Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2018-01-08 INTERVJU: RADOŠ BAJIĆ, DRAMSKI UMJETNIK
Bajić Kad čovjeku uzmeš zavičaj, uzeo si mu sve Poznavao sam čovjeka koji je svake noći sanjao uvijek isti san - svoju rodnu kuću, njive, livade... I on je, ni od čega bolestan, umro. Samo je pao... Šta ga je ubilo? Ubila ga je presječena pupčana vrpca života – kaže naš proslavljeni glumac, scenarista, reditelj i producent
Dan - novi portal
Pret­hod­nu ka­len­dar­sku go­di­nu Ra­doš Ba­jić je is­pra­tio sa ni­kad vi­še po­sla. Iza nje­ga su tri ogrom­na TV pro­jek­ta i je­dan film­ski – se­ri­ja „Se­lo go­ri, a ba­ba se če­šlja” ko­ja je ušla u isto­ri­ju Jav­nog ser­vi­sa kao naj­gle­da­ni­ja se­ri­ja ika­da, „Psi la­ju, ve­tar no­si” ko­ja po gle­da­no­sti u sto­pu pra­ti pret­hod­nu, „Ši­fra De­spot” či­ja nas pre­mi­je­ra oče­ku­je u fe­bru­a­ru, i film „Za­span­ka za voj­ni­ke”. U raz­go­vo­ru za „Dan” naš pro­sla­vlje­ni glu­mac, re­di­telj, sce­na­ri­sta i pro­du­cent go­vo­ri o sta­nju u ki­ne­ma­to­gra­fi­ji, po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma, iza­zo­vi­ma ko­ji su pred njim, po­ro­di­ci, tra­di­ci­ji, po­li­ti­ci, Cr­noj Go­ri...
– U pro­šloj 2017. ve­o­ma mno­go sam ra­dio, što je pri­mar­no te­ško do­ve­sti u ve­zu sa fi­nan­sij­skim okol­no­sti­ma u pro­fe­si­ji ko­jom se ba­vim – ka­že Ra­doš Ba­jić za „Dan”. – Ko­li­ko vi­dim, ni­šta ma­nji po­sao me ne če­ka ni u 2018. Na­la­zim se u onoj fa­zi ži­vo­ta ko­ju bi tre­ba­lo da ka­rak­te­ri­šu is­ku­stve­nost i mu­drost, uz naj­ve­ću pret­po­stav­ku da je mo­gu­će da čo­vjek sa­da ura­di ne­što ozbilj­no, po če­mu će ga lju­di pam­ti­ti. Hva­la Bo­gu, zdra­vlje me u zna­čaj­ni­joj mje­ri ni­je na­pu­sti­lo, te sam i da­lje op­sjed­nut vo­ljom za ži­vo­tom i sna­žnom mo­ti­va­ci­jom da ra­dim, pi­šem, pro­du­ci­ram, re­ži­ram i glu­mim. Od ta če­ti­ri po­sla ko­ja od­re­đu­ju moj pro­fe­si­o­nal­ni ži­vot po­sled­njih de­ce­ni­ja – re­al­no, sve vi­še me mr­zi da glu­mim ali se tru­dim da gle­da­o­ci to ne osje­te, a naj­bo­lje se osje­ćam kad pi­šem. I mi­slim da ću pi­sa­ti naj­du­že...
● Ko­li­ko se da­nas Va­ša oče­ki­va­nja od po­slo­va ko­je ra­di­te raz­li­kuju od oče­ki­va­nja go­lo­bra­dog deč­ki­ća iz Me­dve­đe ko­ji je do­šao u ve­li­ki grad? Kad Vam je bi­lo te­že – ta­da ili sa­da?
