. Na­ve­de­ni po­slo­vi ne pred­sta­vlja­ju po­slo­ve ko­ji su kao ta­kvi va­že­ćim ak­tom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji de­fi­ni­sa­ni i utvr­đe­ni za bi­lo ko­je rad­no mje­stu EPCG – pi­še u rje­še­nju in­spek­tor­ke ra­da Ma­ri­ne Đu­ka­no­vić.
Ona je za­klju­či­la da na­kon utvr­đe­nog sta­nja ne­ma za­kon­skih osno­va za pred­u­zi­ma­njem mje­ra iz nad­le­žno­sti ovog or­ga­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"