Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DOGOVOREN NOVI SASTANAK GRAĐANSKE OPOZICIJE
Sa prethodnog sastanka opozicije O preporukama u ponedjeljak Prema ranijem dogovoru, domaćin novog sastanka opozicionih lidera biće predsjednik SNP-a Vladimir Joković
Dan - novi portal
No­vi sa­sta­nak opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta po­sve­ćen rje­ša­va­nju po­li­tič­ke kri­ze u Cr­noj Go­ri bi­će odr­žan u po­ne­dje­ljak. U skla­du sa ra­ni­jim do­go­vo­rom, do­ma­ćin no­vog oku­plja­nja opo­zi­ci­je bi­će li­der So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Vla­di­mir Jo­ko­vić. Na sa­stan­ku se, osim Jo­ko­vi­ća, oče­ku­je uče­šće li­de­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, De­mo­sa, Gra­đan­skog po­kre­ta URA i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Alek­se Be­či­ća, Mi­o­dra­ga Le­ki­ća, Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća i Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća. Raz­go­vor opo­zi­ci­o­nih li­de­ra bi­će odr­žan u sje­di­štu SNP-a. Kao i na pret­hod­nom oku­plja­nju, ni u po­ne­dje­ljak na sa­stan­ku ne­će bi­ti pred­stav­ni­ka De­mo­krat­skog fron­ta i Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, te­ma na sa­stan­ku opo­zi­ci­o­nih li­de­ra bi­će pre­po­ru­ke po­sma­trač­ke mi­si­je OEBS-ODI­HR-a, od­no­sno po­tre­ba nji­ho­ve im­ple­men­ta­ci­je u su­sret pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma. Na neo­p­hod­nost pri­mje­ne svih pre­po­ru­ka OEBS-ODI­HR-a uka­zao je šef de­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri, am­ba­sa­dor Aivo Orav. On je na­kon ne­dav­ne se­ri­je sa­sta­na­ka sa li­de­ri­ma opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta na­gla­sio da svi ak­te­ri mo­ra­ju na­ći rje­še­nje da se pre­po­ru­ke OEBS-ODI­HR-a im­ple­men­ti­ra­ju u iz­bo­r­nu re­gu­la­ti­vu. To je, ka­ko je na­gla­sio, neo­p­hod­no, ka­ko se re­zul­ta­ti na­red­nih iz­bo­ra, a to će bi­ti pred­sjed­nič­ki na pro­lje­će idu­će go­di­ne, ne bi do­vo­di­li u pi­ta­nje.
Po­sma­trač­ka mi­si­ja OEBS-ODI­HR-a je u obim­nom do­ku­men­tu, ob­ja­vlje­nom ne­ko­li­ko mje­se­ci na­kon pro­šlo­go­di­šnjih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, za­pa­ža­nja po­di­je­li­la u 16 pre­po­ru­ka, od ko­jih su če­ti­ri pri­o­ri­tet­ne. Za po­sma­tra­če OEBS-ODI­HR-a je­dan od pri­o­ri­te­ta je pro­ak­tiv­ni­ja ulo­ga Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je u smi­slu pra­vo­vre­me­nog do­no­še­nja pro­pi­sa ko­ji se od­no­se na ne­do­stat­ke i ne­do­sled­no­sti iz­bor­nog za­ko­na, pri­su­stvo me­di­ja svim se­si­ja­ma DIK-a kao i re­dov­no ob­ja­vlji­va­nje svih do­ku­men­ta. U jed­noj od pri­o­ri­tet­nih pre­po­ru­ka na­vo­di se i da „uslov bo­ra­vi­šta i za­kon­ske nad­le­žno­sti za gla­sa­nje tre­ba iz­mi­je­ni­ti ta­ko da su u skla­du sa Usta­vom, kao i me­đu­na­rod­nim oba­ve­za­ma i do­brom prak­som”. U če­tvr­toj pri­o­ri­tet­noj pre­po­ru­ci se na­vo­di da bi po­li­tič­ke par­ti­je ,,tre­ba­lo da raz­mo­tre in­ter­ne mje­re ime­no­va­nja že­na za vi­še po­zi­ci­je u okvi­ru stra­nač­ke struk­tu­re i po­ve­ća­ju vi­dlji­vost žen­skih kan­di­da­ta to­kom iz­bor­ne kam­pa­nje”.
