Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šaranović izbjegao naručenu likvidaciju * Bošnjaci blokirali Njegoša * SNP rizikuje sve * Licima sa potjernice otpisivali kredite * Šaranović izbjegao naručenu likvidaciju * Svaka riba smrdi od glave * Luckasta noć
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 29-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstvo:
- Biće nestašica zbog odluka Vlade.

Vic Dana :)

Kartale se dvije budale te jedan spusti karte i kaže:
- Šah-Mat, a na to će ovaj drugi:
- Uzmi karte budalo, ne igramo domine.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POVODOM ODUGOVLAČENJA OKO FORMIRANJA VLASTI U KOTORU OPOZICIONE PARTIJE UPOZORILE SRĐANA MILIĆA
Ivanović SNP rizikuje sve Predsjedavajući SO Kotor Branko Ivanović kaže da je sazvao sjednicu, a da je na dnevni red uvrstio samo jednu tačku i to odluku o privremenom finansiranju opštine, koju je predložio Klub odbornika SNP-a Na stolu u Kotoru postoji samo jedna ponuda – da zajedno, bez uslovljavanja, u punom kapacitetu, u mjeri izbornog rezultata formiramo upravu bez DPS-a. Sve drugo bi predstavljalo neozbiljni eksperiment – upozorili Demokrate, DF, GP URA i SDP
Dan - novi portal
Sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Ko­tor za­ka­za­na je za sju­tra, a na dnev­nom re­du je pred­log od­lu­ke o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju Op­šti­ne Ko­tor za pe­ri­od od ja­nu­a­ra do mar­ta 2017. go­di­ne.
Op­štin­ski bu­džet za 2017. go­di­nu po za­ko­nu je mo­rao bi­ti usvo­jen do kra­ja go­di­ne, a do to­ga ni­je do­šlo jer opo­zi­ci­o­ne par­ti­je So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja (SNP), De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra (DCG), De­mo­krat­ski front (DF), Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja (URA) i So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP), ni­su po­sti­gle do­go­vor o for­mi­ra­nju no­ve vla­sti u Ko­to­ru.
Za­ka­zi­va­njem no­ve sjed­ni­ce SO, ko­jom će kao naj­sta­ri­ji od­bor­nik pred­sje­da­va­ti Bran­ko Ba­ćo Iva­no­vić (SNP), sta­vlje­na je tač­ka na mo­guć­nost na­stav­ka kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce ko­tor­skog par­la­men­ta ko­ja je po­če­la 2. de­cem­bra, a na ko­joj je bio pred­vi­đen iz­bor pred­sjed­ni­ka op­štin­skog par­la­men­ta.
Čel­nik SNP-a Ko­tor i pred­sje­da­va­ju­ći SO Ko­tor Bran­ko Iva­no­vić ka­že da je sa­zvao sjed­ni­cu, a da je na dnev­ni red uvr­stio sa­mo jed­nu tač­ku i to od­lu­ku o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju op­šti­ne, ko­ju je pred­lo­žio Klub od­bor­ni­ka SNP-a, stran­ke či­ji je li­der Sr­đan Mi­lić.
– Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, čla­nom 44, pro­pi­sa­no je da se bu­džet op­šti­ne mo­ra do­ni­je­ti do 31. de­cem­bra, a uko­li­ko se bu­džet ne do­ne­se u tom ro­ku on­da se mo­ra do­ni­je­ti od­lu­ka o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju. Ka­ko ne po­sto­je uslo­vi da se do 31. de­cem­bra do­ne­se bu­džet za 2017. go­di­nu, Klub od­bor­ni­ka SNP-a pri­pre­mio je i u skup­štin­sku pro­ce­du­ru u uto­rak pre­dao od­lu­ku o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju. Do­no­še­njem od­lu­ke o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju omo­gu­ća­va se ne­sme­ta­no funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i pru­ža­nje uslu­ga gra­đa­ni­ma Ko­to­ra do do­no­še­nja bu­dže­ta – re­kao je Iva­no­vić.
Ka­ko na­gla­ša­va, za slu­čaj da od­lu­ka o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju ne bu­de do­ni­je­ta, Vla­da sti­če pra­vo da zbog ne­funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve uve­de pri­vre­me­ne mje­re, ras­pu­sti Skup­šti­nu op­šti­ne Ko­tor i do­ve­de do ras­pi­si­va­nja no­vih iz­bo­ra.
– SNP oče­ku­je da će 14 od­bor­ni­ka iz re­do­va DF-a, De­mo­kra­ta, SDP i GP URA svo­jim gla­so­vi­ma po­dr­ža­ti SNP-ov pred­log od­lu­ke o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju, jer je to je­di­ni mo­del ko­jim se one­mo­gu­ća­va ras­pu­šta­nje Skup­šti­ne op­šti­ne Ko­tor od Vla­de Cr­ne Go­re i ras­pi­si­va­nje no­vih iz­bo­ra, a obez­bje­đu­je re­dov­no pru­ža­nje uslu­ga gra­đa­ni­ma – ci­je­ni Iva­no­vić.
