Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DUŠAN RADOVIĆ KRUŠO OD PARTIJA U HERCEG NOVOM ZVANIČNO ZATRAŽIO RAZRJEŠENJE ČELNIKA OPŠTINE NIKOLE GOJKOVIĆA I TAMARE VUJOVIĆ
Dušan Radović Krušo Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju Očekujem da našu inicijativu za izglasavanje nepovjerenja podrže svi klubovi. To važi i za DPS, a ako to ne podrže, nestaje koalicija – poručio je Dušan Radović
Dan - novi portal
-Čel­nik Gra­đan­ske li­ste „Iz­bor” Du­šan Ra­do­vić Kru­šo sa­op­štio je ju­če da vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja u Her­ceg No­vom vi­še ne­će po­sto­ja­ti uko­li­ko De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) ne po­dr­ži ini­ci­ja­ti­vu za smje­nu pred­sjed­ni­ka her­ceg­nov­ske op­šti­ne Ni­ko­le Goj­ko­vi­ća i pot­pred­sjed­ni­ce Ta­ma­re Vu­jo­vić. Ra­do­vić je ju­če za „Dan” sa­op­štio da će od­bor­nič­ki klu­bo­vi u Skup­šti­ni op­šti­ne Her­ceg No­vi na­red­ne sed­mi­ce ras­pra­vlja­ti o toj ini­ci­ja­ti­vi.
Goj­ko­vić i Vu­jo­vi­će­va, inače funk­ci­o­ne­ri „Iz­bo­ra”, ra­ni­je su op­tu­ži­li Ra­do­vi­ća da zbog lič­nih in­te­re­sa že­li da ru­ši vlast u Her­ceg No­vom.
Du­šan Ra­do­vić je ju­če re­kao za „Dan” da je ini­ci­ja­ti­va za smje­nu Goj­ko­vi­ća i Vu­jo­vi­će­ve upu­će­na svim klu­bo­vi­ma od­bor­ni­ka i da je pot­pu­no oprav­da­na.
–Na funk­ci­je i vlast su do­šli na mo­jim ide­ja­ma, nov­cu i po­li­ti­ci, a sa­da bi da ru­še prin­ci­pe na ko­ji­ma je „Iz­bor” na­stao. To ne­ću da do­zvo­lim. Ne­ma sum­nje da imam po­dr­šku ve­ći­ne u klu­bu „Iz­bo­ra” – ka­zao je Ra­do­vić.
On ni­je že­lio da go­vo­ri o ime­ni­ma lju­di ko­ji su ga po­dr­ža­li u od­bor­nič­kom klu­bu „Iz­bo­ra”, uz tvrd­nju da su Goj­ko­vić i Vu­jo­vi­će­va dio ma­nje gru­pe ko­ja je pre­kr­ši­la prin­ci­pe na ko­ji­ma je ta po­li­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja na­sta­la.
–Oče­ku­jem da na­šu ini­ci­ja­ti­vu za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja po­dr­že svi klu­bo­vi. To va­ži i za DPS, a ako to ne po­dr­ži, ne­sta­je ko­a­li­ci­ja – po­ru­čio je Ra­do­vić.
Ka­ko je do­dao, mje­se­ci­ma je iz­lo­žen bru­tal­nim na­pa­di­ma u di­je­lu me­di­ja, ko­ji su, po nje­go­voj tvrd­nji, za­sno­va­ni na pot­pu­nim ne­i­sti­na­ma.
–I ovaj naj­no­vi­ji me­dij­ski na­pad da ja, na­vod­no, bje­žim u Ita­li­ju pot­pu­na je ne­i­sti­na. Tre­nut­no se na­la­zim u Bu­gar­skoj, gdje imam ne­ke po­slov­ne pla­no­ve. Vra­ćam se br­zo u Cr­nu Go­ru. I ne­ka bu­de ja­sno da ne­mam od ko­ga da bje­žim, ni­ti od ko­ga da se bo­jim. Mo­gu sva­ko­ga da po­gle­dam u oči. Po­ru­ču­jem da će sa­da­šnji pred­sjed­nik i pot­pred­sjed­nik op­šti­ne bi­ti smi­je­nje­ni. Osta­je sve što sam re­kao o kr­še­nju prin­ci­pa „Iz­bo­ra” i obe­ća­nja gra­đa­ni­ma – is­ta­kao je Ra­do­vić.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta osvo­ji­la je 13 man­da­ta na de­cem­bar­skim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, Gra­đan­ska li­sta „Iz­bor” de­vet, ko­a­li­ci­ja SNP–DF–NS osam, a SDP i Nov­ska li­sta po dva man­da­ta. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta i „Iz­bor” su na­kon iz­bo­ra sklo­pi­li, ka­ko su na­ve­li, pro­gram­sku ko­a­li­ci­ju, ma­da je iz opo­zi­ci­je ta­da sa­op­šte­no da je Du­šan Ra­do­vić Kru­šo od­nio opo­zi­ci­o­ne gla­so­ve u DPS.
