Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija DEJTONSKI SPORAZUM 21 GODINU POSLIJE
Potpisnici Dejtonskog sporazuma Traže „raspakivanje” Holbrukovog „paketa” Po mišljenju dijela međunarodnih zvaničnika, vrijeme je za njegovu reviziju kojoj se, međutim, protive Srbi, a Bošnjaci se zalažu za ukidanje RS i centralizaciju vlasti u Sarajevu, dok Hrvati smatraju da su dosadašnjim promjenama obespravljeni, te da treba da dobiju svoj entitet sa glavnim sjedištem u Mostaru
Dan - novi portal
SA­RA­JE­VO/BA­NjA­LU­KA – Da­nas se na­vr­ša­va 21 go­di­na od pot­pi­si­va­nja Op­šteg okvir­nog spo­ra­zu­ma za mir u BiH, po­zna­ti­ji kao Dej­ton­ski spo­ra­zum, či­ji su ga­rant spro­vo­đe­nja Sr­bi­ja, Hr­vat­ska i Bo­sna i Her­ce­go­vi­na.
Okvir­ni spo­ra­zum je pot­pi­san u ame­rič­koj voj­noj ba­zi Rajt Pe­ter­son, u ame­rič­kom gra­di­ću Dej­ton, u dr­ža­vi Oha­jo, 21. no­vem­bra 1995, a ozva­ni­čen je 14. de­cem­bra iste go­di­ne u Pa­ri­zu, pa ga zo­vu još Pa­ri­sko-dej­ton­ski mi­rov­ni spo­ra­zum.
U pri­su­stvu ta­da­šnjeg dr­žav­nog se­kre­ta­ra SAD Vo­re­na Kri­sto­fe­ra, pot­pi­sa­li su ga pred­sjed­ni­ci Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić, Fra­njo Tuđ­man i Ali­ja Izet­be­go­vić.
Je­dan od glav­nih prin­ci­pa na ko­ji­ma je Dej­ton­ski spo­ra­zum za­sno­van je po­dje­la BiH po klju­ču 51 po­sto te­ri­to­ri­je Fe­de­ra­ci­ji BiH i 49 po­sto Re­pu­bli­ci Srp­skoj, te Di­striktu Brč­ko.
Dej­ton­ski spo­ra­zum je naj­ve­ća ovla­šće­nja dao en­ti­te­ti­ma i na­zna­čio osnov­na ovla­šće­nja za ni­vo za­jed­nič­kih dr­žav­nih or­ga­na.
Pot­pi­sni­ci su se oba­ve­za­li da me­đu­sob­ne od­no­se re­gu­li­šu pre­ma Po­ve­lji UN-a, Za­vr­šnom ak­tu iz Hel­sin­ki­ja i dru­gim do­ku­men­ti­ma OEBS-a, kao i na me­đu­sob­no po­što­va­nje su­ve­re­ni­te­ta i rje­ša­va­nje ne­spo­ra­zu­ma na mi­ro­lju­biv na­čin.
Dej­ton­ski spo­ra­zum bio je kul­mi­na­ci­ja šatl-di­plo­ma­ti­je, ko­ju je po­čeo ame­rič­ki di­plo­ma­ta Ri­čard Hol­bruk sa svo­jim ti­mom pod po­kro­vi­telj­stvom SAD.
Ovaj do­ku­ment je BiH do­nio pre­kid ra­ta, a u me­đu­vre­me­nu je pre­tr­pio sto­ti­nak pro­mje­na.
Da­nas, po mi­šlje­nju di­je­la me­đu­na­rod­nih zva­nič­ni­ka, vri­je­me je za nje­go­vu re­vi­zi­ju ko­joj se, me­đu­tim, pro­ti­ve Sr­bi. Bo­šnja­ci se za­la­žu za uki­da­nje RS i cen­tra­li­za­ci­ju vla­sti u Sa­ra­je­vu, dok Hr­va­ti sma­tra­ju da su do­sa­da­šnjim pro­mje­na­ma obes­pra­vlje­ni, te da Hr­va­ti tre­ba da do­bi­ju svoj en­ti­tet sa glav­nim sje­di­štem u Mo­sta­ru.
Sr­bi­ja po­dr­ža­va Dej­ton­ski spo­ra­zum i te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet BiH, a srp­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić upo­zo­rio je ne­dav­no da onaj ko po­ku­ša­va da „ras­pa­ku­je” Dej­ton­ski mi­rov­ni spo­ra­zum, pra­vi pro­blem svi­ma bez ob­zi­ra što, ka­ko je re­kao, taj spo­ra­zum ni­je ide­a­lan.
