Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton PORIJEKLO KUČA – DREKALOVIĆA U MLETAČKIM ANALIMA I DOKUMENTIMA
Zamjenom odjeće spasio život
Dan - novi portal
Pi­še: Pre­drag R. Pe­tro­vić

Po za­pa­ža­nju i ko­men­ta­ru Lj. Ko­va­če­vi­ća, da je La­le Dre­ka­lo­vić – „1609. go­di­ne imao to­li­kog si­na, da ga je mo­gao za­stu­pa­ti u Ko­to­ru u pre­go­vo­ri­ma, da po­šta, ko­ja je iz Ko­to­ra išla za Ca­ri­grad opet pro­la­zi kroz Ku­če”. Ima­će­mo po­la­zni hro­no­lo­ški po­da­tak o La­le­vom si­nu i to o ta­da je­di­nom od­ra­slom – Vu­ku. Ako uzme­mo i dru­ge hro­no­lo­ške fak­to­re ve­za­ne za La­la i Dre­ka­la, po­ći će­mo od pret­po­stav­ke da je Vuk, La­lev sin, imao oko mi­ni­mum 24 go­di­ne, od­no­sno da je ro­đen oko 1585. go­di­ne, ili da je La­lev dru­gi brak sklo­pljen pret­po­sta­vlja­mo do oko 1584. go­di­ne. Po­što se La­lev pr­vi brak za­vr­šio dra­ma­tič­no i mo­že se re­ći tra­gič­no za Kli­men­te (od ko­jih je bi­la La­le­va ne­vje­sta), mo­že­mo pret­po­sta­vi­ti, da je od tog do­ga­đa­ja do dru­ge La­le­ve že­nid­be pro­šlo vi­še vre­me­na, mo­gu­će i oko pet go­di­na, te se ta­ko, mo­že uze­ti, da je pr­va že­nid­ba La­le­va bi­la oko 1579, a po po­dat­ku iz pre­da­nja (i po opi­si­ma isto­ri­o­pi­sa­ca o po­ri­je­klu Dre­ka­lo­vi­ća), da je ova kva­zi že­nid­ba La­la usli­je­di­la oko dvi­je go­di­ne po­sle do­ga­đa­ja, ka­da su ubi­je­ni voj­vo­da Dre­ka­le i nje­gov sin Ni­ko­la, mo­že se i pret­po­sta­vi­ti da je voj­vo­da Dre­ka­le ži­vio do oko 1477. god. Da bi ova vre­men­ska dis­tan­ca od tri go­di­ne mo­gla da se ura­ču­na, tre­ba uze­ti u ob­zir pre­da­nje u Ku­či­ma o La­le­voj pr­voj že­nid­bi, ko­je opi­su­je Si­mo Ma­ta­vulj u „Dje­ca Ku­či” – Knji­ga Rod­sta­va, (gdje go­vo­ri o sve tri že­nid­be La­le­ve), a ko­ja bi ukrat­ko bi­la, da se La­le po­sle smr­ti oca i bra­ta go­di­nu da­na opo­ra­vljao i bo­lo­vao i da je on­da na­pi­sao pi­smo Kli­ment­skom voj­vo­di Mar­ti­nu Đo­no­vi­ću u ko­jem mu pro­si nje­go­vu kćer, a u isto vri­je­me i voj­vo­da­ma Pi­pe­ra, Bra­to­no­ži­ća i Bje­lo­pa­vli­ća, gdje ih zo­ve sa prat­njom u pro­sid­bu. Po­sle pro­sid­be u ko­joj je Kli­ment­ski voj­vo­da dao La­lu kćer i ne­kog vre­me­na, gdje je odi­va bi­la u ku­ći La­la, po­zva­li su voj­vo­du Mar­ti­na „u po­ho­de odi­vi”, a on­da im je La­le sa oda­bra­nim Ku­či­ma na­pra­vio za­sje­du kod Hot­skih ko­ri­ta i po­bio i po­sje­kao oko tri­de­set Kli­me­na­ta, ko­ji su do­la­zi­li sa voj­vo­dom, kao osve­tu za smrt oca Dre­ka­la i bra­ta Ni­ko­le i za­tim vra­tio ne­vje­stu u Kli­men­te, te se ta­ko i za­vr­ši­la pr­va že­nid­ba La­la Dre­ka­lo­vog. Sle­de­ći bi­tan po­da­tak za na­šu hro­no­lo­šku pro­vje­ru je, da je po opi­si­ma do­ga­đa­ja u ko­me je ubi­jen Dre­ka­le na­ve­de­no, da je La­le ta­da bio mom­čić. Po opi­si­ma tog do­ga­đa­ja La­le se sa vr­šnja­kom Li­si­či­ćem igrao za­mi­je­niv­ši odje­ću, što ga je i spa­slo, jer su u pre­pa­du njih dvo­ji­cu Kli­men­ti za­mi­je­ni­li i umje­sto La­la ubi­li mom­ka Li­si­či­ća. Mo­že­mo pret­po­sta­vi­ti da je imao sve­ga oko 17 go­di­na i ka­da ovaj po­da­tak sve­de­mo, ima­mo i do­sta po­u­zda­nu pret­po­stav­ku o go­di­ni ro­đe­nja La­la, da je bi­la oko 1560. go­di­ne.
