Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NASTAVLJA SE OPSTRUKCIJA RADA TIJELA ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE, AGENCIJA DONIJELA SPORNU ODLUKU Komisiji blokirali pristup podacima Radenko Lacmanović je kazao za Dan” da se mišljenjem Savjeta otežava rad Komisiji jer joj se uskraćuju podaci neophodni za rad, te da dostavljanjem informacija o licima protiv kojih je pokrenut postupak ne dobijaju mnogo Muhamed Đokaj i Aleksa Ivanović nijesu željeli da daju izjave, a odbili su da dostave sporno mišeljenje, uz obrazloženje da im je isteklo radno vrijeme
Dan - novi portal
Sa­vjet Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma usvo­jio je ju­če mi­šlje­nje ko­jim se Ko­mi­si­ji za pra­će­nje po­stu­pa­nja nad­le­žnih or­ga­na u is­tra­ga­ma slu­ča­je­va pri­jet­nji i na­si­lja nad no­vi­na­ri­ma, ubi­stva no­vi­na­ra i na­pa­da na imo­vi­nu me­di­ja us­kra­ću­ju po­da­ci o lič­no­sti­ma ko­je su bi­le ob­u­hva­će­ne is­tra­ga­ma zbog na­pa­da na no­vi­na­re i me­di­je. Agen­ci­ja je od­lu­či­la da se Ko­mi­si­ji odo­bri uvid u lič­ne po­dat­ke sa­mo u slu­ča­je­vi­ma gdje je po­dig­nu­ta op­tu­žni­ca ili je vo­đen po­stu­pak, od­no­sno jav­ni pre­tres pred nad­le­žnim su­dom.
Ta­kvo mi­šlje­nje, ko­jim se pre­ma ocje­ni sa­go­vor­ni­ka „Da­na” na­sta­vlja op­struk­ci­ja ra­da Ko­mi­si­je, do­ni­je­to je gla­so­vi­ma pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta Agen­ci­je Mu­ha­me­da Đo­ka­ja i čla­na Alek­se Iva­no­vi­ća, dok je nji­hov ko­le­ga Ra­den­ko Lac­ma­no­vić bio pro­tiv ta­kvog rje­še­nja.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je Ni­ko­la Mar­ko­vić obra­tio se kra­jem pro­šle go­di­ne Upra­vi po­li­ci­je sa za­htje­vom za do­sta­vu kom­plet­nih pred­me­ta is­tra­ga svih na­pa­da na no­vi­na­re u Cr­noj Go­ri, ka­ko ak­tiv­nih ta­ko i za­vr­še­nih, kao i cje­lo­kup­ne do­ku­men­ta­ci­je ko­ja se od­no­si na te slu­ča­je­ve, a re­zul­tat je ra­da po­li­ci­je. Mar­ko­vić se tom pri­li­kom po­zvao na do­zvo­lu o pri­stu­pu taj­nim po­da­ci­ma ste­pe­na taj­no­sti „stro­go taj­no“, ko­ju osim pred­sjed­ni­ka Ko­mi­si­je ima­ju i osta­li čla­no­vi tog ti­je­la. Upra­va po­li­ci­je ni­je do­sta­vlja­la po­dat­ke uz tvrd­nju da se mo­ra­ju sa­gle­da­ti sve okol­no­sti, od­no­sno da tre­ba is­po­što­va­ti Za­kon o za­šti­ti po­da­ta­ka o lič­no­sti, pa su za­tra­ži­li mi­šlje­nje sa­vje­ta.
