Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PLAVSKI TUŽILAC ERDAN FERATOVIĆ PROVJERAVA NAVODE ČETVORICE LOKALNIH FUNKCIONERA SDP-A
Husnija Šabović Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića Prema saznanjima „Dana” iz SDP-a, ponude delegatima upućivali poslanik DPS-a Husnija Šabović, predsjednica opštine Gusinje i funkcioner DPS-a Anela Čekić i njen brat Samir Čekić, takođe funkcioner DPS-a Na nas su vršili pritisak u vidu različitih ponuda za zapošljavanje, nuđen nam je i novac, a na kraju su se pozivali i na rodbinske veze – saopštili su funkcioneri plavskog SDP-a Miralem Feratović, Hasim Ahmemulić, Fadilj Musić i Mirsad Neković Optužbe iz SDP-a su neistinite.
Dan - novi portal
De­le­ga­ti So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) iz Pla­va Mi­ra­lem Fe­ra­to­vić, Ha­sim Ah­me­mu­lić, Fa­dilj Mu­sić i Mir­sad Ne­ko­vić op­tu­ži­li su ju­če po­je­di­ne funk­ci­o­ne­re De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta da su im nu­di­li pa­re da na ne­dav­no odr­ža­nom kon­gre­su gla­sa­ju pro­tiv par­tij­skog li­de­ra Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća. Iz plav­skog SDP-a „Da­nu“ je ne­zva­nič­no sa­op­šte­no da su po­nu­de za za­po­šlja­va­nje i da­va­nje nov­ca de­le­ga­ti­ma pred kon­gres upu­ći­va­li po­sla­nik DPS-a i do­sko­ra­šnji šef plav­skog od­bo­ra te stran­ke Hu­sni­ja Ša­bo­vić, pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Gu­si­nje i funk­ci­o­ner DPS-a Ane­la Če­kić i njen brat Sa­mir Če­kić, ta­ko­đe funk­ci­o­ner DPS-a.
Osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac u Pla­vu Er­dan Fe­ra­to­vić re­kao je za „Dan” da tre­nut­no ni­je de­talj­no upo­znat o če­mu se ra­di i da će pro­vje­ri­ti na­vo­de funk­ci­o­ne­ra SDP-a.
Ša­bo­vić je ju­če ne­gi­rao te op­tu­žbe, tvr­de­ći da pred­stav­ni­ci SDP-a iz­no­se bru­tal­ne ne­i­sti­ne, dok Ane­la i Sa­mir Če­kić ni­je­su od­go­va­ra­li na te­le­fon­ske po­zi­ve i po­ru­ke upu­će­ne na bro­je­ve do­stup­ne re­dak­ci­ji „Da­na”.
De­le­ga­ti SDP-a Mi­ra­lem Fe­ra­to­vić, Ha­sim Ah­me­mu­lić, Fa­dilj Mu­sić i Mir­sad Ne­ko­vić u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju tvr­de da im je nu­đen no­vac da na kon­gre­su ko­ji je odr­žan 3.ju­na u Pod­go­ri­ci gla­sa­ju za Iva­na Bra­jo­vi­ća.
–Pot­pu­no ja­sno i otvo­re­no ka­že­mo da smo bi­li na uda­ru po­je­di­nih funk­ci­o­ne­ra DPS-a, ko­ji su na nas vr­ši­li pri­ti­sak u vi­du raz­li­či­tih po­nu­da za za­po­šlja­va­nje, nu­đen nam je i no­vac, a na kra­ju su se po­zi­va­li i na rod­bin­ske ve­ze – na­gla­si­li su pot­pi­sni­ci sa­op­šte­nja.
Fe­ra­to­vić, Ah­me­mu­lić, Mu­sić i Ne­ko­vić upu­ti­li su sa­op­šte­nje na­kon po­le­mi­ke iz­me­đu po­sla­ni­ka SDP-a Dža­vi­da Ša­bo­vi­ća i funk­ci­o­ne­ra DPS-a Ni­ko­le Ge­ga­ja ve­za­ne za pri­ti­ske na de­le­ga­te so­ci­jal­de­mo­kra­ta uoči ne­dav­nog kon­gre­sa na ko­jem je Ran­ko Kri­vo­ka­pić re­i­za­bran za pred­sjed­ni­ka.
–S ob­zi­rom na hit­nost od­go­vo­ra, ni­je­smo bi­li u mo­guć­no­sti da pri­ku­pi­mo pot­pi­se još ne­ko­li­ko po­je­di­na­ca iz Pla­va i Gu­si­nja. Od­go­vor­no tvr­di­mo da ih ima još če­tvo­ro ili pe­to­ro ko­ji su sprem­ni da to jav­no sa­op­šte – po­ru­či­la su če­tvo­ri­ca pred­stav­ni­ka plav­skog SDP-a.
