Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2017-12-11 DIREKTOR FILMSKOG CENTRA CRNE GORE SEHAD ČEKIĆ GOVORI ZA „DAN”
Sehad Čekić, direktor FC CG Najvažnija je promocija naše kinematografije Konkursi ukazuju na prirodu naše ustanove, na promjenu određenih standarda i procedura, a na temelju rezultata konkursa, ali i evaluacije kompletnog procesa radićemo na unapređenju ovog esencijalnog segmenta rada svakog filmskog centra. Kao Centar, zainteresovani smo za najkvalitetnije projekte, a nadam se da će propisana procedura prijavljivanja i ocjenjivanja projekta upravo i doprinijeti pravilnom izboru – kaže Čekić
Dan - novi portal
Naj­mla­đa me­đu kul­tur­nim usta­no­va­ma Cr­ne Go­re je Film­ski cen­tar, osno­van po­čet­kom ove go­di­ne, a u ci­lju una­pre­đe­nja i raz­vo­ja cr­no­gor­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je. Po­tre­ba za jed­nim ova­kvim cen­trom po­sto­ji odav­no, jer po­ku­ša­ji cr­no­gor­skih fil­ma­dži­ja zah­ti­je­va­ju i za­slu­žu­ju po­dr­šku. U su­prot­nom, film će se i da­lje po­sma­tra­ti u Cr­noj Go­ri kao eks­ces, a ne kao ne­što što se re­gu­lar­no pro­iz­vo­di i što se nje­gu­je. Jer, film nas mo­že na naj­bo­lji na­čin pro­mo­vi­sa­ti. A, ne za­bo­ra­vi­mo da je film jed­na od umjet­no­sti ko­ja ima naj­ši­ri krug pu­bli­ke, i ko­ji do­pi­re i ta­mo gdje osta­le umjet­no­sti, upr­kos eri in­ter­ne­ta, ne mo­gu uvi­jek pro­na­ći pu­bli­ku. Za­to ne ču­di što su ne­ki od ci­lje­va Film­skog cen­tra i obez­bje­đi­va­nje uslo­va za film­sku pro­duk­ci­ju i ko­pro­duk­ci­o­nu sa­rad­nju; stva­ra­nje uslo­va za pro­mo­ci­ju, pre­zen­ta­ci­ju i in­te­gra­ci­ju sa­vre­me­nog film­skog stva­ra­la­štva u re­gi­o­nal­ne i me­đu­na­rod­ne to­ko­ve; stva­ra­nje po­volj­nih uslo­va za po­ve­ća­nje bro­ja i obi­ma ino­stra­nih sni­ma­nja u Cr­noj Go­ri; ini­ci­ra­nje pro­pi­sa i stva­ra­nje uslo­va za sti­mu­la­tiv­ni po­slov­ni am­bi­jent i raz­voj ki­ne­ma­to­gra­fi­je...
O tre­nut­nim, kao i bu­du­ćim ak­tiv­no­sti­ma ovog Cen­tra raz­go­va­ra­li smo sa Se­ha­dom Če­ki­ćem, di­rek­to­rom FC CG, ko­ji ob­ja­šnja­va po­tre­bu nje­go­vog osni­va­nja, kao i osnov­ne smjer­ni­ce i za­dat­ke.
- Po uzo­ru na re­gi­o­nal­ne i evrop­ske cen­tre ko­ji su in­sti­tu­ci­je od na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja, Film­ski cen­tar je usta­no­va ko­ja se ba­vi po­dr­škom i una­pre­đe­njem uslo­va u cr­no­gor­skoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji i nje­nom pro­mo­ci­jom, kao i pred­sta­vlja­njem na­še ze­mlje u ra­znim me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i aso­ci­ja­ci­ja­ma. Cen­tar je po­sve­ćen i pro­mo­ci­ji Cr­ne Go­re kao de­sti­na­ci­je za film­ska sni­ma­nja, a u nad­le­žno­sti su i kom­ple­men­tar­ne dje­lat­no­sti – ka­že Če­kić.
