Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija OPTUŽNICA ZA DUVANSKI ZAOBIŠLA GLAVNE KRIVCE
Ministre niko ne dira Umjesto članova Vlade, optužili upravnika Nemoguće je da se u postupku arčenja imovine DKP-a ne pokrene postupak i protiv odgovornih u Vladi, počev od premijera, resornog ministra i ministra koji je stavio potpis na kupoprodajni ugovor i sporazum kojim se Zetagradnji obećava ispunjenje svih želja po pitanju planova, rekao je Kaluđerović
Dan - novi portal
Pod­go­rič­ki Vi­ši sud po­vr­dio je op­tu­žni­cu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva pro­tiv ste­čaj­nog uprav­ni­ka Du­van­skog kom­bi­na­ta (DKP) Ve­se­li­na Ra­i­če­vi­ća, pred­u­ze­ća Ze­ta­grad­nja i ne­ka­da­šnjeg di­rek­to­ra te kom­pa­ni­je Mi­lo­ša Sto­ja­no­vi­ća zbog vi­še­mi­li­on­skih mal­ver­za­ci­ja pri­li­kom ku­po­pro­da­je imo­vi­ne DKP-a u ste­ča­ju za 13,2 mi­li­o­na eura. Ka­ko su na­ve­li iz Vi­šeg su­da, nji­ma je na te­ret sta­vlje­no iz­vr­še­nje pro­du­že­nog kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja u pri­vred­nom po­slo­va­nju, a Ze­ta­grad­nji iz­vr­še­nje pro­du­že­nog kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja u pri­vred­nom po­slo­va­nju pu­tem po­ma­ga­nja.
Iako su u pro­ces pro­da­je imo­vi­ne DKP-a Ze­ta­grad­nji bi­li uklju­če­ni i Vla­da i Glav­ni grad, ni­ko od funk­ci­o­ne­ra ove dvi­je in­sti­tu­ci­je ni­je ob­u­hva­ćen op­tu­žni­com.
Funk­ci­o­ner De­mo­kra­ta i biv­ši član An­ket­nog od­bo­ra ko­ji se ba­vio pro­da­jom imo­vi­ne DKP-a Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić je ka­zao da je po­di­za­nje op­tu­žni­ce u slu­ča­ju pro­da­je imo­vi­ne DKP-a do­bra vi­jest za sve one ko­ji se na­da­ju da prav­da tre­ba da stig­ne sve one ko­ji su se te­ško ogri­je­ši­li i zbog či­jih po­stu­pa­ka su na­stu­pi­le ogrom­ne šte­te i po jav­ni in­te­res – dr­ža­vu, Glav­ni grad, biv­še za­po­sle­ne i pre­ko 4,3 hi­lja­de ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra.
– Ka­da se sve po­slo­ži, on­da je kri­stal­no ja­sno da je sve što je za­de­si­lo DKP po­sle­di­ca mon­stru­o­znog pro­jek­ta, sa ci­ljem da se uni­šte du­van­ska in­du­stri­ja i DKP, pot­pu­no za­ne­ma­re pri­vred­ni po­ten­ci­ja­li i da se sve to pod­re­di in­te­re­si­ma po­je­di­na­ca ko­ji će na je­dan pro­tiv­prav­ni i pre­va­rant­ski na­čin, zlo­u­po­tre­bom po­stup­ka ste­ča­ja do­ći do ogrom­ne imo­vi­ne DKP-a i po­zi­ci­je da sa te imo­vi­ne i da­lje sti­ču vi­še­mi­li­on­sku do­bit – re­kao je Ka­lu­đe­ro­vić.
On je is­ta­kao da je ste­čaj­ni uprav­nik pro­dao imo­vi­nu DKP-a iako je bio na­ja­vljen plan re­or­ga­ni­za­ci­je, što je su­prot­no za­ko­nu, te da je po­seb­na pri­ča ka­ko je imo­vi­na pro­da­ta Ze­ta­grad­nji i da je sve uči­nje­no da se na ten­de­ru po­ja­vi je­dan po­nu­đač.
Pi­tao je i ka­ko je mo­gu­će da za pro­da­ju imo­vi­ne DKP-a Ze­ta­grad­nji za 13,2 mi­li­o­na, ko­ja je ka­sni­je, zbog to­ga što imo­vi­na ni­je pre­da­ta na vri­je­me, sma­nje­na za oko šest mi­li­o­na, od­go­va­ra sa­mo ste­čaj­ni uprav­nik.
– Ka­ko je mo­gu­će da uprav­nik od­go­va­ra, a da ste­čaj­ni su­di­ja sve to gle­da i ami­nu­je? Nje­go­va oba­ve­za je da sva­ki akt za ko­ji je pro­ci­je­nio da je ne­za­ko­nit, anu­li­ra i sta­vi van sna­ge. Kri­vič­na od­go­vor­nost ste­čaj­nog uprav­ni­ka i di­rek­to­ra Ze­ta­grad­nje ni­je do­volj­na ni iz­bli­za, već se mo­ra pro­ši­ri­ti na sve one ko­ji su do­pri­ni­je­li vi­še­mi­li­on­skoj šte­ti – ka­zao je Ka­lu­đe­ro­vić.