– Kad sam bio mlad ni­šta mi ni­je bi­lo te­ško, bez ob­zi­ra što sam ta­da išao uz­br­do. Jer mla­dost ima ogrom­nu po­kre­tač­ku sna­gu oli­če­nu u na­da­ma, sno­vi­ma i oče­ki­va­nji­ma od ži­vo­ta ko­me hr­li­mo u su­sret. Da­nas ka­da idem niz­br­do, re­klo bi se da bi tre­ba­lo da mi bu­de lak­še, a za­pra­vo je mno­go te­že. Ne sa­mo što su se dra­stič­no iz­mi­je­ni­le dru­štve­ne i osta­le okol­no­sti ko­je sna­žno uti­ču na na­še ži­vo­te, već su­štin­ski zbog ogrom­ne od­go­vor­no­sti ko­ju čo­vjek u zre­lom pe­ri­o­du svog ži­vo­ta osje­ća za sve što či­ni i ra­di. U mo­jim go­di­na­ma – opro­šta­ja ne­ma...
● Kad ne­ko tra­je du­že od če­ti­ri de­ce­ni­je, on mo­že da da naj­bo­lji re­cept za uspjeh. Ko­ji je Vaš re­cept i ko­li­ki je tu udio imao fak­tor sre­će?
– Za sve što čo­vjek ra­di, a po­go­to­vo u ta­ko­zva­noj umjet­nič­koj sfe­ri dje­la­nja pri­je sve­ga, mo­ra maj­ka da ga ro­di. Ono či­me ga da­ru­je Bog – a maj­ka i otac mu pre­ne­su. Da­kle, ta pred­o­dre­đe­nost ko­ju de­fi­ni­še ta­le­nat, re­kao bih da je naj­va­žni­ja, a od­mah za­tim ve­li­ki rad, sna­žna mo­ti­va­ci­ja, že­lja za uspje­hom i op­stan­kom. Što se me­ne ti­če, sa istom mar­lji­vo­šću, pre­da­no­šću, upor­no­šću i di­sci­pli­nom i da­nas se pre­da­jem sva­kom po­slu – baš kao i pri­je če­ti­ri de­ce­ni­je ka­da sam bio po­čet­nik. Sa­mo je od­go­vor­nost mno­go ve­ća, ali me i ona do­dat­no mo­ti­vi­še. Da upo­re­dim to sa Olim­pi­ja­dom: ni­je­dan vr­hun­ski spor­ti­sta, ni­je­dan svjet­ski pr­vak ne od­la­zi na no­vo tak­mi­če­nje da bi ostva­rio lo­ši­ji i sla­bi­ji re­zul­tat, već da bi po­di­gao mot­ku ko­ji san­ti­me­tar vi­še, da bi sko­čio da­lje, da bi pre­tr­čao sta­zu za ko­ju de­se­tin­ku br­že. Ili to, ili da ma­kar po­no­vi re­zul­tat i ta­ko osta­ne u vr­hu i dru­štvu po­seb­nih i naj­bo­ljih. Ta­ko je i u po­slu ko­jim se ja ba­vim.
● Je­dan ste od umjet­ni­ka ko­ji je to­kom do­sa­da­šnje ka­ri­je­re ste­kao ve­li­ki broj na­gra­da. Ka­ko ste ih do­ži­vje­li – da li su Vas one oso­ko­li­le, tje­ra­le da ide­te na­pri­jed, ubi­ja­le ne­si­gur­no­sti ili, po­ne­kad, i za­va­ra­le da „za­spi­te na lo­vo­ri­ka­ma”?
