Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom GRADONAČELNIK PODGORICE SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ DANAS ĆE NAKON 16 GODINA PONOVO OZNAČITI GRADNJU POZORIŠTA
Kamen temeljac izbornog teatra apsurda
Dan - novi portal
Gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić da­nas će po­lo­ži­ti ka­men te­me­ljac za grad­sko po­zo­ri­šte. To DPS či­ni dru­gi put u zad­njih 16 go­di­na. Pr­vi put, ka­men te­me­ljac su po­lo­ži­li 19. de­cem­bra 2000. go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu su sru­ši­li bi­o­skop Kul­tu­ru, pa će sa­da na nje­nom mje­stu bi­ti iz­gra­đe­na no­va zgra­da grad­skog po­zo­ri­šta.
Rad­ni­ci pred­u­ze­ća Ci­jev­na ko­merc ju­če su po­če­li sa pri­prem­nim ra­do­vi­ma-za­tvo­ren je par­king po­red OŠ „Sa­vo Pe­ja­no­vić” a u to­ku su pri­pre­me za ogra­đi­va­nje gra­di­li­šta.
Ka­da je pri­je 16 go­di­na po­lo­žen pr­vi ka­men te­me­ljac tom či­nu pri­su­stvo­vao je od­bor­nik De­mo­sa Sla­vi­ša Ču­ro­vić. On ka­že da je sa­da na tom mje­stu zgra­da Upra­ve za ka­dro­ve, te sum­nja da će i od ovog ka­me­na te­melj­ca bi­ti išta.
-Ovo je sa­mo je­dan pred­iz­bor­ni trik od ko­jeg ne­ma ni­šta. Ka­da su Alek­sa Be­čić, kao od­bor­nik i svi iz opo­zi­ci­je tra­ži­li da se iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta iz­dvo­ji dva mi­li­o­na za iz­grad­nju grad­skog po­zo­ri­šta, ve­ći­na je to od­bi­la. Vo­lio bih da Pod­go­ri­ca ima grad­sko po­zo­ri­šte, ali ne ona­ko ka­ko je pro­jek­to­va­no, od­no­sno u to­li­kim ga­ba­ri­ti­ma. Gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić je re­kao da ni­jed­nog da­na ne­će sta­ti grad­nja. Grad­nja ni­je sta­la jer ni­je ni po­če­lo. Ovaj ka­men te­me­ljac je sa­mo pred­iz­bor­ni trik, i do­kle god oni vla­da­ju bi­će de­set ka­me­na te­me­lja­ca za grad­sko po­zo­ri­šte-sma­tra Ču­ro­vić.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik Lu­ka Rak­če­vić ka­že da pri­ča oko iz­grad­nje grad­skog po­zo­ri­šta ne iz­la­zi iz do­me­na jef­ti­nog po­li­tič­kog mar­ke­tin­ga, te da je ona po­če­la pri­je 19 go­di­na.
-Pri­ča je for­ma­li­zo­va­na 19. de­cem­bra 2000. go­di­ne, ka­da je ta­da­šnji gra­do­na­čel­nik Mi­o­mir Mu­go­ša, po­lo­žio ka­men te­me­ljac na pro­sto­ru iza zgra­de sta­re Vla­de. Ka­sni­je je ne­do­sta­tak slu­ha za kul­tu­rom, istih grad­skih vla­sti, sru­šio i bi­o­skop Kul­tu­ru, dok je Pod­go­ri­ca osta­la vje­ro­vat­no je­di­ni glav­ni grad u Evro­pi ko­ji ne­ma svo­je po­zo­ri­šte. Da­nas, u je­ku pred­iz­bor­ne kam­pa­nje, vi­di­mo da ne­le­gi­tim­ni gra­do­na­čel­nik ko­ji je bu­džet gra­da uveo u de­fi­cit, za­po­slio pre­ko 600 lju­di u jav­nim slu­žba­ma, zna­čaj­no uve­ćao te­ku­će tro­ško­ve, a uma­njio ka­pi­tal­ni bu­džet, po­se­že za istim mar­ke­tin­škim tri­ko­vi­ma, u na­di da će pri­ku­pi­ti ne­što po­li­tič­kih po­e­na za svo­ju par­ti­ju. Me­đu­tim, uko­li­ko grad­ske vla­sti na­sta­ve sa istom di­na­mi­kom, sa­da već tra­di­ci­o­nal­nog, po­la­ga­nja ka­me­na te­melj­ca, vje­ru­jem da će se, već za ne­ko­li­ko go­di­na, sku­pi­ti do­volj­na ko­li­či­na ka­me­nja po­treb­nog za iz­grad­nju grad­skog po­zo­ri­šta. U kraj­njem, mo­žda to i je­ste dio vi­zi­je i osmi­šlje­ne stra­te­gi­je jed­ne ozbilj­ne lo­kal­ne upra­ve, ka­kva na­ša ne­sum­nji­vo je­ste – na­veo je Rak­če­vić.
Od­bor­nik DF-a Alek­san­dar Se­ku­lić sma­tra da je na­ja­va po­la­ga­nja ka­me­na te­melj­ca za grad­sko po­zo­ri­šte sa­mo mar­ke­tin­ški trik.
