Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-08-23 U PODGORICI UHAPŠEN BRAT KOMANDANTA SAJ-A MARINKO BANOVIĆ
Privođenje Banovića (foto: portal Vijesti) Snajpere nabavljao za klanove Banović se u policiji branio ćutanjem, a za sada se sumnjiči za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, ali policija ispituje kome su i za koju svrhu trebali da budu dostavljeni snajperi i municija
Dan - novi portal
Pod­go­ri­ča­nin Ma­rin­ko Ba­no­vić (41) uhap­šen je ka­da su po­li­caj­ci prek­si­noć kod nje­ga pro­na­šli dva snaj­pe­ra i ve­ću ko­li­či­nu mu­ni­ci­je. Po­li­ci­ja tra­ga za nje­go­vim pri­ja­te­ljem Đu­rom Vu­jo­vi­ćem (34), ko­ji je po­bje­gao pri­li­kom kon­tro­le to­kom ko­je su po­li­caj­ci u Ba­no­vi­će­vom autu pro­na­šli oruž­je. Po­li­ci­ja sum­nja da je Ba­no­vić oruž­je, naj­vje­ro­vat­ni­je, tre­ba­lo da pre­da pri­pad­ni­ci­ma jed­nog kri­mi­nal­nog kla­na u Pod­go­ri­ci.
Ba­no­vić, ko­ji je brat ko­man­dan­ta Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce Mir­ka Ba­no­vi­ća, uhap­šen je prek­si­noć u pod­go­rič­kom na­se­lju Za­go­rič. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na” iz po­li­ci­je, in­spek­to­ri su do­šli do sa­zna­nja da brat ko­man­dan­ta SAJ-a ima ve­ću ko­li­či­nu oruž­ja, zbog če­ga je or­ga­ni­zo­van pre­tres. Po­li­caj­ci su do­šli do sa­zna­nja ku­da se pre­kju­če kre­tao Ba­no­vić, pa ga je pa­tro­la pre­sre­la u bli­zi­ni Ve­zi­ro­vog mo­sta. Za­u­sta­vi­li su i pre­tre­sli vi­še vo­zi­la dok se ni­je po­ja­vio Ba­no­vić ko­ji je upra­vljao vo­zi­lom „land ro­ver”, dok se po­red nje­ga na­la­zio Vu­jo­vić. Čim je po­li­ci­ja kre­nu­la da ih za­u­sta­vi, Ba­no­vi­ćev su­vo­zač je otvo­rio u vra­ta i dao se u bjek­stvo.
Ba­no­vić se za sa­da sum­nji­či za kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, ali po­li­ci­ja is­pi­tu­je ko­me su i za ko­ju svr­hu tre­ba­li da bu­du do­sta­vlje­ni snaj­pe­ri i mu­ni­ci­ja. Ka­ko je Ba­no­vić po­li­ci­ji po­znat kao pri­ja­telj ne­ko­li­ko bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih oso­ba, kao i pri­pad­ni­ka ne­kih kla­no­va, is­tra­ži­te­lji sum­nja­ju da su Ba­no­vić i Vu­jo­vić oruž­je sa­mo tre­ba­li da do­sta­ve ne­ko­me od njih.
Osum­nji­če­ni brat ko­man­dan­ta SAJ-a pred in­spek­to­ri­ma i na sa­slu­ša­nju u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu bra­nio se ću­ta­njem. Ju­če po­pod­ne sa­slu­ša­la ga je tu­ži­lac Je­le­na Pro­tić, ko­ja mu je od­re­di­la za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta. Nje­gov bra­ni­lac, advo­kat Zo­ran Pi­pe­ro­vić, za „Dan” je ka­zao da je Ba­no­vi­ću tu­ži­lač­ki pri­tvor od­re­đen zbog opa­sno­sti od bjek­stva, kao i stra­ha da će uko­li­ko se na­đe na slo­bo­di uti­ca­ti na sa­u­če­sni­ke ili po­no­vi­ti dje­lo za ko­je se te­re­ti. Pi­pe­ro­vić je ka­zao i da su ulo­ži­li žal­bu na rje­še­nje o za­dr­ža­va­nju, kao i da bi Ba­no­vić da­nas tre­ba­lo da bu­de pri­ve­den su­di­ji za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci ko­ji će do­ni­je­ti od­lu­ku o mo­gu­ćem od­re­đe­nju pri­tvo­ra.
