Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana MILIONSKA INVESTICIJA NIKŠIĆKOG BIZNISMENA U CENTRU BUDVE DOVEDENA U PITANJE
Mićunović Brano gradi hotel na tuđem placu Vještakgeometar utvrdio da 500 kvadrata placa u centru Budve ne pripada Mićunovićevom preduzeću, a do toga se došlo kroz preklop katastarskog plana, austrougarske karte i faktičkog stanja Zeta film mora da riješi sve imovinskopravne sporove prije zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, a tužbu za utvrđivanje vlasništva nad parcelom u Budvi podnijela je Fondacija Luketić
Dan - novi portal
Pred­u­ze­će Ze­ta film, či­ji je vla­snik nik­šić­ki bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić, pod­ni­je­lo je Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma za­htjev za iz­da­va­nje ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kih uslo­va da gra­di ho­tel u Bu­dvi, iako je vje­štakge­o­me­tar utvr­dio da 500 kva­dra­ta pla­ca na ko­me že­le da gra­de ne pri­pa­da tom pred­u­ze­ću. U pi­ta­nju je na­laz vje­šta­ka u spo­ru ko­ji je Fon­da­ci­ja Lu­ke­tić po­kre­nu­la pro­tiv, iz­me­đu osta­lih, Ze­ta fil­ma ra­di utvr­đi­va­nja pra­va na vla­sni­štvo nad ne­ko­li­ko hi­lja­da kva­dra­ta imo­vi­ne u stro­gom cen­tru Bu­dve.
Vje­štakge­o­me­tar Kr­sto Bo­ško­vić utvr­dio je da 500 kva­dra­ta pla­ca u stro­gom cen­tru Bu­dve, me­đu­tim, ne pri­pa­da sa­da­šnjem vla­sni­ku, to jest Mi­ću­no­vi­će­vom pred­u­ze­ću. Do to­ga se do­šlo kroz pre­klop ka­ta­star­skog pla­na, austro­u­gar­ske kar­te i fak­tič­kog sta­nja. Kon­kret­no, ka­ko po­ka­zu­je sud­ska do­ku­men­ta­ci­ja, pred­u­ze­ću Ze­ta film „do­da­to” je 500 kva­dra­ta u di­je­lu objek­ta ko­ji se na­sla­nja na glav­nu grad­sku uli­cu.
Nik­šić­ki bi­zni­smen, ka­ko je još ra­ni­je ob­ja­vlje­no, na­mje­ra­va da iz­gra­di ho­tel na mje­stu gdje je sa­da zgra­da Ze­ta fil­ma. Mi­ću­no­vić i Goj­ko Pe­jo­vić pod­ni­je­li su ne­dav­no za­jed­nič­ki za­htjev Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, na či­jem če­lu je Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić (DPS), za do­bi­ja­nje ur­ba­ni­stič­koteh­nič­kih uslo­va za grad­nju, što je pr­vi do­ku­ment ko­ji je neo­p­ho­dan u pro­ce­du­ri do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le.
Me­đu­tim, po ra­ni­jem tu­ma­če­nju Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, pi­ta­nje imo­vin­skih spo­ro­va na ne­kom ze­mlji­štu je re­le­vant­no is­klju­či­vo u pro­ce­su iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Iz tog re­so­ra su ne­dav­no ka­za­li da je neo­p­hod­no ri­je­ši­ti imo­vin­skoprav­ne spo­ro­ve pri­je ne­go što se pod­ne­se za­htjev za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le.
Sre­di­nom ja­nu­a­ra pro­šle go­di­ne, Fon­da­ci­ja Lu­ke­tić pod­ni­je­la je Osnov­nom su­du u Ko­to­ru tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve Cr­ne Go­re, Op­šti­ne Bu­dva, film­skog pred­u­ze­ća Ze­ta film i kom­pa­ni­je MCG Mon­te­ne­gro.
Vje­štakge­o­me­tar je utvr­dio da je na dru­gom mje­stu pred­u­ze­ću Ze­ta film od­u­ze­to oko 500 kva­dra­ta, i to u di­je­lu na par­kin­gu pre­ma ho­te­lu „Ava­la”.
U tu­žbi se na­vo­di da su Ze­ta film, fir­ma MCG Mon­te­ne­gro, dr­ža­va i Op­šti­na u cen­tru Bu­dve neo­vla­šće­no pri­svo­ji­le vi­še hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta ko­je je pri­pa­da­lo toj fon­da­ci­ji, o če­mu po­sto­je ja­sni do­ka­zi u vi­du ka­ta­star­skih po­da­ta­ka iz 1991. go­di­ne, rje­še­nja Op­štin­skog su­da 1966. go­di­ne i te­sta­men­ta To­ma Lu­ke­ti­ća iz 1927. go­di­ne. U sud­skom spo­ru ko­ji se od pro­šle go­di­ne vo­di pred su­dom u Ko­to­ru, Fon­da­ci­ju Lu­ke­tić za­stu­pa­ju advo­ka­ti Ra­do­ji­ca La­zo­vić i Želj­ko Apr­co­vić.
