Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šaranović izbjegao naručenu likvidaciju * Bošnjaci blokirali Njegoša * SNP rizikuje sve * Licima sa potjernice otpisivali kredite * Šaranović izbjegao naručenu likvidaciju * Svaka riba smrdi od glave * Luckasta noć
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 29-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstvo:
- Biće nestašica zbog odluka Vlade.

Vic Dana :)

Kartale se dvije budale te jedan spusti karte i kaže:
- Šah-Mat, a na to će ovaj drugi:
- Uzmi karte budalo, ne igramo domine.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija PRVA BANKA ODUSTALA OD NAPLATE SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA VIŠE OD 90 PREDUZEĆA
Licima sa potjernice otpisivali kredite Među licima kojima su otpisani milionski iznosi kredita su Nebojša Bošković, čelnik firme „Krisme trejd“ i Igor Majksner, predstavnik firme „MS gradnja”, kao i kontroverzni broker Damjan Hosta
Dan - novi portal
Pr­va ban­ka od­u­sta­la je od na­pla­te mi­li­on­skih kre­di­ta za pre­ko 90 pred­u­ze­ća, me­đu ko­ji­ma su i li­ca sa me­đu­na­rod­nih po­tjer­ni­ca, kao i oso­be pro­tiv ko­jih se vo­de kri­vič­ni po­stup­ci u Cr­noj Go­ri. U do­ku­men­tu ko­ji eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je por­tal „IN4S“, na­vo­di se da je po­me­nu­ta ban­ka, iz­me­đu osta­lih, ot­pi­sa­la kre­di­te fir­ma­ma „Kri­sma trejd”, iza ko­je sto­ji Ne­boj­ša Bo­ško­vić, kao i fir­mi „MS-grad­nja“ doo Pod­go­ri­ca, ko­ja je po­ve­za­na sa Igo­rom Maj­ksne­rom. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, pro­tiv Bo­ško­vi­ća se vo­di po­stu­pak da je član kri­mi­nal­nog udru­že­nja, dok je za Maj­ksne­rom ras­pi­sa­na in­ter­po­lo­va po­tjer­ni­ca, zbog mi­li­on­skih du­go­va. Kon­tro­ve­r­znom slo­ve­nač­kom bro­ke­ru Da­mja­nu Ho­sti, pro­tiv ko­ga je Pr­va ban­ka vo­di­la sud­ski po­stu­pak, od ko­jeg su ka­sni­je od­u­sta­li, ta­ko­đe je ot­pla­ćen kre­dit od 400.000 eura.
Pre­ma do­ku­men­tu ko­ji ob­ja­vlju­je po­me­nu­ti por­tal, „Kri­smi trejd“ je ot­pi­sa­no oko 1,8 mi­li­o­na eura, a „MS-grad­nji“ bli­zu tri mi­li­o­na eura.
Cr­no­gor­ska po­li­ci­ja ras­pi­sa­la je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na po­tjer­ni­cu za Igo­rom Maj­ksne­rom, iz­vr­šnim di­rek­to­rom hr­vat­ske fir­me „MS grad­nja”, zbog mi­li­on­skih du­go­va ko­je je osta­vio na­pu­stiv­ši po­sao ko­ji je po­kre­nuo u Cr­noj Go­ri. Ka­ko su me­di­ji ob­ja­vi­li, ta fir­ma je osta­vi­la mi­li­on­ske du­go­ve i oko 15 ne­do­vr­še­nih gra­di­li­šta u Pod­go­ri­ci, Bu­dvi, Ba­ru, Nik­ši­ću, Ri­snu i Ko­to­ru. Po pi­sa­nju me­di­ja, pro­cje­nju­je se da je ri­ječ o pet mi­li­o­na eura du­ga, a po­je­di­nim do­ba­vlja­či­ma du­gu­je se vi­še od mi­li­on eura za ma­te­ri­jal. Maj­ksne­ra po­li­ci­ja sum­nji­či da je ošte­tio bu­džet Cr­ne Go­re za 125.000 eura i pro­tiv nje­ga je pod­ne­se­na pri­ja­va za kri­vič­no dje­lo uta­je po­re­za i do­pri­no­sa.