– Od sve­ga što ste na­ve­li me­ne su na­gra­de so­ko­li­le i do­dat­no mi osvje­tlja­va­le put ko­jim sam išao, da­le­ko bi­lo da su me za­va­ra­va­le da sam uči­nio ne­što što je va­žno za ci­vi­li­za­ci­ju u ši­rem smi­slu. Mi smo, ipak ma­la sre­di­na ko­ja je, ka­da je kul­tu­ra u pi­ta­nju, gra­nič­no oivi­če­na je­zi­kom i op­se­gom po­pu­la­ci­je ko­ja je ne­ka­da go­vo­ri­la istim je­zi­kom, bez ob­zi­ra ka­ko se ti je­zi­ci da­nas na­zi­va­ju u re­ci­kli­ra­nom de­mo­graf­skom, ge­o­graf­skom, na­ci­o­nal­nom i kul­tur­nom pro­sto­ru. Re­al­no, ako čo­vjek ni­ka­da ne okre­ne ni­je­dan te­le­fon­ski broj, ako ni­ka­da ni­ko­ga ne po­vu­če za ru­kav i ka­že „Ej, vi­di... da li bih ja mo­žda mo­gao da do­bi­jem tu i tu na­gra­du” – što ja ni­ka­da ni­sam uči­nio – on­da na­gra­de ima­ju ne­kog smi­sla. Me­ne su na­gra­de du­go mi­mo­i­la­zi­le, a on­da – u po­sled­njoj de­ce­ni­ji, na­pro­sto sam bio za­plju­snut. Mo­žda je to oprav­da­no i lo­gič­no da u zre­loj fa­zi ži­vo­ta i stva­ra­nja do­đu pri­zna­nja kao po­tvr­da za uspjeh i kva­li­tet kon­kret­nog dje­la – ali, i za do­me­te cje­lo­kup­nog stva­ra­la­štva.
● Ži­vi­te na dvi­je adre­se, rod­ne Me­dve­đe se ni­ka­da ni­ste od­re­kli. Da li je to „mu­stra” da čo­vjek i u ovim ne­nor­mal­nim vre­me­ni­ma osta­ne nor­ma­lan, i da ga sjaj i blje­šta­vi­lo ve­le­gra­da ni­ka­da ne za­sli­je­pe to­li­ko da za­bo­ra­vi oda­kle je po­te­kao, jer je ono naj­bo­lje što je dao svi­je­tu po­nio upra­vo iz rod­ne ku­će?
– Za me­ne rod­na ku­ća, za­vi­čaj, sta­ra kru­ška u ata­ru iz­nad se­la na ko­ju sam se pe­njao kao dje­čak, ri­je­ka Mo­ra­va na ko­joj sam na­u­čio da pli­vam, iko­na kuć­nog sve­ca ko­ju je ku­pio moj djed – ima ve­li­ki zna­čaj. Rod­na ku­ća je iz­vo­ri­šte ko­je me uvi­jek na­no­vo ob­na­vlja i re­ge­ne­ri­še. Kad u nju uđem slab i iz­mr­cva­ren, iz nje iz­la­zim oja­čan i osna­žen za no­ve ži­vot­ne bit­ke. Či­ni mi se, ka­da bi mi to ne­ko uzeo da bih ostao go, kao od maj­ke ro­đen. U ve­li­kim ne­sre­ća­ma ko­je su za­de­si­le naš na­rod ko­ji je pro­tje­ran sa svo­jih og­nji­šta iz knin­ske Kra­ji­ne, sa Ko­so­va – ima­mo na­ža­lost si­ja­set pri­ča, da su mla­di ko­ji ni­ka­da ni­su bo­lo­va­li umi­ra­li i pa­da­li kao sno­plje. Ona­ko, iz či­sta mi­ra – i to ka­sni­je, ka­da su sa po­ro­di­ca­ma u ja­du i če­me­ru iz­bje­gli i pri­sti­za­li u Sr­bi­ju. Po­sli­je mje­sec, dva, tri... Po­zna­vao sam čo­vje­ka ko­ji je sva­ke no­ći sa­njao uvi­jek isti san – svo­ju rod­nu ku­ću, nji­ve, li­va­de... I on je, ni od če­ga bo­le­stan, umro. Sa­mo je pao... Šta ga je ubi­lo? Ubi­la ga je pre­sje­če­na pup­ča­na vrp­ca ži­vo­ta. Kad čo­vje­ku uzmeš za­vi­čaj – uzeo si mu sve.
