Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-03-21 MINISTARSTVO ZDRAVLJA UTVRDILO NEREGULARNOSTI U RADU LJEKARSKE KOMORE
Jočić Jočić nezakonito izdavao licence Nadzor je izvršen po slučajnom uzorku i na taj način je neposrednim uvidom u dokumentaciju tri predmeta za izdavanje licenci i registar licenci za rad utvrđeno da se registri ne vode po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, navodi se u rješenju Ministarstva zdravlja U zbirke dokumenata nijesu uložene sve isprave sređene na propisan način – da sadrže dokumenta počev od prijave, zahtjeva za izdavanje licence, do izdate licence i sertifikata, piše u rješenju nadzora
Dan - novi portal
-Mi­ni­star­stvo zdra­vlja je uprav­nim nad­zo­rom i kon­tro­lom 31. av­gu­sta 2016. i 6. mar­ta 2017. go­di­ne utvr­di­lo da je pret­hod­no ru­ko­vod­stvo Lje­kar­ske ko­mo­re na če­lu sa Đo­kom Jo­či­ćem ne­za­ko­ni­to iz­da­va­lo li­cen­ce za rad lje­ka­ri­ma. U rje­še­nju o nad­zo­ru ko­mo­re ko­ji je oba­vljen 3. mar­ta, ko­je je pot­pi­sao mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić, na­vo­di se da ni­je­su ot­klo­nje­ne ne­pra­vil­no­sti utvr­đe­ne nad­zo­rom nad za­ko­ni­to­šću ra­da Ko­mo­re, ko­ji je iz­vr­šen po­la go­di­ne ra­ni­je, a od­no­se se na vo­đe­nje re­gi­stra li­cen­ci za rad, či­je iz­da­va­nje ni­je uskla­đe­no sa Za­ko­nom o zdrav­stve­noj za­šti­ti i pra­vil­ni­kom o kon­ti­nu­i­ra­noj edu­ka­ci­ji i na­či­nu vred­no­va­nja svih ob­li­ka struč­nog usa­vr­ša­va­nja, ko­ji ni­je ob­ja­vljen u „Slu­žbe­nom li­stu Cr­ne Go­re”. Jo­čić je bio na če­lu Lje­kar­ske ko­mo­re do 31. ja­nu­a­ra i pre­ma rje­še­nju o nad­zo­ru Mi­ni­star­stva zdra­vlja ni­je ot­klo­nio ne­pra­vil­no­sti u ve­zi iz­da­va­nja i vo­đe­nja re­gi­stra li­cen­ci za rad.
– Li­cen­ce iz­da­te za rad po za­htje­vu dok­to­ra me­di­ci­ne ili sto­ma­to­lo­ga, uz ko­ji je pod­ni­je­ta ko­pi­ja do­ku­men­ta­ci­je, ni­je­su ovje­re­ne od stra­ne nad­le­žnog or­ga­na. Nad­zor je iz­vr­šen po slu­čaj­nom uzor­ku i na taj na­čin je ne­po­sred­nim uvi­dom u do­ku­men­ta­ci­ju tri pred­me­ta za iz­da­va­nje li­cen­ci i re­gi­star li­cen­ci za rad utvr­đe­no da se re­gi­stri ne vo­de po Za­ko­nu o zdrav­stve­noj za­šti­ti, kao i da se vred­no­va­nje kon­ti­nu­i­ra­ne me­di­cin­ske edu­ka­ci­je vr­ši bez ak­ta ob­ja­vlje­nog u „Slu­žbe­nom li­stu Cr­ne Go­re”. Na za­htje­vu za iz­da­va­nje li­cen­ce ne sto­ji za­bi­lje­žba da su ori­gi­na­li pre­do­če­ni Lje­kar­skoj ko­mo­ri na uvid na osno­vu Pra­vil­ni­ka o iz­da­va­nju, ob­no­vi i od­u­zi­ma­nju li­cen­ce. Vo­đe­nje re­gi­stra li­cen­ci za rad i li­cen­ci iz prak­se se ne vr­ši na pro­pi­sa­nom obra­scu broj 1 (član 6 Pra­vil­ni­ka o sa­dr­ži­ni i na­či­nu vo­đe­nja li­cen­ci za rad i li­cen­ci iz prak­se i obra­sci­ma li­cen­ci za dok­to­re me­di­ci­ne i sto­ma­to­lo­ge). U zbir­ke do­ku­me­na­ta ni­je­su ulo­že­ne sve is­pra­ve sre­đe­ne na pro­pi­san na­čin – da sa­dr­že do­ku­men­ta po­čev od pri­ja­ve, za­htje­va za iz­da­va­nje li­cen­ce, do iz­da­te li­cen­ce i ser­ti­fi­ka­ta (član 5 Pra­vil­ni­ka o sa­dr­ži­ni i vo­đe­nju li­cen­ci za rad).
U rje­še­nju Mi­ni­star­stva zdra­vlja na­vo­di se da je se­kre­tar Lje­kar­ske ko­mo­re Mi­lan Ra­do­vić iz­ja­vio pri­li­kom kon­tro­le da se pri­li­kom iz­da­va­nja li­cen­ci za rad u pri­lo­gu za­htje­va do­sta­vlja­ju sa­mo pro­pi­sno ovje­re­ne fo­to­ko­pi­je do­ku­men­ta­ci­je, bez po­tre­be za po­seb­nom za­bi­lje­škom. Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja ni­je­su ju­če od­go­vo­ri­li „Da­nu” šta su pred­u­ze­li zbo­og ne­za­ko­ni­tog vo­đe­nja i iz­da­va­nja li­cen­ci lje­ka­ri­ma, dok se biv­ši pred­sjed­nik Ko­mo­re Jo­čić ni­je ja­vljao na te­le­fon­ske po­zi­ve iz na­še re­dak­ci­je.
– Ra­do­vić je na­veo da se vo­đe­nje re­gi­stra li­cen­ci za rad vr­ši u po­sto­je­ćem re­gi­stru, ko­ji tre­ba usa­gla­si­ti za Za­ko­nom o zdrav­stve­noj za­šti­ti. Kon­tro­lom iz­da­va­nja i ob­na­vlja­nja i od­u­zi­ma­nja li­cen­ci za rad utvr­đe­no je da je od 1. sep­tem­bra 2016. go­di­ne do 6. mar­ta pod­ne­se­no ukup­no 52 za­htje­va za iz­da­va­nje li­cen­ci za rad i šest pri­vre­me­nih li­cen­ci, od ko­jih je u ro­ku od 20 da­na, od da­na pod­noše­nja za­htje­va u skla­du sa Za­ko­nom o opštem uprav­nom po­stup­ku ni­je iz­da­ta jed­na li­cen­ca za rad i pet pri­vre­me­nih. Za­htje­vi za iz­da­va­nje li­cen­ci za­vo­de se u je­din­stve­ni dje­lo­vod­ni pro­to­kol i u po­seb­ni re­gi­star iz­da­tih li­cen­ci, po zdrav­stve­nim usta­no­va­ma, na­vo­di se u rje­še­nju.
„Dan” je ob­ja­vio pri­je tri da­na da je mi­ni­star zdra­vlja Hra­po­vić po­ni­štio iz­bor Alek­san­dra Mu­go­še za pred­sjed­ni­ka Lje­kar­ske ko­mo­re na­kon po­me­nu­tog uprav­nog nad­zo­ra, jer na­vod­no ni­je pred­lo­žen i iza­bran po Sta­tu­tu. Mu­go­ša je na­kon to­ga op­tu­žio Hra­po­vi­ća da je na taj na­čin zlo­upo­tri­je­bio po­lo­žaj i da ugro­ža­va po­lo­žaj lje­ka­ra. D.B.