Za si­na Ni­ko­lu u opi­si­ma do­ga­đa­ja ni­je dat bi­lo ka­kav na­go­vje­štaj, da je on bi­lo ka­ko uče­stvo­vao u igri sa za­mje­nom odje­će, ka­ko je opi­sa­no, mla­di­ća bra­ta La­la i Li­si­či­ća, što bi bi­lo nor­mal­no, da je bi­la ma­la raz­li­ka u go­di­na­ma Ni­ko­le i La­la, već ako je bio po stra­ni, mo­že pret­po­sta­vi­ti, da je bi­la osjet­na raz­li­ka u go­di­na­ma iz­me­đu nje­ga i mla­đeg bra­ta La­la, pret­po­sta­vlja­mo da bi mo­gla bi­ti oko pet go­di­na, po če­mu bi se mo­glo uze­ti, da je Ni­ko­la ro­đen oko 1555. go­di­ne, a i da se Dre­ka­le ože­nio go­di­nu ra­ni­je od go­di­ne ro­đe­nja pr­vog si­na, tj. oko 1554. go­di­ne. Po pre­da­nji­ma i opi­si­ma o Dre­ka­lu ne­ma po­da­ta­ka po ne­kom do­ga­đa­ju, ka­da se Dre­ka­le ože­nio Ma­rom ćer­kom vojv. Ži­ja Pe­ra­lo­vog. Po ne­kim auto­ri­ma (M. Mi­lja­nov, J. Er­de­lja­no­vić) Dre­ka­le je kod vojv. Ži­ja slu­žio u svo­jim mla­đim go­di­na­ma, a pre­šao je da ži­vi na Ko­sor, tek ka­da mu je po­o­čim Ni­ke­za dao na­sle­đe, dio ima­nja. Shod­no ta­kvim opi­si­ma po pre­da­nju, po­što se ni­je ože­nio sa ćer­kom vojv. Ži­ja, kao mla­do­že­nja iza ko­ga je „ja­či­ca” (moć­no brat­stvo u ple­me­nu), vje­ro­vat­no se ože­nio ka­sni­je od uobi­ča­je­nih go­di­na za že­nid­bu u tim vre­me­ni­ma. Ta­ko­đe ne­ma ni­ka­kvih po­da­ta­ka, ka­da je do­bio ima­nje od oču­ha, što je bi­lo bit­no za „odje­lje­nje” ili že­nid­bu, pa i to mo­že da se pret­po­sta­vi, da ni­je bi­lo od­mah po pu­no­ljet­stvu, već do­sta ka­sni­je, jer je Ni­ke­za imao po­sle dru­ge svo­je že­nid­be sa Dre­ka­lo­vom maj­kom i si­na Ra­dič­ka, ko­ji je bio mla­đi od Dre­ka­la, a ko­ji je sva­ka­ko do­bio na­sled­stvo. Po to­me bi bi­lo da su na­sled­stva po­lu­bra­ća Dre­kle i Ra­dič­ko do­bi­li kad je vojv. Ni­ke­za za­šao u sta­ri­je go­di­ne, a mo­gu­će i pred kraj ži­vo­ta. Ako je vri­je­me Dre­ka­lo­vog ro­đe­nja pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma po mle­tač­kim ana­li­ma i po­da­ci­ma o Đu­ra­đu II u Amal­fi­ju iz­me­đu 1507. god. i 1516. god, on­da su go­di­ne Dre­ka­lo­ve že­nid­be oko 1554. go­di­ne, ka­da je Dre­ka­lo imao oko 38 go­di­na, pa mo­žda i do ne­ku go­di­nu pre­ko 42, a upra­vo su te go­di­ne u skla­du sa okol­no­sti­ma za že­nid­bu oko Dre­ka­lo­vog na­sle­đa i Dre­ka­lo­vog sta­tu­sa voj­vo­de u ple­men­skoj za­jed­ni­ci u Ku­či­ma. Ta­ko­đe se mo­že kon­sta­to­va­ti, da bi po­stav­ke za na­la­že­nje hro­no­lo­ških po­da­ta­ka za Dre­ka­la i da­te pret­po­stav­ke po ele­men­ti­ma iz opi­sa do­ga­đa­ja po pre­da­nji­ma bi­le pot­pu­no kom­pa­ti­bil­ne pret­hod­nom is­tra­ži­va­nju Dre­ka­lo­vog po­ri­je­kla, a i hro­no­lo­gi­ji pri iden­ti­fi­ka­ci­ji Dre­ka­lo­vog oca Đu­ra­đa II Ka­stri­o­ta.
(NA­STA­VI­ĆE SE)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"