Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija HRVATSKA BLOKIRALA SRBIJU NA PUTU KA EU, ALEKSANDAR VUČIĆ PORUČIO Nećemo dozvoliti da nas Zagreb ucjenjuje Vlada Srbije je zaprepašćena odlukom Hrvatske da ne podrži evropski put Srbije. Hrvatska za takvu odluku nije imala nijedan jedini valjan razlog. Srbija je primila k znanju ovakav stav i neće dozvoliti da je bilo ko u Evropi i svijetu, pa ni Hrvatska, na bilo koji način ucjenjuje, ponižava i nipodaštava – navodi se u saopštenju premijera Aleksandra Vučića
Dan - novi portal
Ko­mi­tet za pro­ši­re­nje Sa­vje­ta Evrop­ske uni­je (CO­E­LA) ju­če je u Bri­se­lu po­sti­gao sa­gla­snost da se u ju­nu otvo­ri po­gla­vlje 24 u pre­go­vo­ri­ma o član­stvu sa Sr­bi­jom, ali Hr­vat­ska je­di­na i da­lje od­bi­ja da pri­sta­ne i na otva­ra­nje po­gla­vlja 23, re­kli su agen­ci­ji Be­ta zva­nič­ni­ci u EU ko­ji su pra­ti­li sa­sta­nak CO­E­LA-e.
Za­greb je na za­sje­da­nju CO­E­LA pri­je sve­ga tra­žio da Sr­bi­ja iz­mi­je­ni za­kon i uki­ne re­gi­o­nal­nu nad­le­žnost su­da za rat­ne zlo­či­ne u Be­o­gra­du i ga­ran­tu­je da će hr­vat­ska ma­nji­na bi­ti auto­mat­ski za­stu­plje­na u srp­skom par­la­men­tu, da bi Hr­vat­ska kao je­di­na čla­ni­ca EU ko­ja to još ni­je uči­ni­la da­la „ze­le­no svje­tlo” za otva­ra­nje po­gla­vlja 23 (o pra­vo­su­đu i te­melj­nim pra­vi­ma) pre­go­vo­ra o član­stvu Sr­bi­ja–EU u ju­nu.
Bu­gar­ska je, re­če­no je Be­ti, uoči sa­stan­ka CO­E­LA ima­la ta­ko­đe ne­ke pri­mjed­be na otva­ra­nje po­gla­vlja 24 (o prav­di, slo­bo­da­ma i bez­bjed­no­sti), ali je to u pret­hod­noj raz­mje­ni mi­šlje­nja raz­ja­šnje­no i pred­stav­nik So­fi­je je dao „ze­le­no svje­tlo” za po­kre­ta­nje pre­go­vo­ra u ju­nu o tom po­gla­vlju.
Hr­vat­ski pred­stav­nik je isto ta­ko iz­nio za­mjer­ke na sa­rad­nju Be­o­gra­da s Ha­škim su­dom, a, ka­ko su Be­ti pre­ni­je­li iz­vo­ri EU, stav prak­tič­no svih osta­lih čla­ni­ca Uni­je je­ste da ova pi­ta­nja ni­je­su di­rekt­no po­ve­za­na s uslo­vi­ma za otva­ra­nje po­gla­vlja i usva­ja­nje pre­go­va­rač­kih po­la­zi­šta EU, a mno­ge stva­ri ko­je mo­gu iz­gle­da­ti ne­ja­sne se mo­gu raz­ja­sni­ti i ri­je­ši­ti u to­ku sa­mih pre­go­vo­ra.
Evrop­ski di­plo­mat­ski zva­nič­ni­ci su uka­za­li na to da 11 ze­ma­lja čla­ni­ca EU ima sa­svim slič­ne za­ko­ne o me­đu­na­rod­noj nad­le­žno­sti su­do­va za rat­ne zlo­či­ne i spo­me­nu­li, re­ci­mo, svjet­ski ču­ve­nog špan­skog su­di­ju Bal­ta­sa­ra Gar­so­na i nje­go­vo svjet­sko an­ga­žo­va­nje, ta­ko da je te­ško na­ći osno­vu za za­htjev da taj za­kon uki­ne Sr­bi­ja.
