Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PORUKA IZ AMERIČKE AMBASADE U PODGORICI
Ilustracija Nezavisni mediji ključni za Crnu Goru Ambasada SAD nastavlja da podržava nezavisne i odgovorne medije, poručeno je juče iz diplomatskog predstavništva SAD u Podgorici
Dan - novi portal
Am­ba­sa­da Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) na­sta­vlja da po­dr­ža­va ne­za­vi­sne i od­go­vor­ne me­di­je, ob­ja­vlje­no je ju­če na zva­nič­nom Tvi­ter na­lo­gu di­plo­mat­skog pred­stav­ni­štva SAD u Pod­go­ri­ci. Ka­ko su na­gla­si­li iz am­ba­sa­de, ne­za­vi­sni i od­go­vor­ni me­di­ji su ključ­ni za Cr­nu Go­ru i nje­ne evro­a­tlant­ske i evrop­ske te­žnje.
U svo­joj tvi­ter ob­ja­vi ozna­či­li su NVO ko­je su ne­dav­no iz­ra­zi­le ne­go­do­va­nje zbog po­stu­pa­ka Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pro­tiv čla­no­va Sa­vje­ta RTCG i Sa­vje­ta Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je, ko­je su oci­je­ni­le da se ra­di o po­li­tič­ki mo­ti­vi­sa­nim po­stup­ci­ma. Zbog po­stu­pa­nja ASK re­a­go­va­li su MANS, Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO), In­sti­tut Al­ter­na­ti­va, Cen­tar za raz­voj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i CE­MI.
Pred­stav­ni­ci če­ti­ri ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je (NVO) oci­je­ni­li su da bi ra­zr­je­še­nje čla­na Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG) bio po­ku­šaj ne­za­ko­ni­te pro­mje­ne upra­vljač­kog ti­je­la jav­nog ser­vi­sa. Ana No­va­ko­vić (CRN­VO), Ste­vo Muk (In­sti­tut Alternativa), Da­li­bor­ka Ulja­re­vić (CGO) i Zlat­ko Vu­jo­vić (CE­MI) sa­op­šti­li su da hit­no i ko­or­di­ni­sa­no po­stu­pa­nje Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra i Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) po „ano­nim­nim” pri­ja­va­ma u ve­zi sa po­ten­ci­jal­nim su­ko­bom in­te­re­sa čla­no­va Sa­vje­ta RTCG iza­zi­va nji­ho­vu sum­nju i za­bri­nu­tost da je ri­ječ o po­li­tič­ki in­stru­i­ra­nom dje­lo­va­nju oba or­ga­na, na­ru­če­nog od stra­ne vla­da­ju­će par­ti­je, či­ji je cilj da se RTCG po­no­vo vra­ti pod nji­ho­vu di­rekt­nu kon­tro­lu.
– Sto­ga, na­kon na­ja­ve po­stup­ka za ra­zr­je­še­nje u od­bo­ru Skup­šti­ne ko­jim upra­vlja DPS, po­zi­va­mo do­ma­ću i me­đu­na­rod­nu jav­nost da pom­no pra­ti da­lji raz­voj ove si­tu­a­ci­je i po­stu­pa­nje Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra, ko­ji sa­da tre­ba da se od­re­di pre­ma od­lu­ka­ma Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. Ova sum­nja je za­sno­va­na na se­lek­tiv­no­sti po­stu­pa­nja oba po­me­nu­ta or­ga­na – ka­za­li su ra­ni­je iz tih NVO.
Iz MANS-a su ra­ni­je uka­za­li da di­rek­tor ASK Sre­ten Ra­do­njić po­ku­ša­va da di­sci­pli­nu­je ne­vla­din sek­tor, umje­sto da se ba­vi funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji su se obo­ga­ti­li za­hva­lju­ju­ći is­klju­či­vo nji­ho­vim jav­nim funk­ci­ja­ma. Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca MANS-a i član Sa­vje­ta ASK Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić re­a­go­va­la je po­vo­dom od­lu­ke AKS o na­vod­nom kr­še­nju Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je u slu­ča­ju NVO ak­ti­vi­sta, ko­ji su u upra­vljač­kim ti­je­li­ma Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je i RTCG.
Ona je ka­za­la da Agen­ci­ja se­lek­tiv­no spro­vo­di za­kon i spro­vo­di po­li­tič­ki pro­gon ak­ti­vi­sta ne­vla­di­nog sek­to­ra.