Čel­nik „Kri­sme trejd“ Ne­boj­ša Bo­ško­vić je uhap­šen zbog sum­nje da je član or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe. Pre­ma na­vo­di­ma iz op­tu­žni­ce, Bo­ško­vić je or­ga­ni­zo­vao kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje sa Mi­lo­šem Ču­jo­vi­ćem iz Be­o­gra­da. U pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do sep­tem­bra 2013. go­di­ne, dok se na­la­zio u pri­tvor­skoj je­di­ni­ci Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja, Ču­jo­vić se, ko­ri­ste­ći se pro­gra­mer­skim vje­šti­na­ma, la­žno pred­sta­vljao kao vla­snik ži­ro ra­ču­na. On je ban­kar­skim slu­žbe­ni­ci­ma da­vao in­struk­ci­je da sa de­vi­znih ra­ču­na otvo­re­nih u ino­stra­nim ban­ka­ma iz­vr­še pre­nos nov­ca na de­vi­zne ra­ču­ne vi­še oso­ba. Na taj na­čin Bo­ško­vić i Ču­jo­vić su se­bi pri­ba­vi­li imo­vin­sku ko­rist od 1.446.171 eura. Od tog iz­no­sa je osta­lo blo­ki­ra­no 249.425 eura.
Pr­va ban­ka je 2011. go­di­ne pod­ni­je­la tu­žbu pro­tiv kon­tro­verz­nog slo­ve­nač­kog bro­ke­ra Da­mja­na Ho­ste ka­ko bi na­pla­ti­la dug oko 42.000 eura, ko­li­ko je iz­no­sio mi­nus na nje­go­vom te­ku­ćem ra­ču­nu kod te ban­ke. Me­đu­tim, sud je ob­u­sta­vio po­stu­pak jer se na ro­či­štu ni­je po­ja­vio pred­stav­nik Pr­ve ban­ke i za­stup­nik tu­žbe. U tu­žbi Pr­ve ban­ke je bi­lo na­ve­de­no da je Ho­sta na te­ku­ćem ra­ču­nu do­sti­gao odo­bre­ni mi­nus od 30.782 eura, sa ro­kom do­spi­je­ća do 30. ju­na 2009. go­di­ne i ka­mat­nom sto­pom 12 od­sto na go­di­šnjem ni­vou. Bro­ker iz Slo­ve­ni­je, me­đu­tim, ni­je vra­tio dug i ka­ma­ta je na­ra­sla do 11.606 eura.
Da­mjan Ho­sta je go­di­na­ma una­zad u slo­ve­nač­kim me­di­ji­ma pro­zi­van i po­mi­njan u kon­tek­stu pre­va­ra u fi­nan­sij­skom i ber­zan­skom po­slo­va­nju. Go­di­na­ma je bio je­dan od po­vjer­lji­vih po­slov­nih part­ne­ra pod­go­rič­kog bi­zni­sme­na Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća. Ho­sta je sa Ba­ro­vi­ćem osno­vao kom­pa­ni­ju Alp­ha in­vest, ko­ja ve­ćin­ski ga­zdu­je ko­tor­skim ho­tel­sko-tu­ri­stič­kim pred­u­ze­ćem Fjord i ko­ja je go­di­na­ma una­zad bi­la uče­snik vri­jed­nih tran­sak­ci­ja na ber­zi. Vi­še od de­ce­ni­ju Da­mjan Ho­sta je bio iz­vr­šni di­rek­tor Mon­te Adri­je, glav­ne bro­ker­sko-di­ler­ske ku­će na tr­ži­štu ka­pi­ta­la, ko­ja je po­sre­do­va­la u naj­ve­ćim cr­no­gor­skim pri­va­ti­za­ci­ja­ma: pro­da­ji Te­le­ko­ma, do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji Elek­tro­pri­vre­de, pro­da­ji ma­njin­skog pa­ke­ta ak­ci­ja plje­valj­skog Rud­ni­ka uglja ita­li­jan­skoj kom­pa­ni­ji A2A. To­kom 2010. go­di­ne zbog ne­vra­će­nog kre­di­ta Pr­voj ban­ci Ho­sta je ne­ko vri­je­me iz­gu­bio vla­sni­štvo u Mon­te Adri­ji, ali mu je in­ve­sti­ci­o­ni fond Trend i nje­gov di­rek­tor Mi­ha­i­lo Ma­dža­ro­vić po­mo­gao da iz­mi­ri oba­ve­ze pre­ma toj ban­ci.