Na­gla­sio je i da je ne­mo­gu­će da se u po­stup­ku ar­če­nja imo­vi­ne DKP-a ne po­kre­ne po­stu­pak i pro­tiv od­go­vor­nih u Vla­di, po­čev od pre­mi­je­ra, re­sor­nog mi­ni­stra i mi­ni­stra ko­ji je sta­vio pot­pis na ku­po­pro­daj­ni ugo­vor i spo­ra­zum ko­jim se Ze­ta­grad­nji obe­ća­va is­pu­nje­nje svih že­lja po pi­ta­nju pla­no­va.
– Cje­lo­ku­pan pro­ces pro­da­je imo­vi­ne DKP-a Ze­ta­grad­nji je pa­rek­se­lans pri­mjer ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou – za­klju­čio je Ka­lu­đe­ro­vić.
Advo­kat Ze­ta­grad­nje i dvo­ji­ce op­tu­že­nih Ve­li­bor Mar­ko­vić je ka­zao da u na­šem prav­nom si­ste­mu, in­sti­tut kon­tro­le op­tu­žni­ce vi­še po­sto­ji ra­di pri­vi­da po­što­va­nja za­ko­na i da se če­sto pre­tva­ra u far­su.
– Dr­ža­va ho­će, od­no­sno po­ku­ša­va da kod gra­đa­na na taj na­čin stvo­ri pri­vid da se za­ko­ni po­štu­ju i ka­ko su okri­vlje­ni­ma omo­gu­će­na sva pra­va da kroz raz­li­či­te prav­ne lje­ko­ve obez­bi­je­de sve što im po za­ko­nu pri­pa­da. Da se u ovom slu­ča­ju po­stu­pi­lo po za­ko­nu, op­tu­žni­ca ni­kad ne bi bi­la po­tvr­đe­na, već bi u naj­go­rem slu­ča­ju mo­ra­la bi­ti vra­će­na u fa­zu is­tra­ge ra­di do­pu­ne, a u naj­bo­ljem slu­ča­ju bi po­stu­pak bio ob­u­sta­vljen – re­kao je Mar­ko­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne­ka­da­šnji pri­go­vo­ri pro­tiv op­tu­žni­ce, a sa­da ro­či­šta po­vo­dom po­tvr­đi­va­nja op­tu­žni­ce ko­ri­ste se sa­mo pro­for­me ra­di, a ne­za­ko­ni­te op­tu­žni­ce se po­tvr­đu­ju.
– U ovom slu­ča­ju je vi­še ne­go ja­sno da op­tu­žbe ko­je se sta­vlja­ju na te­ret, ne pred­sta­vlja­ju kri­vič­no dje­lo – is­ta­kao je Mar­ko­vić i uka­zao da je kom­ple­tan pro­ces u ve­zi sa DKP-om kon­tro­li­sa­la dr­ža­va kao ve­ćin­ski vla­snik i naj­ve­ći po­vje­ri­lac.
Na­ja­vio je i da će Ze­ta­grad­nja bi­ti pri­nu­đe­na da tu­ži dr­ža­vu jer im ni­je pre­da­la imo­vi­nu u po­sjed u ugo­vo­rom pred­vi­đe­nom ro­ku.
– Tro­ško­ve tog po­stup­ka će sno­si­ti dr­ža­va, od­no­sno gra­đa­ni, jer je šte­ta na­ne­še­na Ze­ta­grad­nji vi­še­mi­li­on­ska – za­klju­čio je Mar­ko­vić.
An­ket­ni od­bor je to­kom par­la­men­tar­ne is­tra­ge sa­slu­šao biv­šeg pre­mi­je­ra Igo­ra Luk­ši­ća, gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­šu, mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća, biv­šeg mi­ni­stra ur­ba­ni­zma Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća...
D.M.


Skup­šti­na ni­je gla­sa­la o za­ključ­ci­ma

Na­kon što je sa­slu­šao vi­še od de­set li­ca uklju­če­nih u pro­ces pro­da­je imo­vi­ne DKP-a, An­ket­ni od­bor je usvo­jio za­ključ­ke u ve­zi sa tim pro­ce­som. Ve­ći­na čla­no­va An­ket­nog od­bo­ra je gla­sa­la za za­ključ­ke Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća u ko­ji­ma se na­vo­di da je pro­ces pro­da­je bio ne­za­ko­nit, ali je pro­blem što za­ključ­ci ni­je­su ni do­šli na dnev­ni red Skup­šti­ne. An­ket­ni od­bor ih je usvo­jio po­lo­vi­nom 2016. go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"