Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U MZ VILUSI PRIPREMILI ZAHTJEVE KOJE ĆE UPUTITI OPŠTINI
Tražiće vodu i oslobađanje od poreza Vilušani od Opštine traže da im dopreme vodu tek toliko da je svako domaćinstvo ima samo za piće. Neki od mještana, rekao je Bulajić, već su prinuđeni da plaćaju vodu iz cisterni koja prosječno, u zavisnosti od udaljenosti od grada, košta i po 70 eura
Dan - novi portal
Ži­te­lji Mje­sne za­jed­ni­ce Vi­lu­si ovog lje­ta, ka­ko tvr­de, u ve­li­kim su pro­ble­mi­ma. Vi­še­mje­seč­na su­ša sko­ro da je is­pra­zni­la sve bi­sti­jer­ne u tom mje­stu, vo­da ne­do­sta­je ka­ko za pi­će, ta­ko i za na­pa­ja­nje sto­ke, a na lje­ti­nu, od­no­sno na pri­no­se s ima­nja ma­lo ko mo­že da ra­ču­na. Sto­ga po­sled­njih da­na vr­še pri­ti­sak na pred­stav­ni­ke Mje­sne kan­ce­la­ri­je da u ime njih upu­ti za­htjev Op­šti­ni i nad­le­žni­ma u dr­ža­vi da im po­mog­nu. Se­kre­tar MZ Vi­lu­si To­mi­slav Bu­la­jić is­ta­kao je da je za­htje­ve već pri­pre­mio, a ko­li­ko će nad­le­žni ima­ti mo­guć­no­sti da im po­mog­nu, osta­je da vi­de.
– Svje­sni smo si­tu­a­ci­je i u Op­šti­ni i u dr­ža­vi, ali su mje­šta­ni ovog lje­ta u za­i­sta te­škoj si­tu­a­ci­ji. Tra­že da im se bes­plat­no do­pre­ma vo­da, a zbog ne­rod­ne go­di­ne da za 2017. bu­du oslo­bo­đe­ni pla­ća­nja po­re­za na ne­po­kret­no­sti. Ni­je­sam si­gu­ran ko­li­ko će­mo us­pje­ti u to­me, ali vri­je­di po­ku­ša­ti – re­kao je Bu­la­jić.
Vi­lu­ša­ni od Op­šti­ne tra­že da im do­pre­me vo­du tek to­li­ko da je sva­ko do­ma­ćin­stvo ima sa­mo za pi­će. Ne­ki od mje­šta­na – re­kao je Bu­la­jić – već su pri­nu­đe­ni da pla­ća­ju vo­du iz ci­ster­ni ko­ja pro­sječ­no, u za­vi­sno­sti od uda­lje­no­sti od gra­da, ko­šta i po 70 eura.
– U po­sto­je­ćim okol­no­sti­ma, kad ne mo­gu od svog ima­nja da pri­ho­du­ju, jer je su­ša sve uni­šti­la, te­ško da mo­gu iz­dvo­ji­ti to­li­ko nov­ca. Pa­še za sto­ku sko­ro i da ne­ma, a ono što su­ša ni­je uni­šti­la, sa­go­re­lo je u po­ža­ri­ma. Oprav­da­no je što tra­že da za ovu go­di­nu bu­du oslo­bo­đe­ni po­re­za, a za­do­vo­lji­lo bi ih, vje­ru­jem, i kad bi im ma­kar sma­nji­li te iz­no­se. Ne­kad je va­ži­lo pra­vi­lo da do­ma­ćin­stva ko­ja ži­ve na nad­mor­skoj vi­si­ni ve­ćoj od hi­lja­du me­ta­ra uop­šte i ne pla­ća­ju po­re­ze, a ka­ko će sad re­a­go­va­ti na naš zah­tjev vi­dje­će­mo – is­ta­kao je Bu­la­jić.
Sta­nov­ni­štvo ne­ka­da­šnje va­ro­ši, od­no­sno vi­lu­ške pja­ce, ka­zao je on, bi­lo bi za­do­volj­no i kad bi Op­šti­na na­pu­ni­la dvi­je bi­sti­jer­ne ko­je su za­jed­nič­ke, a ko­je bi ko­ri­sti­li i rad­ni­ci u ško­li, am­bu­lan­ti, mje­snom do­mu, pro­dav­ni­ca­ma i ka­fa­na­ma. Ne­do­sta­tak vo­de – po­ja­snio je Bu­la­jić – odu­vi­jek je bio pro­blem te mje­sne za­jed­ni­ce, ko­ja ina­če ne­ma vo­do­vod­nu mre­žu. Na­du da će se ži­vot u tom kra­ju po­bolj­ša­ti u 21. vi­je­ku dao im je kra­jem pro­šle go­di­ne pred­sjed­nik op­šti­ne Ve­se­lin Gr­bo­vić, ko­ji je na­ja­vio grad­nju vo­do­vo­da kroz Vi­lu­se.
