Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-08-12 NA NAPLATU STIŽU ZADUŽENJA IZ RANIJEG PERIODA
Pejović Za otplatu duga treba 1,1 milijarda Zabrinjava činjenica da se Crna Gora sve teže zadužuje na međunarodnom tržištu, da nas investitori percipiraju kao vrlo rizične i da ćemo se teško zaduživati u euroobveznicama, dok sa druge strane dolaze obaveze. Zato činjenica da je veoma teško naplatiti poreski dug govori o smanjenoj likvidnosti domaće privrede, kazao je Zarija Pejović
Dan - novi portal
Za po­tre­be ot­pla­te du­ga, po za­du­že­nji­ma ko­ja su re­a­li­zo­va­na u pro­te­klih ne­ko­li­ko go­di­na, Vla­da u ovoj go­di­ni tre­ba da obez­bi­je­di 394 mi­li­o­i­na eura, za na­red­nu 192, u 2018. go­di­ni tre­ba­će 98 mi­li­o­na, a naj­ve­ći iz­nos za ot­pla­tu pri­sti­že u 2019. go­di­ni, ka­da će za vra­ća­nje ra­ni­je uze­tih kre­di­ta mo­ra­ti da se obez­bi­je­di čak 427 mi­li­o­na eura. Od iz­no­sa ko­ji sti­že na na­pla­tu u 2019. go­di­ni, 280 mi­li­o­na od­no­si se na ot­pla­tu euro­bon­da. To zna­či da će, po­čev od ove, za­ključ­no sa 2019. go­di­nom, od­no­sno za pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne dr­ža­va za ot­pla­tu ra­ni­jih za­du­že­nja mo­ra­ti da obez­bi­je­di ukup­no 1.111 mi­li­jar­di eura. U taj iz­nos, ka­ko je na­ve­de­no u iz­vje­šta­ju o jav­nom du­gu na kra­ju pro­šle go­di­ne, ko­ji je usvo­ji­la Vla­da, ni­je­su ura­ču­na­te po­tre­be za fi­na­si­ra­nje de­fi­ci­ta bu­dže­ta, kao ni sred­stva po­treb­na za grad­nju auto­pu­ta Bar–Bo­lja­re, kao ni po­vla­ča­nje sred­sta­va kre­di­ta sa me­đu­na­rod­nim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma za in­fra­struk­tur­ne i dru­ge pro­jek­te.
– Za­du­že­nja ko­ja su se re­a­li­zo­va­la u pret­hod­nih ne­ko­li­ko go­di­na, a či­ja je roč­nost, uglav­nom, naj­du­že pet go­di­na, ot­pla­ću­ju se u ovom pe­ri­o­du, či­me se stva­ra i ve­ći pri­ti­sak na obez­bje­đi­va­nje sred­sta­va – na­ve­de­no je u Vla­di­nom do­ku­men­tu.
Na dru­goj stra­ni, Vla­da je kon­sta­to­va­la da je od ukup­nog po­re­skog du­ga u ukup­nom iz­no­su od 777,6 mi­li­o­na eura, na­pla­ti­vo sve­ga 236,5 mi­li­o­na eura.
Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Za­ri­ja Pe­jo­vić sma­tra da Vla­da mo­ra da ura­di stra­te­gi­ju jav­nih fi­nan­si­ja, po ko­joj bi se te­ku­ći ras­ho­di fi­nan­si­ra­li iz iz­vor­nih te­ku­ćih pri­ho­da, dok bi se oba­ve­ze za do­spje­le kre­di­te, da­kle, svi anu­i­te­ti ko­ji pri­sti­žu, fi­na­si­ra­li iz sred­sta­va ko­je bi odo­brio Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond.