Iz Upra­ve po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je Ba­no­vić uhap­šen zbog sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja. Za jed­nim li­cem se in­ten­ziv­no tra­ga.
– Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su 21.8.2017. go­di­ne, po­stu­pa­ju­ći na osno­vu ope­ra­tiv­nih sa­zna­nja u uli­ci II cr­no­gor­skog ba­ta­ljo­na, u na­se­lju Za­go­rič, za­u­sta­vi­li put­nič­ko mo­tor­no vo­zi­lo mar­ke „land ro­ver” pod­go­rič­kih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­jim je upra­vljao M.B. (41) iz Pod­go­ri­ce, dok se na su­vo­za­če­vom mje­stu na­la­zio Đ.V. (34) iz Pod­go­ri­ce. Pri­li­kom za­u­sta­vlja­nja iz vo­zi­la je is­ko­čio Đ.V. i dao se u bjek­stvo. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su uspje­li da za­u­sta­ve vo­zi­lo. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su iz­vr­ši­li pre­gled li­ca i vo­zi­la i tom pri­li­kom su pro­na­đe­ne: snaj­per­ska pu­ška he­kler – koh G3 sa op­tič­kim ni­ša­nom i pri­gu­ši­va­čem, snaj­per­ska pu­ška ne­po­zna­te mar­ke, ta­ko­đe sa op­tič­kim ni­ša­nom i pri­gu­ši­va­čem, ve­ća ko­li­či­na mu­ni­ci­je ko­ja od­go­va­ra ovim pu­ška­ma, iz­vje­stan broj ča­u­ra od ovog oruž­ja, kao i dru­gi pred­me­ti – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
Vo­zi­lo ko­jim je upra­vljao Ba­no­vić, kao i pro­na­đe­no oruž­je i mu­ni­ci­ja po­sla­ti su na vje­šta­če­nje ka­ko bi se utvr­di­lo či­ji tra­go­vi se na nji­ma na­la­ze, kao i da li su ko­ri­šće­ni pri­li­kom iz­vr­še­nja ne­kog kri­vič­nog dje­la.
– Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su od­u­ze­li pred­met­no vo­zi­lo, ko­je će, kao i pro­na­đe­no oruž­je, mu­ni­ci­ja i osta­li pred­me­ti bi­ti pred­met vje­šta­če­nja u Fo­ren­zič­kom cen­tru ra­di utvr­đi­va­nja da li su ko­ri­šće­ni u iz­vr­še­nju ne­kog kri­vič­nog dje­la, dok će se kri­mi­na­li­stič­kom ob­ra­dom pro­vje­ra­va­ti da li su bi­li na­mi­je­nje­ni za iz­vr­še­nje ne­kog kri­vič­nog dje­la. O do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šten nad­le­žni tu­ži­lac, ko­ji je na­lo­žio da se M.B. li­ši slo­bo­de i da mu se pri­ve­de uz kri­vič­nu pri­ja­vu zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja – do­da­ju iz po­li­ci­je.M.V.P.


Sa­slu­ša­ti si­na Du­ška Mar­ko­vi­ća

De­mo­krat­ski front po­zi­va Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da po­vo­dom hap­še­nja Ma­rin­ka Ba­no­vi­ća hit­no sa­slu­ša si­na Du­ška Mar­ko­vi­ća, ko­ji je sa uhap­še­nim Ba­no­vi­ćem pri­je dva­de­se­tak da­na sje­dio u jed­nom pod­go­rič­kom lo­ka­lu.
