Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana SPECIJALNI TIM PROVJERAVA NAVODE „DANA” O ŠVERCU CIGARETA
Isat Boljević Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem Članovi specijalnog policijskog tima juče su zaplijenili finansijsku dokumentaciju iz NDKP, kao i uzorke cigareta „virdžinija” i „mac” kako bi ih uporedili sa cigaretama koje su zaplijenjene u magacinima preduzeća „Golden gejt” Policija traga za Isatom Boljevićem zbog sumnje da je učestvovao u višemilionskom švercu cigareta
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­ni po­li­cij­ski tim, po na­lo­gu is­tra­žnog su­di­je Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, ušao je ju­če u No­vi du­van­ski kom­bi­nat i po­čeo pre­tres i pro­vje­ru do­ku­men­ta­ci­je u na­stav­ku is­tra­ge o za­pli­je­nje­nim ci­ga­re­ta­ma u Tu­zi­ma pro­šlog če­tvrt­ka. Ova akcija je krenula nakon pisanja „Dana” da su švercovane cigarete zaplijenjene u Tuzima, u stvari proizvedene u Novom duvanskom kombinatu. Iz pred­u­ze­ća će, ka­ko je re­če­no, bi­ti iz­u­ze­ta do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja će bi­ti pred­met vje­šta­če­nja. Is­tra­ži­te­lji vje­ru­ju da ci­ga­re­te ko­je su za­pli­je­nje­ne u ma­ga­ci­nu kod Tu­zi ima­ju ve­ze sa No­vim du­van­skim kom­bi­na­tom.
Vi­še od tri mi­li­o­na eura vri­jed­ne ci­ga­re­te, pro­na­đe­ne u taj­nom ma­ga­ci­nu na Ka­ra­bu­škom po­lju, pro­iz­ve­de­ne su u pro­te­kloj go­di­ni u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu (NDK) u Pod­go­ri­ci, či­ji je od pro­šle go­di­ne vla­snik BMJ In­du­stri­es FZ-LLC iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta. Pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra No­vog du­van­skog kom­bi­na­ta je Isat Bo­lje­vić, ko­ji tre­nut­no ni­je do­stu­pan.
Policija traga za Isatom Boljevićem zbog sumnje da je učestvovao u višemilionskom švercu cigareta.
– Uze­ti su uzor­ci ci­ga­re­ta „vir­dži­ni­ja” i „mac”, ko­je su pro­iz­ve­de­ne u sta­rim ha­la­ma Du­van­skog kom­bi­na­ta, ka­ko bi ih upo­re­di­li za za­pli­je­nje­nim du­van­skim pro­iz­vo­di­ma. Uze­ta je i fi­nan­sij­ska do­ku­men­ta­ci­ja – re­če­no je u tu­ži­la­štvu.
Ope­ra­tiv­ni po­da­ci tu­ži­la­štva uka­zu­ju na po­slov­nu ve­zu Viktora Dre­ša­ja i Isa­ta Bo­lje­vi­ća, pred­stav­ni­ka fir­me BMJ In­du­stri­es FZ-LLC iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta (UAE), ko­ja od fe­bru­a­ra pro­šle go­di­ne upra­vlja NDKP.
Policija i tužilaštvo sum­njaju da je Bo­lje­vić or­ga­ni­zo­vao ile­gal­nu pro­iz­vod­nju ci­ga­re­ta, a da je tran­sport i pro­da­ju van gra­ni­ca Cr­ne Go­re is­pla­ni­rao Viktor Dre­šaj.
Član pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Ivan Vu­jo­vić na­veo je da je skan­dal sa za­ple­nom tri mi­li­o­na eura vri­jed­nih ci­ga­re­ta, pro­iz­ve­de­nih u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu, na­mi­je­nje­nih šver­cu na ino­stra­nom tr­ži­štu, sa­mo na­sta­vak ile­gal­nih ak­tiv­no­sti ko­je se spro­vo­de sa pod­ruč­ja Cr­ne Go­re.
– Po ocje­ni Bri­se­la Cr­na Go­ra je od­mah iza Ki­ne po ko­li­či­ni šver­co­va­nih pro­iz­vo­da. Ovi po­da­ci EU po­ka­zu­ju da smo, ka­da je u pi­ta­nju šverc, ne sa­mo re­gi­o­nal­ni već i glo­bal­ni li­de­ri. DPS je uni­šte­njem Du­van­skog kom­bi­na­ta, pa on­da i tzv. pri­va­ti­za­ci­jom arap­skom part­ne­ru otvo­rio no­vu stra­ni­cu šver­cer­ske eko­no­mi­je, zbog če­ga smo od stra­ne EU i re­gi­stro­va­ni kao jed­na od glav­nih šver­cer­skih de­sti­na­ci­ja – do­da­je Vu­jo­vić.
On je po­zvao vla­du „dr­žav­nog uda­ra” da ma­kar ma­lo ubla­že ovaj šverc skan­dal, ko­jem se smi­je či­ta­va EU i od­mah ras­ki­nu pri­va­ti­za­ci­o­ni ugo­vor sa svo­jim omi­lje­nim arap­skim part­ne­rom u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu.
