Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomaga鋱 * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MANS OTKRIVA DA JE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA KRŠILO ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA
Kovačević Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore Ministarstvo je, umjesto stvarne analitičke kartice iz koje jedino mogu da se vide sve isplate za socijalne pomoći u predizbornom periodu, sačinilo informaciju u kojoj su prikazani samo zbirni podaci o određenim materijalnim davanjima Nepoštovanje primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja svakako neće doprinijeti većem povjerenju u izborni proces, koje je narušeno svih poslednjih godina, a naročito nakon objelodanjivanja afere „Snimak” – kažu u MANS-u
Dan - novi portal
Mi要i貞tar貞tvo ra苓a i so苞i虻al要og sta訃a要ja je u pred虹z苑or要oj kam計a要ji za ti赳at貞ke lo虺al要e iz苑o訃e gru苑o krši衍o Za虺on o fi要an貞i訃a要ju po衍i負ič虺ih su苑je虺a負a i iz苑or要ih kam計a要ja, jer ni虻e ob虻a赳lji赳a衍o ana衍i負ič虺e kar負i苞e o ko訃i貞ni苞i衫a so苞i虻al要e po衫oći u za虺o要om pro計i貞a要oj for衫i, po虺a述u虻e ana衍i述a Mreže za afir衫a苞i虻u ne赳la苓i要og sek負o訃a (MANS). Za虺on o fi要an貞i訃a要ju po衍i負ič虺ih su苑je虺a負a i iz苑or要ih kam計a要ja ja貞no pro計i貞u虻e da Mi要i貞tar貞tvo nad衍ežno za po貞lo赳e ra苓a i so苞i虻al要og sta訃a要ja pri虺u計lja ana衍i負ič虺e kar負i苞e ko虻e sa苓rže po苓at虺e o iz要o貞u i bro虻u ko訃i貞ni虺a svih ob衍i虺a so苞i虻al要e po衫oći u to虺u iz苑or要e kam計a要je, kao i po苓at虺e o vr貞ta衫a i pri衫a觔苞i衫a so苞i虻al要e po衫oći, a sve uz vođe要je raču要a o zašti負i lič要ih po苓a負a虺a.
– Mi要i貞tar貞tvo je, umje貞to stvar要e ana衍i負ič虺e kar負i苞e iz ko虻e je苓i要o mo茆u da se vi苓e sve is計la負e za so苞i虻al要e po衫oći u pred虹z苑or要om pe訃i觔苓u, sači要i衍o in苯or衫a苞i虻u u ko虻oj su pri虺a述a要i sa衫o zbir要i po苓a苞i o od訃eđe要im ma負e訃i虻al要im da赳a要ji衫a, či衫e je fla茆rant要o pre虺rši衍o Za虺on o fi要an貞i訃a要ju po衍i負ič虺ih su苑je虺a負a i na貞ta赳i衍o ra要i虻u prak貞u skri赳a要ja po苓a負a虺a o so苞i虻al要im is計la負a衫a – sa觔pšti衍i su iz MANS-a.
Po赳o苓om spor要og po貞tu計a要ja re貞o訃a ko虻im ru虺o赳o苓i bivša po貞la要i苞a vla苓a虻uće De衫o虺rat貞ke par負i虻e so苞i虻a衍i貞ta Zo訃i苞a Ko赳ače赳ić, MANS je upu負io ne虺o衍i虺o ini苞i虻a負i赳a Agen苞i虻i za spreča赳a要je ko訃up苞i虻e, ko虻a je ključ要a in貞ti負u苞i虻a za kon負ro衍u za虺o要i負o貞ti po貞tu計a要ja držav要ih or茆a要a to虺om pred虹z苑o訃要e kam計a要je.
– Umje貞to da Mi要i貞tar貞tvu ra苓a na衍oži da ob虻a赳i ana衍i負ič虺e kar負i苞e ka虺o za虺on pro計i貞u虻e, Agen苞i虻a je od苑a苞i衍a ini苞i虻a負i赳e MANS-a u pot計u要o貞ti pri虐va負a虻ući obra述lože要je mi要i貞tar貞tva ko虻e je slo苑od要im prav要im tu衫ače要jem oci虻e要i衍o da ne衫a oba赳e述u da shod要o Za虺o要u o fi要an貞i訃a要ju po衍i負ič虺ih su苑je虺a負a i iz苑or要ih kam計a要ja ob虻a赳i sve pri虺u計lje要e po苓at虺e, već da je dužno da ob虻a赳i sa衫o one ko虻i衫a se ne bi ugro述i衍i lič要i po苓a苞i ko訃i貞ni虺a so苞i虻al要ih da赳a要ja. Agen苞i虻a je sva虺a虺o ima衍a mo茆uć要ost da na衍oži mi要i貞tar貞tvu da u ana衍i負ič虺im kar負i苞a衫a iz苑riše lič要e po苓at虺e (ime要a i bro虻e赳e ži訃o raču要a ko訃i貞ni虺a so苞i虻al要ih po衫oći), ali da pri虺aže sve osta衍e po苓at虺e, po計ut da負u衫a is計la負e, iz要o貞a is計la負e ili re苞i衫o na述i赳a ban虺e. Ipak, Agen苞i虻a je po要o赳o po虺a述a衍a da je „pro苓uže要a ru虺a“ vla苓a虻uće par負i虻e i da ne衫a na衫je訃u da ozbilj要o kon負ro衍iše mo茆uće zlo赴計o負re苑e držav要ih re貞ur貞a u pred虹z苑or要om pe訃i觔苓u – is負iču u MANS-u.
Ocje要ju虻u da je ova虺vo po貞tu計a要je po貞eb要o pro苑le衫a負ič要o, ne sa衫o zbog lo虺al要ih iz苑o訃a u Tiv負u već i pred貞to虻ećih par衍a衫en負ar要ih iz苑o訃a ko虻i se na虻a赳lju虻u za je貞en. Ka虺o na赳o苓e, ne計ošto赳a要je pri衫je要e Za虺o要a o fi要an貞i訃a要ju po衍i負ič虺ih su苑je虺a負a i iz苑or要ih kam計a要ja sva虺a虺o neće do計ri要i虻e負i većem po赳je訃e要ju u iz苑or要i pro苞es, ko虻e je na訃uše要o svih po貞led要jih go苓i要a, a na訃oči負o na虺on obje衍o苓a要ji赳a要ja afe訃e „Sni衫ak”.
U ra要i虻im iz苑or要im ci虺lu貞i衫a is計la負a so苞i虻al要ih da赳a要ja bi衍a je upra赳o jed要o od najčešće zlo赴計o負re苑lja赳a要ih mo苓e衍a za ostva訃i赳a要je po衍i負ič虺og uti苞a虻a i ku計o赳i要u gla貞o赳a. MANS je kroz po述na負i slučaj Plje赳lja raz觔t虺rio me虐a要i述am ko虻i je vla苓a虻uća par負i虻a ko訃i貞ti衍a za ku計o赳i要u gla貞o赳a na te訃e要u kroz is計la負u so苞i虻al要e po衫oći.
Me虐a要i述am je pod訃a述u衫i虻e赳ao da Mi要i貞tar貞tvo ra苓a i so苞i虻al要og sta訃a要ja pre苑a苞i no赳ac lo虺al要im cen負ri衫a za so苞i虻al要i rad, iz ko虻ih se da衍je di貞tri苑u虹訃a na te訃e要u. Glas u Plje赳lji衫a uoči van訃ed要ih par衍a衫en負ar要ih iz苑o訃a 2012. go苓i要e vri虻e苓io je 50 eura, a pa訃a衍el要a ot虺rića MANS-a po虺a述a衍a su da je isti mo苓el uti苞a虻a ko訃išćen i u osta衍im gra苓o赳i衫a.