– Uko­li­ko bu­de imao hra­bro­sti da spro­ve­de is­tra­žne rad­nje, spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac će do­ći do ne­po­bit­nih do­ka­za da sin cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra i Ma­rin­ko Ba­no­vić če­sto vo­de po­vjer­lji­ve raz­go­vo­re u se­pa­re­i­ma pod­go­rič­kih ka­fi­ća. Zbog to­ga oče­ku­je­mo da Mi­li­vo­je Kat­nić u ovom slu­ča­ju po­ka­že upo­la en­tu­zi­ja­zma kao što to ra­di u pro­go­nu i ob­ra­ču­nu sa DF-om, tim pri­je što su kod uhap­še­nog Ba­no­vi­ća pro­na­đe­na dva snaj­pe­ra sa op­tič­kim ni­ša­nom i pri­gu­ši­va­či­ma i od­re­đe­nu ko­li­či­nu mu­ni­ci­je, ko­ju si­gur­no ni­je ku­pio od Pa­je Ve­li­mi­ro­vi­ća. U ka­kvim su re­la­ci­ja­ma sin Du­ška Mar­ko­vi­ća i Ma­rin­ko Ba­no­vić mo­že po­ka­za­ti is­tra­ga uko­li­ko spe­ci­jal­ni tu­ži­lac bu­de imao pe­tlju da sa­slu­ša Mar­ko­vi­ća ju­ni­o­ra. Ta­ko­đe je neo­p­hod­no da Mi­li­vo­je Kat­nić, ako to već ni­je ura­dio, sa­slu­ša i Mir­ka Ba­no­vi­ća, ko­man­dan­ta SAJ-a i bra­ta uhap­še­nog Ma­rin­ka. Ovom pri­li­kom pod­sje­ća­mo cr­no­gor­sku jav­nost da je ak­tu­el­ni ko­man­dant SAJ-a Mir­ko Ba­no­vić bio je­dan od glav­no­ko­man­du­ju­ćih za raz­bi­ja­nje na­rod­nih pro­te­sta i ba­ti­nja­nje ne­du­žnih gra­đa­na 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne, dok je nje­gov brat Ma­rin­ko pred­vo­dio hu­li­ga­ne u fan­tom­ka­ma ko­ji su iza­zva­li in­ci­dent. Ta­ko­đe pod­sje­ća­mo da smo 13. ok­to­bra 2016. Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Ma­rin­ka Ba­no­vi­ća i sa­op­šti­li na­ša sa­zna­nja da je on tre­ba­lo sa hu­li­ga­na­ma ob­u­če­nim u ma­ji­ce DF-a da za­pa­li TV Pink i pro­sto­ri­je DPS-a, za šta bi bi­li op­tu­že­ni li­de­ri na­šeg sa­ve­za, ko­je je tre­ba­lo po­hap­si­ti ili ubi­ti ako bi pru­ži­li ot­por. Na­rav­no, na sve ove okol­no­sti Ma­rin­ko Ba­no­vić ni­je ni sa­slu­šan od stra­ne Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, a i ka­ko bi mo­gao bi­ti ka­da je spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac tih da­na za­jed­no s njim ak­tiv­no uče­stvo­vao u re­ži­ji „dr­žav­nog uda­ra”. Sva­ki po­ku­šaj za­ta­ška­va­nja hap­še­nja Ma­rin­ka Ba­no­vi­ća pred­sta­vlja­će sa­u­če­sni­štvo u pla­ni­ra­nom zlo­či­nu, i ni­ko u tu­ži­la­štvu, ma­kar to bi­li Ivi­ca Stan­ko­vić i Mi­li­vo­je Kat­nić, ne smi­je ukla­nja­ti tra­go­ve po­ve­za­no­sti re­ži­ma i ma­fi­ja­ških kla­no­va – sa­op­šte­no je iz­me­đu osta­log iz DF-a.


Ču­vao Ba­ro­vi­ća

Ba­ro­vić je go­di­na­ma bio obez­bje­đe­nje bi­zni­sme­na Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća, ko­ji je ove go­di­ne, ta­ko­đe zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oruž­ja, po­sti­gao spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce sa tu­ži­la­štvom. Ba­ro­vić se na­go­dio da upla­ti 5.000 eura u do­bro­tvor­ne svr­he zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oruž­ja. Osim nov­ča­ne ka­zne, Ba­ro­vić je istim spo­ra­zu­mom osu­đen na uslov­nu ka­znu, od­no­sno tri mje­se­ca za­tvo­ra ko­je ne­će od­slu­ži­ti uko­li­ko u pe­ri­o­du od go­di­nu da­na ne po­či­ni dru­go kri­vič­no dje­lo. Na­ve­de­nih 5.000 eura, ka­ko je pre­ci­zi­ra­no spo­ra­zu­mom, Ba­ro­vić će upla­ti­ti Dječ­joj bol­ni­ci u Pod­go­ri­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"