Ra­den­ko Lac­ma­no­vić je ka­zao ju­če za „Dan” da se ta­kvim mi­šlje­njem sa­vje­ta ote­ža­va rad Ko­mi­si­ji jer joj se us­kra­ću­ju po­da­ci neo­p­hod­ni za rad, te da do­sta­vlja­njem in­for­ma­ci­ja o li­ci­ma pro­tiv ko­jih je po­kre­nut po­stu­pak ne do­bi­ja­ju mno­go. On pod­sje­ća da je od stra­ta tvr­dio da Ko­mi­si­ja tre­ba da do­bi­je po­dat­ke, dok je nje­gov ko­le­ga Alek­sa Iva­no­vić od stra­ta imao stav ko­ji se u su­šti­ni po­du­da­ra sa mi­šlje­njem Agen­ci­je. Lac­ma­no­vić ka­že da je Đo­kaj is­ti­cao da po­sto­ji prav­ni osnov za do­sta­vlja­nje tra­že­nih in­for­ma­ci­ja Ko­mi­si­ji uz uma­nje­nje obi­ma lič­nih po­da­ta­ka ko­ji će bi­ti sa­stav­ni dio do­ku­men­ta­ci­je ko­ju je tra­ži­la Ko­mi­si­ja.
– Ne mo­gu da ne pri­mi­je­tim da je ko­le­ga Đo­kaj re­vi­di­rao svoj stav iako je tvr­dio da po­sto­ji le­gi­ti­man jav­ni in­te­res za ob­ra­du lič­nih po­da­ta­ka, pa ma­kar i u sma­nje­nom obi­mu. Mi­šlje­nje ko­je je usvo­je­no ne pod­ra­zu­mi­je­va do­sta­vlja­nje in­for­ma­ci­ja ko­je sa­dr­že ba­rem i uma­njen dio lič­nih po­da­ta­ka, već za­bra­nu u pot­pu­no­sti – iz­ja­vio je Lac­ma­no­vić.
On pod­sje­ća da je Vla­da kra­jem 2013. do­ni­je­la od­lu­ku o for­mi­ra­nju ko­mi­si­je či­ji je za­da­tak da pra­ti i is­tra­žu­je da li su po­je­di­ni or­ga­ni i u ko­joj mje­ri za­ka­za­li pri­li­kom oba­vlja­nja po­slo­va u is­tra­zi ubi­stva no­vi­na­ra, na­pa­da na no­vi­na­re, kao i na imo­vi­nu me­di­ja.
– Za­kon o za­šti­ti po­da­ta­ka o lič­no­sti pred­vi­đa da se lič­ni po­da­ci mo­gu ob­ra­đi­va­ti i bez sa­gla­sno­sti onih na ko­je se od­no­se ako su u pi­ta­nju po­slo­vi od jav­nog in­te­re­sa. Ne vi­dim pre­či i objek­tiv­ni jav­ni in­te­res od utvr­đi­va­nja isti­ne u slu­ča­je­vi­ma ubi­sta­va, na­pa­da i uni­šta­va­nja imo­vi­ne me­di­ja. Po­zna­to je da čla­no­vi Ko­mi­si­je ima­ju do­zvo­lu za pri­stup po­da­ci­ma ko­ji su ozna­če­ni naj­ve­ćim ste­pe­nom taj­no­sti i da su u oba­ve­zi da ih ču­va­ju i na­kon is­te­ka man­da­ta. Ne vi­dim smet­nju da se čla­no­vi­ma Ko­mi­si­je omo­gu­ći pri­stup lič­nim po­da­ci­ma ko­ji su sa­stav­ni dio taj­nih. Za to po­sto­ji prav­ni osnov i u Za­ko­nu o za­šti­ti po­da­ta­ka o lič­no­sti, Kon­ve­ni­ji o ljud­skim pra­vi­ma i slo­bo­da­ma i di­rek­ti­va­ma 95–46 – ob­ja­šnja­va Lac­ma­no­vić.
On is­ti­če da je Upra­va po­li­ci­je ko­ja funk­ci­o­ni­še pod okri­ljem Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va mo­gla sa­ma da pro­ci­je­ni ko­je po­dat­ke o lič­no­sti iz is­tra­ge da za­šti­ti i da ne tra­ži od Agen­ci­je mi­šlje­nje o kom­plet­nom pred­me­tu.
