Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-03-18 ALEKSANDAR MUGOŠA NE PRIZNAJE ODLUKU MINISTRA ZDRAVLJA
Mugoša Komora smeta jer sam ja predsjednik Onoga trenutka kada su me ljekari izabrali za predsjednika Ljekarske komore, ministar zdravlja Hrapović je, zloupotrijebivši svoj službeni položaj, odlučio da oduzme autonomiju Komori i suspenduje njen rad, kazao je predsjednik Komore Aleksandar Mugoša Upravni nadzor nad radom Ljekarske komore pokazao je da su prilikom izbora rukovodstva utvrđeni nedostaci, koji su sprovedeni suprotno statutu, rekao je ministar Hrapović
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Lje­kar­ske ko­mo­re Alek­san­dar Mu­go­ša ka­zao je za „Dan” da je mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić od­lu­kom da po­ni­šti iz­bor no­vog ru­ko­vod­stva zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj na šte­tu lje­ka­ra i da je na taj na­čin su­spen­do­vao rad te ko­mo­re. Mi­ni­star Hra­po­vić ju­če je po­ni­štio iz­bor Alek­san­dra Mu­go­še za pred­sjed­ni­ka Lje­kar­ske ko­mo­re i do­nio rje­še­nje da skup­šti­na pred­lo­ži no­vi sta­tut i po­no­vi iz­bo­re. Hra­po­vić je na pres-kon­fe­ren­ci­ji u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja ka­zao da su iz­bo­ri za pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka spro­ved­ni su­prot­no sta­tu­tu Lje­ka­r­ske ko­mo­re. On je do­dao da je iz­bor pred­sjed­ni­ka skupšt­ne Ko­mo­re Ne­boj­še Se­ku­li­ća iz­vr­šen po za­ko­nu i da mu je na­lo­že­no da u ro­ku od 15 da­na po­ni­šti iz­bor Mu­go­še i pot­pred­sjed­ni­ka Jo­va­na Ivo­vi­ća.
– Ono­ga tre­nut­ka ka­da su lje­ka­ri pr­vi put iza­bra­li me­ne za pred­sjed­ni­ka Lje­kar­ske ko­mo­re, mi­ni­star zdra­vlja Hra­po­vić je, zlo­u­po­tri­je­biv­ši svoj slu­žbe­ni po­lo­žaj, od­lu­čio da odu­zme auto­no­mi­ju Ko­mo­ri i su­spen­du­je njen rad. Oči­gled­no ne po­sto­ji vo­lja mi­ni­stra zdra­vlja da se cr­no­gor­sko zdrav­stvo po­mje­ri sa po­sled­njeg mje­sta u Evro­pi. Mo­ram da is­tak­nem da nam je ne­ja­sno šta Hra­po­vić ra­di na po­zi­ci­ji mi­ni­stra zdra­vlja i ko­ji su nje­go­vi mo­ti­vi – re­kao je Mu­go­ša
Ka­ko je do­dao, na­kon što prav­ni za­stup­ni­ci Ko­mo­re sa­gle­da­ju rje­še­nje o nad­zo­ru Mi­ni­star­stva zdra­vlja, pred­u­ze­će ko­ra­ke ka­ko bi se za­šti­ti­la vo­lja lje­ka­ra.
Hra­po­vić je ka­zao da će Mi­ni­star­stvo zdra­vlja oba­vlja­ti po­slo­ve Ko­mo­re i iz­da­va­ti li­cen­ce lje­ka­ri­ma dok se ne iza­be­re nje­no ru­ko­vod­stvo.
– Ni­je na­mje­ra Mi­ni­star­stva zdra­vlja da uti­če na iz­bor čla­no­va i ru­ko­vod­stva Lje­kar­ske ko­mo­re. Uprav­ni nad­zor nad ra­dom Lje­kar­ske ko­mo­re po­ka­zao je da su pri­li­kom iz­bo­ra ru­ko­vod­stva utvr­đe­ni ne­do­sta­ci, ko­ji su spro­ve­de­ni su­prot­no sta­tu­tu te stru­kov­ne or­ga­ni­za­ci­je. Na­lo­ži­li smo Ko­mo­ri da na pr­voj na­red­noj sjed­ni­ci usta­no­vi no­vi sta­tut i po­tom or­ga­ni­zu­je no­ve iz­bo­re, ka­ko bi se is­pra­vi­li pro­pu­sti na­pra­vlje­ni pri pro­tiv­sta­tu­tar­nom ime­no­va­nju ru­ko­vod­stva Ko­mo­re. Uko­li­ko to ne bu­de ura­đe­no u de­fi­ni­sa­nim ro­ko­vi­ma, mo­ra­će­mo da po­kre­ne­mo ne­ke dru­ge ko­ra­ke ko­ji su u nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva zdra­vlja –sa­op­štio je Hra­po­vić.
Pred­sjed­nik skup­šti­ne Lje­kar­ske ko­mo­re Ne­boj­ša Se­ku­lić ka­zao je za „Dan” da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ni­je do­sta­vi­lo rje­še­nje o iz­vr­še­nom uprav­nom nad­zo­ru i da je ne­zbilj­no da im to sa­op­šta­va­ju pu­tem me­di­ja.
– Je­di­no o če­mu se tre­nut­no mo­gu iz­ja­sni­ti je­ste da su od ka­ko sam ja pred­sje­da­va­ju­ći skup­šti­nom sve od­lu­ke do­ne­se­ne ap­so­lut­no za­ko­ni­to i u skla­du sa va­že­ćim sta­tu­tom Lje­kar­ske ko­mo­re. Kao pred­sjed­nik skup­šti­ne Lje­kar­ske ko­mo­re uvi­jek ću po­stu­pa­ti shod­no vo­lji skup­šti­ne, na osno­vu ko­je je Mu­go­ša iza­bran za pred­sjed­ni­ka – ka­zao je Se­ku­lić.
No­vo­i­za­bra­ni pot­pred­sjed­nik Lje­kar­ska ko­mo­re Jo­van Ivo­vić re­kao je u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja da su iz­bo­rom no­ve skup­šti­ne do­bi­li te­šku bor­bu da se pre­va­zi­đe ar­ha­ič­ni na­čin vo­đe­nja Ko­mo­re i od­nos pre­ma lje­ka­ri­ma.
– Mo­žda smo u svo­joj bor­bi na­pra­vi­li ne­ki prav­ni pro­pust i ni­je­smo ura­di­li ne­ki dio pre­ma prav­nim ak­ti­ma ka­ko tre­ba, ali sam si­gu­ran da će no­va skup­šti­na us­pje­ti to da pre­va­zi­đe i da će le­ga­li­zo­va­ti svoj rad na pra­vi na­čin – re­kao je Ivo­vić.D.B.