● Ne­ki će re­ći da se ni­ste od­re­kli tra­di­ci­o­nal­nog funk­ci­o­ni­sa­nja po­ro­di­ce na ovim pro­sto­ri­ma, ne­ki da ste u po­slu na­pra­vi­li „po­ro­dič­ni klan”, ali će se svi slo­ži­ti da je si­no­nim za sta­bil­nu i čvr­stu po­ro­di­cu upra­vo po­ro­di­ca Ba­jić. Naj­va­žni­je od­lu­ke do­no­si­te „hor­ski” ili je, ipak ne­či­ja ri­ječ u Va­šoj po­ro­di­ci naj­gla­sni­ja?
– Me­ne mno­go na­pa­da­ju zbog mo­je po­ro­di­ce ko­jom se di­čim i na ko­ju sam po­no­san. Na­pa­da­ju me, jer im sme­ta što svi mi za­jed­no ži­vi­mo i ra­di­mo. Zbog to­ga nas na­zi­va­ju „Ba­ji­ća klan”, ču­de se – ka­ko je mo­gu­će da ci­je­la mo­ja po­ro­di­ca ži­vi za­jed­no, u slo­zi, po­što­va­nju i lju­ba­vi... Mi­le­na, ja, moj sin Ne­delj­ko, sna­ha Ivo­na, nji­ho­va dje­ca Len­ka i Alek­san­dar, on­da mo­ja kćer­ka Je­le­na, zet Pre­drag, i nji­ho­va dje­ca So­fi­ja i Fi­lip – kod nas je uvi­jek kao u ko­šni­ci, vr­vi od ži­vo­ta i ži­vot­ne ra­do­sti... Na­ža­lost, da­nas je po­sta­lo nor­mal­no da u po­ro­di­ci ni­ko ni sa kim ne go­vo­ri, da je sva­ko na svo­ju stra­nu, da ne­ma ni po­ro­dič­nog ruč­ka, ni sla­ve, ni Vas­kr­sa, ni Bo­ži­ća... Mo­ja naj­ve­ća do­stig­nu­ća ni­su mo­ja ka­ri­je­ra, mo­ji fil­mo­vi, se­ri­je, sla­va i po­pu­lar­nost. Moj naj­ve­ći ži­vot­ni uspjeh je upra­vo mo­ja po­ro­di­ca ko­ju sam stva­rao, gra­dio, ču­vao i nje­go­vao za­jed­no sa mo­jom su­pru­gom Mi­le­nom. Po­ro­di­ca mi je osnov­na ži­vot­na mo­ti­va­ci­ja, da se bo­rim i da is­tra­jem.
● Ka­ko iz­gle­da obi­lje­ža­va­nje Bad­njeg da­na i Bo­ži­ća kod Ba­ji­ća u Me­dve­đi?
– U mo­joj po­ro­di­ci se Bo­žić­ni pra­zni­ci pri­klad­no i sa mno­go lju­ba­vi i re­da sla­ve i u rod­nom se­lu, i u na­šoj ku­ći u Be­o­gra­du. Hva­la Bo­gu, u rod­noj ku­ći je još uvi­jek ču­var kr­sne sla­ve, bad­nja­ka i na­še po­ro­dič­ne tra­di­ci­je moj otac Mi­loš ko­ji ove go­di­ne, dru­gog da­na Bo­ži­ća pu­ni 87 go­di­na. Sam dan Bo­ži­ća po­či­nje od­la­skom u cr­kvu i po­lo­žaj­ni­kom, a za Bad­nje ve­če tra­di­ci­o­nal­no sje­če­mo ko­lač uz Oče­naš – mo­li­mo se Bo­gu, svi za­jed­no ve­če­ra­mo, pri­ča­mo, a če­sto i za­pje­va­mo... Tru­dim se da mo­jim unu­ka­ma So­fi­ji i Len­ki, i unu­ci­ma Alek­san­dru i Fi­li­pu – la­ga­no i po­stup­no uli­vam i pre­no­sim lju­bav pre­ma na­šoj vje­ri, pra­vo­slja­vlju, pre­ma kr­snoj sla­vi, Cr­kvi, po­ro­di­ci – ali i pre­ma svim lju­di­ma, jer će sa­mo ta­ko po­sta­ti do­bri i če­sti­ti lju­di.
