Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ODBILA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NEOPHODNE SAGLASNOSTI PODGORIČKOJ FIRMI
kAP KAP ne zatvaraju iako nema dozvolu Vlada je prije godinu dana utvrdila da KAP u stečaju ni za deset godina neće moći da u svojim proizvodnim procesima primijeni najbolje dostupne tehnike (BAT), što je jedan od uslova za dobijanje neophodne integrisane dozvole za rad industrijskih postrojenja
Dan - novi portal
Agen­ci­ja za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne od­bi­la je za­htjev Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma Pod­go­ri­ca (KAP) u ste­ča­ju za iz­da­va­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le (IPPC) za rad po­stro­je­nja, ko­jom se utvr­đu­je ko­li­či­na ma­te­ri­ja i in­ten­zi­tet nji­ho­vog is­pu­šta­nja u ži­vot­nu sre­di­nu. KAP ima rok do 1. ja­nu­a­ra 2018. da pri­ba­vi in­te­gri­sa­nu do­zvo­lu, bez ko­je u po­stro­je­nji­ma ko­ja su ve­li­ki za­ga­đi­va­či ži­vot­ne sre­di­ne po za­ko­nu ni­je mo­guć rad, što bi zna­či­lo da se pod­go­rič­ka kom­pa­ni­ja, uko­li­ko se eks­pre­sno ne mo­der­ni­zu­je, mo­že za­tvo­ri­ti.
Vla­da je pri­je go­di­nu da­na utvr­di­la da KAP u ste­ča­ju ni za de­set go­di­na ne­će mo­ći da u svo­jim pro­iz­vod­nim pro­ce­si­ma pri­mi­je­ni naj­bo­lje do­stup­ne teh­ni­ke (BAT), što je je­dan od uslo­va za do­bi­ja­nje neo­p­hod­ne in­te­gri­sa­ne do­zvo­le za rad in­du­strij­skih po­stro­je­nja. Vla­da je za­du­ži­la mi­ni­star­stva eko­no­mi­je i odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma da in­ten­zi­vi­ra­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju sa pred­stav­ni­ci­ma ope­ra­te­ra ko­ji pod­li­je­žu oba­ve­zi pri­ba­vlja­nja in­te­gri­sa­ne do­zvo­le. Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja, vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja za­du­že­na su da u okvi­ru Pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je Cr­ne Go­re za po­gla­vlje 27 – ži­vot­na sre­di­na i kli­mat­ske pro­mje­ne sa­gle­da­ju mo­guć­nost tra­že­nja tran­zi­ci­o­nih ro­ko­va za od­la­ga­nje pri­mje­ne IPPC do­zvo­le. KAP je ku­pi­la kom­pa­ni­ja „Uni­prom”, či­ji je vla­snik Ve­se­lin Pe­jo­vić.
Da stva­ri ne idu po pla­nu svje­do­či rje­še­nje Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne od 12. sep­tem­bra 2017. u ko­je je „Dan” imao uvid, a u ko­jem se na­vo­di da pri­li­kom za­htje­va za iz­da­va­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le KAP ni­je ope­ra­ter, od­no­sno fi­zič­ko ili prav­no li­ce ko­je u skla­du sa pro­pi­si­ma upra­vlja po­stro­je­njem ili ga kon­tro­li­še ili je ovla­šće­no za do­no­še­nje eko­nom­skih od­lu­ka u obla­sti teh­nič­kog funk­ci­o­ni­sa­nja i na či­je ime se iz­da­je do­zvo­la.
Na­i­me, KAP u ste­ča­ju je u de­cem­bru tra­žio iz­da­va­nje do­zvo­le, ali im je do­ku­men­ta­ci­ja bi­la ne­pot­pu­na i ima­li su rok do kra­ja ju­na da je do­pu­ne. Ipak, ta kom­pa­ni­ja je tek 10. ju­la do­sta­vi­la do­pu­nu do­ku­men­ta­ci­je.
– Od do­ku­men­ta­ci­je je do­sta­vljen Pro­gram za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne za či­ju iz­ra­du su ko­ri­šće­ni po­da­ci iz 2016., kao i struč­ni na­la­zi o obez­bi­je­đe­nim mje­ra­ma za­šti­te i zdra­vlja na ra­du za sred­stva ra­da ko­ji­ma je do ju­na ove go­di­ne is­te­kao rok va­že­nja na­la­za – na­vo­di se u rje­še­nju ko­je pot­pi­su­je di­rek­tor Agen­ci­je Ni­ko­la Me­de­ni­ca.
Kon­sta­tu­je se da s ob­zi­rom na to da je u za­htje­vu KAP-a u ste­ča­ju na­ve­de­no da još ni­je iz­vr­še­na fak­tič­ka pri­mo­pre­da­ja imo­vi­ne te fir­me kup­cu „Uni­pro­mu” i da ni­je­su u mo­guć­no­sti da do­sta­ve Pro­gram mje­ra pri­la­go­đa­va­nja ko­ji mo­gu da­ti tek na­kon pre­u­zi­ma­nja, Agen­ci­ja im je pro­du­ži­la rok za do­pu­nu do­ku­men­ta­ci­je za još 90 da­na.