ASK je do­ni­je­la od­lu­ke za čla­no­va Sa­vje­ta RTCG Go­ra­na Đu­ro­vi­ća, Ni­ko­lu Vuk­če­vi­ća i Iva­na Mi­tro­vi­ća, zbog na­vod­nog kr­še­nja Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je. Mi­tro­vić je zbog ta­kve od­lu­ke ASK pod­nio ostav­ku. Na­vod­no kr­še­nje za­ko­na utvr­di­la je i na pri­mje­ru Dar­ka Iva­no­vi­ća, čla­na Sa­vje­ta AEM. Oni su ne­gi­ra­li da su u su­ko­bu in­te­re­sa.
Đu­ro­vić, Vuk­če­vić i Iva­no­vić sma­tra­ju da iza po­stu­pa­ka pro­tiv njih sto­ji po­li­ti­ka, od­no­sno pri­ti­sci zbog nji­ho­vog ra­da u tim sa­vje­ti­ma. Mi­tro­vić je na­kon pod­no­še­nja ostav­ke ka­zao da ne sma­tra da je po­stu­pak pro­tiv nje­ga po­li­tič­ki mo­ti­vi­san.
Ne­dav­no je pod­ni­je­ta pri­ja­va pro­tiv još jed­nog čla­na Sa­vje­ta RTCG, Mi­ma Dra­ško­vi­ća, ali se Agen­ci­ja još ni­je iz­ja­sni­la o njoj.
To­kom ove go­di­ne je sa­op­šte­no da Am­ba­sa­da SAD pla­ni­ra da po­dr­ži kon­kret­ne pro­jek­te i ini­ci­ja­ti­ve ko­je omo­gu­ća­va­ju raz­voj me­dij­skih slo­bo­da i no­vi­nar­skih pro­fe­si­o­nal­nih stan­dar­da u Cr­noj Go­ri.
Pro­gram je, ka­ko su ta­da na­ve­li, na­ro­či­to fo­ku­si­ran na pro­jek­te is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva ko­ji po­dr­ža­va­ju re­for­me u ključ­nim obla­sti­ma, uklju­ču­ju­ći vla­da­vi­nu pra­va, ja­ča­nje de­mo­krat­skih in­sti­tu­ci­ja i raz­voj ljud­skih i ma­njin­skih pra­va. Pro­gram po­dr­ške ta­ko­đe ob­u­hva­ta pro­jek­te me­dij­ske pi­sme­no­sti, sa ci­ljem una­pre­đe­nja ni­voa gra­đan­skog ra­zu­mi­je­va­nja me­dij­skih sa­dr­ža­ja, omo­gu­ća­va­ju­ći im da pre­po­zna­ju, ade­kvat­no ana­li­zi­ra­ju i bo­re se pro­tiv me­dij­ske pro­pa­gan­de, la­žnih vi­je­sti i ne­a­de­kvat­nih me­dij­skih sa­dr­ža­ja.M.V.–A.O.


Na­pa­di na no­vi­na­re

Iz po­li­ci­je je ra­ni­je sa­op­šte­no da su od 2014. go­di­ne do sre­di­ne ju­na za­bi­lje­že­na 33 slu­ča­ja na­pa­da na no­vi­na­re. Po­sled­nji na­pad do­go­dio se pro­šlog mje­se­ca, ka­da je Ve­li­zar Mar­ko­vić, brat pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, upu­tio ver­bal­ne pri­jet­nje no­vi­na­ru „Da­na” Vla­di­mi­ru Ota­še­vi­ću.
Iako je Ota­še­vi­ću pri­je­će­no 11. sep­tem­bra, moj­ko­vač­ka po­li­ci­ja do po­čet­ka ok­to­bra ni­šta još ni­je bi­la pred­u­ze­la, od­no­sno Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (ODT) u Bi­je­lom Po­lju ni­je do­sta­vi­la oba­vje­šte­nja pri­ku­plje­na u ve­zi sa pri­jet­nja­ma smr­ću no­vi­na­ru „Da­na”. Ota­še­vić je sa­slu­šan 14. sep­tem­bra u svoj­stvu gra­đa­ni­na u zgra­di Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca, gdje je dao iz­ja­vu u ve­zi sa upu­će­nim pri­jet­nja­ma. Istog da­na su mu na­kon sa­slu­ša­nja od­u­ze­ti an­dro­id mo­bil­ni te­le­fon i SIM kar­ti­ca, ko­ji mu do da­nas ni­je­su vra­će­ni. Ra­di se o pri­vat­nom te­le­fo­nu, ko­ji ko­ri­sti i za slu­žbe­ne oba­ve­ze, a pre­ko ko­jeg je od Mar­ko­vi­ća do­bio pri­jet­nje.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"