Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana IZBORNI DAN NA CETINJU PROTEKAO UZ BROJNE NEPRAVILNOSTI, OPOZICIJA OPTUŽILA VLAST
Rajka Kasom, odranije poznata kao trgovac glasovima, i juče je, po tvrdnjama opozicije, kupovala glasove za DPS DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju
Dan - novi portal
Iz­bor­ni dan na Ce­ti­nju, pre­ma ocje­na­ma opo­zi­ci­je, pro­te­kao je uz broj­ne ne­pra­vil­no­sti, po­čev od ne­re­gu­lar­no­sti na sa­mim bi­rač­kim mje­sti­ma, pre­ko ku­po­vi­ne gla­so­va is­pred šta­bo­va DPS-a do fi­zič­kog ob­ra­ču­na s ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma.
Pr­va ne­re­gu­lar­nost za­bi­lje­že­na je u glav­nom iz­bor­nom šta­bu DPS-a u zgra­di „Obo­da”. Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta i GPA URA su ot­kri­li da je DPS na tom mje­stu ku­po­vao gla­so­ve. Iz opo­zi­ci­je tvr­de da je u tom objek­tu bi­lo naj­ma­nje 50 sum­nji­vih li­ca iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, o če­mu su pr­vo oba­vi­je­sti­li po­li­ci­ju, a za­tim pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ka­ko su sa­op­šti­li iz opo­zi­ci­je, tu­ži­lac se po­ja­vio tek na­kon tri sa­ta, a sum­nji­va li­ca su u me­đu­vre­me­nu iza­šla na spo­red­ni iz­laz i uspje­la da po­bjeg­nu, pa tu­ži­lac ni­je mo­gao da kon­sta­tu­je ne­re­gu­lar­no­sti.
Ak­ti­vi­sti opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja za­bi­lje­ži­li su ka­me­rom sve ne­pra­vil­no­sti ko­je su uoči­li to­kom ju­če­ra­šnjeg da­na, a ti snim­ci su to­kom da­na ob­ja­vlje­ni. Na jed­nom od sni­ma­ka se vi­di ka­ko opo­zi­ci­o­ni ak­ti­vi­sti po­ku­ša­va­ju da uđu u iz­bor­ni štab DPS-a u zgra­di „Obo­da”, ali im to ne do­zvo­lja­va­ju li­ca ko­ja su bi­la unu­tra. Na snim­ku se ja­sno ču­je da pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je tra­že da ih pu­ste da uđu u pro­sto­ri­ju i vi­de „ko ku­pu­je Ce­ti­nja­ne za 50 eura”. Obje­lo­da­njen je i sni­mak na ko­jem se ja­sno vi­di tre­nu­tak ka­da vi­še oso­ba iz­la­zi iz šta­ba DPS-a u zgra­di „Obo­da” i sa tor­ba­ma se upu­ću­ju ka vo­zi­lu, ka­ko tvr­de De­mo­kra­te, gra­do­na­čel­ni­ka Ce­ti­nja Alek­san­dra Bog­da­no­vi­ća.