Po­tre­ban far­ma­ce­ut­ski fa­kul­tet

Pred­sjed­ni­ca Far­ma­ce­ut­ske ko­mo­re Mi­lan­ka Žu­gić ka­za­la je da je pred­lo­ži­la Hra­po­vi­ću da se far­ma­ce­ut­ski fa­kul­tet po­no­vo odvo­ji od Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta zbog po­tre­be dr­ža­ve za obra­zo­va­njem tog ka­dra.
– Pred­lo­ži­će­mo da se ure­di mre­ža apo­te­ka, ko­ja bi bi­la u ve­ćin­skom vla­sni­štu far­ma­ce­u­ta, či­me bi se una­pri­je­di­la ta oblast – re­kla je Žu­gi­će­va.
Hra­po­vić je na­ja­vio da je pro­ce­du­ra osni­va­nja ko­mo­re za fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju u to­ku i da oče­ku­je da će struč­nja­ci iz sa­da­šnje tri ko­mo­re una­pri­je­di­ti zdrav­stve­ni si­stem. Ka­ko je ka­zao, osim sa pred­stav­ni­ci­ma Lje­kar­ske ko­mo­re, odr­ža­li su za­jed­nič­ki sa­sta­nak sa pred­stav­ni­ci­ma Far­ma­ce­ut­ske i Sto­ma­to­lo­ške ko­mo­re.


Nećemo dozvoliti ponavljanje izbora

Pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne Mi­le­na Po­po­vić Sa­mar­džić ka­za­la je za „Dan” da 1.400 lje­ka­ra, či­ji su pred­stav­ni­ci do­ni­je­li od­lu­ku i iza­bra­li ru­ko­vod­stvao Lje­kar­ske ko­mo­re, ne­će do­zvo­li­ti po­na­vlja­nje iz­bo­ra.
– Mi­ni­star Hra­po­vić ne spo­ri ni­ti je pro­vje­ra­vao rad Lje­kar­ske ko­mo­re za pret­hod­ne 22 go­di­ne, već je sa­mo iz­vr­šio nad­zor ka­da je iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo. Po­sla­li smo mu za­htjev 18. de­cem­bra da is­pi­ta rad biv­šeg pred­sjed­ni­ka Đo­ka Jo­či­ća i po­sta­vlja se pi­ta­nje da li zbog to­ga ka­žnja­va le­gi­tim­no iza­bra­nog pred­sjed­ni­ka Mu­go­šu – ka­za­la je Po­po­vić Sa­mar­džić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"