Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-03-22 SKUPLJAJU SE POTPISI PODRŠKE ZA NOVO RUKOVODSTVO LJEKARSKE KOMORE, PREDSJEDNIK PRESAVIO TABAK
Mugoša Mugoša tuži ministra zbog poništavanja izbora Ministarstvo zdravlja se nezakonito umiješalo u izborni postupak i odluke Skupštine Ljekarske komore, iako je njegova uloga samo da nadzire rad nad prenesenim poslovima, kao što su izdavanje licenci i edukacija ljekara, kazao je Aleksandar Mugoša „Danu”
Dan - novi portal
Lje­kar­ska ko­mo­ra na če­lu sa no­vim pred­sjed­ni­kom Alek­san­drom Mu­go­šom pod­ni­je­će tu­žbu Uprav­nom su­du pro­tiv Mi­ni­star­stva zdra­vlja zbog rje­še­nja, ko­jim tra­že da se po­ni­šti iz­bor ru­ko­vod­stva te stru­kov­ne in­sti­tu­ci­je. Iz Lje­kar­ske ko­mo­re „Da­nu” je po­tvr­đe­no da nji­ho­vi advo­ka­ti for­mi­ra­ju tu­žbu za po­stu­pak ko­ji će usko­ro po­kre­nu­ti zbog rje­še­nja mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća i ne­za­ko­ni­tog mi­je­ša­nja u rad i od­lu­či­va­nje Skup­šti­ne Lje­kar­ske ko­mo­re ka­da je 31. ja­nu­a­ra, ve­ći­nom gla­so­va de­le­ga­ta Mu­go­ša iza­bran, za na­sled­ni­ka Đo­ka Jo­či­ća.
Pred­sjed­nik Ko­mo­re Mu­go­ša ka­zao je ju­če za „Dan” da je Hra­po­vić mi­mo svo­jih ovla­šće­nja tra­žio da se po­ni­šte iz­bo­ri i or­ga­ni­zu­ju no­vi, če­mu se pro­ti­vi i ve­li­ki broj lje­ka­ra, ko­ji su mu da­li po­dr­šku.
– Hra­po­vić i Mi­ni­star­stvo zdra­vlja od ime­no­va­nja ru­ko­vod­stva Ko­mo­re zlo­u­po­tre­blja­va­ju po­lo­žaj, iako je nji­ho­va ulo­ga sa­mo da nad­zi­ru rad nad pre­ne­se­nim po­slo­vi­ma, kao što su iz­da­va­nje li­cen­ci i edu­ka­ci­ja lje­ka­ra. Mi­ni­star­stvo zdra­vlja pro­te­klih mje­sec i po da­na blo­ki­ra rad i bu­đe­nje ove or­ga­ni­za­ci­je, ko­ja je ću­ta­la pro­te­klih 20 go­di­na na sve pro­ble­me i sro­za­va­nje na­še stru­ke i nas kao nje­nih no­si­la­ca, od­u­zi­ma nam pra­vo da se bo­ri­mo za svo­je do­sto­jan­stvo, od­u­zi­ma nam osnov­no de­mo­krat­sko pra­vo da od­lu­ču­je­mo o se­bi i svo­joj stru­ci. Oslo­ba­đa­nje Lje­kar­ske ko­mo­re od po­li­tič­kih uti­ca­ja i nje­no pri­vo­đe­nje svr­si za­in­te­re­so­va­lo je cr­no­gor­sku jav­nost. Na­še bu­đe­nje ima za cilj za­u­sta­vlja­nje ku­po­vi­ne so­ci­jal­nog mi­ra iz­ra­blji­va­njem i si­ro­ma­še­njem naj­o­bra­zo­va­ni­jeg i naj­od­go­vor­ni­jeg slo­ja dru­štva – re­kao je Mu­go­ša.
Mi­ni­star­stvo zdra­vlja pro­šlog pet­ka je na­lo­ži­lo Skup­šti­ni Lje­kar­ske ko­mo­re da po­ni­šti iz­bor Mu­go­še i or­ga­ni­zu­je no­ve iz­bo­re za pred­sjed­ni­ka, zbog na­vod­nog kr­še­nja sta­tu­ta.
Pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne Mi­le­na Po­po­vić Sa­mar­džić ka­za­la je za „Dan” da su lje­ka­ri po­kre­nu­li pe­ti­ci­ju ka­ko bi pru­ži­li po­dr­šku Mu­go­ši, ko­ji je na­kon 22 go­di­ne pr­vi put na za­ko­nit na­čin iza­bran na če­lo Ko­mo­re. U pe­ti­ci­ji ko­ju lje­ka­ri pot­pi­su­ju već ne­ko­li­ko da­na, a u ko­ju je „Dan” imao uvid, na­vo­di se da ne pri­zna­ju od­lu­ku Mi­ni­star­stva zdra­vlja da se po­ni­šti iz­bor čel­ni­ka Lje­kar­ske ko­mo­re.
– No­vo­i­za­bra­no ru­ko­vod­stvo po­sta­vi­lo je ja­sne ci­lje­ve – da šti­ti pro­fe­si­o­nal­ne in­te­re­se svo­jih čla­no­va, da ču­va i bra­ni pro­fe­si­o­nal­nu ne­za­vi­snost, da odr­ža­va i una­pre­đu­je struč­no usa­vr­ša­va­nje ko­je će bi­ti do­stup­no svi­ma. Ko­na­čan re­zul­tat na­šeg ra­da će bi­ti po­bolj­ša­nje zdrav­stve­ne za­šti­te na­ših gra­đa­na. do­no­še­njem za­ko­na o dok­to­ri­ma, pla­ni­ra­njem, pra­će­njem i su­per­vi­zi­jom spe­ci­ja­li­za­ci­ja kao i dru­gih for­mi usa­vr­ša­va­nja, ak­tiv­nim uče­šćem u pri­pre­mi i kre­i­ra­nju za­ko­na, kre­i­ra­nju ugo­vo­ra, stra­te­škim pla­ni­ra­njem i iz­ra­dom do­ku­me­na­ta ko­ji se ti­ču zdrav­stve­ne za­šti­te, in­te­gri­sa­nim zdrav­stve­nim si­ste­mom ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va jed­nak pri­stup jav­nom i pri­vat­nom sek­to­ru, pre­ci­znu i pot­pu­nu kon­tro­lu ra­da u oba sek­to­ru, bri­gom o za­po­šlja­va­nju mla­dih lje­ka­ra i pre­ve­ni­ra­njem ile­gal­ne me­di­cin­ske prak­se – is­ti­ču lje­ka­ri u pe­ti­ci­ji.
Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja „Da­nu” ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja u ve­zi sa tu­žbom ko­ju će u na­red­nim da­ni­ma po­kre­nu­ti no­vo ru­ko­vod­stvo Lje­ka­r­ske ko­mo­re pro­tiv tog or­ga­na.
D.B.


Lje­kar­ska gre­ška u Kri­vič­nom za­ko­ni­ku

U pe­ti­ci­ji se na­vo­di da će obez­bje­đi­va­njem po­volj­nih uslo­va za osi­gu­ra­nje lje­ka­ra tra­ži­ti uvo­đe­nje in­sti­tu­ta lje­kar­ske gre­ške, ko­ju Kri­vič­ni za­ko­nik dr­ža­ve Cr­ne Go­re za­sad ne pre­po­zna­je i nje­go­vo odva­ja­nje od ka­te­go­ri­je ne­sa­vje­sno li­je­če­nje
– Tra­ži­mo for­mi­ra­nje i upra­vlja­nje Fon­dom za po­moć čla­no­vi­ma Ko­mo­re i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma, kao i za­stu­pa­nje pro­fe­si­o­nal­nih i so­ci­jal­nih in­te­re­sa na­ših čla­no­va. Na sa­mom po­čet­ku ra­da no­vo­i­za­bra­no ru­ko­vod­stvo Lje­kar­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re su­o­či­lo se sa pot­pu­nom op­struk­ci­jom do ni­voa ga­še­nja in­sti­tu­ci­je. Pa­ra­dok­sal­no je da je op­struk­ci­ja ini­ci­ra­na i spro­vo­di se kroz na­sil­ne i di­je­lom ne­za­ko­ni­te ak­tiv­no­sti Mi­ni­star­stva zdra­vlja, ko­je bi tre­ba­lo da bu­de naš glav­ni part­ner u is­pu­nja­va­nju pret­hod­no na­ve­denih ci­lje­va – upo­zo­ra­va­ju lje­ka­ri u pe­ti­ci­ji.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"