– De­mo­kra­te oba­vje­šta­va­ju jav­nost da je Raj­ka Ka­som, ra­ni­je op­tu­že­na za ku­po­vi­nu lič­nih ka­ra­ta, sni­mlje­na ka­ko od­vo­di bi­ra­če DPS-a do pro­sto­ri­je u ko­joj se di­je­li no­vac, pre­ko pu­ta bol­ni­ce na Ce­ti­nju - sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Iz te stran­ke je sa­op­šte­no da je na bi­rač­kom mje­stu broj 7 (Bje­lo­ši) pred­sjed­nik bi­rač­kog od­bo­ra Bo­ro Jo­va­no­vić, otac na­pa­da­ča na po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća, kr­šio iz­bor­nu pro­ce­du­ru ta­ko što je ja­vljao svom šta­bu ko­ji gra­đa­ni su iza­šli na iz­bo­re, a ko­ji još ni­je­su.
– U kr­še­nju iz­bor­ne pro­ce­du­re stal­nim opo­mi­nja­njem i ne­go­do­va­njem ome­ta ga opu­no­mo­će­ni pred­stav­nik De­mo­kra­ta na tom bi­rač­kom mje­stu Ste­van Ki­li­bar­da. Jo­va­no­vić pri­je­ti Ki­li­bar­di da će fi­zič­ki na­sr­nu­ti na nje­ga ako na­sta­vi da ga opo­mi­nje zbog kr­še­nja pra­vi­la iz­bor­nog pro­ce­sa – na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.
Na za­jed­nič­kom pre­su SDP-a, GP URA i De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re sa­op­šte­no je da su to­kom iz­bor­nog da­na na Ce­ti­nju uoči­li či­tav niz po­vre­da iz­bor­nog pro­ce­sa na bi­rač­kim mje­sti­ma i u nji­ho­voj oko­li­ni.
No­si­lac li­ste SDP-a na Ce­ti­nju Ni­ko­la Đu­ra­ško­vić ka­zao je da osno­va­no sum­nja­ju da DPS ku­pu­je gla­so­ve na ne­kim lo­ka­ci­ja­ma i na tim mje­sti­ma su, ka­ko je re­kao, osta­vi­li svo­je po­sma­tra­če ko­ji pra­te de­ša­va­nja na te­re­nu.
– Nad­le­žnom tu­ži­o­cu smo to­kom da­na pre­da­li kri­vič­nu pri­ja­vu, ali je, na­ža­lost, iz­o­sta­la ade­kvat­na re­ak­ci­ja i još jed­nom se u prak­si po­tvr­di­lo da nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni svo­jim dje­lo­va­njem ne šti­te Usta­vom za­ga­ran­to­va­no pra­vo na iz­ja­šnja­va­nje – re­kao je Đu­ra­ško­vić.
Fi­lip Adžić iz GP URA ka­zao je da su sva de­ša­va­nja na dan iz­bo­ra po­raz Ce­ti­nja i de­mo­kra­ti­je i naj­ve­ći udar na gra­đa­nje Ce­ti­nja.
Pred­stav­nik De­mo­kra­ta Da­ni­lo Mr­va­lje­vić is­ta­kao je da se ov­dje ne ra­di o obič­nom kr­še­nju pra­va gra­đa­na na iz­ja­šnja­va­nje, već o bru­tal­noj zlo­u­po­tre­bi tog pra­va i ga­že­nju Usta­va Cr­ne Go­re.Z.P.–A.D.–S.R.