– Pla­šim se sve­ga i sva­če­ga ako to ne­ko bu­de po­ku­šao. Sr­bi­ja ima oba­ve­zu kao pot­pi­sni­ca Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma, ali i za­to jer ima svoj na­rod pre­ko Dri­ne. Za­to je na­še da ura­di­mo sve da sma­nji­mo ten­zi­je – re­kao je pre­mi­jer.
Ak­tu­el­ni pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sjed­ni­štva BiH Mla­den Iva­nić iz­ja­vio je da pro­mje­ne Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma ne­će bi­ti, osim ako se na­ro­di u BiH o to­me do­go­vo­re.
– Ne­mo­gu­će je po­no­vo sa­sta­vi­ti istu eki­pu ze­ma­lja, uče­sni­ka i da svi ima­ju iste po­gle­de i sta­vo­ve. Otva­ra­nje te­me pro­mje­ne Dej­ton­skog mi­rov­nog spo­ra­zu­ma zna­či afir­ma­ci­ju tri pot­pu­no raz­li­či­te vi­zi­je BiH – upo­zo­ra­va Iva­nić.
Jed­na vi­zi­ja je, pre­ci­zi­ra on, do­mi­nant­no u Sa­ra­je­vu i pod­ra­zu­mi­je­va BiH bez en­ti­te­ta, dru­ga je u Ba­nja­lu­ci i pod­ra­zu­mi­je­va ne­za­vi­snu Re­pu­bli­ku Srp­sku ako je mo­gu­će, dok je tre­ća u Mo­sta­ru, a od­no­si se na us­po­sta­vlja­nje tre­ćeg en­ti­te­ta ili ne­ke po­seb­ne in­sti­tu­ci­je za pred­stav­ni­ke hr­vat­skog na­ro­da.
– Ako to otvo­ri­mo, do­bi­ja­te po­no­vo ne­ku vr­stu su­ko­ba ko­ji su po­sto­ja­li još od pri­je ra­ta i auto­mat­ski na­sta­vak rat­nih ci­lje­va even­tu­al­nim po­li­tič­kim sred­stvi­ma. To je pot­pu­no po­gre­šno – re­kao je Iva­nić po­vo­dom 21 go­di­ne od pot­pi­si­va­nja Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma.
On ne mi­sli da po­sto­ji me­đu­na­rod­na sa­gla­snost o to­me da se stva­ri mo­gu pro­mi­jen­ti i da po­sto­ji je­din­stven po­gled me­đu­na­rod­nih ključ­nih fak­to­ra ka­ko bi pre­ma ta­ko­zva­nom „Dej­to­nu dva” BiH tre­ba­lo da iz­gle­da.
– Ja­sno je da to ni­ko ne­će – re­kao je Iva­nić.
Da je ne­re­al­no i kraj­nje štet­no bi­lo ka­kvo da­lje eks­pe­ri­men­ti­sa­nje sa struk­tu­rom ko­ju je ovaj spo­ra­zum us­po­sta­vio, sma­tra i pre­mi­jer­ka RS Želj­ka Cvi­ja­no­vić.
Ona je, po­vo­dom 21. go­di­šnji­ce pot­pi­si­va­nja Dej­to­na, po­ru­či­la da je Vla­da RS čvr­sto opre­di­je­lje­na da za­šti­ti nad­le­žno­sti Srp­ske, da se od­u­pre svim iza­zo­vi­ma i na­sta­vi da vo­di od­go­vor­nu, od­luč­nu i ne­na­sil­nu po­li­ti­ku ka­ko bi za­šti­ti­la pra­va svo­jih gra­đa­na le­gi­tim­nim, za­kon­skim i de­mo­krat­skim me­to­da­ma.
Sma­tra i da su su ne­za­ko­ni­te pro­mje­ne ustav­ne struk­tu­re, ko­je su spro­ve­li vi­so­ki pred­stav­ni­ci svo­jim na­met­nu­tim od­lu­ka­ma, do­ve­le upra­vo do onih de­vi­ja­ci­ja i pro­ble­ma ko­je je spo­ra­zum na­sto­jao da spri­je­či.
Ina­če, u RS se dan usva­ja­nja Dej­to­na obi­lje­ža­va kao pra­znik i ne­rad­ni je dan.
Pri­če o „Dej­to­nu dva”, me­đu­tim, ne pre­sta­ju.
To­kom pr­ve zva­nič­ne po­sje­te hr­vat­skog pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća Sa­ra­je­vu i Mo­sta­ru za evrop­ski put BiH i rav­no­prav­nost bo­san­sko­her­ce­go­vač­kih Hr­va­ta, on je na­ja­vio da će evrop­ski put BiH pri­o­ri­tet spolj­ne po­li­ti­ke nje­go­ve ze­mlje, ali i rav­no­prav­nost hr­vat­skog na­ro­da ko­ji tu ži­vi.