● Vr­lo ste oštri pre­ma po­li­tič­kim de­ša­va­nji­ma i ga­le­ri­ji li­ko­va sa po­li­tič­ke sce­ne na ovim pro­sto­ri­ma, a mno­ge Va­še ko­le­ge su se odav­no po­li­tič­ki opre­di­je­li­le, pro­cje­nju­ju­ći da će ta­ko mo­ći da op­sta­nu i da ra­de. An­dri­ćev mu­drac iz „Pri­če iz Ja­pa­na” ni­je pri­hva­tio da par­ti­ci­pi­ra u vla­sti po­sli­je uki­da­nja ti­ra­ni­je. Po­li­tič­ku opre­di­je­lje­nost upor­no ig­no­ri­še­te, ali ka­ko bi­ste Vi po­stu­pi­li da ste na mje­stu tog An­dri­će­vog mu­dra­ca?
– Na­ža­lost, mi­slim i si­gu­ran sam u to da su po­li­ti­ča­ri na bal­kan­skim pro­sto­ri­ma naj­od­go­vor­ni­ji za su­mor­nu sa­da­šnjost i pri­lič­no bez­na­de­žne per­spek­ti­ve svih na­ro­da na na­šim pro­sto­ri­ma – čak i onih ko­ji su se na­iz­gled „udo­mi­li” i na­šli svo­je mje­sta­šce pod ki­šo­bra­nom Evro­pe, NA­TO-a i no­ve evrop­ske ci­vi­li­za­ci­je. To sa Sr­bi­jom ni­je slu­čaj, a ja ne znam da li bi zbog to­ga tre­ba­lo da bu­dem ža­lo­stan ili sre­ćan? Mi­slim da će isto­ri­ja u ne­kim bu­du­ćim op­ser­va­ci­ja­ma od­re­di­ti pra­vo mje­sto mno­gim pra­zno­gla­vim eg­zi­bi­ci­o­ni­sti­ma u po­li­ti­ci ko­ji­ma smo da­li svo­je sud­bi­ne u ru­ke – ko­ji su ras­to­či­li bal­kan­ski pro­stor na dr­ža­vi­ce od ko­jih bi sva­ka mo­gla da bu­de sa­mo ma­lo ve­ći kvart ne­ke svjet­ske me­tro­po­le, Nju­jor­ka ili Pe­kin­ga, na pri­mjer. U glo­bal­nom smi­slu, ka­da je u pi­ta­nju srp­ski et­nič­ki kor­pus – mi­slim da smo naj­vi­še na­dr­lja­li i iz­gu­bi­li u po­sled­njim tra­gič­nim de­ce­nja­ma na ovim pro­sto­ri­ma. Sa­da­šnja dru­štve­na i po­li­tič­ka okol­nost u mo­joj ze­mlji ne da­je raz­lo­ga za pre­ve­li­ki op­ti­mi­zam, a raz­lo­ga za bri­gu i za­pi­ta­nost ima­mo na pre­tek. Ni­smo ri­je­ši­li ni­je­dan kru­ci­jal­ni pro­blem, Ko­so­vo nas kao pre­te­ški ka­men de­ce­ni­ja­ma vu­če na do­le i una­zad, ho­će nas i Is­tok i Za­pad – a mi ne smi­je­mo u za­gr­ljaj ni jed­ni­ma ni dru­gi­ma, jer će­mo sva­ka­ko do­bi­ti po tu­ru.
Sne­ža­na Mol­do­van


Vri­je­đa me an­ti­srp­stvo u Cr­noj Go­ri

● Ka­da ste po­sljed­nji put bi­li u Cr­noj Go­ri?
