Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2017-03-23 Oni mrze našu djecu Ne pominju „bolonju“ i krivce, jer bi tada prvo trebalo kazniti sve ministre prosvjete i vlade koji su se za nju zalagali
Dan - novi portal
Pi­še: dragan mraović


Sli­je­pa po­slu­šnost na­ših po­li­tič­kih vo­đa i nji­ho­vih tra­ba­na­ta pred bri­se­lo­kra­ti­jom uni­šti­la nam je već pe­ta­ne­stak ge­ne­ra­ci­ja mla­dih jer im je na­met­nu­to ho­mo­kre­ten­sko obra­zo­va­nje po „bo­lonj­skom“ obraz­cu. Bo­lo­nju su osmi­sli­li Ame­ri­kan­ci, jer ima­ju naj­go­ri škol­ski si­stem na svi­je­tu, pa umje­sto da ga una­pri­je­de, ono su na­tje­ra­li EU da si­đe na nji­hov ni­vo ka­ko evrop­ska dje­ca ne bi bi­la pa­met­ni­ja od ame­rič­ke. „Bo­lo­nja“ je sa­mo bi­fla­nje ne­po­treb­nih in­for­ma­ci­ja, bez po­ni­ra­nja u su­šti­nu, bez ana­li­ti­ke i raz­mi­šlja­nja. Kri­te­ri­ju­mi ocje­nji­va­nja su ka­ta­stro­fal­no ni­ski u po­re­đe­nju s oni­ma od pri­je par de­ce­ni­ja, a ra­znim te­sto­vi­ma i PI­SA si­ste­mi­ma, uz ocje­ne ko­je uče­ni­ci da­ju pre­da­va­či­ma, ulo­ga na­stav­ni­ka je sro­za­na. A ona je ključ­na u na­sta­vi. Ne­ma tog kom­pju­te­ra ko­ji će za­mi­je­ni­ti do­brog na­stav­ni­ka.
U Sr­bi­ji su uvi­dje­li da su upro­pa­sti­li dje­cu, pa sa­da, umje­sto da pri­zna­ju gre­šku i da­ju ostav­ke, po­li­ti­ča­ri tru­ća­ju o ne­kom „du­al­nom si­ste­mu“.
Ne po­mi­nju „Bo­lo­nju“ i kriv­ce, jer bi ta­da pr­vo tre­ba­lo ka­zni­ti sve mi­ni­stre pro­svje­te i vla­de ko­ji su se za nju za­la­ga­li. Ali, tre­ba ka­zni­ti i ove što se sa­da za­la­žu za „du­al­no obra­zo­va­nje“ ko­jim se bje­ži od te­melj­nog obra­zo­va­nja, jer je to u stva­ri ne­ka­da­šnja „Ško­la uče­ni­ka u pri­vre­di“ u kom­bi­na­ci­ji sa po zlu ču­ve­nim „šu­va­ri­ca­ma“. Po­li­ti­ča­ri i pro­svje­ta­ri i da­lje mr­ze na­šu dje­cu.
Cr­na Go­ra se na­la­zi me­đu naj­go­rim ze­mlja­ma po kva­li­te­tu obra­zo­va­nja iz ma­te­ma­ti­ke, pri­rod­nih na­u­ka i či­ta­lač­ke pi­sme­no­sti kod uče­ni­ka od 15 go­di­na, re­ko­še u Cr­no­gor­skoj aka­de­mi­ji na­u­ka i umjet­no­sti. Za­to je aka­de­mik Mo­mir Đu­ro­vić na­veo da su udž­be­ni­ci u cr­no­gor­skom ško­la­ma ka­ta­stro­fal­ni, da ih dik­ti­ra­ju te­le­vi­zij­ski ekra­ni, i da su re­zul­ta­ti uče­ni­ka do­bri u od­no­su na na­čin na ko­ji im se pre­no­si zna­nje i iz če­ga se obra­zu­ju. Tu je u pra­vu, jer su nam dje­ca ipak bo­lja od pro­svje­ta­ra i po­li­ti­ča­ra. Za­to aka­de­mik is­ti­če da Mi­ni­star­stvo pro­svje­te tre­ba da pro­vje­ri kva­li­tet svih udž­be­ni­ka i iz­vr­ši ozbi­lje­ne pro­mje­ne u obra­zov­nom si­ste­mu da bi se uče­ni­ci tak­mi­či­li sa vr­šnja­ci­ma iz evrop­skih dr­ža­va. Ov­dje aka­de­mik gri­je­ši. Uvje­ra­va­mo ga iz lič­nog is­ku­stva da je na­sta­va u EU dr­ža­va­ma još go­ra. Pro­mje­ne su po­treb­ne, ali ne na EU osno­va­ma.
Aka­de­mik ni­je po­me­nuo i an­ti­ci­vi­li­za­cij­ski uti­caj mi­lo­gor­ske an­ti­e­vrop­ske po­li­ti­ke (EU i NA­TO ni­su Evro­pa, već nje­no zlo – ko je za njih, on je pro­tiv na­še dje­ce) na ško­lu, ba­ga­te­li­sa­nje na­u­ke u po­gle­du je­zi­ka i isto­ri­je ka­ko bi se na ne­ga­ci­ji srp­ske na­ci­je iz­mi­šlja­la mi­lo­gor­ska sek­ta, jer glav­ni isto­ri­ča­ri i lin­gvi­sti u mi­lo­go­ri su ra­zni kri­vo­mo­zgi­ći, ras­to­de­ri, Go­spo­dar i osta­li ko­ji stva­ra­ju ta­kav škol­ski si­stem ka­kav mo­že da stvo­ri sa­mo onaj ko mr­zi na­šu dje­cu.
Div­na Pa­lje­vić iz Is­pit­nog cen­tra ka­za­la je da su na­stav­ni­ci stro­gi pro­fe­so­ri i da ne­će da ob­ja­sne gra­di­vo uče­ni­ci­ma. A šta ra­di u ško­li na­stav­nik ko­ji ne­će da ob­ja­sni gra­di­vo? Što či­ne in­spek­ci­ja i Mi­ni­star­stvo pro­svje­te? Bi­će da i oni mr­ze na­šu dje­cu, kao i ova­kvi na­stav­ni­ci, jer zna­ju da su oni ta­kvi, a ne da­ju im ot­kaz. Što se stro­go­sti ti­če, i tre­ba da bu­du stro­gi. Ne mo­ra sva­ko da za­vr­ši ško­lu i po­sta­ne mi­ni­star.
Ari­ja­na Ni­ko­lić iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te ka­že da „ra­de na una­pre­đe­nju kva­li­te­ta na­sta­ve ra­di bo­ljit­ka kod uče­ni­ka“.
Pa ka­ko mo­gu oni ko­ji su u mi­ni­star­stvu upro­pa­sti­li na­sta­vu sa­da da ra­de na nje­nom „bo­ljit­ku“? Svo­jim ste­ril­nim fra­za­ma Ari­ja­na ja­sno po­ka­zu­je da ne­će ni­šta bi­ti ura­đe­no, jer je pred­vi­dljiv re­zul­tat ko­ji će nje­no mi­ni­star­stvo ima­ti, po­što gra­di ku­ću na lo­šem te­me­lju, na „Bo­lo­nji“ i na evro­u­ni­jat­skim prin­ci­pi­ma na­sta­ve ko­jom se uče­ni­ci pri­pre­ma­ju da bu­du eko­nom­sko ro­blje, a ne mi­sle­ći lju­di.
(Autor je ne­ka­da­šnji ge­ne­ral­ni kon­zul SRJ u Ba­ri­ju)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"