-U ovom gra­du već go­di­na­ma ne po­sto­je kva­li­tet­ne in­ve­sti­ci­je. Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić i nje­go­va ad­mi­ni­stra­ci­ja sa­mo gle­da­ju ka­ko će da kr­pe bu­džet­ske, ali i ru­pe po as­fal­tu. To što će sju­tra na­pra­vi­ti me­dij­sku pre­zen­ta­ci­ju ka­ko će na­vod­no da po­lo­ži ka­men te­me­ljac i po dru­gi put na­vod­no kre­nu­ti iz­grad­nja po­zo­ri­šta ni­je ni­šta dru­go već ko­ri­šće­nje na­ših sred­sta­va i na­ših in­sti­tu­ci­ja, od stra­ne jed­ne, sa­da već biv­še par­ti­je na vla­sti. Me­đu­tim, ni to im ne­će po­mo­ći. Oni ne­ma­ju ni nov­ca ni na­mje­ru da gra­de grad­sko po­zo­ri­šte već sa­mo ko­ri­ste za par­tij­sku pro­mo­ci­ju po di­rek­ti­vi par­ti­je. Po­la­ga­nje ka­me­na te­melj­ca na mje­stu gdje su pri­je sve­ga bez osno­va sru­ši­li bi­o­skop Kul­tu­ru sa­mo go­vo­ri o na­či­nu nji­ho­vog ra­da - re­kao je Se­ku­lić.
Pr­vi ka­men te­me­ljac za obje­kat grad­skog po­zo­ri­šta po­lo­žen je u bli­zi­ni sta­re zgra­de Vla­de, ali se od te lo­ka­ci­je br­zo od­u­sta­lo. Na tom mje­stu ka­sni­je je sa­gra­đen po­slov­ni obje­kat u ko­me su smje­šte­ni Agen­ci­ja za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce, Fa­kul­tet za dr­žav­ne i evrop­ske stu­di­je i Upra­va za ka­dro­ve. Ne­ko vri­je­me u op­ti­ca­ju je bi­la i ide­ja da grad­sko po­zo­ri­šte do­bi­je zgra­du u ko­joj se sa­da na­la­zi Cr­no­gor­sko na­rod­no po­zo­ri­šte na­kon što bi ono pre­šlo u no­vo­sa­gra­đe­ni obje­kat u okvi­ru pla­ni­ra­nog Mi­le­ni­jum si­ti cen­tra na pro­sto­ru sje­ver­nog di­je­la ne­ka­da­šnje ka­sar­ne „Mo­ra­ča” na oba­li ri­je­ke. Ka­ko je taj pro­je­kat od­lo­žen na neo­d­re­đe­no, ko­nač­no rje­še­nje na­đe­no je u iz­grad­nji no­ve zgra­de na mje­stu ne­ka­da­šnjeg bi­o­sko­pa Kul­tu­ra.
Glav­ni grad ni­je imao sre­će sa iz­bo­rom iz­vo­đa­ča ra­do­va. Pr­vi ten­der je ras­pi­san 22. sep­tem­bra 2011, dru­gi 2. av­gu­sta 2012, tre­ći 25. no­vem­bra 2013. go­di­ne, dok je če­tvr­ti put ras­pi­san 21. ju­la 2014. go­di­ne. Pe­ti jav­ni po­ziv za iz­bor iz­vo­đa­ča ra­do­va ras­pi­san je sre­di­nom ja­nu­a­ra ove go­di­ne.
A.D.-N.S.


Obje­kat od 4.000 kva­dra­ta

Po idej­nom pro­jekt­nom rje­še­nju po­zo­ri­šta, vri­jed­nom oko 200 hi­lja­da eura, ko­ji je fir­ma „Ing in­vest” po­klo­ni­la Glav­nom gra­du i pred­sta­vi­la po­lo­vi­nom 2014. go­di­ne, po­zo­ri­šna zgra­da pro­sti­ra­će se na pre­ko 4.000 kva­drat­nih me­ta­ra, sa dvi­je pod­zem­ne eta­že, pri­ze­mljem i tri spra­ta, tri ula­za, dvi­je sce­ne, gar­de­ro­be­ri­ma, bi­fe­om za go­ste, klu­bom lju­bi­te­lja po­zo­ri­šta, sa­lom za kon­fe­ren­ci­je...
Na pre­zen­ta­ci­ji pro­jek­ta ta­da je sa­op­šte­no da je ga­le­ri­ja glav­ne sce­ne sa jed­ne stra­ne pot­pu­no otvo­re­na, da po­sto­ji boč­na sce­na sa dva ula­za na bal­kon, a scen­ska ku­la je vi­si­ne 20 me­ta­ra i pro­te­že se ci­je­lim objek­tom. Obez­bi­je­đe­na je i prob­na sa­la. Na tre­ćem spra­tu je ad­mi­ni­stra­tiv­ni dio sa kan­ce­la­ri­ja­ma, bi­fe­om za glum­ce i klu­bom za lju­bi­te­lje po­zo­ri­šta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"