– Na­kon sa­zna­nja da je pot­pi­san ugo­vor o po­slov­no-teh­nič­koj sa­rad­nji iz­me­đu KAP-a u ste­ča­ju i „Uni­p­ro­ma”, Agen­ci­ja se obra­ti­la Mi­ni­star­stvu eko­no­mi­je sa pi­ta­njem ko je ope­ra­ter pro­iz­vod­nje u KAP-u. Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je je pi­ta­nje pro­sli­je­di­lo KAP-u i do­bi­lo od­go­vor da je „Uni­prom” ku­pio kom­plet­nu imo­vi­nu KAP-a shod­no ugo­vo­ru od 11. sep­tem­bra 2014. i ona se sma­tra ope­ra­te­rom pro­iz­vod­nje u KAP-u. Na­kon spro­ve­de­nog po­stup­ka Agen­ci­ja je utvr­di­la da KAP ni­je ope­ra­ter pro­iz­vod­nje, te da ni­je mo­gao pod­ni­je­ti nad­le­žnom or­ga­nu za­htjev za iz­da­va­nje do­zvo­le, ni­ti pri­ba­vi­ti do­zvo­lu za rad po­stro­je­nja i oba­vlja­nje nje­go­ve ak­tiv­no­sti od nad­le­žnog or­ga­na, u smi­slu od­red­bi Za­ko­na o in­te­gri­sa­nom spre­ča­va­nju i kon­tr­o­li za­ga­đi­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne – na­vo­di se u rje­še­nju.
U Eko­lo­škom po­kre­tu „Ozon” sma­tra­ju da je od­bi­ja­nje za­htje­va KAP-a u ste­ča­ju za iz­da­va­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le za rad za njih pot­pu­no oče­ki­va­no isto kao što je go­to­vo iz­vje­sno da za­kon­sku oba­ve­zu po tom osno­vu do 1. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne ne­će is­po­što­va­ti ni osta­la po­stro­je­nja, pri­je svih To­šče­lik Nik­šić i TE Plje­vlja.
– Slo­bod­no mo­že­mo oče­ki­va­ti po­nov­ne iz­mje­ne Za­ko­na o in­te­gri­sa­nom spre­ča­va­nju i kon­tro­li za­ga­đi­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne i do­dat­no pro­lon­gi­ra­nje ro­ko­va či­me bi se do­dat­no uru­šio po­sto­je­ći za­kon­ski okvir u obla­sti za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, pa i obe­smis­lio si­stem u cje­li­ni. Oči­gled­no je da je u slu­ča­ju KAP-a ko­ri­šće­na fa­ma oko ste­ča­ja, vla­sni­štva nad imo­vi­nom i oba­ve­za „Uni­pro­ma” kao ope­ra­te­ra, pa ni nad­le­žne vla­di­ne in­sti­tu­ci­je ni­je­su zna­le o če­mu se ra­di, či­me se do­ka­zu­je da po­sto­je iz­u­ze­ci u sve­mu i da za njih ni­ti va­že za­ko­ni ni­ti pro­ce­du­re, već se šti­te na sve mo­guće na­či­ne ka­ko bi im se pre­u­ze­te oba­ve­ze pro­longira­le što du­že, pa mo­žda čak i opro­sti­le ako se za to stvo­re od­go­va­ra­ju­ći uslo­vi – ka­žu u „Ozo­nu”.
Iz KAP-a ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Da­na” ve­za­na za do­bi­ja­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le.M.S.


Iz­o­sta­je me­đu­sek­tor­ska ko­mu­ni­ka­ci­ja

U „Ozo­nu” ka­žu da ni­ka­kvu sa­tis­fak­ci­ju ne­ma­ju što go­di­na­ma uka­zu­ju da iz­o­sta­je si­stem­ska po­dr­ška in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je su nad­le­žne da pri­mi­je­ne za­ko­ne i stan­dar­de iz obla­sti ži­vot­ne sre­di­ne, pa i ovaj slu­čaj po­tvr­đu­je da Agen­ci­ja za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne ni­je ima­la sve po­treb­ne in­for­ma­ci­je ko­je bi do­pri­ni­je­le da se znat­no ra­ni­je umje­sto na KAP u ste­ča­ju oba­ve­za pri­ba­vlja­nja in­te­gri­sa­ne do­zvo­le pre­ba­ci na Uni­prom, što je bi­lo i pot­pu­no lo­gič­no ako se zna da je ta fir­ma pre­u­ze­la upra­vlja­nje pro­iz­vod­njom.
– U ovom kon­kret­nom slu­ča­ju još jed­nom se pri­mje­ću­je iz­o­sta­nak me­đu­sek­tor­ske ko­mu­ni­ka­ci­je, što je vje­ru­je­mo ve­li­ka pre­pre­ka da se pro­ces sa in­te­gri­sa­nim do­zvo­la­ma za­vr­ši na naj­bo­lji mo­gu­ći za­kon­ski na­čin i ubr­zo će­mo vi­dje­ti ho­će li po­če­tak 2018. go­di­ne do­ni­je­ti pla­ni­ra­ne re­zul­ta­te ili even­tu­al­no će ne­ko sno­si­ti od­go­vor­nost zbog lo­šeg ra­da. Usva­ja­njem Za­ko­na o ra­ti­fi­ka­ci­ji Pa­ri­skog spo­ra­zu­ma do­dat­no se po­ve­ća­va od­go­vor­nost si­ste­ma da in­du­strij­ske za­ga­đi­va­le do­ve­de na kon­tro­li­san ni­vo pro­iz­vod­nje, što ga­ran­tu­je naj­ma­nje mo­gu­će po­sle­di­ce po ži­vot­nu sre­di­nu i eko-si­ste­me, pa je pot­pu­no ja­sno da KAP-ov vla­snik – Uni­prom mo­ra ulo­ži­ti ogrom­na sred­stva da po­slo­va­nje or­ga­ni­zu­je na na­čin pred­vi­đe­nin za­ko­ni­ma, što je upit­no ako se zna ko­li­ko je oba­ve­za i eko­lo­ških pro­ble­ma na­sli­je­đe­no – ka­žu u toj NVO.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"