Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija POČEO SUDSKI SPOR VIŠE OD 40 MALIH AKCIONARA SA EUROFONDOM ZBOG KAŠNJENJA SA ISPLATOM NJIHOVIH UDJELA
Šotra Pokušavaju da smanje cijenu akcije sa 14 na jedan cent Eurofond je 12. aprila podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o investicionim fondovima, kojim je propisano da akcionari koji su glasali protiv programa razvoja fonda imaju pravo na isplatu po prosječnoj neto vrijednosti fonda za poslednja tri mjeseca, prije donošenja odluke o usvajanju programa razvoja
Dan - novi portal
Za­tvo­re­ni in­ve­sti­ci­o­ni fond Euro­fond, ko­ji kon­tro­li­šu li­ca bli­ska bi­zni­sme­nu Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću, a on u fon­du, pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je, ima 2,6 od­sto udje­la, pod­nio je ini­ci­ja­ti­vu za ocje­nu ustav­no­sti Za­ko­na o in­ve­sti­ci­o­nim fon­do­vi­ma. Ini­ci­ja­ti­va je pod­ni­je­ta Ustav­nom su­du 12. apri­la ove go­di­ne, a to su na ju­če­ra­šnjem pri­prem­nom ro­či­štu po tu­žba­ma pre­ko 40 ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra sa Euro­fon­dom i dru­štvom za upra­vlja­nje Euro­in­vest, ko­je su ob­je­di­nje­ne u jed­nom par­nič­nom po­stup­ku, sa­op­šti­li za­stup­ni­ci fon­da.
Euro­fond je ini­ci­rao ocje­nu ustav­no­sti čla­na 185 Za­ko­na o in­ve­sti­ci­o­nim fon­do­vi­ma, sta­vo­va 2, 3 i 4, ko­ji­ma je pro­pi­sa­no da ak­ci­o­na­ri ko­ji su gla­sa­li pro­tiv pro­gra­ma raz­vo­ja fon­da ima­ju pra­vo na is­pla­tu po pro­sječ­noj ne­to vri­jed­no­sti fon­da za po­sled­nja tri mje­se­ca, pri­je do­no­še­nja od­lu­ke o usva­ja­nju pro­gra­ma raz­vo­ja. Ta­ko­đe, po tom za­ko­nu, DZU Euroinvest, čiji je izvršni direktor Boiša Šotra, du­žan je da is­pla­ti ak­ci­o­na­re u ro­ku od go­di­nu od da­na pod­no­še­nja za­htje­va za is­pla­tu, ili da im iz­da ob­ve­zni­ce sa ro­kom do­spi­je­ća ko­ji ni­je du­ži od go­di­nu. U ini­ci­ja­ti­vi su se po­zva­li na Za­kon o pri­vred­nim dru­štvi­ma, ko­ji pro­pi­su­je da se ak­ci­o­na­ri­ma ne­za­do­volj­nim skup­štin­skim od­lu­ka­ma omo­gu­ća­va da od dru­štva tra­že da im ot­ku­pi ak­ci­je po pro­sječ­noj tr­ži­šnoj vri­jed­no­sti. Na­ve­de­no je i da je go­di­šnja ne­to vri­jed­nost ak­ci­je 0,1448 eura, po ko­joj su ma­li ak­ci­o­na­ri tra­ži­li is­pla­tu svo­jih udje­la iz fon­da, dok je pro­sječ­na go­di­šnja tr­ži­šna ci­je­na di­o­ni­ce 0,0185 eura. Iz Euro­fon­da su uka­za­li da je iz raz­li­ke iz­me­đu ne­to i tr­ži­šne ci­je­ne di­o­ni­ce la­ko za­klju­či­ti štet­ne po­sle­di­ce ko­je bi osta­nak na sna­zi ospo­ra­va­nih od­red­bi imao na ve­li­ku ve­ći­nu ak­ci­o­na­ra fon­da. Ustav­nom su­du je pred­lo­že­no da za­tra­ži mi­šlje­nje od Ko­mi­si­je za har­ti­je od vri­jed­no­sti, na či­jem je če­lu Zo­ran Đi­ka­no­vić, i Skup­šti­ne i po­kre­ne po­stu­pak ocje­ne ustav­no­sti, te utvr­di da od­red­be za­ko­na ko­je su spor­ne za fond pre­sta­ju da va­že da­nom ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke Ustav­nog su­da i na­re­di da se ob­u­sta­vi iz­vr­še­nje rad­nji ko­je su pred­u­ze­te na osno­vu ospo­ra­va­nih od­red­bi.
Za­stup­ni­ca Euro­fon­da Želj­ka Br­li­čić pred­lo­ži­la je na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu da po­stu­pa­ju­ći su­di­ja Fa­ruk Mu­šo­vić za­sta­ne sa par­nič­nim po­stup­kom do od­lu­ke Ustav­nog su­da, na­kon če­ga je su­di­ja od­lu­čio da se za sa­da ne­će od­lu­či­va­ti o pred­lo­gu za pre­kid po­stup­ka, ali je osta­vio mo­guć­nost da se o to­me na­knad­no od­lu­či.