Ze­ta film, ko­jim Mi­ću­no­vić pre­ko svo­je ki­par­ske fir­me Ana­gu­sta ene­tr­prajz li­mi­ted upra­vlja od 2004. go­di­ne, ras­po­la­že imo­vi­nom na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma broj 2411, 2412, 2408, 2409, 2410, dio kat. par­ce­le 2401, dio kat. parc. 3102/1 i dio kat. par­ce­le 2419 KO Bu­dva. In­te­re­sant­no je da u za­hva­tu DUP Bu­dva cen­tar Ze­ta film mo­že da pla­ni­ra iz­grad­nju ve­le­lep­nog objek­ta od de­vet spra­to­va, tu­ri­stič­ke na­mje­ne. Bru­to gra­đe­vin­ska po­vr­ši­na je 23.237 kva­drat­nih me­ta­ra. Da li će ova mi­li­on­ska in­ve­sti­ci­ja u Bu­dvi bi­ti re­a­li­zo­va­na osta­je da se vi­di.
U tu­žbi ko­ja je pro­šle go­di­ne pre­da­ta ko­tor­skom su­du, u di­je­lu ko­ji se od­no­si na Ze­ta film, na­vo­di se da su Fon­da­ci­ji Lu­ke­tić po­vri­je­đe­na vla­snič­ka pra­va na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma 2421 i 2422.
Ze­ta film je pret­pro­šle go­di­ne pod­ni­je­la za­htjev vla­di­nom Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju da se na par­ce­la­ma u Bu­dvi pra­vo ko­ri­šće­nja pre­tvo­ri u pra­vo svo­ji­ne. Sa­vjet, ko­jim pred­sje­da­va pre­mi­jer i šef DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić, uva­žio je taj za­htjev. Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će se pret­hod­no obra­ća­lo za­htje­vi­ma za ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve or­ga­ni­ma Op­šti­ne Bu­dva, ali su po­sla­li za­htjev i Mi­ni­star­st­vu, ima­ju­ći u vi­du da že­le da gra­de ho­tel.
Pre­ma tu­žbi fon­da­ci­je, shod­no ra­ni­joj ze­mlji­šno-knji­žnoj evi­den­ci­ji i sa­gla­sno rje­še­nju Op­štin­skog su­da u Ko­to­ru, sve ne­kret­ni­ne ko­je je po­sje­do­vao To­mo Lu­ke­tić upi­sa­ne su kao Fon­da­ci­ja To­ma Mi­ro­va Lu­ke­ti­ća i nje­go­ve že­ne Sta­ne za ško­lo­va­nje dje­ce iz Bu­dve i Pa­štro­vi­ća i ta­kav upis je po­sto­jao sve do va­že­nja ze­mlji­šnih knji­ga, od­no­sno pre­la­ska sa ze­mljo-knji­žne na ka­ta­star­sku evi­den­ci­ju.
M.V.


Idu­će ro­či­šte 25. apri­la

Na­red­na glav­na ras­pra­va pred ko­tor­skim su­dom u pro­ce­su po tu­žbi Fon­da­ci­je Lu­ke­tić pro­tiv dr­ža­ve Cr­ne Go­re, Op­šti­ne Bu­dva, pred­u­ze­ća Ze­ta film i kom­pa­ni­je MCG Mon­te­ne­gro bi­će odr­ža­na 25. apri­la. Pret­hod­na je odr­ža­na 26. fe­bru­a­ra ove go­di­ne.
Su­di­ja Pre­drag Kr­sto­ni­je­vić kon­sta­to­vao je da tu­že­ni ima­ju pri­go­vo­re na na­laz vje­šta­ka i na­lo­žio da vje­šta­ku spi­si pred­me­ta bu­du do­sta­vlje­ni, a on bu­de po­zvan na idu­će ro­či­šte. Od­lu­ka o od­la­ga­nju ro­či­šta do­ne­se­na je i zbog to­ga što je neo­p­hod­no da se vje­štak iz­ja­sni o pri­go­vo­ri­ma i pri­mjed­ba­ma par­nič­nih stra­na­ka, kao i da se pu­no­moć­ni­ci stra­na­ka iz­ja­sne na hro­no­lo­gi­ju upi­sa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"