SNP, ka­ko ka­že, sma­tra da je du­žnost par­ti­ja ko­je ra­de na do­go­vo­ru za for­mi­ra­nje no­ve vla­sti da po­dr­škom ovoj od­lu­ci po­ka­žu od­go­vor­nost pre­ma gra­đa­ni­ma Ko­to­ra.
– I one­mo­gu­će oči­gled­no pla­ni­ran sce­na­rio da ži­vot u Ko­to­ru sta­ne 1. ja­nu­a­ra, jer bez ove od­lu­ke ne bi po­sto­jao za­kon­ski osnov za fi­nan­si­ra­nje ra­da jav­nih slu­žbi i pru­ža­nje uslu­ga gra­đa­ni­ma – re­kao je Iva­no­vić na­gla­ša­va­ju­ći da će pri­su­stvo i gla­sa­nje o od­lu­ci o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju op­šti­ne Ko­tor bi­ti naj­o­zbilj­ni­ji test ni­voa od­go­vor­no­sti no­ve skup­štin­ske ve­ći­ne pre­ma gra­đa­ni­ma.
Po­vo­dom naj­no­vi­jih po­li­tič­kih de­ša­va­nja ogla­si­li su se za­jed­nič­kim sa­op­šte­njem ko­tor­ske De­mo­kra­te, DF, Gra­đan­ski po­kret URA i SDP.
– Na­kon što je pred­sjed­nik OO SNP-a Ko­tor za­ka­zao sjed­ni­cu SO Ko­tor, iako su ga na sa­stan­ku u uto­rak pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta De­mo­kra­ta, De­mo­krat­skog fron­ta, SDP i GP URA pod­sje­ti­li na prav­ne či­nje­ni­ce da se naj­pri­je mo­ra okon­ča­ti kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca skup­šti­ne iz­bo­rom pred­sjed­ni­ka, kao i da pred­sje­da­va­ju­ći ne­ma pra­vo da sa­zi­va no­vu sjed­ni­cu skup­šti­ne, te da bi to pred­sta­vlja­lo zlo­u­po­tre­bu po­zi­ci­je pred­sje­da­va­ju­ćeg i kr­še­nje po­slov­ni­ka i da na­ši pred­stav­ni­ci ne­će uče­stvo­va­ti u ra­du ta­kve sjed­ni­ce sve dok ne po­stig­ne­mo kom­ple­tan do­go­vor, ra­di cje­lo­kup­ne jav­no­sti uka­zu­je­mo na či­nje­ni­cu da je Ko­tor za­ro­blje­nik i žr­tva po­je­di­na­ca iz lo­kal­nog i dr­žav­nog SNP-a – kon­sta­to­va­li su u sa­op­šte­nju ko­tor­ske De­mo­kra­te, DF, Gra­đan­ski po­kret URA i SDP.
Tvr­de da se od­lu­ka o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju i nje­no do­no­še­nje mo­gu od­lo­ži­ti i do­ni­je­ti to­kom ja­nu­a­ra bez ika­kvih po­sle­di­ca po funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne upra­ve i bez pri­jet­nje od uvo­đe­nja pri­vre­me­nih mje­ra.
– Pa oprav­da­nja i po­zi­vi iz SNP-a da se zbog in­te­re­sa gra­đa­na ide u ovaj po­stu­pak ne mo­gu da pri­kri­ju na­mje­ru da za­jed­no sa DPS-om i nji­ho­vim sa­te­li­ti­ma že­le da po­stig­nu kvo­rum i usva­ja­ju od­lu­ke u ovom osje­tlji­vom po­li­tič­kom tre­nut­ku, kao i da se osta­vi mo­guć­nost DPS-u da ne­sme­ta­no vla­da na­red­na tri mje­se­ca. Kao od­go­vor­ni po­li­tič­ki su­bjek­ti u ovoj ne­za­ko­ni­toj po­li­tič­koj igran­ci SNP-a, DPS-a i nji­ho­vih sa­te­li­ta ne­će­mo uče­stvo­va­ti – po­ru­ču­ju ko­tor­ske De­mo­kra­te, DF, Gra­đan­ski po­kret URA i SDP.
Ka­ko su ka­za­li, od 16.ok­to­bra uve­če ta če­ti­ri po­li­tič­ka su­bjek­ta sprem­na su da na ba­zi iz­bor­nih re­zul­ta­ta, rav­no­prav­no i part­ner­ski sa SNP-om for­mi­ra­ju lo­kal­nu upra­vu u ko­joj ne­će par­ti­ci­pi­ra­ti DPS.