Za za­stup­ni­ke ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra i ma­le di­o­ni­ča­re, taj, kao i pred­log za iz­vo­đe­nje vje­šta­če­nja, zna­či kla­sič­nu zlo­u­po­tre­bu ovla­šće­nja, s ci­ljem da se sud­ski po­stu­pak odu­go­vla­či.
Sud je od­bio i pred­log tu­že­ne stra­ne da se od­re­di vje­šta­če­nje, ko­je je, pre­ma mi­šlje­nju advo­ka­ta ko­ji za­stu­pa­ju ma­le ak­ci­o­na­re, ne­po­treb­no.
Je­dan od za­stup­ni­ka ma­lih di­o­ni­ča­ra Kse­ni­ja Fra­no­vić do­sta­vi­la je na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu od­lu­ke tu­že­nih iz sep­tem­bra, ok­to­bra i no­vem­bra 2014. go­di­ne, ko­ji­ma se, ka­ko je is­ta­kla, utvr­đu­je vri­jed­nost ak­ci­ja, a te od­lu­ke do­sta­vlje­ne su i KHOV.
– Na osnovu pod­ne­saka ko­ji su do­sta­vlje­ni u do­sa­da­šnjem to­ku po­stup­ka, kao i u od­go­vo­ru na tu­žbu, mo­že se za­klju­či­ti da tu­že­ni ne spo­re osnov – na­ve­la je ona.
Za­stup­ni­ci fon­da su is­ta­kli da je spo­ran i osnov, kao i vi­si­na tu­žbe­nog za­htje­va.
Pri­prem­no ro­či­šte od­lo­že­no je za 26. maj, a tu­ži­o­ci­ma je na­lo­že­no da ure­de tu­žbe­ne za­htje­ve, od­no­sno da od­re­de ci­je­nu ak­ci­ja, kao i da tu­žbom, osim fon­da ob­u­hva­te DZU Euorin­vest. Ma­li ak­ci­o­na­ri tu­žbom tra­že da se oba­ve­že ZIF Euro­fond da im na ime ot­ku­pa ak­ci­ja is­pla­ti nov­ča­ni iz­nos shod­no nji­ho­vom udje­lu ko­ji ima­ju u fon­du, a da se DZU oba­ve­že da ih is­pla­ti iz imo­vi­ne fon­da, sa za­kon­skom za­te­znom ka­ma­tom.
Ma­li ak­ci­o­na­ri i nji­ho­vi za­stup­ni­ci ne­go­do­va­li su ju­če zbog da­tu­ma za ko­ji je od­lo­že­no ro­či­šte is­ti­ču­ći da je po­zna­ta vri­jed­nost ak­ci­je, kao i da po­sto­je iz­vo­di iz CDA, te da je od­lu­ku mo­gu­će do­ni­je­ti od­mah. Na­gla­si­li su i da je od pod­no­še­nja tu­žbi do za­ka­zi­va­nja pri­prem­nog ro­či­šta pro­te­klo vi­še od tri mje­se­ca.
Ma­njin­ski di­o­ni­ča­ri u či­jem je vla­sni­štvu 14,6 od­sto ak­ci­ja tra­že da im se is­pla­ti ukup­no 5,7 mi­li­o­na eura na ime udje­la ko­ji ima­ju u fon­du.
J.V.


Ci­je­na ve­ća od ber­zan­ske

Po­sle­di­ce ne­u­stav­nih od­red­bi Za­ko­na o in­ve­sti­ci­o­nim fon­do­vi­ma ogle­da­ju se u či­nje­ni­ci da se ti­me omo­gu­ća­va ak­ci­o­na­ri­ma iz­laz iz za­tvo­re­nog in­ve­sti­ci­o­nog fon­da po ci­je­ni ko­ja je ve­ća od ci­je­ne ko­ju ak­ci­ja ostva­ru­je na ber­zi (tr­ži­šna ci­je­na), a tre­ba da se pla­ti iz imo­vi­ne fon­da, či­me se u ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj do­vo­de svi osta­li ak­ci­o­na­ri ko­ji osta­ju u fon­du, bu­du­ći da oni svo­je udje­le mo­gu pro­da­va­ti is­klju­či­vo na ber­zi po tr­ži­šnoj ci­je­ni – na­ve­deo je u ini­ci­ja­ti­vi za ocje­nu ustav­no­sti u ko­joj pi­še da bi is­pla­tom ak­ci­o­na­ra po tra­že­noj ci­je­ni, bi­lo po­treb­no pro­da­ti svu li­kvid­nu imo­vi­nu fon­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"