Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet SASTANAK O GLOBALNOM TRŽIŠTU DOŽIVIO POTPUNI FIJASKO
EU ostaje kratkih rukava Kina je zadržala diplomatsku uzdržanost, a SAD su, čini se, slavile fijasko, što je veoma loša vijest za Evropu, koja je praktično ostala usamljena u iskazivanju nezadovoljstva zbog ishoda sastanka
Dan - novi portal
F
i­ja­sko je ri­ječ ko­ja naj­bo­lje opi­su­je po­sled­nju mi­ni­star­sku kon­fe­ren­ci­ju Svjet­ske tr­go­vin­ske or­ga­ni­za­ci­je (STO), na ko­joj SAD, Ki­na i Evrop­ska uni­ja ni­je­su mo­gle da se do­go­vo­re o no­vim pra­vi­li­ma glo­bal­nog tr­ži­šta, a po­go­to­vo o po­ljo­pri­vre­di, on­lajn tr­go­vi­ni, raz­vo­ju i ri­bar­stvu, zbog če­ga je, bar za­sa­da, je­di­no EU, či­ja je na­mje­ra da pre­u­zme mo­žda i li­der­sku ulo­gu u STO, osta­la krat­kih ru­ka­va.
Uče­sni­ci ni­je­su uspje­li ni oko če­ga da se do­go­vo­re, pa ni oko za­jed­nič­ke iz­ja­ve o is­ho­du kon­fe­ren­ci­je. Ovim sa­stan­kom je­di­no Ki­na i SAD ni­su bi­le ne­za­do­volj­ne. Na­i­me, Ki­na je za­dr­ža­la di­plo­mat­sku uz­dr­ža­nost, a SAD su, či­ni se, sla­vi­le fi­ja­sko, što je ve­o­ma lo­ša vi­jest za Evro­pu, ko­ja je prak­tič­no osta­la usa­mlje­na u is­ka­zi­va­nju ne­za­do­volj­stva zbog is­ho­da sa­stan­ka, oci­je­nio je Pro­ject Syndi­ca­te.
Po­je­di­ni su na­kon kon­fe­ren­ci­je čak su­ge­ri­sa­li da bi EU tre­ba­lo da se udru­ži sa Ki­nom ka­ko bi osi­gu­ra­la svo­ju po­zi­ci­ju na glo­bal­nom tr­ži­štu u bu­duć­no­sti, ko­ja, bez ob­zi­ra na po­vu­če­nost STO, ima mo­guć­nost da se po­zi­ci­o­ni­ra kao šam­pi­on u mul­ti­la­te­ra­li­zmu.
To ki­ne­sko-evrop­sko part­ner­stvo mo­glo bi da bu­de sna­žna si­la ko­ja bi uti­ca­la na ame­rič­ki ne­ga­tiv­ni udar na me­đu­na­rod­nu tr­go­vi­nu i sa­rad­nju. Me­đu­tim, ta­kvo part­ner­stvo je da­le­ko od iz­vje­snog.
To­kom kon­fe­ren­ci­je če­sto je is­ti­can do­ma­ći pro­tek­ci­o­ni­zam Do­nal­da Tram­pa, i to pred pred­sjed­ni­kom SAD, po­što EU ima pri­li­ku da pre­u­zme ve­ću in­ter­na­ci­o­nal­nu li­der­sku ulo­gu, ja­ča­ju­ći svo­ju po­zi­ci­ju u STO.
Spo­ra­zum o slo­bod­noj tr­go­vi­ni ko­ji je ne­dav­no pot­pi­san sa Ja­pa­nom dao je EU pred­nost nad po­ljo­pri­vre­dom SAD, a ja­ča­nje tr­go­vin­skih ve­za sa Mek­si­kom mo­glo bi da ima sli­čan is­hod.
Ipak, že­lja EU da na­tje­ra Ki­nu na za­jed­nič­ka pra­vi­la gu­ra je da se bli­že po­ve­že sa in­te­re­si­ma SAD, sa ko­ji­ma di­je­li ne­ke za­jed­nič­ke pri­tu­žbe, po­put kon­ti­nu­i­ra­nog sub­ven­ci­o­ni­sa­nja pri­vat­nih pred­u­ze­ća i po­sto­ja­nja ba­ri­je­ra za pri­stup tr­ži­štu.
Pre­ma jed­noj ne­dav­no ob­ja­vlje­noj stu­di­ji, ba­ri­je­re pri­stu­pu tr­ži­štu ko­je je po­di­gla Ki­na uve­li­ko su po­ve­ća­le rast iz­vo­za EU.