Ovaj tekst je sači要jen uz po苓ršku Evrop貞ke uni虻e u sklo計u pro虻ek負a „Fer iz苑o訃i bez ko訃up苞i虻e“. Za sa苓ržaj ovog tek貞ta od茆o赳or要a je is虺ljuči赳o Mreža za afir衫a苞i虻u ne赳la苓i要og sek負o訃a – MANS, a sta赳o赳i iz要i虻e負i u ovom tek貞tu ni u kom sluča虻u ne mo茆u se sma負ra負i sta赳o赳i衫a Evrop貞ke uni虻e.V.R.


Broj要e ne虻a貞noće

Po虻e苓i要ač要e ana衍i負ič虺e kar負i苞e o ras虐o苓i衫a, ko虻e je je u pred虹z苑or要om pe訃i觔苓u za ti赳at貞ke lo虺al要e iz苑o訃e ob虻a赳io Cen負ar za so苞i虻al要i rad u tom gra苓u, u naj衫a要ju ru虺u uka述u虻u na ne虻a貞ne is計la負e po虻e苓i要im ko訃i貞ni苞i衫a. Ta虺o se može vi苓je負i da je ti赳at貞koj fir衫i „Adri虻a負ik Ma訃i要as“, ko虻a se ba赳i raz訃a苓om građe赳in貞kih pro虻e虺a負a, to虺om mar負a uplaće要o 13,7 hi衍ja苓a eura. Fir衫i Spor負ing Grup iz Bu苓ve, ko虻a je u Cen負ral要om re茆i貞tru pri赳red要ih društa赳a re茆i貞tro赳a要a za koc虺a要je i klađe要je, uplaće要o je 15,6 hi衍ja苓a eura. Bu苓van貞kom pri赳red要om društvu „Ta衍as M“, ko虻e je re茆i貞tro赳a要o za dje衍at要ost put要ič虺ih agen苞i虻a, uplaće要a je 1,1 hi衍ja苓a, a ko負or貞koj „Ab苑a In負er要a苞i觔要al“ oko hi衍ja苓u eura. Dje衍at要ost ko負or貞ke fir衫e je tr茆o赳i要a na ve衍i虺o čvr貞tim, teč要im i ga貞o赳i負im go訃i赳i衫a i slič要im pro虹z赳o苓i衫a. Zva要ič要i po苓a苞i ta虺ođe po虺a述u虻u da je ti赳at貞ki Cen負ar za so苞i虻al要i rad Ko負or貞koj su赳e要ir要i苞i upla負io ne計u要ih 1,2 hi衍ja苓e eura, dok je fir衫i „Ben-Kov“ iz Tiv負a (re茆i貞tro赳a要a za tr茆o赳i要u osta衍im mo負or要im vo述i衍i衫a) uplaće要a 2,1 hi衍ja苓a eura. MANS je na osno赳u za虺o要a o slo苑od要om pri貞tu計u in苯or衫a苞i虻a衫a za負ražio po苓at虺e od Cen負ra za so苞i虻al要i rad u ve述i sa na赳e苓e要im upla負a衫a, ka虺o bi pre苞i述no utvr苓io svr虐u zbog ko虻ih su re苔衍i述o赳a要e is計la負e.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"