– Cr­na Go­ra je pre­li­je­pa ze­mlja. Ne­ka­da smo mo­gli go­vo­ri­ti da je na­ša – da­nas, na­ža­lost, ne. Ka­da to ka­žem ne mi­slim na cr­no­gor­sku dr­ža­vo­tvor­nost pro­tiv ko­je zbi­lja ne­mam ni­šta, ko­ju po­štu­jem i uva­ža­vam kao fa­kat i kao isto­rij­sku či­nje­ni­cu. Je­di­no što mi ve­o­ma sme­ta, vri­je­đa me i či­ni me de­špe­rat­nim – to je ogrom­na ko­li­či­na an­ti­srp­stva ko­ja se u Cr­noj Go­ri osje­ća, svu­da i na sva­kom mje­stu, u me­di­ji­ma, u dru­štve­nom ži­vo­tu, pa čak i na uli­ci, na pla­ži, u ka­fi­ću... A sve to de­ter­mi­ni­še – po­li­ti­ka. Da­nas je prag­ma­tič­no ja­sno zbog če­ga su pro­ta­go­ni­sti am­pu­ta­ci­je Cr­ne Go­re od Sr­bi­je upra­vo igra­li na kar­tu srp­skog he­ge­mo­ni­zma i an­ti­srp­stva. Zna­li su da će ta­ko naj­lak­še ostva­ri­ti svoj cilj. Upr­kos sve­mu, nek dr­ža­va Cr­na Go­ra cvje­ta – to joj od sr­ca že­lim! Pro­šlog lje­ta bio sam gost ču­ve­ne po­ro­di­ce Sa­va Me­di­na u Pe­trov­cu, a ka­da ću po­no­vo, ne znam...


Film o ma­jo­ru Ga­vri­lo­vi­ću

● Po­ka­za­li ste da iz­van­red­no po­zna­je­te srp­ski men­ta­li­tet ra­de­ći se­ri­je ko­je su ubje­dlji­vo naj­gle­da­ni­je u, ka­ko se to da­nas mo­der­no ka­že, no­vi­joj isto­ri­ji. Kad bi­ste ima­li do­volj­no sred­sta­va da na­pra­vi­te film Va­šeg ži­vo­ta, ko­ju bi­ste te­ma­ti­ku oda­bra­li?
– Ve­li­ka že­lja za ko­ju slu­tim da će osta­ti neo­stva­re­na mi je da sni­mim film o od­bra­ni Be­o­gra­da 1915. go­di­ne, o ma­jo­ru Ga­vri­lo­vi­ću ko­ji je iz­go­vo­rio ču­ve­ni go­vor na oba­la­ma Du­na­va ne­ko­li­ko sa­ti pri­je uda­ra 800.000 austro­u­gra­skih i nje­mač­kih voj­ni­ka na Be­o­grad i na 150.000 iz­mu­če­nih i ti­fu­som iz­mr­cva­re­nih srp­skih rat­ni­ka ko­ji su bra­ni­li svo­ju ze­mlju. Nje­gov go­vor se kao pri­mjer rat­nog be­sjed­ni­štva iz­u­ča­va na svim voj­nim aka­de­mi­ja­ma u svi­je­tu. Mi­slim da se ni­ko ni­je u film­skom umjet­nič­kom iz­ra­zu ba­vio jed­nom ge­net­skom oso­be­no­šću srp­skog na­ro­da, a to je svje­sno žr­tvo­va­nje... He­roj­stvo, čast, do­sto­jan­stvo, otadž­bi­na – mo­gu­će da su za mo­der­ne hej­te­re da­na­šnje ci­vi­li­za­ci­je iz­li­za­ne fra­ze, ali za me­ne pred­sta­vlja­ju naj­svje­tli­je gra­nič­ni­ke ži­vo­ta na­ro­da ko­jem pri­pa­dam. U to­me je mo­žda i naš naj­ve­ći ne­spo­ra­zum sa ta­ko­zva­nim raz­vi­je­nim svi­je­tom ko­ji nas to­li­ko mno­go ko­šta...

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"