Ipak, SAD i EU ne­ma­ju istu vi­zi­ju ka­ko da se op­ho­de po­vo­dom ovih pri­tu­žbi. Ka­ko bi ogra­ni­či­li zlo­u­po­tre­be STO od stra­ne Ki­ne, evrop­ski li­de­ri že­le da pre­go­va­ra­ju o no­vim re­gu­la­ti­va­ma bi­lo kroz prav­ni okvir za bi­la­te­ral­ne in­ve­sti­ci­je, bi­lo kroz mul­ti­la­te­ral­ne na­ci­o­nal­ne tr­go­vin­ske ugo­vo­re za jav­ne na­bav­ke.
Me­đu­tim, Tramp ne že­li da re­for­mi­še si­stem, on že­li da ga po­to­pi. Tač­ni­je, on tra­ži na­čin da bi­la­te­ral­nim spo­ra­zu­mi­ma sma­nji ame­rič­ki tr­go­vin­ski de­fi­cit, pa čak se po­mi­nje i da će na­pu­sti­ti STO, što je naj­lo­ši­ji sce­na­rio za EU, ko­ja za­go­va­ra za­jed­nič­ke nor­me i do­go­vor.
Ipak, Tram­po­va Ame­ri­ka će na­sta­vi­ti da ko­ri­sti svo­ju pred­nost ka­ko bi osi­gu­ra­la svo­ju stra­te­gi­ju i do­bi­la po­li­tič­ke po­e­ne, što je ta­ko­đe hen­di­kep za EU jer ni­je dr­ža­va, već za­jed­ni­ca dr­ža­va i u me­đu­na­rod­noj po­li­ti­ci ne go­vo­ri jed­nim je­zi­kom, već za­stu­pa in­te­re­se svih ze­ma­lja čla­ni­ca.
Ni­je ne­mo­gu­će da će Ki­na pri­je da od­go­vo­ri na za­htje­ve Ame­ri­ke ne­go na za­htje­ve EU, u ko­joj se „ču­je vi­še­gla­sje”.
U tom kon­tek­stu, EU mo­ra da se uje­di­ni ka­ko bi pre­va­zi­šla ba­ri­je­re ko­je je po­di­gla Ame­ri­ka i ra­di stva­ra­nja za­jed­nič­kog si­ste­ma za ogra­ni­ča­va­nje Ki­ne. Ali, to je lak­še re­ći ne­go ura­di­ti.
Kao što je po­zna­to, mno­ge čla­ni­ce EU se opi­ru uvo­đe­nju tr­go­vin­skih re­strik­ci­ja, bi­lo zbog li­be­ral­nih eko­nom­skih ide­a­la, bi­lo zbog stra­ha da će ugro­zi­ti svo­je in­te­re­se u Ki­ni ti­me što će se ofor­mi­ti me­ha­ni­zam za upra­vlja­nje stra­nim in­ve­sti­ci­ja­ma.
Po­ja­va ne­li­be­ral­nih vla­da­ra u cen­tral­noj i is­toč­noj Evro­pi još vi­še ote­ža­va pi­ta­nja za EU. Na­i­me, te vla­de ne­ma­ju ni­ka­kav in­te­res za bi­lo ka­kav ob­lik mul­ti­ra­te­ra­li­zma, jer su pri­hva­ti­le uski po­gled na svo­je in­te­re­se. Če­sto su fa­sci­ni­ra­ni lo­gi­kom re­al­po­li­ti­ka ko­ju su po­dr­ža­li Tramp, ki­ne­ski pred­sjed­nik Si Đin­ping i ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin. Šta­vi­še, te ze­mlje vi­de mo­guć­nost za ostva­ri­va­nje svo­jih in­te­re­sa po ci­je­nu ši­re­nja pra­vi­la jav­nih na­bav­ki u EU.
Ipak, evrop­ske ze­mlje ne gri­je­še ka­da po­zdra­vlja­ju ki­ne­ske in­ve­sti­ci­je. Do­bar pri­mer je Grč­ka, u ko­joj ima do­sta ki­ne­skih in­tve­sti­ci­ja, ali Ki­na bi mo­gla da po­nu­di re­ci­pro­ci­tet i po­že­li do­bro­do­šli­cu in­ve­sti­ci­ja­ma iz EU. Za­to EU i Ki­na tre­ba da za­vr­še bi­la­te­ral­ni spo­ra­zum o in­ve­sti­ci­ja­ma o ko­jem pre­go­va­ra­ju već go­di­na­ma.
Ina­če, Fran­cu­ski pred­sjed­nik Ema­nu­el Ma­kron po­ku­ša­va da una­pri­je­di ofan­ziv­ni mul­ti­ra­te­ra­li­zam. Ali, uko­li­ko EU kao cje­li­na ne pri­hva­ti sve, Bri­sel će bi­ti uhva­ćen iz­me­đu Ki­ne i nje­nog kon­zer­va­tiv­nog po­i­ma­nja mul­ti­ra­te­ra­li­zma i Tram­pa ko­ji že­li da ga se ota­ra­si – pa i po ci­je­nu da po­sta­ne žr­tva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"