– Ti­me bi­smo sku­pe du­go­ve za­mi­je­ni­li za mno­go jef­ti­ni­ji dug pre­ma MMF-u, ali na dru­goj stra­ni, mo­ra­li bi­smo da vo­di­mo re­strik­tiv­nu po­li­ti­ku, od­no­sno da tro­ši­mo za te­ku­će tro­ško­ve, sa­mo ono­li­ko ko­li­ko mo­že­mo da pri­ho­du­je­mo. Tu stra­te­gi­ju tre­ba spro­vo­di­ti sa­mo do onog tre­nut­ka, do­kle pri­vred­a ne oja­ča u pra­vom smi­slu, od­no­sno do mo­men­ta ka­da bu­de mo­gao da se pre­po­zna privredni rast kroz iz­vor­ne pri­ho­de, što do sa­da ni­je bio slu­čaj, jer do sa­da je sa­mo kon­sta­to­van pri­vred­ni rast, ali se to ni­je iden­ti­fi­ko­va­lo pa­ra­lel­no kroz iz­vor­ne pri­ho­de. On­da ka­da oja­ča­ju iz­vor­ni pri­ho­di, tre­ba po­če­ti sa ser­vi­si­ra­njem svih ras­ho­da i sma­njenjem jav­nog duga – ka­zao je on.
Pe­jo­vić je na­gla­sio da tre­ba ura­di­ti ana­li­zu so­ci­jal­nih fak­to­ra iz raz­lo­ga ka­ko bi se utvr­di­lo da li se mo­že odr­ža­ti so­ci­jal­na sta­bil­nost, da li se mo­gu is­pla­ći­va­ti so­ci­jal­na da­va­nja, pen­zi­je, pla­te i ta­ko da­lje, u sv­je­tlu re­strik­tiv­ni­je po­li­ti­ke.
– Za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da se Cr­na Go­ra sve te­že za­du­žu­je na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu i da nas in­ve­sti­to­ri per­ci­pi­ra­ju kao vr­lo ri­zič­ne i da će­mo se te­ško za­du­ži­va­ti u euro­ob­ve­zni­ca­ma, dok sa dru­ge stra­ne dolaze oba­ve­ze, za­to či­nje­ni­ca da je veoma te­ško na­pla­ti­ti po­re­ski dug go­vo­ri o sma­nje­noj li­kvid­no­sti do­ma­će pri­vre­de i u tom smi­slu je pred­lo­že­no kon­sti­tu­i­sa­nje po­re­ske po­li­ci­je, ko­ja bi na­pla­ći­va­la taj dug. Me­đu­tim, pred­la­žem i sma­tram da bi bi­lo naj­a­de­kvat­ni­je na­pra­vi­ti iz­mje­ne kod opo­re­zi­va­nja po­re­za na do­bit – na­veo je on.
J.V.


Po­ve­ća­ti po­rez na do­bit od pre­ko 50 hi­lja­da

– Do­bit, za ot­pri­li­ke 90 od­sto po­re­skih ob­ve­zni­ka ne pre­la­zi 50 hi­lja­da eura, pa bi njih tre­ba­lo opo­re­zi­va­ti po sto­pi od de­vet od­sto, ali do­bit od pre­ko 50 hi­lja­da eura tre­ba opo­re­zo­va­ti po sto­pama od 15 i 20 od­sto, jer se ra­di o mo­no­pol­skim pred­u­ze­ći­ma, kao što su ban­kar­ski sek­tor, pro­vaj­de­ri mo­bil­ne te­le­fo­ni­je i slič­no. Mo­ra­mo da na­đe­mo na­čin da se opo­re­zu­je ta­mo gdje tre­ba, a da sma­nji­mo po­re­ze ma­lom i sred­njem bi­zni­su. Ima­mo si­tu­a­ci­ju da se pred­la­že da PDV u ho­te­li­ma i ri­zor­ti­ma bu­de sa­mo se­dam od­sto, što mi­slim da je ne­do­pu­sti­vo i da taj po­rez tre­ba na­pla­ći­va­ti po sto­pi od 20 od­sto – re­kao je Pe­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"