Zbog blo­ka­de, šest za­htje­va na če­ka­nju

U rje­še­nju Mi­ni­star­stva zdra­vlja se is­ti­če da je uvi­dom u pred­me­te utvr­đe­no da je pod­ni­je­to šest za­htje­va lje­ka­ra za do­zvo­le za rad od 31. ja­nu­a­ra ka­da je iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo i da im ni­je­su iz­da­te li­cen­ce za rad, zbog ne­po­sto­ja­nja ovla­šće­nog li­ca ko­je mo­že da ih pot­pi­še.
– Utvr­đe­no je da u tom pe­ri­o­du ni­je vo­đen ni­je­dan po­stu­pak za od­u­zi­ma­nje li­cen­ci – na­vo­de u rje­še­nju.


Prav­no na­si­lje mi­ni­star­stva

Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA sa­op­šte­no je da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja iz­vr­ši­lo prav­no na­si­lje mo­ti­vi­sa­no po­li­tič­kim in­te­re­si­ma, ka­da je po­ni­šti­lo le­gi­tim­no iz­ra­že­nu vo­lju lje­ka­ra na Skup­šti­ni Lje­kar­ske ko­mo­re i iz­bor Alek­san­dra Mu­go­še za pred­sjed­ni­ka. Funk­ci­o­ner URA Zo­ran Mi­kić ka­zao je da je to sa­mo još jed­no u ni­zu po­ni­že­nja lje­kar­ske pro­fe­si­je či­je po­sle­di­ce go­to­vo uvi­jek osje­te gra­đa­ni i pa­ci­jen­ti.
– Mi­ni­star­stvo je, svo­jim po­stup­ci­ma, sa­bo­ti­ra­lo i svje­sno op­stru­i­sa­lo rad i nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje Lje­kar­ske ko­mo­re od tre­nut­ka iz­bo­ra no­vog ru­ko­vod­stva, ti­me po­ka­zu­ju­ći (ne)svje­snu na­mje­ru da zdrav­stve­ni si­stem osta­ne na po­sled­njem mje­stu u Evro­pi – na­veo je Mi­kić.
Mi­kić uka­zu­je da upo­red­na prak­sa ze­ma­lja re­gi­o­na po­ka­zu­je da „pred­sjed­ni­ka Lje­kar­ske ko­mo­re pred­la­žu i bi­ra­ju de­le­ga­ti na sjed­ni­ca­ma skup­šti­ne ko­mo­re“, dok cr­no­gor­sko mi­ni­star­stvo du­gu­je ob­ja­šnje­nje na pi­ta­nje „ko­je pro­ce­du­re ni­su is­po­što­va­ne na Skup­šti­ni Lje­kar­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re“.D.B.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"