● Na za­vr­šet­ku smo ka­len­dar­ske go­di­ne, pa je ne­iz­bje­žno pi­ta­nje ko­li­ko nov­ca ste tra­ži­li za bu­džet za 2018? Ko­li­ko Vam je dr­ža­va odo­bri­la za na­red­nu go­di­nu, i da li će to bi­ti do­volj­no za re­a­li­za­ci­ju pla­no­va i pro­gra­ma?
- Bu­džet Film­skog cen­tra za slje­de­ću go­di­nu je ne­što pre­ko 640.000 eura, što je za ve­li­ki dio pla­no­va i ak­tiv­no­sti ko­je će­mo re­a­li­zo­va­ti, iz ove per­spek­ti­ve, do­volj­no. Me­đu­tim, na­dam se, da će u na­red­nom pe­ri­o­du i iz­vje­sna sred­stva za po­dr­šku ki­ne­ma­to­gra­fi­ji bi­ti do­stup­na pre­ko no­vog me­ha­ni­zma ko­ji će­mo po­kre­nu­ti, pre­ma Za­ko­nu o ki­ne­ma­to­gra­fi­ji, a do­dat­ne iz­vo­re sred­sta­va oče­ku­je­mo i kroz me­đu­na­rod­ne pro­jek­te u ko­ji­ma će­mo uče­stvo­va­ti.
● Ne­dav­no ste uče­stvo­va­li u pred­sta­vlja­nju mla­dih cr­no­gor­skih re­ži­se­ra na Za­greb film fe­sti­va­lu. Što ste pla­ni­ra­li za na­red­nu go­di­nu, kao i ko­ja je Va­ša pr­va na­red­na ak­tiv­nost?
- Ovih ne­ko­li­ko mje­se­ci naj­vi­še smo za­o­ku­plje­ni kon­kur­si­ma za po­dr­šku pro­iz­vod­nje ki­ne­ma­to­graf­skih dje­la, oni­ma ko­ji su tre­nut­no u fo­ku­su i no­vi­ma ko­je će­mo usko­ro ras­pi­sa­ti, kao i pri­pre­mi i iz­ra­di ma­te­ri­ja­la ko­ji­ma će se pro­mo­vi­sa­ti Cr­na Go­ra kao de­sti­na­ci­ja za sni­ma­nje. Uz to, tu su i pre­u­zi­ma­nja član­stva u od­re­đe­nim evrop­skim fon­do­vi­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma i sve ak­tiv­no­sti ko­je pra­te re­a­li­za­ci­ju tih ak­tiv­no­sti. Sva­ka­ko, u ko­mu­ni­ka­ci­ji smo sa part­ne­ri­ma oko no­vih ak­ci­ja u ci­lju me­đu­na­rod­ne pro­mo­ci­je cr­no­gor­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je.
● Na­da­te li se da će cr­no­gor­ski Film­ski cen­tar us­pje­ti da se raz­vi­ja u prav­cu u ko­jem je to po­šlo za ru­kom hr­vat­skom i srp­skom film­skom cen­tru, a ka­ko bi cr­no­gor­ska ki­ne­ma­to­gra­fi­ja, cr­no­gor­ski auto­ri, uspi­je­va­li da do­bi­ju sred­stva za no­ve fil­mo­ve pu­tem kon­kur­sa?
- Hr­vat­ski audi­o­vi­zu­al­ni cen­tar i Film­ski cen­tar Sr­bi­je su, u ve­li­koj mje­ri, uzo­ri za naš cen­tar. Na­dam se da će­mo us­pje­ti da do­stig­ne­mo ni­vo kva­li­te­ta u naj­bo­ljim seg­men­ti­ma nji­ho­vog ra­da, a u to­me nam po­ma­že i či­nje­ni­ca da mo­že­mo da uči­mo na nji­ho­vom pri­mje­ru, na nji­ho­vim us­pje­si­ma, ali i pro­ble­mi­ma ko­je su ima­li. U re­dov­noj smo ko­mu­ni­ka­ci­ji sa oba cen­tra, kao i sa dru­gim, na­ma srod­nim, in­sti­tu­ci­ja­ma iz re­gi­o­na, a re­zul­tat te ko­mu­ni­ka­ci­je je i sko­ra­šnje učla­nje­nje Cr­ne Go­re u mre­žu SEE Ci­ne­ma Net­work, po­sli­je sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci nšeg funk­ci­o­ni­sa­nja.
