Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo IZABRAN NAJPOVOLJNIJI PONUĐAČ ZA NABAVKU SLUŽBENOG VOZILA ZA PREDSJEDNICU VRHOVNOG SUDA
„Mercedes-benz” ispred „Ljetopisa” Za Medenicu mercedes od 60.000 Na tenderu Sudskog savjeta „Ljetopis automotive” ponudio je „mercedes” po cijeni od 59.990 eura i ta ponuda je odabrana kao najpovoljnija. „Rokšped auto centar” nudio je „audi A63.0 TDI” po cijeni od 61.800 eura
Dan - novi portal
Pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da Ve­sna Me­de­ni­ca usko­ro će vjerovatno do­bi­ti no­vo slu­žbe­no vo­zi­lo i to „mer­ce­des-benz E350 BLU­E­TEC 4M”, ko­ji će gra­đa­ni Cr­ne Go­re pla­ti­ti 59.990 eura. Po­nu­da „Lje­to­pi­sa auto­mo­ti­ve” oci­je­nje­na je kao naj­po­volj­ni­ja na ten­de­ru ko­ji je ras­pi­sao Se­kre­ta­ri­jat Sud­skog sa­vje­ta. Na ten­de­ru se za po­tre­be pred­sjed­ni­ce Vr­hov­nog su­da tra­ži­lo vo­zi­lo u vri­jed­no­sti do 70.000 eura.
Sti­gle su dvi­je po­nu­de, i to kom­pa­ni­je „Lje­to­pis auto­mo­ti­ve” ko­ja je i po­nu­di­la pr­vo­ran­gi­ra­nog „mer­ce­de­sa”, kao i fir­me „Rok­šped auto cen­tar” ko­ja je za 61.800 eura nu­di­la „audi A63.0 TDI ”.
Po­nu­da Lje­to­pi­sa je ran­gi­ra­na kao ­po­volj­ni­ja zbog ni­že ci­je­ne. Uko­li­ko dru­go­ran­gi­ra­ni po­nu­đač, Rok­šped, bu­de sma­trao da su mu pri­li­kom ten­der­ske pro­ce­du­re na­ru­še­na pra­va, nje­go­vi ovla­šće­ni za­stup­ni­ci mo­gu pod­ni­je­ti žal­bu Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za kon­tr­o­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki u ro­ku od 10 da­na od da­na pri­je­ma od­lu­ke o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de.
– Se­kre­ta­ri­jat Sud­skog sa­vje­ta ras­pi­sao je 27. apri­la 2015. po­ziv za na­bav­ku put­nič­kog auto­mo­bi­la za po­tre­be pred­sjed­ni­ka Vr­hov­nog su­da, u skla­du sa spe­ci­fi­ka­ci­jom ko­ja je da­ta u ten­der­skoj do­ku­men­ta­ci­ji. Na na­ve­de­ni po­ziv do­sta­vlje­ne su dvi­je po­nu­de „Rok­šped auto cen­tra” i „Lje­to­pi­sa auto­mo­ti­ve”. Obje po­nu­de se iz Pod­go­ri­ce, a ko­mi­si­ja za otva­ra­nje i vred­nov­nje po­nu­da utvr­di­la je da su bla­go­vre­me­no do­sta­vlje­ne i da is­pu­nja­va­ju uslo­ve tra­že­ne jav­nim po­zi­vom i ten­der­skom do­ku­men­ta­ci­jom. Ko­mi­si­ja je oci­je­ni­la da su po­nu­đa­či do­sta­vi­li is­prav­ne po­nu­de – pi­še u od­lu­ci u ko­ju je „Dan” imao uvid.
Na­kon spro­ve­de­nog in­di­vi­du­al­nog vred­no­va­nja, ko­mi­si­ja je Lje­to­pi­su da­la 100 bo­do­va, za po­nu­đe­nu ci­je­nu od 59.990, a Rok­špe­du 97,07 po­e­na za ci­je­nu od 61.800 eura.
– Ko­mi­si­ja za otva­ra­nje i vred­no­va­nje po­nu­da kon­sta­to­va­la je u skla­du sa Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma da je po­nu­da Lje­to­pi­sa naj­po­volj­ni­ja i pred­lo­ži­la je da se ta fir­ma iza­be­re kao naj­po­volj­ni­ji po­nu­đač. Na osno­vu na­ve­de­nog, na­ru­či­lac je do­nio od­lu­ku da po­nu­du Lje­to­pi­sa iza­be­re kao naj­po­volj­ni­ju – pi­še u za­ključ­ku od­lu­ke o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de ko­ju je pot­pi­sa­la Ve­sna Aći­mić.