Tri od če­ti­ri pri­o­ri­tet­ne pre­po­ru­ke su teh­nič­ke pri­ro­de i mo­gu se re­gu­li­sa­ti po­slov­ni­kom o ra­du DIK-a, kao i iz­mje­na­ma stra­nač­kih sta­tu­ta. Iz­u­ze­tak je pre­po­ru­ka o bo­ra­vi­štu ili pre­bi­va­li­štu, gdje je po­treb­na iz­mje­na za­ko­na o re­gi­stri­ma i pre­bi­va­li­šti­ma, ma­kar po tu­ma­če­nju OEBS-ovih eks­pe­ra­ta i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je sa ba­ve iz­bor­nim za­ko­no­dav­stvom i iz­mje­na­ma Usta­va. Iz­bor­nim za­ko­nom je de­fi­ni­sa­no da svi gra­đa­ni sta­ri­ji od 18 go­di­na, ko­ji ima­ju pre­bi­va­li­šte u ze­mlji naj­ma­nje po­sled­nja 24 mje­se­ca pri­je iz­bo­ra ima­ju pra­vo da gla­sa­ju. Na­su­prot to­me, Usta­vom je pred­vi­đen uslov pre­bi­va­li­šta od dvi­je go­di­ne bez na­zna­ke o vre­me­nu bo­rav­ka. Ova­kav za­htjev ko­ji se ti­če bo­ra­vi­šta ni­je u skla­du sa me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma, kon­sta­tu­je OEBS u svom ko­nač­nom iz­vje­šta­ju. Na­vo­di se da uslov bo­ra­vi­šta i za­kon­ske nad­le­žno­sti za gla­sa­nje tre­ba iz­mi­je­ni­ti ta­ko da su u skla­du sa Usta­vom, kao i me­đu­na­rod­nim oba­ve­za­ma i do­brom prak­som.
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ne­dav­no je na­ja­vio da će De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta iza­ći sa po­nu­dom opo­zi­ci­ji za po­če­tak raz­go­vo­ra. Na­kon to­ga, pre­ci­zi­rao je da DPS sa opo­zi­ci­jom že­li da raz­go­va­ra is­klju­či­vo o pri­mje­ni pre­po­ru­ka po­sma­trač­ke mi­si­je OEBS-ODI­HR-a. Ka­ko je na­veo Mar­ko­vić, opo­zi­ci­ja ne bi mo­ra­la da pre­ki­ne boj­kot Skup­šti­ne, već da u par­la­men­tu raz­go­va­ra­ju o pre­po­ru­ka­ma me­đu­na­rod­nih po­sma­tra­ča i usvo­je ih. Iz opo­zi­ci­je su na ta­kvu po­nu­du od­go­vo­ri­li da ne­ma pre­ki­da boj­ko­ta ni­ti bi­lo ka­kvih raz­go­vo­ra uko­li­ko De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta pret­hod­no ne od­re­di da­tum no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra.
V.R.


Od­bi­li po­ziv u rad­nu gru­pu

Za­ključ­kom Ko­le­gi­ju­ma pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, pri­je ne­ko­li­ko da­na for­mi­ra­na je rad­na gru­pa za ana­li­zu pre­po­ru­ka OEBS-ODI­HR-a. To ti­je­lo, ka­ko je sa­op­šte­no, tre­ba da pri­pre­mi rje­še­nja ko­ji­ma bi se pre­po­ru­ke pre­to­či­le u iz­bor­nu re­gu­la­ti­vu. Opo­zi­ci­o­ne par­ti­je od­bi­le su da pred­lo­že čla­no­ve rad­ne gru­pe, a sa sjed­ni­ce Ko­le­gi­ju­ma sa­op­šte­no je da je osta­vlje­na mo­guć­nost da se i pred­stav­ni­ci par­la­men­tar­ne ma­nji­ne na­knad­no ime­nu­ju u sa­stav ovog ti­je­la.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"