U Moj­kov­cu i po­li­ci­ja pri­ti­ska­la bi­ra­če

Ka­ko tvr­de iz moj­kovč­ke opo­zi­ci­je, to­kom iz­bor­nog da­na u Moj­kov­cu je pri­mi­je­će­no ne­ko­li­ko de­se­ti­na vo­zi­la bez re­gi­star­skih ozna­ka. Ta­ko­đe, ka­ko ka­žu, vi­dje­li su i oko 10 de­fen­de­ra sa pod­go­rič­kim ta­bli­ca­ma i ta­bli­ca­ma pri­mor­skih gra­do­va. Iz moj­ko­vač­ke opo­zi­ci­je tvr­de da je pre­ko 15 pa­tro­la po­li­ci­je u grad­skom i na se­o­skom pod­ruč­ju op­šti­ne. Ka­ko tvr­de De­mo­kra­te i De­mo­krat­ski front, po­li­ci­ja za­u­sta­vlja vo­zi­la i le­gi­ti­mi­še funk­ci­o­ne­re opo­zi­ci­je.
Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA su sa­op­šti­li da su nji­ho­vi ak­ti­vi­sti uoči­li ne­re­gu­lar­no­sti na vi­še bi­rač­kih mje­sta u Moj­kov­cu.
Ka­ko su pre­ci­zi­ra­li, ra­di se o bi­rač­kim mje­sti­ma Po­lja i Ba­bi­ća po­lje. Ak­ti­vi­sti DPS-a, ka­ko tvr­de iz GP URA, pre­sre­ta­li su bi­ra­če i no­si­li du­ple bi­rač­ke spi­sko­ve.
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra sa­op­šti­la je da su im se obra­ti­li slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je – Sek­to­ra za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta Ran­ko Fi­li­po­vić i Zo­ran De­lić, ko­ji tvr­de da im nad­re­đe­ni ni­su do­zvo­li­li da na­đu za­mje­nu na po­slu u Pod­go­ri­ci ka­ko bi ostva­ri­li svo­je bi­rač­ko pra­vo u Moj­kov­cu.
Iz iz­bor­nog šta­ba De­mo­krat­skog fron­ta u Moj­kov­cu tvr­de da je po­li­ci­ja le­gi­ti­mi­sa­la po­sla­ni­ke i ak­ti­vi­ste DF-a ko­ji su ras­tu­ri­li ne­ko­li­ko punk­to­va DPS-a na ko­ji­ma se, ka­ko tvr­de, di­je­lio no­vac.
Po­sla­ni­ci DF-a Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić, Mi­lun Zo­go­vić i Jan­ko Vu­či­nić su zva­li po­li­ci­ju i pri­ja­vi­li da se u jed­nom objek­tu vr­ši ku­po­vi­na gla­so­va. Oni su tra­ži­li da po­li­ci­ja pre­tre­se taj obje­kat zbog osno­va­ne sum­nje na kri­vič­no di­je­lo ku­po­vi­na gla­so­va, ali po­li­ci­ja ni­je re­a­go­va­la.
Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić je ka­zao da je u me­đu­vre­me­nu do­šlo do raz­mje­ne uvre­da iz­me­đu ak­ti­vi­sta DF-a i oso­ba u tom objek­tu, me­đu ko­ji­ma su bi­li i Ra­do­je Mar­ko­vić, brat Du­ška Mar­ko­vi­ća, i Sla­ven­ko Bla­že­vić, pred­sjed­nik SO Moj­ko­vac.
Iz OIK-a Moj­ko­vac tvr­de da zna­čaj­ni­jih ne­re­gu­lar­no­sti na bi­ra­li­šti­ma ni­je bi­lo, na­vo­de­ći da su teh­nič­ke pro­ble­me rje­ša­va­li u ho­du. J.Š.


Povrijeđena četiri opozicionara

Kan­di­dat za od­bor­ni­ka GP URA Slav­ko Šo­le Jan­ko­vić na­pad­nut je ju­če na Ce­ti­nju, a za taj na­pad je op­tu­žio ak­ti­vi­ste DPS-a.
Ka­ko je sa­op­štio pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić, oko 17 ča­so­va na­pad­nu­to je vi­še kan­di­da­ta za od­bor­ni­ke URA i De­mo­kra­ta, kao i ne­ko­li­ko gra­đa­na.
– Jan­ko­vić je za­do­bio vi­še uda­ra­ca i is­pr­skan je su­zav­ce. U in­ci­den­tu su po­vri­je­đe­ni i Mar­ko Po­po­vić, Du­šan Ka­lu­đe­ro­vić i Fi­lip Mar­ti­no­vić. Po­vri­je­đen su pre­ve­ze­ni u hit­nu po­moć, gdje im je uka­za­na po­moć – ka­zao je Aba­zo­vić.