Zva­nič­ni­ci u EU su pre­ni­je­li da se sad od Za­gre­ba oče­ku­ju do­dat­ne in­for­ma­ci­je, usli­je­di­će i bi­la­te­ral­ni kon­tak­ti s Hr­vat­skom i me­đu čla­ni­ca­ma Uni­je, vje­ro­vat­no i uvje­ra­va­nja hr­vat­skim vla­sti­ma da otva­ra­nje no­vih po­gla­vlja sa­mo mo­že do­pri­ni­je­ti br­žem rje­ša­va­nju svih na­iz­gled spor­nih pi­ta­nja, ka­za­li su iz­vo­ri u Bri­se­lu.
Ako to u sklo­pu na­po­ra CO­E­LA ne bi mo­glo da se ri­je­ši, on­da bi pi­ta­nje otva­ra­nja no­vih po­gla­vlja mo­glo da se pre­ne­se na vi­ši po­li­tič­ki ni­vo, a to je Ko­mi­tet stal­nih pred­stav­ni­ka čla­ni­ca EU (CO­RE­PER).
Sa­gla­snost svih čla­ni­ca Uni­je je nu­žna za otva­ra­nje sva­kog po­gla­vlja u pre­go­vo­ri­ma i već je u pret­hod­nim slu­ča­je­vi­ma pre­go­vo­ra o član­stvu bi­lo si­tu­a­ci­ja da jed­na čla­ni­ca ne da­je sa­gla­snost iako to osta­le čla­ni­ce i Evrop­ska ko­mi­si­ja sma­tra­ju ne­do­volj­no ute­me­lje­nim.
Pred­sjed­nik Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić re­a­go­vao je u sa­op­šte­nju me­di­ji­ma na od­lu­ku Hr­vat­ske da ne da sa­gla­snost na otva­ra­nje po­gla­vlja 23.
– Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za­pre­pa­šće­na je od­lu­kom Hr­vat­ske da ne po­dr­ži evrop­ski put Sr­bi­je. Za ta­kvu od­lu­ku, Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska ni­je ima­la ni­je­dan je­di­ni va­ljan raz­log. Sr­bi­ja je pri­mi­la k zna­nju stav Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske i Sr­bi­ja ne­će do­zvo­li­ti da je bi­lo ko u Evro­pi i svi­je­tu, pa ni Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska, na bi­lo ko­ji na­čin ucje­nju­je, po­ni­ža­va i ni­po­da­šta­va – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Pre­mi­jer po­ru­ču­je da je Sr­bi­ja ze­mlja slo­bo­dar­skog na­ro­da i da ni­ka­da ne­će bi­ti vre­ća za uda­ra­nje bi­lo ko­me.
Vu­čić, ko­ji je i li­der SNS-a, o od­lu­ci Hr­vat­ske go­vo­rio je i na pred­iz­bor­nom sku­pu te stran­ke u No­vom Sa­du. Re­kao je da Sr­bi­ja ne­će ni­ko­ga mo­li­ti i da ne­će mi­je­nja­ti svo­je za­ko­ne sa­mo za­to što to Hr­vat­ska tra­ži.
– Ne­će­mo upu­ti­ti ni­je­dan te­le­fon­ski po­ziv – po­ru­čio je Vu­čić.
Port­pa­rol u Evrop­skoj ko­mi­si­ji Ma­ja Ko­ci­jan­čič je Be­ti pre­ni­je­la da „Evrop­ska ko­mi­si­ja oče­ku­je da se uči­ne da­lji ko­ra­ci u po­stup­ku pre­go­vo­ra Sr­bi­je i EU o član­stvu i otva­ra­nju po­gla­vlja 23 o pra­vo­su­đu i te­melj­nim pra­vi­ma i 24 o prav­di, slo­bo­di i bez­bjed­no­sti”.
Ma­ja Ko­ci­jan­čič, port­pa­rol evrop­skog ko­me­sa­ra za pro­ši­re­nje Jo­ha­ne­sa Ha­na i vi­so­kog evrop­skog pred­stav­ni­ka Fe­de­ri­ke Mo­ge­ri­ni, do­da­la je da je „ras­pra­va o to­me u to­ku i Ko­mi­si­ja je sprem­na da kre­ne na­pri­jed čim se po­stig­ne tra­že­na jed­no­gla­snost čla­ni­ca EU”. Pre­ma iz­vo­ri­ma Uni­je, Ho­lan­di­ja, pred­sje­da­va­ju­ći EU, sprem­na je da pri­pre­mi otva­ra­nje.RTS – M.Nj.


