Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MJEŠTANI NEKOLIKO PLAVSKIH SELA PROTESTOVALI ZBOG NAJAVLJENE IZGRADNJE MINI-ELEKTRANE NA KOMARAČI
Spremni da životima odbrane rijeku Poručujemo premijeru Dušku Markoviću da sjever nije da se njime šeta i da se daju obećanja, već da se održivo razvija i da se ispunjavaju obećanja koja se na izborima daju, poručila je Azra Jasavić
Dan - novi portal
PLAV – Mje­šta­ni Ko­ma­ra­če, Ski­ća, Pr­nja­vo­ra i dru­gih okol­nih mje­sta or­ga­ni­zo­va­li su ju­če pro­test­ni skup i blo­ki­ra­li dr­ve­ni most po­vo­dom na­ja­ve kon­ce­si­o­na­ra ,,Nor­mal kom­pa­ni” iz Pod­go­ri­ce da će s iz­vo­đa­čem ra­do­va, fir­mom „Vi­lu­si” iz Nik­ši­ća, uve­sti me­ha­ni­za­ci­ju i na­sta­vi­ti iz­grad­nju mi­ni-hi­dro­cen­tra­la na ri­je­ci Ko­ma­ra­či. Sa sku­pa su po­ru­či­li da ni­ko­me ne­će do­zvo­li­ti da pro­đe na ra­di­li­šte, is­ta­kav­ši da su sprem­ni i ži­vo­ti­ma da bra­ne Ko­ma­ra­ču.
U ime or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra, Ra­mo Gu­tić ka­zao je da je na­ja­vlje­no da će kon­ce­si­o­nar i gra­đe­vin­ska fir­ma ko­ja je po­če­la s iz­vo­đe­njem ra­do­va na iz­grad­nji mi­ni-elek­tra­ne „Me­teh”, ju­če u 10 ča­so­va, uz asi­sten­ci­ju po­li­ci­je, po­ku­ša­ti da uđe na ra­di­li­šte, pa su se oku­pi­li da to spri­je­če.
– Pre­ko po­lu­sru­še­nog mo­sta, ko­jim je­dva pje­ši­ce pro­la­zi­mo, oni ho­će da pro­đu me­ha­ni­za­ci­jom. E, ne­će! Da­li smo do zna­nja svi­ma da će­mo bra­ni­ti ri­je­ku, mo­sto­ve, put, sve ono što je na­še i što su nam pre­ci osta­vi­li u na­sle­đe. Da­nas smo ov­dje da pro­fi­te­ri­ma ka­že­mo da ne mo­gu lo­mi­ti na­še mo­sto­ve, uni­šta­va­ti pu­te­ve, od­u­zi­ma­ti nam vo­du ko­ja je iz­vor ži­vo­ta, i da im po­ru­či­mo da se ne mo­že sve ku­pi­ti nov­cem. Na­ši ži­vo­ti ni­su na pro­da­ju. Vla­da Cr­ne Go­re tre­ba da sta­vi mo­ra­to­ri­jum na iz­grad­nju ove mi­ni-elek­tra­ne i osta­lih pla­ni­ra­nih na pro­sto­ru plav­ske op­šti­ne i dru­gih na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, jer će to do­dat­no pro­u­zro­ko­va­ti si­ro­ma­še­nje i ise­lja­va­nje naj­si­ro­ma­šni­jeg di­je­la na­še dr­ža­ve – is­ta­kao je Gu­tić.
On je pre­ci­zi­rao da su se oku­pi­li da se su­prot­sta­ve ,,su­lu­doj ide­ji da se ri­je­ka Ko­ma­ra­ča smje­sti u ci­je­vi du­ži­nom oko pet ki­lo­me­ta­ra”.
– Do­bro se zna da ova ri­je­ka pred­sta­vlja iz­vor ži­vo­ta za mje­šta­ne Ko­ma­ra­če, Ski­ća, Pr­nja­vo­ra, ko­ji ma­hom ži­ve od po­ljo­pri­vre­de. Po­stu­pak eks­pro­pri­ja­ci­je vo­đen je na ne­za­ko­nit na­čin i ni­je da­ta vod­na sa­gla­snost od nad­le­žnog dr­žav­nog or­ga­na, što je do­vo­ljan raz­log da se ovaj pro­je­kat sta­vi van sna­ge. Za­to, zah­ti­je­va­mo da iz­vo­đač ra­do­va smje­sta po­vu­če me­ha­ni­za­ci­ju i ob­u­sta­vi ra­do­ve do okon­ča­nja po­stup­ka pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma – po­ru­čio je Gu­tić.
I advo­kat Azra Ja­sa­vić po­ru­či­la je oku­plje­ni­ma da bez vo­de ne­ma ži­vo­ta i da oni ima­ju pra­vo da bra­ne svo­je ži­vo­te, ima­nja i ono što su nji­ho­vi pre­ci stva­ra­li.
– Ja je­sam za raz­voj sje­ve­ra, ali uz po­što­va­nje gra­đa­na, a ne uz oma­lo­va­ža­va­nje i ma­ni­pu­la­ci­ju. Do­bri ste dok tre­ba da gla­sa­te, a kad tre­ba da se za­po­šlja­va­te i da vam se da bi­lo ka­kvo pra­vo, vas ni­ko ne pi­ta. Mo­ra­mo bra­ni­ti ze­le­ni sje­ver, tra­ži­ti da se po­štu­ju pro­ce­du­re, da se za­kon po­štu­je, da se po­štu­ju evrop­ski stan­dar­di. Mo­ra­mo tra­ži­ti pra­vo na za­šti­tu sop­stve­nih ži­vo­ta i in­te­re­sa, a ne da pu­ni­mo dže­po­ve taj­ku­ni­ma, a da na­ši gra­đa­ni osta­ju glad­ni i da se ise­lja­va­ju. Sve dok sje­ver umi­re, a Vla­da spa­va, s tom po­li­ti­kom se ne smi­je­mo mi­ri­ti i ne smi­je­mo joj da­va­ti po­dr­šku na iz­bo­ri­ma. I na kra­ju da po­ru­či­mo pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću, i to vr­lo ja­sno – ni­je sje­ver da se nji­me še­ta i da se da­ju obe­ća­nja, sje­ver je da se odr­ži­vo raz­vi­ja i da se is­pu­nja­va­ju obe­ća­nja ko­ja se na iz­bo­ri­ma da­ju – po­ru­či­la je Ja­sa­vi­će­va.
Je­dan od po­kre­ta­ča pro­te­sta na pro­sto­ru Pla­va Iber Ho­ti na­gla­sio je da svi zna­ju šta zna­či vo­da, jer ta­mo gdje nje ne­ma, vi­še ne­će ra­sti dr­ve­će, ne­će bi­ti pti­ca, di­vlja­či, ni lju­di.
– Ne­ko­li­ko go­di­na bra­nim Đu­rič­ku ri­je­ku... Po­što sam od­bor­nik u SO, po­ku­ša­vao sam da ura­zu­mim čel­ni­ke u Op­šti­ni Plav Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća, Ize­ta Ha­dži­mu­šo­vi­ća i dru­ge ko­ji su fal­si­fi­ko­va­li jav­nu ras­pra­vu. Sa­mo jed­na pla­ka­ta je bi­la na vra­ti­ma Op­šti­ne. Tog da­na ka­da je Šah­ma­no­vić or­ga­ni­zo­vao jav­nu ras­pra­vu u sa­li za sa­stan­ke ko­ja mo­že da pri­mi naj­vi­še dva­de­se­tak lju­di bi­li su sa­mo on, pred­sjed­nik SO i kon­ce­si­o­na­ri. A ka­sni­je, da bi se sli­ka­li za jav­nost i us­tvr­di­li da su odr­ža­li jav­nu ras­pra­vu, iz­vu­kli su rad­ni­ke iz kan­ce­la­ri­ja – po­ru­čio je Ho­ti. Is­ta­kao je da je, u ime mje­šta­na ko­ji ži­ve u bli­zi­ni Đu­rič­ke ri­je­ke s pri­to­ka­ma, pod­nio tu­žbu Vr­hov­nom su­du pro­tiv Vla­de Cr­ne Go­re.
Da­ju­ći po­dr­šku mje­šta­ni­ma, obra­tio se i Amel Kur­be­go­vić, u ime NVO „Most” iz Bi­je­log Po­lja ko­ja je, ka­ko je ka­zao, uspje­šno od­bra­ni­la Lim i po­ru­čio da se slo­gom i upor­nu­šću mo­gu od­bra­ni­ti i plav­ske ri­je­ke. U ime Or­ga­ni­za­ci­je pče­la­ra Plav go­vo­rio je Edin Bar­jak­ta­re­vić. N.V.