– Lič­ni po­da­ci su čak i oni ko­ji se od­no­se na po­seb­nu ka­te­go­ri­ju, a to su iz­me­đu osta­log i zdrav­stve­ni po­da­ci, ko­ji su u po­je­di­nim pred­me­ti­ma ve­o­ma bit­ni. Na pri­mjer, ni­je isto da li je od­re­đe­ni pred­stup­nik uči­nio kri­vič­no dje­lo u al­ko­ho­li­sa­nom ili ne­al­ko­ho­li­sa­nom sta­nju, ili u sta­nju ner­vnog ra­stroj­stva. Či­ni mi se da je MUP tra­žio mi­šlje­nje Agen­ci­je ka­ko bi se ti­me za­šti­tio, a ne ka­ko bi do­bio prav­nu pot­po­ru za do­sta­vlja­nje pred­met­ne do­ku­men­ta­ci­je Ko­mi­si­ji – is­ti­če Lac­ma­no­vić.
On ob­ja­šnja­va da Ko­mi­si­ja ne bi ima­la mno­go po­sla uko­li­ko bi se do­sta­vlja­li sa­mo lič­ni po­da­ci li­ca pro­tiv ko­jih je po­kre­nu­ta op­tu­žni­ca i u slu­ča­je­vi­ma gdje je vo­đen jav­ni pre­tres.
– Svje­do­ci smo da je, na­ža­lost, po­dig­nut ma­li broj op­tu­žni­ca, a još ma­nje je vo­đe­no jav­nih pro­ce­sa pred su­do­vi­ma zbog na­pa­da na no­vi­na­re. Ka­ko bez tih po­da­ta­ka Ko­mi­si­ja mo­že da pra­ti i kon­tro­li­še pro­pu­ste nad­le­žnih or­ga­na, ako ih je bi­lo. U sa­moj od­lu­ci Vla­de se na­vo­di da je Ko­mi­si­ja for­mi­ra­na jer je to jav­ni in­te­res i oba­ve­za iz po­gla­vlja 23. Bi­će za­ni­mlji­vo da pra­tim ka­ko će po­me­nu­ta oba­ve­za bi­ti is­pu­nje­na bez po­me­nu­tih po­da­ta­ka, a rad Ko­mi­si­je efi­ka­san – za­klju­ču­je Lac­ma­no­vić.
Nje­go­ve ko­le­ge Iva­no­vić i Đo­kaj ni­je­su že­lje­li ju­če da da­ju iz­ja­ve za me­di­je, a od­bi­li su da do­sta­ve po­me­nu­te mi­še­lje uz ob­ja­še­nje da im je is­te­klo rad­no vri­je­me M.S.


Si­stem­ska op­struk­ci­ja

Di­rek­tor­ka NVO Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) Da­li­bor­ka Ulja­re­vić is­ti­če da je u pi­ta­nju si­stem­ska op­struk­ci­ja ra­da Ko­mi­si­je.
– Agen­ci­ja u kon­kret­nom slu­ča­ju mo­že da se sa­kri­je iza za­kon­skih nor­mi, ali ja­sno je da pro­ces ot­kri­va­nja isti­ne o na­pa­di­ma na no­vi­na­ra mi­ni­ra Upra­va po­li­ci­je i dr­žav­no tu­ži­la­štvo, a da je Agen­ci­ja u ovom slu­ča­ju po­sled­nja li­ni­ja od­bra­ne sa­kri­ve­na iza za­šti­te lič­nih po­da­ta­ka i pre­zum­ci­je ne­vi­no­sti. Ne­gdje mo­ra­mo bra­ni­ti po­što­va­nje za­ko­na, ali je či­nje­ni­ca da se Upra­va po­li­ci­je i VDT sla­bo ili ni­ma­lo ne ba­ve za­ko­nom utvr­đe­nim nad­le­žno­sti­ma, već pri­mat nad za­ko­nom ima po­li­tič­ki in­te­res i par­ti­ku­lar­ni in­te­re­si – re­kla je za „Dan” Ulja­re­vi­će­va.