„Dan” je ra­ni­je pi­sao da Me­de­ni­ca tre­nut­no ima na ras­po­la­ga­nju luk­su­zni „audi A6” star osam go­di­na, ko­ji je pre­šao pre­ko 190.000 ki­lo­me­ta­ra.
– Po­stu­pak na­bav­ke po­me­nu­tog vo­zi­la za­po­čet je pri­je iz­bo­ra i man­da­ta pred­sjed­ni­ce Vr­hov­nog su­da Ve­sne Me­de­ni­ce. Sa­gla­sno ured­bi o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja pre­vo­znih sred­sta­va u svo­ji­ni Cr­ne Go­re, za po­tre­be pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, Skup­šti­ne, Vla­de i Vr­hov­nog su­da na­ba­vlja se slu­žbe­no vo­zi­lo sa rad­nom za­pre­mi­nom mo­to­ra iz­nad 2.500 cen­ti­me­ta­ra kub­nih – sa­op­šte­no nam je ra­ni­je iz Vr­hov­nog su­da.
Ve­sna Me­de­ni­ca je ina­če šti­će­na lič­nost i zbog to­ga slu­žbe­no vo­zi­lo ko­je ona ko­ri­sti ima po­seb­ne mje­re za­šti­te i mo­že ga ko­ri­sti­ti bez ogra­ni­če­nja. Pra­vo na stal­nu upo­tre­bu slu­žbe­nog vo­zi­la, sa vo­za­čem ili bez nje­ga, ima­ju pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, pred­sjed­nik i pot­pred­sjed­ni­ci Skup­šti­ne, pred­sjed­nik i čla­no­vi Vla­de, pred­sjed­ni­ci Ustav­nog su­da i Vr­hov­nog su­da, za­štit­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da, vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac i spe­ci­jal­ni tu­ži­lac za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma sa saj­ta Ko­mi­si­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa, Me­de­ni­ca ne­ma vo­zi­lo ko­je se vo­di na nje­no ime. Ona kao pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da pri­ma pla­tu od 1.453 eura, plus do­dat­nih 487 na ime spe­ci­jal­nog do­dat­ka ko­ji joj pri­pa­da po osno­vu Za­ko­na o su­do­vi­ma. Ta­ko­đe, kao član Sud­skog sa­vje­ta ima mje­seč­nu na­dok­na­du u vi­si­ni od 600 eura.
Na nje­no ime se vo­di stan u Pod­go­ri­ci od 80 me­ta­ra kva­drat­nih, a kod vi­še ba­na­ka je za­du­že­na 100.000 eura.M.S.


Sve po ured­bi

Vla­da je u fe­bru­a­ru usvo­ji­la iz­mje­ne ured­be o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja pre­vo­znih sred­sta­va u svo­ji­ni Cr­ne Go­re. Tim iz­mje­na­ma da­to je pra­vo pred­sjed­ni­ku Vr­hov­nog su­da da ima slu­žbe­no vo­zi­lo sku­plje od 50.000 eura. Ured­bom, ko­ja je tre­nut­no va­že­ća pro­pi­sa­no je da se za na­bav­ku slu­žbe­nog vo­zi­la može iz­dvo­ji­ti naj­vi­še 50.000 eura, osim za vo­zi­la ko­ja ko­ri­ste pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, Skup­šti­ne i Vla­de i vo­zi­la za po­tre­be pro­to­ko­la i po­seb­ne za­šti­te lič­no­sti. Sa­da je spi­sak pro­ši­ren za još jed­no li­ce – pred­sjed­ni­ka Vr­hov­nog su­da.
Iz Se­kre­ta­ri­ja­ta Sud­skog sa­vje­ta „Da­nu” je ju­če sa­op­šte­no da će Me­de­ni­ca no­vo vo­zi­lo do­bi­ti u ro­ku od 120 da­na od da­na za­klju­či­va­nja ugo­vo­ra sa pr­vo­ran­gi­ra­nim po­nu­đa­čem.
Sred­stva za vo­zi­lo obez­bje­đu­ju se iz dr­žav­nog bu­dže­ta, ko­ji ser­vi­si­ra­ju gra­đa­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"