– Od tog da­na pa do da­nas, ra­di opo­zi­ci­o­nog je­din­stva, i na dr­žav­nom i na lo­kal­nom ni­vou tr­pi­mo ucje­ne, uslo­vlja­va­nja i ra­zno­ra­zna od­la­ga­nja od SNP-a. Ova­kvo nji­ho­vo po­na­ša­nje uka­zu­je na lo­še na­mje­re pre­ma na­šim na­po­ri­ma da for­mi­ra­mo upra­vu bez DPS-a, ka­ko bi u ko­nač­nom pri­kri­li i nji­ho­vu sve­u­kup­nu par­tij­sku sla­bost, oli­če­ne kroz kon­tra­dik­tor­ne i di­je­lom ne­tač­ne iz­ja­ve ovog po­li­tič­kog su­bjek­ta. Oba­vje­šta­va­mo jav­nost i ru­ko­vod­stvo SNP-a da na sto­lu u Ko­to­ru po­sto­ji sa­mo jed­na po­nu­da – da za­jed­no, bez uslo­vlja­va­nja, u pu­nom ka­pa­ci­te­tu, u mje­ri iz­bor­nog re­zul­ta­ta for­mi­ra­mo upra­vu bez DPS-a – za­klju­ču­ju u sa­op­šte­nju ko­tor­ske De­mo­kra­te, DF, Gra­đan­ski po­kret URA i SDP. B.M.-M.V.


Ne­će­mo pod­le­ći ucje­na­ma

Ka­ko su ka­za­li iz SNP-a u re­a­go­va­nju na sa­op­šte­nje De­mo­kra­ta, DF, GP URA i SDP-a, obra­ća­nje ko­le­ga iz ko­tor­ske „opo­zi­ci­je” vr­vi od ne­lo­gič­no­sti i ne­tač­nih kon­sta­ta­ci­ja.
– Kao da se neo­zbilj­nim for­mu­la­ci­ja­ma že­li sa­kri­ti su­šti­na in­te­re­sa nje­go­vih auto­ra, a to je da po­sto­ji ne­za­si­ta glad za fo­te­lja­ma. Dru­go, Bran­ko Iva­no­vić ni­je sta­vio na dnev­ni red pred­log bu­dže­ta za na­red­nu go­di­nu zbog ne­pri­pre­mlje­no­sti, ali i zbog mo­guć­no­sti da od­bor­ni­ci SDP-a u Ko­to­ru po­dr­že bu­džet DPS-a, kao što je to pri­je par da­na ura­dio nji­hov par­tij­ski ko­le­ga u Nik­ši­ću – na­ve­li su iz SNP-a.
Tvr­de da se na­ja­vlje­nim ne­pri­hva­ta­njem „opo­zi­ci­o­nih” ko­le­ga da po­dr­že pred­log klu­ba od­bor­ni­ka SNP-a da se usvo­ji od­lu­ka o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju ša­lje neo­zbilj­na i neo­d­go­vor­na po­ru­ka svim gra­đa­ni­ma Ko­to­ra.
– To, ta­ko­đe, po­ka­zu­je du­ple stan­dar­de i po­li­tič­ku neo­zbilj­nost ko­le­ga iz ko­tor­ske „opo­zi­ci­je”. U istom da­nu pred­sjed­nik SNP Bu­dva Ve­se­lin Mar­ko­vić pred­la­že ta­ko­đe od­lu­ku o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju za taj grad i nju će po­dr­ža­ti svi od­bor­ni­ci DF-a, De­mo­kra­ta, GP URA i De­mo­sa u Bu­dvi. A u Ko­to­ru ne­će ni da do­đu na sjed­ni­cu na ko­joj tre­ba da se gla­sa o isto­vjet­noj od­lu­ci. Zar ni­je čud­no, ne ula­ze­ći u raz­lo­ge, da se na­kon na­ja­ve DPS-a u Ko­to­ru da ne­će po­dr­ža­ti od­lu­ku o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju ko­or­di­ni­ra­no po­ja­vlju­je sa­op­šte­nje „opo­zi­ci­o­nog” če­tver­ca, sa kor­mi­la­rom, da će po­stu­pi­ti isto kao i DPS. Mo­žda je slu­čaj­no da DPS i ove če­ti­ri „opo­zi­ci­o­ne” par­ti­je ima­ju isti stav, ali vri­je­me je maj­stor­sko re­še­to i vr­lo br­zo će se vi­dje­ti šta se kri­je iza ove nji­ho­ve oči­gled­ne sa­rad­nje. Za­to stva­ri tre­ba uči­ni­ti ja­snim – no­vih iz­bo­ra u Ko­to­ru bi­ti ne­će. Ucje­na­ma ne­će­mo pod­le­ći, a na pod­me­ta­nja i pri­zem­ne kva­li­fi­ka­ci­je ne­će­mo od­go­va­ra­ti – ka­za­li su iz SNP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"