– Šverc je oči­gled­no ta ključ­na vi­zi­ja eko­nom­skog raz­vo­ja u iz­ved­bi DPS-a. Na­kon eko­no­mi­je šver­ca de­ve­de­se­tih, po­tom eko­no­mi­je ras­pro­da­je i za­du­ži­va­nja, DPS raz­voj­na vi­zi­ja sve vi­še se vra­ća svom sta­rom bi­zni­su sa ko­jim su „za­ra­di­li” pr­ve de­se­ti­ne mi­li­o­na – šver­cu ci­ga­re­ta. SDP-u je ja­sno da DPS „eko­nom­ski vi­zi­o­na­ri” ni­ti že­le, ni­ti zna­ju, ni­ti umi­ju dru­ga­či­je, ne­go na­o­pa­ko i šver­cer­ski. Onaj ko se jed­nom na­vi­kao na be­za­ko­nje i lak no­vac ne mo­že raz­vi­ja­ti le­gal­nu re­al­nu eko­no­mi­ju. Tu oči­gled­no vi­še po­mo­ći ne­ma. Za­to je ključ­ni za­da­tak SDP-a u na­red­nom pe­ri­o­du da uz po­moć re­form­ski ori­jen­ti­sa­nih struk­tu­ra i po­je­di­na­ca ras­ki­ne sa eko­no­mi­jom po­ha­re i šver­ca i po­kre­ne eko­nom­sku i prav­nu ob­no­vu Cr­ne Go­re – za­klju­ču­je Vu­jo­vić.
Funk­ci­o­ner DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić ka­že da spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić još ne hap­si vla­sni­ka šver­co­va­nih ci­ga­re­ta, či­ji je tran­sport pra­tio go­di­nu da­na.
– Šta je spor­no? Zna da su pro­iz­ve­de­ne u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu, či­ji vla­snik je po­znat i zna pre­ma pa­pi­ri­ma da su iz­ve­ze­ne, a da su skla­di­šte­ne u ma­ga­ci­nu, či­jeg vla­sni­ka ta­ko­đe zna – uka­zao je Me­do­je­vić.
Spor­no je, ocje­nju­je Me­do­je­vić, što su ci­ga­re­te jed­nog od dva dr­žav­na DPS i ANB kla­na, i što Kat­nić ne smi­je da uhap­si pra­ve vla­sni­ke.
– Sad se če­ka do­bro­vo­ljac – ne­ki Sin­đa ili Min­đa – da pri­hva­ti da su ci­ga­re­te nje­go­ve i da se na­go­di sa Kat­ni­ćem za jed­nu go­di­nu za­tvo­ra i da za to uzme 100-200 hi­lja­da eura. Kao Sin­đa i Min­đa – na­pi­sao je funk­ci­o­ner DF-a na svom fej­sbuk pro­fi­lu.
Pro­blem za Kat­ni­ća je, ka­ko ocje­nju­je Me­do­je­vić, sa­mo taj što su do­ja­vu o ma­ga­ci­nu „do­bi­li od Ame­ri­ka­na­ca”.
– Šta će tra­ži­ti Ame­ri, sad će­mo da vi­di­mo – na­gla­ša­va on.
Tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja su u če­tvr­tak za­pli­je­ni­li ve­ću ko­li­či­nu ci­ga­re­ta u ma­ga­ci­nu kod Tu­zi. U 7.000 pa­ke­ta na­la­zi­le su se ci­ga­re­te ame­rič­kih bren­do­va „vir­dži­ni­ja” i „jps”, ko­je se ne uvo­ze u na­šu dr­ža­vu. Vri­jed­nost ci­ga­re­ta je, ka­ko je sa­op­šte­no, ne­ko­li­ko mi­li­o­na eura.D.Ž.


Sve ra­đe­no na šte­tu bu­dže­ta

Po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić, ko­ji je bio i pred­sjed­nik An­ket­nog od­bo­ra ko­ji se ba­vio pri­va­ti­za­ci­jom Du­van­skog, ka­že da je to pred­u­ze­će pri­va­ti­zo­va­no na šte­tu bu­dže­ta.
– Du­van­ski mo­no­pol je bio ključ­ni ka­ko bi­smo ima­li pred­nost, bu­džet, gra­đa­ni i pri­vre­da, ali je, na­ža­lost, u po­sled­njih de­se­tak go­di­na sve to de­va­sti­ra­no. Pro­pa­da­njem du­van­ske in­du­stri­je ra­slo je kri­jum­ča­re­nje, ne­le­gal­ni iz­voz i uvoz i pu­nje­nje pri­vat­nih dže­po­va. Da­kle, jed­na od in­du­stri­ja gdje smo ima­li pred­nost jer fak­tič­ki je ga­še­na ka­ko bi se po­di­gla „pri­vat­na” in­du­stri­ja – re­kao je Da­mja­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"