Plen­ko­vić je re­kao ka­ko vje­ru­je da bi BiH tre­ba­lo da bu­de funk­ci­o­nal­na dr­ža­va, a Hr­va­ti rav­no­prav­ni sa dru­ga dva kon­sti­tu­tiv­na na­ro­da. A, pre­ma nje­go­vom uvje­re­nju, to je mo­gu­će uz ustav­nu re­form BiH.
Plen­ko­vić je pod­sje­tio da su hr­vat­ski po­sla­ni­ci u Evrop­skom par­la­men­tu, me­đu ko­ji­ma je bio i on, po­ru­či­va­li da je vri­je­me za „Na­do­grad­nju dej­ton­skog okvi­ra” za šta je nu­žna „ustav­na re­for­ma za­sno­va­na na na­če­li­ma fe­de­ra­li­zma, de­cen­tra­li­za­ci­je, sup­si­di­jar­no­sti i le­gi­tim­nog pred­sta­vlja­nja”.(Tan­jug)


In­cko: U BiH po­sto­je dvi­je po­li­tič­ke re­al­no­sti

SA­RA­JE­VO – Op­sta­nak i sta­bil­nost Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne ugro­ža­va­ju ne­ga­tiv­ni tren­do­vi ko­ji su se raz­vi­li u Re­pu­bli­ci Srp­skoj, a sa­da su se pre­li­li i na pod­ruč­je Fe­de­ra­ci­je BiH, upo­zo­rio je vi­so­ki pred­stav­nik me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce za BiH Va­len­tin In­cko po­vo­dom 21. go­di­šnji­ce pot­pi­si­va­nja Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma.
In­cko je is­ta­kao da je u pro­te­klih 21 go­di­nu mno­go to­ga do­brog ura­đe­no i da ni­ko ne bi smio da za­bo­ra­vi da je Dej­ton­skim spo­ra­zu­mom, od­no­sno usta­vom, ko­ji je sa­stav­ni dio tog do­ku­men­ta, po­tvr­đen prav­ni kon­ti­nu­i­tet Re­pu­bli­ke BiH ko­ja je pri­je 21 go­di­nu na­sta­vi­la da po­sto­ji kao dr­ža­va sa no­vim na­zi­vom i mo­di­fi­ko­va­nim unu­tra­šnjim ustroj­stvom.
– Ovo is­ti­čem jer u BiH još uvi­jek po­sto­je po­li­tič­ke sna­ge ko­je 21 go­di­nu na­kon Dej­to­na sko­ro sva­ko­dnev­no ši­re svo­ju re­vi­zi­o­ni­stič­ku in­ter­pre­ta­ci­ju Dej­to­na ko­ja je u oči­toj su­prot­no­sti s usta­vom BiH – na­veo je In­cko u sa­op­šte­nju ko­je su ob­ja­vi­li bo­san­ski me­di­ji.
Ka­ko je is­ta­kao, ne­ki po­li­tič­ki li­de­ri, ko­ji su svo­je­vre­me­no igra­li po­zi­tiv­nu ulo­gu, na­ža­lost, u od­re­đe­nom tre­nut­ku od­lu­či­li su da se fo­ku­si­ra­ju na po­de­le te­ri­to­ri­je i mo­ći.
– Oni vi­de Dej­ton­ski spo­ra­zum kao šved­ski sto sa ko­jeg bi uze­li sa­mo ono što im od­go­va­ra. Zbog to­ga mo­ram ja­sno re­ći da je Dej­ton­ski spo­ra­zum cje­lo­vit do­ku­ment, i svi nje­go­vi di­je­lo­vi su još uvek na sna­zi – po­ru­čio je In­cko.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, da­nas se či­ni da u BiH po­sto­je dvi­je po­li­tič­ke re­al­no­sti.
– Pr­va re­al­nost je na­sto­ja­nje da se ze­mlja kre­će na pu­tu ka EU, što je po­zi­tiv­no i ne­što što tre­ba po­dr­ža­ti. Dru­ga re­al­nost su ne­ga­tiv­ni tren­do­vi ko­ji su po­če­li u Re­pu­bli­ci Srp­skoj pri­je de­set go­di­na, i sa­da se ra­ši­ri­li i na FBiH – na­veo je In­cko u sa­op­šte­nju.
– Po­li­ti­ča­ri u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni tre­ba da ima­ju do­volj­no mu­dro­sti da iza­be­ru put na­pri­jed, jer put na­zad ne mo­že do­ni­je­ti ni­šta do­bro za gra­đa­ne ove ze­mlje – za­klju­čio je vi­so­ki pred­stav­nik me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce za BiH.(Tan­jug)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"