S dru­ge stra­ne, Hu­sni­ja Ša­bo­vić je za „Dan” ka­zao da se ra­di o ne­i­sti­na­ma i da ni­je­dan član plav­skog DPS-a ni­je bio uklju­čen u bi­lo ka­kva de­ša­va­nja ve­za­na za kon­gres SDP-a.
–Pra­vo da vam ka­žem, pr­vi put ču­jem za ta­kve op­tu­žbe. U Pla­vu još ni­je­sam čuo za ta­ko ne­što. Ka­ko bi u to ne­ko i po­vje­ro­vao, da mi iz DPS-a kao nu­di­mo ne­što ne­ko­me iz SDP-a da unu­tar nji­ho­ve par­ti­je gla­sa­ju za ovo­ga ili ono­ga, od­no­sno da za­uz­vrat do­bi­je ne­ko rad­no mje­sto ili no­vac – re­kao je Ša­bo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, čla­no­vi SDP-a do rad­nih mje­sta do­la­ze mno­go lak­še ne­go pred­stav­ni­ci DPS-a, pa „ne znam ko bi u DPS-u to mo­gao da obe­ća­va”.
–Jav­no tvr­dim da sam po­sla­nik, a do­ne­dav­no sam bio i pred­sjed­nik od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta u Pla­vu, a mo­je dvi­je kćer­ke, ma­gi­stri eko­no­mi­je, još ne ra­de, a pri­pa­da­ju, kao i ja, DPS-u. Mo­ja dva bra­tan­ca su di­plo­mi­ra­ni prav­ni­ci, pa valj­da bi­smo mi iz DPS-a pr­vo ri­je­ši­li na­šoj dje­ci pro­ble­me, a po­sli­je mo­žda i dru­gi­ma. To je mo­žda pri­ča ko­jom se ba­ca pra­ši­na u oči ka­ko bi se za­ma­gli­lo ono što su u plav­skom SDP-u obe­ća­li svo­jim de­le­ga­ti­ma uko­li­ko is­po­štu­ju stav da gla­sa­ju za ono­ga ko­ga ho­će vrh nji­ho­ve stran­ke na lo­kal­nom ni­vou – na­veo je Ša­bo­vić.
Pred­sjed­nik SDP-a Ran­ko Kri­vo­ka­pić re­i­za­bran je na kon­gre­su, na ko­jem je do­bio je 35 gla­so­va vi­še ne­go nje­gov ri­val Ivan Bra­jo­vić.
Po­sla­nik so­ci­jal­de­mo­kra­ta iz Pla­va Dža­vid Ša­bo­vić ne­dav­no je sa­op­štio da su dva da­na uoči odr­ža­va­nja kon­gre­sa na sje­ve­ru, od Gu­si­nja do Bi­je­log Po­lja, an­ga­žo­va­ni ak­ti­vi­sti DPS-a ko­ji su zva­li de­le­ga­te op­štin­skih od­bo­ra SDP-a opre­di­je­lje­ne za Kri­vo­ka­pi­ća i po­ku­ša­va­li da ih „po­zna­tim i već vi­đe­nim la­žnim obe­ća­nji­ma” ubi­je­de da gla­sa­ju pro­tiv ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka par­ti­je.
Iz DPS-a su na Ša­bo­vi­će­ve tvrd­nje od­go­vo­ri­li da je ap­so­lut­na ne­i­sti­na da su se mi­je­ša­li u od­vi­ja­nje kon­gre­sa bi­lo ko­je stran­ke. Po­sla­nik ve­će čla­ni­ce vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je Ni­ko­la Ge­gaj na­veo je da se DPS ba­vi is­klju­či­vo so­bom i da du­bo­ko uva­ža­va ne­za­vi­snost i slo­bo­du sva­kog po­je­din­ca i par­ti­je.
M.V.-V.R.


Ne­ma­mo me­ha­ni­zme za da­va­nje nov­ca

Hu­sni­ja Ša­bo­vić ka­že da se u Pla­vu mo­gu ču­ti pri­če da su unu­tar SDP-a obe­ća­va­li de­le­ga­ti­ma za­po­sle­nje i no­vac uko­li­ko na kon­gre­su gla­sa­ju ona­ko ka­ko vrh stran­ke na lo­kal­nom ni­vou sma­tra da tre­ba.
–Vje­ruj­te da mi ne­ma­mo me­ha­ni­zme za ta­kve stva­ri. Tvr­dim, kao po­sla­nik i do­ne­dav­no čel­nik op­štin­skog od­bo­ra, da mi ne­ma­mo nov­ca, ni­ti mo­guć­no­sti da za­po­šlja­va­mo, jer, evo, ni svo­ju dje­cu ne mo­že­mo za­po­sli­ti – tvr­di Ša­bo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"