Svi ih po­dr­ža­li osim Hr­va­ta

Na sa­stan­ku rad­ne gru­pe EU za pro­ši­re­nje Hr­vat­ska ju­če ni­je iz­ni­je­la stav o otva­ra­nju po­gla­vlja 23 u pre­go­vo­ri­ma sa Sr­bi­jom, ta­ko da je ta tač­ka ski­nu­ta sa dnev­nog re­da i o to­me će se po­no­vo raz­go­va­ra­ti sle­de­će sed­mi­ce, re­kla je še­fi­ca pre­go­va­rač­kog ti­ma Sr­bi­je Ta­nja Mi­šče­vić.
– Hr­vat­ska pred­stav­ni­ca ni­je ima­la in­struk­ci­ju iz Za­gre­ba, ta­ko da se pre­šlo pre­ko ove tač­ke i ona je osta­vlje­na za sle­de­ću ne­dje­lju – re­kla je Mi­šče­vićeva Tan­ju­gu.
Ta tač­ka će sad, ka­ko je ob­ja­sni­la, stal­no bi­ti sta­vlja­na na dnev­ni red i „ne­će se ni po­mje­ra­ti, ni skla­nja­ti, ni blo­ki­ra­ti dok god ne do­bi­ju ze­le­no svje­tlo iz Za­gre­ba”.
Ona je pod­sje­ti­la da su sve osta­le dr­ža­ve čla­ni­ce EU sa­gla­sne da je ono što smo ura­di­li u ak­ci­o­nim pla­no­vi­ma i pred­sta­vi­li kao ele­men­te za otva­ra­nje po­gla­vlja 23 apo­slut­no u sa­gla­sju sa pla­no­vi­ma EU.
– Ni­je­smo na­či­sto ni šta se tra­ži u ovom tre­nut­ku, ali zna­mo da od ovo­ga vi­še za­i­sta ne mo­že da se ura­di – re­kla je Mi­šče­vi­će­va.
Ona je, me­đu­tim, na­gla­si­la da još ni­je ka­sno da pre­go­vo­ri bu­du otvo­re­ni u ju­nu, a da bi even­tu­al­no nji­ho­vo od­la­ga­nje bi­lo štet­no ne sa­mo za Sr­bi­ju, već i za EU.
– Mi oče­ku­je­mo da će to bi­ti, još uvi­jek ima do­volj­no vre­me­na. Na­da­mo se da ovo ne­će u toj mje­ri ome­sti da ne do­đe do otva­ra­nja po­gla­vlja – re­kla je Mi­šče­vi­će­va.


Han i Kurc vr­še pri­ti­sak

Evrop­ski ko­me­sar za pro­ši­re­nje Jo­ha­nes Han i austrij­ski šef di­plo­ma­ti­je Se­ba­sti­jan Kurc vr­še sna­žan pri­ti­sak na Za­greb da spu­sti lop­tu i da ze­le­no svje­tlo za otva­ra­nje po­gla­vlja 23 u pre­go­vo­ri­ma Sr­bi­je sa EU, sa­zna­ju „No­vo­sti”.
Ovi evrop­ski zva­nič­ni­ci su u go­to­vo stal­nom kon­tak­tu sa hr­vat­skim še­fom di­plo­ma­ti­je Mi­rom Ko­va­čem, ko­me su pre­ni­je­te po­ru­ke da ve­ći­na u EU ne gle­da sa odo­bra­va­njem na po­ku­ša­je Za­gre­ba da za­ko­či evrop­ski put Be­o­gra­da.
Ivi­ca Da­čić, šef srp­ske di­plo­ma­ti­je, re­kao je za „No­vo­sti” da su Hr­va­ti po­sled­nji ko­ji mo­gu da di­je­le lek­ci­je bi­lo ko­me o za­šti­ti pra­va ma­nji­na jer sa­mi ne po­štu­ju stan­dar­de EU, iako su čla­ni­ca: „U Hr­vat­skoj se lo­me ći­ri­lič­ne ta­ble, re­ha­bi­li­tu­je usta­štvo, što uno­si strah me­đu ta­mo­šnje Sr­be. Naš za­kon o su­đe­nji­ma za rat­ne zlo­či­ne pi­san je u sa­rad­nji sa EU i Ha­škim tri­bu­na­lom i be­smi­sle­ne su za­mjer­ke iz Za­gre­ba da mi po­ku­ša­va­mo da bu­de­mo „ma­li Hag”. Za­to, ape­lu­jem na Nje­mač­ku i osta­le čla­ni­ce EU, ko­je su ja­sno re­kle da je Sr­bi­ja sve is­pu­ni­la, da ura­zu­me Hr­vat­sku!”
Pr­vi pot­pred­sjed­nik hr­vat­ske vla­de To­mi­slav Ka­ra­mar­ko iz­ja­vio je u če­tvr­tak da Hr­vat­ska ne­će blo­ki­ra­ti Sr­bi­ju na ula­sku u EU, jer že­li da raz­vi­ja do­bre od­no­se sa su­sjed­nim dr­ža­va­ma, ali da Sr­bi­ja mo­ra da is­pu­ni sve uslo­ve za ula­zak.
– Sr­bi­ja mo­ra za­do­vo­lja­va­ti ne­ke stan­dar­de ko­je na­me­će EU i ko­je bi mo­ra­la da usvo­ji kroz mu­ko­trp­ne pre­go­vo­re. Sve za­vi­si od Be­o­gra­da – re­kao je Ka­ra­mar­ko i po­no­vio da Sr­bi­ja ne mo­že da fi­gu­ri­ra kao „mi­ni Hag”.


Lju­blja­na ko­či­la 13 po­gla­vlja

Slo­ven­ci su ta­ko­đe mr­si­li ra­ču­ne Hr­va­ti­ma to­kom nji­ho­vog pre­go­va­ra­nja sa EU, pa su im u jed­nom tre­nut­ku blo­ki­ra­li pre­go­vo­re za čak 13 po­gla­vlja. Me­đu­tim, Lju­blja­na ni­je ram­pu spu­šta­la za nji­ho­vo otva­ra­nje, već je ka­sni­je, u pre­go­va­rač­kom pro­ce­su, is­po­sta­vlja­la svo­je za­htje­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"