Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-08-22 VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO I TUŽILAČKI SAVJET POTVRDILI NALAZ VJEŠTAKA I ARHIVIRALI ISTRAGU O TRAGEDIJI U FABRICI ORUŽJA
Za eksploziju u Mojkovcu nema krivaca U nalazu vještaka koji je zvanično potvrđen navodi se da nije utvrđena ničija krivično pravna odgovornost nakon čega smo uputili obavještenje – službenu zabilješku o tome. Ukoliko su nezadovoljni odlukom mogu podnijeti krivičnu prijavu, kazao je za „Dan” osnovni državni tužilac u Bijelom Polju Mirko Bulatović
Dan - novi portal
Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i Tu­ži­lač­ki sa­vjet po­tvr­di­li su na­laz vje­šta­ka iz Be­o­gra­da u ko­jem se na­vo­di da je eks­plo­zi­ju u fa­bri­ci oruž­ja u Moj­kov­cu iza­zvao ljud­ski fak­tor. Sa­op­šti­li su i da je Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo pra­vil­no ci­je­ni­lo do­ka­ze i utvr­di­lo da je do eks­plo­zi­je do­šlo zbog ne­a­de­kvat­ne odje­će ko­ju je na se­bi ima­la na­stra­da­la. Na­kon što je osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac iz Bi­je­log Po­lja Mir­ko Bu­la­to­vić u ju­lu pro­šle go­di­ne ka­da mu je pro­sli­je­đen na­la­za vje­šta­če­nja zva­nič­no sa­op­štio da je uzrok eks­plo­zi­je ljud­ski fak­tor, od­no­sno ne­pa­žnja, pred­stav­ni­ci jed­nog bro­ja ošte­će­nih po­ro­di­ca ža­li­li su se Dr­žav­nom vr­hov­nom tu­ži­la­štvu i Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu. Pri­tu­žbe su se od­no­si­le na ne­pra­vil­no ocje­nji­va­nje tu­ži­la­ca i nji­hov uku­pan rad.
U me­đu­vre­me­nu su Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i Tu­ži­lač­ki sa­vjet po­tvr­di­li na­laz i mi­šlje­nje Osnov­nog tu­ži­la­štva i pred­met u ovom slu­ča­ju je za­klju­čen.
Ka­ko je Bu­la­to­vić ju­če sa­op­štio u iz­ja­vi za „Dan”, u po­tvr­di Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva i Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta na­vo­di se da se u ovom slu­ča­ju ra­di­lo na za­ko­nit na­čin.
– Ko­na­čan sud je da se u ovom slu­ča­ju ra­di­lo is­prav­no, po pro­pi­si­ma. Svi­ma smo pro­sli­je­di­li oba­vje­šte­nje – slu­žbe­nu za­bi­lje­šku i su­ge­ri­sa­li da uko­li­ko su ne­za­do­volj­ni od­lu­kom pod­ne­su kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv ne­kog li­ca ili vi­še njih ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti. Ta­ko­đe, in­for­mi­sa­ni smo i da je ve­li­ka ve­ći­na njih i ra­ni­je sma­tra­la da je u ovom pred­me­tu ra­đe­no na za­ko­nit na­čin – ka­zao je tu­ži­lac Bu­la­to­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da su i ra­ni­je do­ne­se­nu od­lu­ku u ovom pred­me­tu sma­tra­li ap­so­lut­no is­prav­nom i sta­ja­li iza nje.
– Sve smo ura­di­li na za­ko­nit i tran­spa­ren­tan na­čin. Utvr­di­li smo da ne­ma ni­či­je kri­vič­no prav­ne od­go­vor­no­sti, a da su nad­le­žne in­spek­ci­je utvr­di­le dio pre­kr­šaj­nih od­go­vor­no­sti i na­lo­ži­le nov­ča­no ka­žnja­va­nje. Sa­da je sve to po­tvr­đe­no od­lu­kom Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva i Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta – re­kao je Bu­la­to­vić.
Tu­ži­lac Bu­la­to­vić je i ra­ni­je is­ta­kao da su kraj­nji na­laz i mi­šlje­nje sa In­sti­tu­ta za kri­mi­na­li­stič­ko teh­nič­ka vje­šta­če­nje pri MUP-u Sr­bi­je, gdje su oba­vlje­na fi­zič­ko-he­mij­ska vje­šta­če­nja i vje­šta­če­nja eks­plo­zi­je, po­ka­za­li da je do eks­plo­zi­je do­šlo iz raz­lo­ga što je rad­ni­ca na se­bi ima­la neo­d­go­va­ra­ju­ći odjev­ni pred­met od sin­te­tič­kog ma­te­ri­ja­la, a eks­plo­zi­ju je ge­ne­ri­sa­lo i po­ja­ča­lo i sa­mo kre­ta­nje rad­ni­ka u toj pro­sto­ri­ji.