Ta­ma­ra Vu­jo­vić je ju­če na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Her­ceg No­vom re­kla da od­bor­ni­ci ko­ji do­no­se od­lu­ke svo­jom vo­ljom i svo­jim pro­mi­šlja­njem tre­ba da raz­mi­sle ka­ko će se opre­dije­li­ti pre­ma ini­ci­ja­ti­vi od­bor­ni­ka Du­ša­na Ra­do­vi­ća Kru­ša za smje­nu Ni­ko­le Goj­ko­vi­ća. Ka­ko je re­kla, to će bi­ti gla­sa­nje ne sa­mo za kon­kret­ne lju­de ili pro­tiv njih, već i za sve ono što do­no­si sju­tra za Her­ceg No­vi.
Vu­jo­vić je na­ve­la da se od pr­vog Ra­do­vi­će­vog jav­nog na­stu­pa sa­mo go­vo­ri o ostav­ka­ma i da je jav­nost zbu­nje­na i iz­ne­na­đe­na ta­kvim raz­vo­jem do­ga­đa­ja.
–Ne­pu­na če­ti­ri mje­se­ca od kon­sti­tu­i­sa­nja vla­sti, kre­nu­lo se u nje­no ru­še­nje. Što se ti­če ostav­ke ko­ju je Du­šan Ra­do­vić pod­nio na mje­sto v.d. di­rek­to­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj, to je bi­la nje­go­va za­kon­ska oba­ve­za jer bi sve dru­go bi­lo kon­flikt in­te­re­sa. Po si­ste­mu ho­ću-ne­ću, od­lu­čio je da sa­ču­va od­bor­nič­ko mje­sto, i to sa raz­lo­gom. Ista si­tu­a­ci­ja je bi­la i u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji. Po nje­mu, u par­ti­ji i od­bor­nič­kom klu­bu mo­ra po­sto­ja­ti jed­no­u­mlje ili je ne­će bi­ti. To ni­je bi­la iz­vor­na ide­ja „Iz­bo­ra” – re­kla je Vu­jo­vi­će­va.
Ona je tvr­di da je Ra­do­vić iz­nio niz kri­ti­ka bez obra­zlo­že­nja i da je ta­kvim po­na­ša­njem na­ni­je­ta ve­li­ka šte­ta „Iz­bo­ru” i vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji u Her­ceg No­vom.
„Iz­bor” i DPS sa­da ima­ju 22 od­bor­nič­ka man­da­ta, a ko­a­li­ci­ja bi mo­gla da iz­gu­bi vlast ako je po­dr­ži ma­nje od 18 od­bor­ni­ka.
M.V.-K.M.


Vu­ko­vić: Po­sto­je ne­spo­ra­zu­mi

Od­bor­nik i funk­ci­o­ner „Iz­bo­ra” Špi­ro Vu­ko­vić ka­zao je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re da su se po­ja­vi­li ne­spo­ra­zu­mi me­đu naj­od­go­vor­ni­jim lju­di­ma u toj or­ga­ni­za­ci­ji.
– Jed­na gru­pa lju­di u okvi­ru od­bor­nič­kog sa­sta­va do­sled­na je u na­sto­ja­nju da se spro­vo­du u ži­vot prin­ci­pi i pro­gram na ko­ji­ma je osno­van „Iz­bor” i sa ko­ji­ma je na­stu­pio u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji. Ta­mo smo ja­sno re­kli da po­štu­je­mo de­mo­krat­ske prin­ci­pe, raz­li­či­tost, da po­štu­je­mo iz­bor ka­dro­va po spo­sob­no­sti­ma i na osno­vu kon­kur­sa, da uva­ža­va­mo i po­li­tič­ke raz­li­ke, a da je je­di­ni cilj ko­ji nas oku­plja na­sto­ja­nje da ovo­me gra­du bu­de bo­lje – ka­zao je Vu­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"