– Obe­ća­nje, ko­li­ko sam shva­tio, ni­je bi­lo iz­bor­no, ali sve i da je­ste bit­no je da bu­de is­pu­nje­no. Ovaj kraj ni­kad ni­je imao vo­do­vod, a to bi nas spa­si­lo i od ra­se­lja­va­nja i od su­še – is­ta­kao je Bu­la­jić.
Da će vo­da po­te­ći kroz Vi­lu­se, na­da­ju se i mje­šta­ni s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li. Bla­go­ta Bu­la­jić je na­gla­sio da im na­du u is­pu­nje­nje obe­ća­nja pr­vog čo­vje­ka op­šti­ne da­je to što se ra­do­vi već iz­vo­de u su­sjed­noj Mje­snoj za­jed­ni­ci Pe­tro­vi­ći, a vo­du će do­bi­ti iz Bi­leć­kog je­ze­ra.
– U Pe­tro­vi­ći­ma su već po­sta­vi­li ci­je­vi, i kad to za­vr­še je­dan krak te vo­do­vod­ne mre­že ra­di­će pre­ma Vra­će­no­vi­ći­ma, a dru­gi pre­ma Vi­lu­si­ma. To nas je mno­go ob­ra­do­va­lo, jer je te­ško op­sta­ti bez vo­de. Pro­šla go­di­na je bi­la lo­ša zbog ma­njeg obi­ma pa­da­vi­na, a ova iz­u­zet­no te­ška. U mom do­ma­ćin­stvu ima­mo tri bi­sti­jer­ne i još nam tra­je vo­de, a ako bu­de­mo mo­ra­li da ku­pu­je­mo, ne­će va­lja­ti ni­šta – re­kao je Bu­la­jić.
B.B.

Pet­sto sta­nov­ni­ka, a 25 đa­ka
Se­kre­tar Mje­sne za­jed­ni­ce To­mi­slav Bu­la­jić ka­zao je da Vu­li­si­ma, ko­ji su od Nik­ši­ća uda­lje­ni oko 35 ki­lo­me­ta­ra, pri­pa­da se­dam se­la i tri za­se­o­ka u ko­ji­ma tre­nut­no ima oko 500 stal­nih sta­nov­ni­ka. Me­đu­tim, sve ma­nje je ku­ća či­ja se vra­ta otva­ra­ju, a Osnov­na ško­la „Bra­ća Bu­la­jić”, s dva pod­ruč­na odje­lje­nja, ima oko 25 đa­ka.
– Po put­noj in­fra­struk­tu­ri Vi­lu­si su naj­ra­zvi­je­ni­je mje­sto u Cr­noj Go­ri. To­me je do­pri­nio no­vi put od Nik­ši­ća pre­ma pri­mor­ju. Ima­mo do­bru ce­stu pre­ma Tre­bi­nju, a u to­ku je re­kon­struk­ci­ja ma­gi­stra­le pre­ma Bi­le­ći. Uz vo­do­vod, svi na­ši pro­ble­mi bi­će ri­je­še­ni, a omla­di­na ko­ja je oti­šla vra­ti­će se, jer će br­zo shva­ti­ti da bez se­la i ra­da ne­ma ni­šta – na­gla­sio je Bu­la­jić.


Na ko­nji­ma do izvora
Na pod­ruč­ju Vi­lu­sa ra­ni­je su vr­še­na is­tra­ži­va­nja ka­ko bi se pro­na­šli iz­vo­ri. Vo­da je pro­na­đe­na na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja, ali ni na jed­noj ni­je bi­lo ni pri­bli­žno do­volj­no do­to­ka, pa se od pro­je­ka­ta od­u­sta­lo. Do­ma­ći­ni su, is­pri­ča­la je osam­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnja Ra­doj­ka Ša­ba­no­vić, sa­mi gra­di­li bi­sti­jer­ne.
– Iz su­sjed­nog Gra­ho­va u Vi­lu­se, gdje sam se uda­la, do­šla sam 1952. go­di­ne i bi­lo je iz­u­zet­no te­ško. Ni­gdje pu­te­va, osim ma­ka­dam­skih, a vo­de sko­ro ni za li­jek. Pam­tim da smo mo­ra­li pje­ša­či­ti i na se­bi je no­si­ti, ili na ko­nji­ma, ko ih je imao, i ta­ko po ne­ko­li­ko pu­ta dnev­no. Sad ka­žu da će­mo do­bi­ti vo­do­vod, i tre­ba da se na­da­mo, ako ne mi sta­ri­ji, on­da ma­kar ovi mla­di, ko­jih je sve ma­nje – re­kla je Ša­ba­no­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"