● Ka­da će cr­no­gor­ska ki­ne­ma­to­gra­fi­ja, i u ko­jem seg­men­tu Va­šeg ra­da, naj­br­že, ali i naj­bo­lje osje­ti­ti bla­go­de­ti osni­va­nja FC CG?
- Vi­zi­ja Cen­tra je da bu­de bli­zak film­skoj za­jed­ni­ci i da pro­mo­vi­še pro­gre­siv­ne stan­dar­de i kre­i­ra di­na­mič­ni am­bi­jent u ko­jem će se na mno­gim po­lji­ma od­vi­ja­ti ra­zno­vr­sne ak­tiv­no­sti. Sma­tram da će već pr­vi kon­kur­si do­pri­ni­je­ti po­sta­vlja­nju osno­va za kre­i­ra­nje sti­mu­la­tiv­nog am­bi­jen­ta za sce­na­ri­ste, re­di­te­lje, pro­du­cen­te i dru­ge film­ske auto­re i po­sle­ni­ke. Po­red to­ga, već je po­sto­ja­nje Cen­tra do­pri­ni­je­lo una­pre­đe­nju pro­mo­ci­je na­ših fil­mo­va. Usko­ro će­mo im­ple­men­ti­ra­ti i no­ve ide­je i pro­jek­te.Ž.J.


Ve­li­ko in­te­re­so­va­nje za kon­kur­se

● Ras­pi­sa­li ste ne­ko­li­ko kon­kur­sa. Da li ima­te, da li mo­že­te, da po­di­je­li­te de­ta­lje ve­za­ne za tok tih kon­kur­sa? Za­što ste se od­lu­či­li da ne­ke stva­ri rje­ša­va­te baš pu­tem kon­kur­sa?
- Ras­pi­sa­li smo kon­kurs u če­ti­ri ka­te­go­ri­je: ma­njin­ske ko­pro­duk­ci­je, krat­ko­me­tra­žni igra­ni film, raz­voj sce­na­ri­ja i raz­voj pro­jek­ta, či­me smo htje­li da po­ša­lje­mo in­ter­ne i eks­ter­ne po­ru­ke, one upu­će­ne do­ma­ćoj, ali i me­đu­na­rod­noj film­skoj za­jed­ni­ci. Ovo su kon­kur­si ko­ji uka­zu­ju na pri­ro­du na­še usta­no­ve, na pro­mje­nu od­re­đe­nih stan­dar­da i pro­ce­du­ra, a na te­me­lju re­zul­ta­ta kon­kur­sa, ali i eva­lu­aci­je kom­plet­nog pro­ce­sa ra­di­će­mo na una­pre­đe­nju ovog esen­ci­jal­nog seg­men­ta ra­da sva­kog film­skog cen­tra. Kao Cen­tar, za­in­te­re­so­va­ni smo za naj­kva­li­tet­ni­je pro­jek­te, a na­dam se da će pro­pi­sa­na pro­ce­du­ra pri­ja­vlji­va­nja i ocje­nji­va­nja pro­jek­ta upra­vo i do­pri­ni­je­ti pra­vil­nom iz­bo­ru. Sve je ura­đe­no u skla­du sa naj­bo­ljim prak­sa­ma, uz adap­ta­ci­ju na­šem kon­tek­stu, ma­da, u star­tu, is­ti­čem da je za us­po­sta­vlja­nje pra­vog, ako ho­će­te naj­bo­ljeg, kon­kur­sa po­treb­no od­re­đe­no vri­je­me, u ko­jem će se is­pi­ti­va­ti i una­pre­đi­va­ti svi neo­p­hod­ni seg­men­ti. Tre­nut­no je ne­mo­gu­će go­vo­ri­ti o bro­ju pri­ja­va, jer će­mo kom­ple­tan spi­sak ima­ti ma­lo ka­sni­je. Je­di­no, za sad, mo­že­mo da po­tvr­di­mo, da je in­te­re­so­va­nje iz­u­zet­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"