Ona vje­ru­je u na­po­re svih ko­ji tra­že isti­nu, pro­fe­si­o­nal­ne in­sti­tu­ci­je i vla­da­vi­nu pra­va.
– I za­to tre­ba na­sta­vi­ti bor­bu jer Ko­mi­si­ja do sa­da ne­po­gre­ši­vo lo­ci­ra ano­ma­li­je dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja i sta­vlja ih na mu­ku da ra­znim pro­ce­snim zam­ka­ma op­stru­i­ra­ju i obes­hra­bre ot­kri­va­nje isti­ne o na­pa­di­ma na no­vi­na­re – za­klju­či­la je Ulja­re­vi­će­va.


Po­kri­li mno­ge sum­nji­ve slu­ča­je­ve

Ko­men­ta­ri­šu­ći mi­šlje­nje Agen­ci­je, član Ko­mi­si­je, no­vi­nar Dar­ko Iva­no­vić oci­je­nio je da će vlast pri­je ili ka­sni­je shva­ti­ti da ta­kva od­lu­ka šte­ti sa­mo nji­ma. On po­ru­ču­je da će on i nje­go­ve ko­le­ge, ko­ji su po­sve­će­ni ra­du u tom ti­je­lu, na­sta­vi­ti da is­tra­žu­ju, na­po­mi­nju i opo­mi­nju, iako još jed­nom na­i­la­ze na op­struk­ci­je od stra­ne dr­ža­ve.
– Evi­dent­no je da mi­šlje­nje Agen­ci­je ni­je oba­ve­zu­ju­će ta­ko da ga se MUP ne tre­ba pri­dr­ža­va­ti. Iri­tant­no je što će u ovom vr­zi­nom ko­lu šte­te ima­ti sa­mo oni ko­ji će mo­ra­ti da se prav­da­ju evrop­skim part­ne­ri­ma zbog če­ga su osno­va­li Ko­mi­si­ju, a po­tom joj ra­znim op­struk­ci­ja­ma one­mo­gu­ći­li da ra­di. Iako se tru­de da do­ka­žu su­prot­no, Go­do će ipak po­ku­ca­ti na nji­ho­va vra­ta – bi­će po­sta­vlje­no sto­ti­nu pi­ta­nja o ne­ra­svi­je­tlje­nim na­pa­di­ma i ubi­stvi­ma no­vi­na­ra. Pre­si­pa­nje iz šu­pljeg u pra­zno ovog pu­ta si­gur­no ne­će upa­li­ti –po­ru­ču­je u iz­ja­vi za „Dan” Iva­no­vić.
Nje­go­va ko­le­gi­ni­ca iz Ko­mi­si­je Mi­la Ra­du­lo­vić is­ti­če da je Agen­ci­ja i ra­ni­je zbog za­šti­te lič­nih po­da­ta­ka po­kri­la mno­go sum­nji­vih slu­ča­je­va po­ve­za­nih sa ko­rup­ci­jom i or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom. Ra­du­lo­vi­će­va sma­tra da je sram­no što se Agen­ci­ja zlo­u­po­tre­blja­va ka­ko bi se sa­krio iden­ti­tet onih ko­ji go­di­na­ma ne­u­spje­šno is­tra­žu­ju na­pa­de na no­vi­na­re i ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća, kao i iden­ti­te­ti onih ko­ji su zbog to­ga bi­li pod is­tra­gom.
– Ako je Vla­da for­mi­ra­la Ko­mi­si­ju, oče­ku­je­mo da nam omo­gu­ći da ra­di­mo ono što se od nas oče­ku­je. Da su po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo ra­di­li svoj po­sao ka­ko tre­ba, Ko­mi­si­ja ne bi ni po­sto­ja­la. Bez ob­zi­ra što po­ku­ša­va­ju da sa­kri­ju po­dat­ke od nas, na­ći će­mo na­čin da utvr­di­mo zbog če­ga ne­ke is­tra­ge tra­ju se­dam ili 11 go­di­na – iz­ja­vi­la je Ra­du­lo­vi­će­va za „Dan”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"