Pr­va ban­ka je, ka­ko se vi­di iz do­ku­men­ta, ot­pi­sa­la kre­di­te i fir­mi „Car­sko Se­lo” d.o.o., u vla­sni­štvu Iva­ne Fi­li­po­vić i Gor­da­ne Br­ko­vić, „Na­vi­go” d.o.o., vla­sni­štvo Vla­da­na Pav­ko­vi­ća, „Fe­ro­mon plus”, ko­ja pri­pa­da Dra­ga­nu Na­ran­či­ću i Dar­ku Vuk­mi­ro­vi­ću. Ot­pi­sa­ni su kre­di­ti i „Mlje­ka­ri“, „Iling in­ter­u“, „Liv­ni­ci“, „FK Bu­duć­nost“, „Blu me­dži­ku“ iz Bu­dve i „Cr­na Go­ra grad­nji“.
D.Ž.


Pr­va ban­ka ne­će da pri­ča o kli­jen­ti­ma

Iz Pr­ve ban­ke su sa­op­šti­li da su iz­ne­na­đe­ni stal­nim in­te­re­so­va­njem „Da­na“ za in­te­r­ne po­slov­ne od­lu­ke te ban­ke u ve­zi sa kon­kret­nim po­tra­ži­va­nji­ma pre­ma kli­jen­ti­ma, „a ko­je in­te­re­so­va­nje je, kao i uvi­jek, za­sno­va­no na pro­iz­volj­nim tvrd­nja­ma u ve­zi sa od­lu­ka­ma Pr­ve ban­ke”.
– In­for­ma­ci­je o sta­tu­su kre­di­ta, iz­vr­še­nim ot­pi­si­ma ili dje­li­mič­nim ot­pi­si­ma i slič­no, Pr­va ban­ka Vam ne mo­že da­ti jer je na to oba­ve­zu­ju za­kon­ske od­red­be i ko­dek­si ban­kar­skog po­slo­va­nja o ču­va­nju ban­kar­ske taj­ne. S ob­zi­rom na to da se svi tek­sto­vi „Da­na” ko­ji se od­no­se na Pr­vu ban­ku, di­rekt­no ili in­di­rekt­no, po­ja­vlju­ju kao ten­den­ci­o­zni i uvi­jek za­sno­va­ni na ne­tač­nim, ne­i­sti­ni­tim ili po­gre­šno pri­ka­za­nim či­nje­ni­ca­ma i po­da­ci­ma, ko­je pret­hod­no ni­je­ste pro­vje­ri­li ni­ti po­ku­ša­li da pro­vje­ri­te kod Pr­ve ban­ke, Pr­va ban­ka ne že­li da ula­zi u bi­lo ka­kvu pre­pi­sku i do­ka­zi­va­nje sa Va­ma. Kao i u osta­lim pret­hod­nim slu­ča­je­vi­ma, ta­ko i u ovom, po­gre­šno uzi­ma­te za utvr­đe­ne ne­tač­ne či­nje­ni­ce, po­put kon­kret­ne či­nje­ni­ce da su na­ve­de­na pri­vred­na dru­štva kli­jen­ti ban­ke i da je ban­ka vr­ši­la ot­pi­se kre­di­ta na­ve­de­nim kli­jen­ti­ma. Pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ka u ve­zi sa ovim po­tra­ži­va­nji­ma, kao i u cje­lo­kup­nom svom po­slo­va­nju, Pr­va ban­ka po­stu­pa sa­svim u skla­du sa Za­ko­nom o ban­ka­ma i pro­pi­si­ma Cen­tral­ne ban­ke ko­ji­ma se re­gu­li­še ban­kar­sko po­slo­va­nje. U tom smi­slu sva­ka od­lu­ka ban­ke u ve­zi sa sta­tu­som bi­lo ko­jeg kre­di­ta je za­ko­ni­ta i za­sno­va­na na pro­pi­si­ma či­ju pri­mje­nu kon­tro­li­še Cen­tral­na ban­ka – sa­op­šte­no je iz Pr­ve ban­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"