Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija OPOZICIJA TRAŽI DA SE UTVRDI NA ŠTA JE UTROŠEN NOVAC IZ IPA FONDOVA
Kaluđerović i Bojanić Nestalo 245 miliona, tužilaštvo ćuti Nadležni državni organi – prvenstveno MUP i državno tužilaštvo – morali bi preduzeti aktivnosti iz svojih nadležnosti kako bi se prisutne sumnje u zloupotrebe ovih sredstava dokazale u zakonom propisanom postupku i personalizovala odgovornost za takvo protivpravno postupanje, rekao je Velizar Kaluđerović
Dan - novi portal
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je sma­tra­ju da tu­ži­la­štvo tre­ba da is­pi­ta da li je na­mjen­ski utro­še­no 245 mi­li­o­na eura iz IPA fon­do­va ko­ji su Cr­noj Go­ri bi­li na ras­po­la­ga­nju u pe­to­go­di­šnjem pe­ri­o­du. Taj no­vac po­vu­čen je iz pret­pri­stup­nih fon­do­va od 2007. do 2013. go­di­ne, a pred­stav­ni­ci vla­sti tvr­di­li su da je no­vac is­ko­ri­šten za ja­ča­nje in­sti­tu­ci­ja. Sa dru­ge stra­ne, u opo­zi­ci­ji sma­tra­ju da gra­đa­ni ne osje­ća­ju ta ula­ga­nja i da či­nje­nič­no sta­nje po­ka­zu­je da su in­sti­tu­ci­je u ja­ko lo­šem sta­nju.
Pri­je vi­še od go­di­nu da­na na za­jed­nič­koj sjed­ni­ci Od­bo­ra za eko­no­mi­ju i Od­bo­ra ze evrop­ske in­te­gra­ci­je oba­vlje­no je kon­trol­no sa­slu­ša­nje u ve­zi sa tro­še­njem sred­sta­va iz IPA fon­do­va, a pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je po­ru­či­li su da se ne­će za­u­sta­vi­ti dok ne sa­zna­ju na šta je po­tro­šen no­vac. Me­đu­tim, ni gra­đa­ni, ni po­sla­ni­ci ne zna­ju gdje je taj no­vac utro­šen.
U opo­zi­ci­ji sma­tra­ju da po­sto­ji sum­nja da je no­vac tro­šen ne­na­mjen­ski i da su nad­le­žni gra­đa­ni­ma du­žni broj­ne od­go­vo­re, jer ima­ju­ći u vi­du funk­ci­o­ni­sa­nje in­sti­tu­ci­ja dje­lu­je ne­vje­ro­vat­no da je za nji­ho­vo ja­ča­nje utro­še­no čak 245 mi­li­o­na eura. Oni na­vo­de da lju­di ko­ji su po­vla­či­li no­vac iz fon­do­va tre­ba da ob­ja­sne jav­no­sti de­talj­no na šta je taj no­vac tro­šen, jer u ovom slu­ča­ju, kao i u svi­ma osta­lim, ne­do­sta­je tran­spa­rent­no­sti i do­la­zi se u si­tu­a­ci­ju da fa­li nov­ca za na­kna­da za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce, da ne­ma pa­ra za dječ­je do­dat­ke, da ne­ma za ot­prem­ni­ne.
Pre­ma ri­je­či­ma po­sla­ni­ka Ve­li­za­ra Ka­lu­đe­ro­vi­ća (De­mo­kra­te), Vla­da bez od­la­ga­nja mo­ra da sa­op­šti pre­ci­zne po­dat­ke o to­me gdje je po­tro­šen no­vac ko­ji je Cr­na Go­ra do­bi­la od IPA fon­do­va.
To pod­ra­zu­mi­je­va da se na­ve­du svi in­ve­sti­ci­o­ni pro­jek­ti ko­ji su, u cje­li­ni ili di­je­lom, fi­nan­si­ra­ni iz IPA fon­do­va i iz­nos usmje­re­nih sred­sta­va za sva­ki od tih pro­je­ka­ta po­je­di­nač­no, kao i da se na­ve­de­na ula­ga­nja da­ju odvo­je­no i po go­di­na­ma. Na­pri­jed zah­ti­je­va­no po­stu­pa­nje Vla­de pred­sta­vlja­lo bi od­raz po­što­va­nja pra­va jav­no­sti da zna, ali i od­nos od­go­vor­no­sti i pre­ma jav­no­sti i pre­ma broj­nim do­na­to­ri­ma ko­ji su pru­ži­li ogrom­nu po­moć Cr­noj Go­ri pre­ko IPA fon­do­va – re­kao je Ka­lu­đe­ro­vić.