– Uvi­dom u vi­deo-za­pis sa ka­me­ra u ra­di­o­ni­ci u ko­joj je do­šlo do eks­plo­zi­je, iz­nad sto­la za ko­jim je ra­di­la sa­da po­koj­na rad­ni­ca Slo­bo­dan­ka Ćo­rić, kon­sta­to­va­no je da je do eks­plo­zi­je do­šlo u mo­men­tu ka­da je pre­si­pa­la iz ve­će u ma­nju po­su­du eks­plo­ziv­nu smje­šu za­hva­ta­ju­ći je me­tal­nom ka­ši­či­com. Vje­šta­če­njem svih uzo­ra­ka, tra­go­va i pred­me­ta iz­u­ze­tih sa li­ca mje­sta utvr­đe­no je da su po­su­de iz ko­je je vr­še­no pre­si­pa­nje eks­plo­ziv­ne smje­še iz­ra­đe­ne od od­go­va­ra­ju­ćeg, za­ko­nom i pra­vi­li­ma pro­pi­sa­nog elek­tro­pro­vo­di­vog ma­te­ri­ja­la – gu­me. Me­tal­na ka­ši­či­ca ko­ju je rad­ni­ca ko­ri­sti­la bi­la je od me­sin­ga, što je ta­ko­đe u skla­du sa upu­stvom o bez­bjed­no­sti i si­gur­no­sti za rad sa eks­plo­ziv­nom smje­šom – po­ja­snio je Bu­la­to­vić.
On je pod­sje­tio da u ra­du sa ini­ci­jal­nim eks­plo­zi­vom uvi­jek po­sto­ji opa­snost od na­go­mi­la­va­nja sta­tič­kog elek­tri­ci­te­ta, uko­li­ko oso­ba ko­ja ra­di sa tom smje­som ne no­si od­go­va­ra­ju­ću pa­muč­nu odje­ću.
– Is­pi­ti­va­njem u la­bo­ra­to­ri­ji utvr­đe­no je da je sa­da po­koj­na Slo­bo­dan­ka Đo­rić na se­bi ima­la odjev­ni pred­met od sin­te­tič­kog ma­te­ri­ja­la. Iako je na no­ga­ma ima­la ade­kvat­nu obu­ću, ona ni­je ko­ri­šte­na na pro­pi­sa­ni na­čin, jer je „pot­pe­ti­la” zad­nji dio obu­će, pre­kriv­ši elek­tro­pro­vo­dlji­vi đon. Usled na­go­mi­la­nog elek­tri­ci­te­ta u si­ner­gi­ji sa kre­ta­njem rad­ni­ka u pro­sto­ri­ji, a bi­lo ih je od se­dam do de­vet, sa tre­njem ko­je se pro­iz­vo­di pri­li­kom pre­si­pa­nja ka­ši­či­com iz jed­ne u dru­gu po­su­du, i eli­mi­ni­sa­njem elek­tro­pro­vo­dlji­vo­sti, do­šlo je do stva­ra­nja var­ni­ce, ko­ja je pro­u­zro­ko­va­la eks­plo­zi­ju – na­gla­sio je Bu­la­to­vić do­da­ju­ći da je ovaj slu­čaj zbog svo­je te­ži­ne za­o­ku­pljao pa­žnju jav­no­sti u pret­hod­nom pe­ri­o­du i tra­žio se od­go­vor na mno­ga pi­ta­nja.
M.N.

Rad­ni­ca stra­da­la, sed­mo­ro po­vri­je­đe­no
Eks­plo­zi­ja u fa­bri­ci u Moj­kov­cu de­si­la se 5. ju­la 2015. u ra­di­o­ni­ci broj je­dan Mon­ta­že. Tom pri­li­kom je stra­da­la Slo­bo­dan­ka Ćo­rić (55), dok su po­vri­je­đe­ni Na­da Vu­ji­čić (49), Da­ni­je­la Va­so­vić (42), Dra­ga­na Vi­da­ko­vić (23),To­mi­slav Vi­da­ko­vić (48), Ol­ga Gr­di­nić (51), Ve­se­lin Smo­lo­vić (42) i Ve­sna Zin­do­vić (42).

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"