Mi­ni­stri i po­sla­ni­ci
da se okre­nu za­vi­ča­ju

Iz Op­štin­skog od­bo­ra Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re Plav sa­op­šte­no je da se sve uče­sta­li­jom grad­njom ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na sje­ve­ru Cr­ne Go­re de­fi­ni­tiv­no uni­šta­va ži­vot­na sre­di­na i odr­ži­vi raz­voj sje­ve­ra, a ti­me i sva­ka per­spek­ti­va ži­vlje­nja na tim pro­sto­ri­ma. Ka­ko is­ti­ču, naj­ma­nje što gra­đa­ni Pla­va oče­ku­ju od mi­ni­stra pro­svje­te Da­mi­ra Še­ho­vi­ća, mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća, po­sla­ni­ka Dža­vi­da Ša­bo­vi­ća i po­sla­ni­ka Vu­ji­ce La­zo­vi­ća je­ste da za­stu­pa­ju in­te­re­se rod­nog Pla­va i lo­kal­nog sta­nov­ni­štva.

Vo­di­li po­stup­ke pro­tiv mr­tvih

Advo­kat Ra­di­vo­je Šu­ko­vić, an­ga­žo­van da za­stu­pa gra­đa­ne, re­kao je, kao i na ne­dav­nom pro­te­stu u Pla­vu, da je u pi­ta­nju prav­no na­si­lje nad mje­šta­ni­ma ovog kra­ja.
– U po­stup­ku na­vod­nog do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le ko­ri­šće­ne su blan­ko sa­gla­sno­sti iz 2010. go­di­ne, što je i lo­gič­ki i prav­no ne­mo­gu­će, jer ne mo­že se una­pri­jed da­ti blan­ko sa­gla­snost, a da ne­ma stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti, stu­di­je uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu, da­tih sa­gla­sno­sti i ob­ja­šnje­nja šta ta do­ku­men­ta sa­dr­že. Po­ku­ša­li su na­sil­no da ri­je­še i pi­ta­nje imo­vin­skih od­no­sa. Vo­đe­ni su po­stup­ci i pro­tiv mr­tvih lju­di. Pred­sto­ji nam, da­kle, i prav­na i tak­tič­ka bor­ba i vje­ru­jem da će­mo us­pje­ti – ka­zao je Šu­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"