On na­vo­di da či­nje­ni­ca da smo na dva mje­se­ca pred odr­ža­va­nje re­dov­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra do­dat­no po­ja­ča­va po­tre­bu, ali i in­te­res dru­štva da na­ve­de­ni po­da­ci bu­du uči­nje­ni do kra­ja tran­spa­rent­nim.
– Ko­nač­no, ob­ja­vlji­va­nje pre­zic­nih po­da­ta­ka o to­me gdje je i ka­ko po­tro­še­no oko 250 mi­li­o­na sred­sta­va iz IPA fon­do­va, tre­bao bi bi­ti i in­te­res ove vla­sti ko­ja se na taj na­čin mo­že bra­ni­ti od ozbilj­nih sum­nji da je u ras­po­la­ga­nju ovim sred­stvi­ma bi­lo mno­go zlo­u­po­tre­ba, uklju­ču­ju­ći i sum­nju da je dio tih sred­sta­va pro­tiv­prav­no pri­svo­jen, kao i da je ko­ri­šćen za ne­do­zvo­lje­ni po­li­tič­ki uti­caj u ko­rist sti­ca­nja po­volj­ni­je po­li­tič­ke po­zi­ci­je DPS-a. Uko­li­ko Vla­da iz­bjeg­ne da zah­ti­je­va­ne po­dat­ke uči­ni pot­pu­no tran­spa­rent­nim, a oče­ku­jem da će upra­vo ta­ko po­stu­pi­ti, nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni – pr­ven­stve­no MUP i Dr­žav­no tu­ži­la­štvo – mo­ra­li bi pred­u­ze­ti ak­tiv­no­sti iz svo­jih nad­le­žno­sti ka­ko bi se pri­sut­ne sum­nje u zlo­u­po­tre­be ovih sred­sta­va do­ka­za­le u za­ko­nom pro­pi­sa­nom po­stup­ku i per­so­na­li­zo­va­la od­go­vor­nost za ta­kvo pro­tiv­prav­no po­stu­pa­nje – po­ru­čio je Ka­lu­đe­ro­vić.
Glav­ni pre­go­va­rač Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić je na kon­trol­nom sa­slu­ša­nju tvr­dio da je ve­ći­na nov­ca, od­no­sno 166 mi­li­o­na, ulo­že­na u osna­ži­va­nje in­sti­tu­ci­ja, te da je u okvi­ru IPA1 od 2007. do 2013. go­di­ne Cr­noj Go­ri na ras­po­lo­ga­nju bi­lo ukup­no 245 mi­li­o­na eura bes­po­vrat­ne po­mo­će za na­ci­o­nal­ne pro­gra­me IPA kroz pet kom­po­nen­ti, a ka­da je u pi­ta­nju IPA2 u star­tu je do­bi­je­no po­ve­ća­nje od de­set od­sto, ta­ko da će do 2020. go­di­ne na ras­po­la­ga­nju bi­ti 270,5 mi­li­o­na eura.
B.MA.


Bo­ja­nić: Sum­nje u zlo­u­po­tre­be

Pre­ma ri­je­či­ma ne­za­vi­snog po­sla­ni­ka Mla­de­na Bo­ja­ni­ća, ne­tran­spa­rent­nost u tro­še­nju tih sred­sta­va upu­ću­je na mo­guć­nost zlo­u­po­tre­be sred­sta­va.
– Uko­li­ko nji­ho­vi in­ter­ni re­vi­zo­ri ne utvr­de i ne ob­ja­sne jav­no­sti gdje je tro­šen no­vac, tu­ži­la­štvo tre­ba da da od­go­vo­re na ta pi­ta­nja. Tu se za­i­sta ra­di o ogrom­noj svo­ti nov­ca i ja kao gra­đa­nin ne vi­dim gdje je taj no­vac ulo­žen. Tu se otva­ra­ju dva pi­ta­nja na ko­ja ne­ko tre­ba da od­go­vo­ri, ili mi ni­je­smo zna­li da tro­ši­mo taj no­vac ili je on po­šao za ne­ke sum­nji­ve po­slo­ve. To zah­ti­je­va pro­vje­ru i kon­tr­o­lu. Na kra­ju kra­je­va, uko­li­ko se utvr­di da se no­vac ne­na­mjen­ski tro­šio, on­da ga vi­še ne­će­mo do­bi­ti – ob­ja­snio je Bo­ja­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"