De­mo­kra­te: Gru­be ne­i­sti­ne i te­ške iz­mi­šljo­ti­ne

De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra sa­op­šti­la je da je gru­ba ne­i­sti­na, te­ška iz­mi­šljo­ti­na i ud­ba­ška pod­me­ta­či­na or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe DPS da je kan­di­dat za od­bor­ni­ka sa nji­ho­ve iz­bor­ne li­ste na Ce­ti­nju Mir­ko Bo­ško­vić bi­lo ko­ga ta­kao, a ka­mo­li pre­tu­kao, „ka­ko je to ve­če­ras sa­op­šte­no u per­fid­nom sa­op­šte­nju or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe De­ma­go­ške par­ti­je Sve­to­za­ra”.
– Laž je i tvrd­nja or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe DPS da je Lo­pi­čić ak­ti­vi­sta De­mo­kra­ta. Bej­zbol pa­li­ce, pi­što­lji, bok­se­vi i slič­ni re­kvi­zi­ti sred­stva su za rad ma­fi­ja­ške or­ga­ni­za­ci­je ka­kva je DPS, a ne na­ša. U pri­log to­me svje­do­či i sra­man na­pad u su­bo­tu uju­tro na po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća i na­še kan­di­da­te za od­bo­r­ni­ke sa Ce­ti­nja. Po na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, Ivan Jo­va­no­vić, ko­ji je bio me­đu na­pa­da­či­ma, još uvi­jek ni­je pro­ce­su­i­ran ni pri­vo­đen na in­for­ma­tiv­ni raz­go­vor, a naš od­bor­nik Mir­ko Bo­ško­vić, na osno­vu go­mi­le ne­i­sti­na i iz­mi­šljo­ti­na, prompt­no je pri­ve­den – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.


DPS: De­mo­kra­te pre­tu­kle Ba­no­vi­ća

Iz DPS-a je ju­če sa­op­šte­no da su čla­na i ak­ti­vi­stu te par­ti­je Iva Ba­no­vi­ća is­pred Austro­u­gar­skog po­slan­stva na Ce­ti­nju pre­tu­kli kan­di­dat za od­bor­ni­ka De­mo­kra­ta Mir­ko Bo­ško­vić i ak­ti­vi­sta te stran­ke Pe­ri­ca Lo­pi­čić.
–Ba­no­vić je tom pri­li­kom za­do­bio te­ške po­vre­de i tre­nut­no se na­la­zi na zbri­nja­va­nju u bol­ni­ci “Da­ni­lo Pr­vi”. Ba­no­vi­ća je Lo­pi­čić uda­rao bej­zbol pa­li­com, a na­kon što je pao na pod i bes­po­moć­no le­žao, Bo­ško­vić je na­sta­vio da ga šu­ti­ra. Po­li­ci­ji je pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv Bo­ško­vi­ća i Lo­pi­či­ća – sa­op­šte­no je iz DPS-a.
Ka­ko su da­lje na­ve­li, opo­zi­ci­ja je od­lu­či­la da na­sil­nim me­to­da­ma ome­ta lo­kal­ne iz­bo­re na Ce­ti­nju, o če­mu svje­do­če i vi­deo-snim­ci.
– Na tim snim­ci­ma je za­bi­lje­že­no or­ga­ni­zo­va­no oku­plja­nje Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća, Ra­ška Ko­nje­vi­ća, Da­ni­lo Mr­va­lje­vić, Fi­lip Adžić, Mi­loš Pe­ri­šić i osta­lih iz URA, De­mo­kra­ta i SDP-a is­pred šta­bo­va DPS-a, ka­ko bi is­pro­vo­ci­ra­li bi­lo ka­kav in­ci­dent i po­ku­ša­li na si­lu da upad­nu u pro­sto­ri­je – na­ve­li su iz DPS-a.
Ne­što ra­ni­je no­vi­na­ri­ma se obra­tio i pred­sjed­nik ce­tinj­skog DPS-a Jo­van Mar­ti­no­vić.
– Od ra­nih ju­tar­njih ča­so­va svje­do­ci smo da su Ce­ti­nja­ni iz­lo­že­ni ne­vi­đe­nom na­sil­nič­kom po­na­ša­nju vje­či­tih po­li­tič­kih gu­bit­ni­ka – na­veo je Mar­ti­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"